X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41275
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko: ...
Miejsce pracy: ...
Dyrektor: ...
Opiekun stażu: ...
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Zadania podejmowane w okresie stażu:

1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego ( paragraf 7 ust. 1 pkt. 1):

• udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i zebraniach sekcji instrumentów smyczkowych i gitary,
• współpraca w przygotowaniu koncertów oraz popisów sekcji instrumentów smyczkowych i gitary,
• współpraca z rodzicami uczniów,
• czynne uczestnictwo w realizacji priorytetów edukacyjno-wychowawczych wynikających z planu rozwoju szkoły.

2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego ( paragraf 7 ust. 1. pkt. 2):

• poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrz-szkolnym doskonaleniu nauczycieli,
• uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego- kursy, szkoleniach,
• uczestniczenie w warsztatach skrzypcowych,
• udział w warsztatach metodycznych- konferencjach,
• tworzenie własnego warsztatu pracy oraz materiałów dydaktycznych.

3. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty ( paragraf 7 ust. 1 pkt. 3):

• analiza dokumentacji: Rozporządzenie MEN z 1.03.2013r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Karta Nauczyciela,
• zapoznawanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego - publikacje w internecie,
• udział w szkoleniach podejmujących w/w temat,
• aktualizacja wiedzy poprzez indywidualny studium przepisów.

4. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach ( paragraf 7 ust. 2. pkt. 1):

• współpraca z opiekunem stażu,
• złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu,
• zawarcie kontraktu,
• przygotowanie planu rozwoju zawodowego,
• ustalenie terminów spotkań z opiekunem stażu,
• hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli - wnioski z obserwacji,
• prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu - konsultacja, opracowanie scenariuszy zajęć, analiza,
• określenie mocnych i słabych stron własnej pracy,
• doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
• stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania,
• opracowanie pomocy dydaktycznych,
• prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki zajęć,

5. Umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych ( paragraf 7 ust. 2 pkt. 2):

• współorganizowanie i przygotowywanie uroczystości i imprez szkolnych,
• poznawanie sytuacji rodzinnej wychowanków: obserwacja dzieci, rozmowy z dziećmi, indywidualne rozmowy z rodzicami, spotkania indywidualne wynikające z zainteresowania i potrzeb rodziców,
• promowanie szkoły przez udział dzieci w konkursach, audycjach i koncertach.

6. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii komputerowej i informacyjnej ( paragraf 7 ust. 2 pkt. 3):

• doskonalenie własnych umiejętności w zakresie technologii komputerowej i informacyjnej,
• wykorzystywanie technologii komputerowej w pracy - opracowanie dokumentów, scenariuszy, materiałów do lekcji,
• wykorzystywanie internetu do dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami - zamieszczanie scenariuszy zajęć, planów w portalach edukacyjnych,
• korzystanie podczas zajęć z różnorodnych źródeł informacji- prezentacja przykładów muzycznych.

7. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii,pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań ( paragraf 7 ust. 2 pkt. 4):

• poszerzanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki przez udział w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego,
• samokształcenie - zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z w/w dziedzin,
• zapobieganie agresji podczas dyżurów oraz zajęć, rozwiązywanie konfliktów.

8. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż ( paragraf 7 ust. 2 pkt. 5):

• udział w konferencjach o systemie oświaty,
• udział w radach pedagogicznych, szkoleniowych podejmujących w/w temat,
• samokształcenie poprzez indywidualne studium prawa oświatowego.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.