X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41334
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Katarzyna Zawadzka

Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2013r.

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego nauczyciela
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
Sporządzenie kontraktu
Przygotowanie planu rozwoju zawodowego
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
Analiza i ocena własnych działań
3. Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
Aktywny udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego: szkolenia, kursy, warsztaty
Aktywny udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej (wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli)
Czytanie literatury przedmiotowej
4. Doskonalenie własnego warsztatu pracy
Stosowanie nowoczesnych metod pracy -wykorzystanie multimediów (tablica multimedialna)
Organizowanie zajęć otwartych
Udział w opracowywaniu obowiązującej dokumentacji przedszkolnej na dany rok szkolny.
Tworzenie pomocy dydaktycznych, m. in. karty pracy, gry dydaktyczne, dyplomy
Zasięganie opinii rodziców podczas zajęć otwartych na temat własnej pracy wychowawczej, dydaktycznej, opiekuńczej.
5. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienników lekcyjnych i dzienników zajęć pozalekcyjnych, arkuszy ocen
6. Publikowanie własnych prac
opublikowanie planu rozwoju zawodowego oraz wybranych scenariuszy lekcji na stronie internetowej

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Zapoznanie się z sytuacją wychowanków
-Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych (podczas zajęć i zabaw), poza szkolnych (wycieczki, imprezy, uroczystości szkolne, wyjścia do kina)
-Rozmowy z dziećmi
-Kontakty z rodzicami (zebrania i konsultacje, współpraca z „Trójką klasową”)
-Konsultacje z innymi nauczycielami
-Zapoznanie z orzeczeniami i opiniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
-współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
2. Nawiązanie współpracy z :
-Pedagogiem szkolnym
-Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
-biblioteką szkolną i świetlicą szkolną
3. Współorganizowanie wycieczek dla dzieci po najbliższej okolicy, a także wycieczek krajoznawczych
4. Organizowanie i współorganizowanie uroczystości szkolnych („Bal u pani Jesieni”, „Dzień pluszowego misia”, „Obchody górniczego święta”, „Dzień Babci i dziadka”, „Świerszczykowe wiersze”, „Dzień Matki”
5. Udział w przygotowaniu uczniów do konkursów szkolnych i międzyszkolnych oraz organizowanie konkursów
6. Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z dziećmi
Realizacja Podstawy Programowej oraz Programu wychowania przedszkolnego
Cykliczne organizowanie zajęć dotyczących:
-Dbania o własne bezpieczeństwo.
-Pogłębienie wiedzy przyrodniczej, rozbudzenie zainteresowań związanych z ochroną środowiska przyrodniczego.

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1.Wykorzystanie komputera i technologii informacyjnej w codziennej pracy nauczyciela, korzystanie z publikacji na stronach internetowych przy opracowywaniu zajęć
2. Opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego, testów, sprawdzianów, dokumentacji szkolnej, dyplomów
3. Przygotowanie scenariuszy lekcji, zaproszeń, ankiet, scenariuszy inscenizacji, konspektów zajęć przy użyciu komputera
4. Korzystanie podczas zajęć z różnych sprzętów elektronicznych (tablica multimedialna, radio, aparat, komputer), Tworzenie prezentacji i wykorzystywanie ich na zajęciach.
5. Organizowanie zajęć w pracowni komputerowej
6. Przygotowanie dokumentacji awansu zawodowego
7. Komunikacja z rodzicami- Tworzenie gazetek/tablic informujących, pisanie ogłoszeń, spotkania z rodzicami

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1.Wyrównywanie szans edukacyjnych
Diagnozowanie problemów środowiskowych
Praca indywidualna z dzieckiem
2. Motywowanie i wspieranie dziecka
Przeciwdziałanie agresji
Motywowanie dzieci do przestrzegania Kodeksu Przedszkolaka
Rozwiązywanie konfliktów
Przełamywanie barier wśród dzieci nieśmiałych
3. Udział w formach doskonalenia zawodowego z zakresu pedagogiki, psychologii lub dydaktyki
4. Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej
5. Poznawanie sytuacji rodzinnej wychowanków, rozmowy wychowawcze, obserwacja uczniów, współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, współpraca z rodzicami, pedagogizacja rodziców
6. Wykorzystanie znajomości zagadnień z zakresu pedagogiki, psychologii, znajomości prawa oświatowego do diagnozowania konieczności kierowania uczniów z trudnościami w nauce i obniżonym poziomie intelektualnym do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
1. Aktualizacja wiedzy na temat zmian związanych z procedurą awansu.
Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty.
Bieżąca analiza rozporządzeń MEN.
Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopień zawodowy (publikacje w prasie oświatowej, Internet).
2. Posługiwanie się przepisami o bezpieczeństwie w trakcie organizacji wyjazdów, wyjść
Organizowanie wyjazdów, spacerów
Wypełnianie dokumentacji wycieczki
3. Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego:
Statut Szkoły
Plan Dydaktyczno – Wychowawczy i opiekuńczy szkoły
Program Profilaktyczny Szkoły
Wewnątrz Szkolny System Oceniania uczniów
Zatwierdzam do realizacji

podpis nauczyciela
........................................
data i podpis Dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.