X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41321
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA
DYPLOMOWANEGO

Mgr Agnieszka Brylewicz
nauczyciel mianowany śpiewu solowego,
dykcji i recytacji oraz zespołu wokalnego

Czas trwania stażu: 01.09.2016r. – 31.05.2019r.

Miejsce odbywania stażu :
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st.
im. K. Szymanowskiego w Zamościu

§ 8 ust. 2 pkt. 1.

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej na bazie zdobytej wiedzy
i doświadczenia:

- przygotowanie uczniów do przesłuchań i konkursów szkolnych oraz pozaszkolnych,
udział uczniów w zaplanowanych formach.
- pokonywanie pojawiających się problemów dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych poprzez zdobytą w pracy pedagogicznej wiedzę i doświadczenie,
- utworzenie i korzystanie z własnej biblioteki materiałów dydaktycznych oraz
fonograficznych,

2. Poszerzanie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez udział w różnych formach
doskonalenia wewnątrzszkolnego oraz pozaszkolnego:

- udział w lekcjach prowadzonych przez nauczycieli akademickich,
- uczestnictwo w warsztatach, wykładach, kursach i szkoleniach,
- dokonywanie zmian w pracy dydaktycznej pod wpływem literatury fachowej oraz analizy
zdobytych doświadczeń.

3. Ocena skuteczności własnych działań oraz ich ewaluacja:

- uczestniczenie w komisjach egzaminacyjnych,
- ocena prezentacji uczniów na popisach, koncertach i konkursach w świetle sukcesów
i problemów - refleksje osobiste, poszukiwanie rozwiązań, ewaluacja własnych działań,
- analizowanie wyników osiąganych przez absolwentów Klasy Śpiewu Solowego podczas
egzaminów na Wydziały Wokalne Wyższych Uczelni oraz przesłuchań pozaszkolnych

Forma realizacji:

- Plan Rozwoju Zawodowego oraz Sprawozdanie z Realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
- notatki własne, zaświadczenia
- dyplomy uczestnictwa, programy
- dokumentacja zdjęciowa, nagrania CD i DVD
§ 8 ust. 2 pkt. 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1.Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej:

- prowadzenie dziennika w formie elektronicznej
- dokumentowanie przebiegu stażu, sporządzenie planu rozwoju zawodowego
i sprawozdania z jego realizacji,
- opracowanie przy użyciu technik komputerowych materiałów dydaktycznych oraz
różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego, a także samodzielne tworzenie plakatów,
programów i zaproszeń,
- doskonalenie umiejętności obsługi programów do edycji nut
- tworzenie dokumentacji na nośnikach MP3 i CD

2. Korzystanie z Internetu:

- publikacja Planu Rozwoju Zawodowego na stronie internetowej,
- wykorzystanie Internetu jako źródła wiedzy,
- zastosowanie technologii informacyjnej w komunikacji,
- pozyskiwanie wartościowych materiałów do pracy dydaktycznej

Forma realizacji:

- notatki własne - pliki z nagraniami oraz informacjami - płyty CD z wybranymi przykładami nagrań - teksty i nuty do pracy dydaktycznej, - wykonane pomoce, - adres strony www.

§ 8 ust. 2 pkt. 3

Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli

- zaproszenie wykładowców akademickich i organizacja konsultacji metodycznych
- organizacja wykładów i prelekcji przeprowadzonych przez zaproszonych gości
- przeprowadzenie cyklu zajęć upowszechniających metody kinezjologii edukacyjnej
wśród nauczycieli

2. Dzielenie się swoim doświadczeniem z nauczycielami stażystami

- pomoc w realizacji planu rozwoju zawodowego,
- konsultowanie scenariuszy zajęć,
- udostępnienie własnych materiałów i opracowań na potrzeby innych nauczycieli.
- udział w zespołach przedmiotowych

3. Skoordynowanie własnych działań edukacyjnych i organizacyjnych
z innymi zaangażowanymi w to osobami:

- kierownictwem sekcji,
- klasą fortepianu,
- zespołem wokalnym,
- innymi zespołami kameralnymi

Forma realizacji:

- Plany Rozwoju Zawodowego oraz Sprawozdania z Realizacji Planu Rozwoju
Zawodowego nauczycieli stażystów i kontraktowych,
- notatki własne,
- scenariusze zajęć
- dokumentacja zdjęciowa a przebiegu konsultacji
- nagrania CD i DVD

§ 8 ust. 2 pkt. 4 a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Tworzenie autorskich materiałów edukacyjnych

- stworzenie autorskiego programu nauczania na podstawie własnych doświadczeń
pedagogicznych
- samodzielne opracowanie materiałów dydaktycznych potrzebnych do jego realizacji

2. Organizacja konsultacji językowych dla uczniów Wydziału Wokalnego

- wdrożenie prawidłowej fonetyki języka niemieckiego przez zaproszonych wokalistów
niemieckojęzycznych,
- eliminacja błędów językowych w realizacji literatury wokalnej
- zapewnienie wzorców prawidłowej wymowy na nośnikach MP3 i CD

3.Samodzielne opracowanie materiałów nutowych dla uczniów początkujących

- dostosowanie tonacji do skali głosu ucznia
- transpozycja materiału nutowego do odpowiedniej tonacji

4.Wprowadzanie zajęć z analizą porównawczą

- kompletowanie nagrań utworów wykonywanych przez ucznia w różnych wykonaniach
- wspólne odsłuchiwanie nagrań
- dokonywanie analizy porównawczej poszczególnych interpretacji
- wdrożenie wyciągniętych wniosków

Forma realizacji:
- notatki własne
- program nauczania i materiały dydaktyczne
- program spotkań z zaproszonymi wokalistami
- materiały nutowe w różnych tonacjach

§ 8 ust. 2 pkt.4 c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Angażowanie uczniów w organizację imprez szkolnych i pozaszkolnych:

- organizacja koncertów, spektakli słowno – muzycznych dla mieszkańców
miasta i powiatu,
- motywowanie uczniów do pracy na rzecz szkoły, jej promocji w środowisku
lokalnym, czuwanie nad jej przebiegiem,
- aranżowanie okolicznościowych spotkań z rodzicami integrujących społeczność szkolną

2. Przeprowadzanie zajęć nadobowiązkowych i prelekcji dla rodziców:

- zajęcia dla uczniów wspomagające rozwój, zwiększające koncentrację i zmniejszające stres
sceniczny metodą dr Paula Dennisona - ćwiczenia
- prelekcje dla rodziców, zapoznające z metodą i płynącymi z jej stosowania korzyściami
- cykliczne prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów zdolnych,

Forma realizacji:
- programy, plakaty, podziękowania
- potwierdzenie Dyrektora Szkoły
- dokumentacja zdjęciowa

§ 8 ust.2 pkt.4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z instytucjami na terenie miasta i powiatu przy tworzeniu wspólnych
projektów:

- Liceum Plastycznym,
- Miejskim Domem Kultury
- Zamojskim Stowarzyszeniem ,,Muzyka Art.”
- innymi instytucjami

2. Organizacja pozaszkolnej edukacji:

- organizowanie wyjazdów edukacyjnych
- sprawowanie opieki nad grupą
- wspólna analiza zdobytych doświadczeń w świetle przydatności kształcenia w kierunku
śpiewu solowego

3. Współpraca z innymi podmiotami w przypadku:

- ucznia nierealizującego obowiązków szkolnych oraz zagrożonego oceną niepromującą
- ucznia starającego sie o stypendium lub pomoc materialną w związku z trudną sytuacją
życiową

Forma realizacji:
- notatki własne
- literatura adekwatna do problemu
- zasoby Internetu

§ 8 ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Diagnozowanie problemów środowiskowych i ich zapobieganie:

- rozpoznanie sytuacji rodzinnej i zdrowotnej uczniów,
- podejmowanie działań naprawczych i korygujących w przypadku wystąpienia
problemów

2. Motywowanie uczniów, wspieranie ich samooceny i samodzielności :

- właściwy dobór metod i środków w dążeniu do osiągania celu,
- poszukiwanie i stosowanie najbardziej efektywnych sposobów motywowania
wychowanków do rozwoju

3. Uwzględnienie indywidualnych możliwości uczniów w pracy dydaktyczno –
wychowawczej:

- obserwacja i analiza możliwości uczniów, prowadzenie notatek,
- ścisły kontakt z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną
- współpraca z rodzicami, indywidualne rozmowy z uczniem i jego opiekunami prawnymi,
- stała współpraca z Przychodnią Foniatryczną

Forma realizacji:
- notatki własne
- literatura adekwatna do problemu
- zasoby Internetu

Sporządziła:

Agnieszka Brylewicz Zatwierdzono do realizacji:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.