X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41322
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego - nauczyciel dyplomowany

Plan rozwoju zawodowego

Mgr Tomasza Sulikowskiego

nauczyciela mianowanego ubiegającego się
o stopień nauczyciela dyplomowanego
w Szkole Podstawowej w Książkach

na lata 2018 – 2019

czas rozpoczęcia: 01 stycznia 2018r.
czas zakończenia: 31 maja 2019r.
czas trwania stażu: 1 rok i 5 miesięcy

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej, lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

(Plan sporządzony w formie tabeli - dop. red.)

Lp.
Zadania do realizacji
Forma/Metoda realizacji
Termin wykonania
Dowody realizacji

1.

2.

3.

4.

Zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego.

Realizacja zadań związanych z usprawnianiem pracy szkoły.

Doskonalenie warsztatu pracy i podniesienie jakości pracy szkoły.

Promocja szkoły.

- Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego.

- Przeanalizowanie materiałów dotyczących awansu zawodowego.

- Analiza dokumentów (statut szkoły, WSO, plan wychowawczy).

- Aktywny udział w tworzeniu oraz zmianach w dokumentach szkolnych.

- Aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego wynikający z potrzeb własnych i szkoły (kursy, szkolenia, warsztaty metodyczne, konferencje).

- Systematyczne pogłębianie wiedzy poprzez studiowanie literatury fachowej.

- Stosowanie aktywizujących metod nauczania.

- Obserwacja i analiza umiejętności uczniów.

- wykorzystywanie w swojej pracy metod nauczania kształtującego

- Zapraszanie przedstawicieli władz na organizowane przez szkołę imprezy o charakterze sportowym.

- Prowadzenie drużyn w rozgrywkach międzyszkolnych oraz organizowanie meczów i turniejów

wrzesień 2018.

Wrzesień 2018

Wrzesień 2018

W ciągu stażu

W ciągu stażu

Na bieżąco.

Na bieżąco w okresie stażu.

W ciągu stażu

W okresie stażu

W ciągu roku szkolnego

Wniosek o rozpoczęcie stażu i plan rozwoju zawodowego opracowany według wymagań i powinności oraz potrzeb szkoły.

Posiadanie bieżących wiadomości.

Zaświadczenia o ukończonych formach doskonalenia.

Wykaz literatury.

Konspekty zajęć.

Arkusze obserwacyjne, testy.

dyplomy

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Lp. Zadania do realizacji
Forma/Metoda
realizacji Termin wykonania Dowody realizacji

1.

2.
Wykorzystanie w pracy technologii komputerowej.

Wykorzystanie internetu.

- Prowadzenie dokumentacji własnej, szkolnej i diagnostycznej uczniów w formie elektronicznej.

- Wykorzystywanie techniki komputerowej do opracowywania tabel i wyników osiągnięć sportowych uczniów.

- Opracowywanie dla potrzeb własnych i szkoły dyplomów, komunikatów, zaproszeń itp. na zawody sportowe.

- wykorzystanie w pracy telefonu, sprzętu audio oraz różnych nośników pamięci

- Przygotowywanie zajęć z wykorzystaniem komputera.

- Wykorzystanie internetu, jako źródła wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli.
- Korzystanie ze stron MEN (śledzenie zmian w przepisach oświatowych).

- Umieszczenie planu rozwoju zawodowego
oraz publikowanie innych opracowanych materiałów na stronach internetowych.
Na bieżąco.

Na bieżąco.

W ciągu roku szkolnego

W ciągu stażu

Cały okres stażu.

Na bieżąco.

Na bieżąco przez okres stażu.

Płyty, wydruki, testy, sprawozdania, konspekty, itp.

Potwierdzenia, opracowane materiały, wykazy stron internetowych oraz wydruki ze szkolnej strony internetowej.
Adresy stron internetowych

Adresy stron internetowych

8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Lp. Zadania do realizacji
Forma/Metoda
realizacji Termin wykonania Dowody realizacji

1

.
Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.

- opracowanie scenariuszy zajęć otwartych

- Prowadzenie zajęć
otwartych z wychowania fizycznego dla nauczycieli

- Konsultowanie się, prezentowanie materiałów uzyskanych podczas szkoleń, pomoc nauczycielom będącym na drodze awansu zawodowego ze szkoły macierzystej i innych szkół

- Opracowywanie nowych i udostępnianie posiadanych konspektów zajęć, planów, scenariuszy.

Styczeń 2018

Przez okres stażu

Na bieżąco w okresie stażu.

Według potrzeb.

scenariusze zajęć.

Scenariusze, konspekty,
potwierdzenia

Notatki ze spotkań,
potwierdzenia odbytych spotkań w danym gronie.
Poglądowe materiały.

Konspekty, scenariusze zajęć
§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Lp. Zadania do realizacji
Forma/Metoda
realizacji Termin wykonania Dowody realizacji

1.

2.

Opracowanie i wdrożenie własnego programu.

Współpraca z rodzicami uczniów.

- Opracowanie i wdrożenie do realizacji programu zajęć Szkolnego Koła Sportowego.

- Rozmowy z rodzicami, prawnymi opiekunami
uczniów na tematy
wychowawcze
młodzieży w szkole i poza nią, osiągnięcia edukacyjne i sportowe
- spotkania szkoleniowe imprezy integracyjne z rodzicami.
Okres stażu

Okres stażu

Program.

Notatki ze spotkań, zapisy w dziennikach lekcyjnych.

§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Lp. Zadania do realizacji
Forma/Metoda
realizacji Termin wykonania Dowody realizacji

1.

2.

3.

4.

Organizacja wycieczek i imprez szkolnych.

Organizacja konkursów i turniejów sportowych: szkolnych i międzyszkolnych.

Aktywne i bezpieczne
spędzanie czasu
wolnego przez uczniów.

Rozpoznawanie sytuacji rodzinnej wychowanków.

- Współorganizacja i organizacja jednodniowych
i kilkudniowych wycieczek szkolnych
w celu integracji grupy, lepszego poznania się oraz wzbogacenia rozwoju emocjonalnego uczniów.
- Nauka historii Polski, uczestniczenie w obchodach patriotyczno – religijnych, np. z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości
- Współorganizacja i organizacja imprez szkolnych

- Organizowanie wycieczek o charakterze kulturalnym

- Organizacja zawodów klasowych, międzyklasowych.
- Organizacja turniejów rozgrywek międzyklasowych, meczów towarzyskich
-
-Prowadzenie zajęć SKS „ABC Piłki nożnej”

- Wykonywanie prac związanych z konserwacją i wzbogacaniem bazy sportowej.

- Diagnozowanie środowiska rodzinnego uczniów.

- Rozmowy z rodzicami bądź prawnymi opiekunami.

- Organizowanie pomocy.

W ciągu całego stażu

Rok szkolny 2018/19

W okresie stażu.

Rok szkolny 2018/19

W ciągu roku

W trakcie stażu zgodnie z planem pracy w danym roku szkolnym.

Okres stażu

Na bieżąco w czasie trwania stażu.

Na bieżąco w czasie trwania stażu.

W czasie stażu

Potwierdzenia Dyrektora.
Szkoły, zapisy w dziennikach lekcyjnych, karty wycieczek.

Dokumentacja z imprez, zdjęcia, materiały z prasy itp

Potwierdzenia Dyrektora.
Szkoły, zapisy w dziennikach lekcyjnych, dyplomy.

Dziennik zajęć pozalekcyjnych.
.

Notatki, zapisy w dzienniku lekcyjnym, potwierdzone rozmowy z wychowawcami klas, uczestnictwo w spotkaniach zespołu wychowawców klas.

§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Lp. Zadania do realizacji
Forma/Metoda
realizacji Termin wykonania Dowody realizacji

1.

2.

3.

4.

5.

6.

.

7.

Współpraca ze strukturami samorządowymi.

Współpraca z Policją.

Organizowanie zawodów sportowych we współpracy ze SZS.

Współpraca z pedagogiem szkolnym.

Współpraca w organizowaniu akcji prowadzonych przez szkołę.

Nawiązywanie współpracy z podmiotami gospodarczymi i instytucjami.

Współpraca z Służbą Zdrowia.

- Współpraca z przedstawicielami samorządu gminy celem pomocy przy organizowaniu imprez o charakterze sportowym.

-spotkania z policjantami, rozmowy, pogadanki, interweniowanie w zagrożeniach

Przygotowanie uczniów do udziału
w zawodach szkolnych i międzyszkolnych, oraz
angażowanie ich do pomocy przy organizacji tych zawodów.

- Konsultacje i współpraca w organizowaniu pomocy uczniom potrzebującym.

- Współorganizowanie akcji :,
Sprzątanie Świata itp.

- Współpraca z podmiotami gospodarczymi w celu pozyskania środków finansowych na organizowanie imprez nie tylko o charakterze sportowym.

.
Współpraca z pielęgniarką szkolną

Cały okres stażu.

Rok szkolny

Cały okres stażu, oraz zgodnie z terminarzem zawodów SZS.

W trakcie stażu.

Na bieżąco

Cały okres stażu.

W ciągu stażu

Dokumentacja z imprez, zdjęcia, materiały z prasy itp.

Potwierdzenie Dyrektora.
Szkoły,

Komunikaty
i potwierdzenia udziału w zawodach.

Zaświadczenia,
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.

Potwierdzenie Dyrektora Szkoły, dyplomy, zapisy w dziennikach lekcyjnych.

Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.

Dokumentacja w dzienniku lekcyjnym.
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Lp. Zadania do realizacji
Forma/Metoda
realizacji Termin wykonania Dowody realizacji

1.
Opis i analiza problemów edukacyjnych lub wychowawczych.

- Opis problemów: ucznia mającego trudności w opanowaniu materiału, bądź wykazującego niechęć do jakiejkolwiek aktywności sportowej
- zdiagnozowanie wybranych problemów
- ustalenie i wdrożenie środków
zaradczych,
- wyciągnięcie wniosków.
W ciągu stażu

Opis i analiza.

§ 8 ust.3 pkt.1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się

Lp. Zadania do realizacji
Forma/Metoda
realizacji Termin wykonania Dowody realizacji

1.
Wykorzystywanie narzędzi multimedialnych i informatycznych.

- Korzystanie z poczty e-mail w kontaktach z rodzicami
- Prowadzenie rozmów telefonicznych, komunikowanie się za pomocą komputera z rodzicami, wychowankami
- Wykorzystanie zdobytych umiejętności posługiwania się komputerem w bieżącej pracy dydaktyczno-wychowawczej.
- Prowadzenie dziennika elektronicznego i używanie go jako narzędzia komunikowania się z rodzicami.
- Dbanie o estetyczny i atrakcyjny wygląd placówki poprzez tworzenie dekoracji związanych z porą roku, oraz gazetek tematycznych

Rok szkolny 2018/19

potwierdzenia

§ 8 ust.3 pkt.4a
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Lp. Zadania do realizacji
Forma/Metoda
realizacji Termin wykonania Dowody realizacji

1.
Opracowanie i wdrożenie programu

- opracowanie i wdrożenie programu pracy indywidualnej z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Rok szkolny 2018/19

program

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.