X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41325
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko: Marta Karasińska
Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa w Krzywinie
Specjalność: wychowawca świetlicy szkolnej

Staż pracy pedagogicznej: 15 lat

Czas trwania stażu: 01.09.2016r. – 31.05.2019r.

Posiadane kwalifikacje:
1. Studia Pedagogiczne na uniwersytecie Szczecińskim na kierunki Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza
2. Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Szczecińskim na kierunki Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
3. Stopień nauczyciela mianowanego ( 25 czerwca 2010r.)

Cel główny: Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego uwzględnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.03.2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dziennik Ustaw Nr 260. poz. 359).

§ 8. Ust.2. pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej , wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Poznanie procedury awansu zawodowego, przygotowanie planu rozwoju zawodowego i odbycie stażu.

1.Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli

Termin realizacji IX- X 2016

Dowody realizacji:
- znajomość przepisów prawa oświatowego,
- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu,
- opracowanie planu rozwoju zawodowego.

2. Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu.

Termin realizacji IX 2016

Dowody realizacji:
- znajomość przepisów prawa oświatowego,
- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu,
- opracowanie planu rozwoju zawodowego.

3. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

Termin realizacji IX 2016

Dowody realizacji:
- znajomość przepisów prawa oświatowego,
- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu,
- opracowanie planu rozwoju zawodowego.

4.Udokumentowanie realizacji planu.

Termin realizacji: okres stażu

Dowody realizacji:
- znajomość przepisów prawa oświatowego,
- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu,
- opracowanie planu rozwoju zawodowego.

5. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Termin realizacji V 2019

Dowody realizacji:

- znajomość przepisów prawa oświatowego,
- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu,
- opracowanie planu rozwoju zawodowego.

Aktywne poznanie zasad funkcjonowania i organizacji pracy szkoły oraz uczestnictwo w pracach związanych z usprawnianiem pracy szkoły

1. Analiza dokumentów szkoły: Statut Szkoły, Program Wychowawczy, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Profilaktyki i inne.
Termin realizacji: IX-X 2016
Dowody realizacji:
-posiadanie bieżących wiadomości.
- orientacja w zmianach.
- prawidłowe wykorzystywanie przepisów w codziennej pracy.

2. Aktywny udział w opracowywaniu różnych dokumentów.
Termin realizacji: wg potrzeb
Dowody realizacji: okres stażu
-posiadanie bieżących wiadomości.
- orientacja w zmianach.
- prawidłowe wykorzystywanie przepisów w codziennej pracy.

Doskonalenie własnego warsztatu pracy

1. Udział w szkoleniach, kursach, warsztatach poszerzających zakres działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji:
- Zaświadczenia, świadczące o ukończeniu różnych form doskonalenia zawodowego, opis przydatności szkolenia w pracy.

2.Wykorzystanie literatury pedagogiczno – psychologicznej i dydaktycznej oraz literatury metodycznej.
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji:
- powiększenie własnej, prywatnej biblioteczki pomocy dydaktycznych i literatury

3. Samodzielne studiowanie literatury fachowej
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji:
- powiększenie własnej, prywatnej biblioteczki pomocy dydaktycznych i literatury

4. Obserwacja i uczestnictwo w zajęciach innych nauczycieli
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji:
- karta hospitacji z obserwowanych zajęć

5. Ewaluacja własnego warsztatu pracy i doskonalenie go.
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji:
- notatki, sprawozdania

Podejmowanie działań edukacyjnych wzbogacających pracę dydaktyczno-wychowawczą

1. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych rozwijających zdolności
i zainteresowania uczniów.
Termin realizacji: okres stażu,
Dowody realizacji:
- Zaświadczenie wydane przez Dyrektora Szkoły

Praca z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych i opiekuńczych
1. Analiza przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów.
Termin realizacji: okres stażu,
Dowody realizacji:
Zaświadczenie wydane przez wychowawców klas , sprawozdanie z pracy i wnioski.

2. Zapobieganie problemom edukacyjnym
Termin realizacji: okres stażu,
Dowody realizacji:
Zaświadczenie wydane przez wychowawców klas, sprawozdanie z pracy i wnioski.

3. Współpraca z wychowawcami klas
Termin realizacji: okres stażu,
Dowody realizacji:
Zaświadczenie wydane przez wychowawców klas, sprawozdanie z pracy i wnioski.

Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.

1. Współpraca z Radą Pedagogiczną: posiedzenia RP, szkolenia, współpraca z rodzicami (pomoc w organizacji imprez świetlicowych), udział w wewnątrzszkolnym systemie doskonalenia nauczycieli.

Termin realizacji: okres stażu

Dowody realizacji:
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły, zdjęcia, świadectwa ukończenia kursów

Organizowanie konkursów szkolnych

1. Organizacja i przeprowadzanie konkursów w świetlicy szkolnej
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: Potwierdzenie Dyrektora, sprawozdania, dyplomy.

Podejmowanie dodatkowych zadań

1.Podejmowanie działań rozwijających aktywność ruchową dzieci

Termin realizacji: okres stażu

Dowody realizacji: Zdjęcia, potwierdzenie Dyrektora, sprawozdania

2.Promowanie zdrowego trybu życia – przygotowywanie gazetek dotyczących zdrowego stylu życia

Termin realizacji: okres stażu

Dowody realizacji: Zdjęcia, potwierdzenie Dyrektora, sprawozdania

3. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych

Termin realizacji: okres stażu

Dowody realizacji: Zdjęcia, potwierdzenie Dyrektora, sprawozdania

4. Gromadzenie pomocy dydaktycznych

Termin realizacji: okres stażu

Dowody realizacji: Zdjęcia, potwierdzenie Dyrektora, sprawozdania

5. Opieka nad miejscem pracy – świetlica szkolna i jadalnia (wzbogacanie ich wyposażenia w pomoce dydaktyczne i ogólny wystrój, wykonanie niektórych pomocy dydaktycznych do pracy z uczniem w świetlicy szkolnej, wykonanie gazetek i dekoracji w świetlicy i jadalni zgodnie z porą roku i świętami okolicznościowymi, prezentacja prac uczniów.
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: Zdjęcia, potwierdzenie Dyrektora, sprawozdania

5. Gromadzenie literatury tematycznej (zbieranie poradników dotyczących pracy w świetlicy szkolnej, pomocy i książek do wykonywania prac plastycznych i technicznych, pomoce dydaktyczne, książki do przekazania uczniom ogólnej wiedzy w zależności od omawianego bloku tematycznego.
Termin realizacji: okres stażu
Dowody - powiększenie własnej, prywatnej biblioteczki pomocy dydaktycznych i literatury

7. Prowadzenie zajęć pozwalających na:
- poznanie własnego regionu i jego tradycji kulturalnej,
- umożliwienie dzieciom łatwiejszego startu szkolnego
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: Zdjęcia, potwierdzenie Dyrektora, sprawozdania

Promocja szkoły w środowisku

1. Przygotowanie notatek do prasy lokalnej

Termin realizacji: okres stażu

Dowody realizacji Zdjęcia, artykuły, sprawozdania

2. Organizacja imprez szkolnych z udziałem rodziców

Termin realizacji: okres stażu

Dowody realizacji Zdjęcia, artykuły, sprawozdania

§ 8. ust.2. pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej

1.Korzystanie z własnego sprzętu komputerowego oraz programów edukacyjnych, Internetu
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: Kart pracy, scenariusze, dyplomy, sprawozdania, dokumenty dotyczące awansu zawodowego.

2. Opracowywanie dokumentacji pracy nauczyciela w świetlicy szkolnej, przygotowywanie pomocy dydaktycznych dla uczniów, testów, dyplomów, scenariuszy, gazetek,
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: Kart pracy, scenariusze, dyplomy, sprawozdania, dokumenty dotyczące awansu zawodowego.

3.Opracowanie dokumentacji własnej, np. dotyczącej awansu zawodowego, publikacji
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: Kart pracy, scenariusze, dyplomy, sprawozdania, dokumenty dotyczące awansu zawodowego.

Korzystanie z Internetu

1.Publikacja swojego planu rozwoju zawodowego na stronach wykorzystywanych przez nauczycieli
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: Wydruki z Internetu

2.Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego.
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: Wydruki z Internetu

3. Korzystanie z literatury pedagogicznej polecanej przez innych nauczycieli na forach
Korzystanie z forów dla nauczycieli w celu wymiany doświadczeń
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: Wydruki z Internetu

4.Przygotowanie dokumentacji stażu dołączonej do wniosku
Termin realizacji: koniec stażu
Dowody realizacji: Potwierdzenie Dyrektora

Zapoznawanie się z ofertą wydawniczą przeznaczoną dla nauczycieli Wykorzystywanie na zajęciach świetlicowych i pozalekcyjnych wiedzy zaczerpniętej fachowej literatury
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: opis metod pracy

Zajmowanie się świetlicą szkolną

1.Prowadzenie kroniki szkolnej wykorzystując programy internetowe
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: Opis działalności, zdjęcia, sprawozdania

2.Dbanie o wystrój świetlicy szkolnej
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: Opis działalności, zdjęcia, sprawozdania

3.Wyposażenie świetlicy szkolnej w pomoce dydaktyczne, literaturę dziecięcą, gry i zabawki dydaktyczne
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: Opis działalności, zdjęcia, sprawozdania

Analiza uczestnictwa uczniów klas I-IV w świetlicy szkolnej

1. Sporządzenie sprawozdań po każdym semestrze
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: Analiza
Wzbogacenie strony internetowej szkoły

1. Dodawanie na stronę szkoły sprawozdań, zdjęć z wydarzeń świetlicowych
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: www. sp-krzywin.edupage.org

Tworzenie prezentacji multimedialnych

1. Wykorzystanie prezentacji multimedialnych na zajęciach świetlicowych
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: zbiór prezentacji

§ 8. ust.2. pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami oraz rodzicami

1.Prowadzenie zajęć dla nauczycieli stażystów, kontraktowych oraz praktykantów
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: Filmiki, zdjęcia, potwierdzenia nauczycieli

2. Sporządzanie scenariuszy zajęć i udostępnianie ich nauczycielom ubiegającym się o niższy stopień awansu
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: Filmiki, zdjęcia, potwierdzenia nauczycieli

3. Opracowanie na rzecz szkoły scenariuszy zajęć, materiałów edukacyjnych, testów, itp.
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: Filmiki, zdjęcia, potwierdzenia nauczycieli

4. Pedagogizacja rodziców
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: Filmiki, zdjęcia, potwierdzenia nauczycieli

5. Udział w pracach zespołu wychowawczego
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: Filmiki, zdjęcia, potwierdzenia nauczycieli

Zamieszczenie w Internecie planu rozwoju zawodowego

1. Umieszczenie planu rozwoju na str. przeznaczonych dla nauczycieli

Termin realizacji: 2016/2017
Dowody realizacji: Wymienienie w sprawozdaniu strony, na której umieszczony jest plan rozwoju

§ 8. ust.2. pkt.4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Kompensowanie braków dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych z uczniem znajdującym się w trudnej sytuacji wychowawczej lub mającym trudności w nauce.

1. Prowadzenie zajęć wyrównawczych w świetlicy szkolnej
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: wnioski

Opracowanie programu profilaktycznego „W zdrowym ciele zdrowy duch”

1. Prowadzenie zajęć dotyczących aktywnego spędzania czasu wolnego oraz zdrowego odżywiania się

Termin realizacji: 2017/2018
Dowody realizacji: ewaluacja pracy

§ 8. ust.2. pkt.4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Kształtowanie, rozwijanie zdolności, pasji i zainteresowań uczniów

1.Udział dzieci w konkursach szkolnych i międzyszkolnych
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: Dyplomy, zgłoszenia na konkursy, regulaminy konkursów

2. Organizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: Dyplomy, zgłoszenia na konkursy, regulaminy konkursów

Współpraca z : bibliotekami, muzeami, domem kultury, lokalnymi mediami

1. Organizowanie wyjść do muzeów, teatrów, instytucji kulturalno – oświatowych
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: Potwierdzenia współpracy, Zdjęcia, sprawozdania

2. Współpraca z Opieka Społeczną, Policją,
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: Potwierdzenia współpracy, Zdjęcia, sprawozdania

Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów, pomoc dzieciom z problemami

1. Diagnozowanie środowiska rodzinnego uczniów
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: Zapisy w dzienniku, notatki

2. Współpraca z wychowawcami, pedagogiem szkolnym i psychologiem
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: Zapisy w dzienniku, notatki

3. Rozmowy z rodzicami
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: Zapisy w dzienniku, notatki

4. Organizowanie pomocy uczniom
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: Zapisy w dzienniku, notatki

4. Współpraca z Domami Dziecka w ramach pracy szkolnego koła PCK Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: Zapisy w dzienniku, notatki

Organizowanie imprez świetlicowych oraz wycieczek

1.Organizowanie balików świetlicowych, w celu integracji grupy dzieci i wzajemnego poznania się
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: Sprawozdania, zdjęcia

2.Organizacja wycieczek w celu lepszego poznania naszego regionu Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: sprawozdania, zdjęcia, karty wyjść,

3. Organizacja wyjść dzieci ( wyjście na cmentarz w celu uporządkowania zaniedbanych grobów, wizyta w przychodni w Dzień Służby Zdrowia i złożenie życzeń lekarzom i pielęgniarkom, wyjścia w zależności od okoliczności zawartych w planie pracy świetlicy,
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: sprawozdania, zdjęcia, karty wyjść,

4. Organizowanie imprez dla uczniów i nauczycieli całej szkoły - udział w corocznej akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”, zorganizowanie turnieju „Mama Talent”

Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: sprawozdania, zdjęcia,

Uczestnictwo w akcjach charytatywnych

1. Zbiórka przyborów szkolnych, podręczników, zabawek okolicznościowych, przekazanie określonym instytucjom.

Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: sprawozdania, dyplomy

§ 8. ust.2. pkt.4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Współpraca z pedagogiem szkolnym i pielęgniarką.

1. Konsultacje, warsztaty, rozmowy
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: potwierdzenia współpracy

Przystąpienie do ogólnopolskich akcji

1. Udział w „Sprzątaniu świata” „Dzień Ziemi” oraz akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”

Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: sprawozdania, zdjęcia,
Współpraca z wydawnictwami
1. Współpraca z przedstawicielem wydawnictwa, pozyskiwanie pomocy dydaktycznych.
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: potwierdzenie współpracy

Współpraca ze Strażą Pożarną, i Policją
1. Organizowanie pogadanek nt zagrożenia pożarem oraz udział w programach profilaktycznych proponowanych przez Straż Pożarną
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: sprawozdania, zdjęcia, zapisy w dzienniku

Współpraca ze Służbą Zdrowia

1.Współpraca z pielęgniarką szkolną
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: sprawozdania, zdjęcia, zapisy w dzienniku

Współpraca międzyszkolna

1. Organizowanie i udział w konkursach międzyszkolnych
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: sprawozdania, zdjęcia, zapisy w dzienniku

§ 8. ust.2. pkt.4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

Udział w promocji szkoły

1. Promowanie szkoły w regionie
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: zdjęcia

Uzyskanie innych znaczących działań na rzecz szkoły i pracy z dziećmi

1. Inne działania
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: sprawozdania, zdjęcia, notatki

§ 8. ust.2. pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych,
z uwzględnieniem specyfiki i typu i rodzaju szkoły.

Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznania i rozwiązania problemów wychowawczych lub edukacyjnych

1. Analiza dwóch przypadków wychowawczych lub edukacyjnych.
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: Opis i analiza dwóch przypadków

2. Określenie metod pracy
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: Opis i analiza dwóch przypadków

3. Praca nad rozwiązaniem problemu.
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: Opis i analiza dwóch przypadków

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.