X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41289
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko: mgr Magdalena Kościelna
- nauczyciel mianowany

Kwalifikacje:
Wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

Stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolnego
Placówka oświatowa: Samorządowe Przedszkole w Zespole Szkół w Jaślanach
Okres stażu: 2 lata9 miesięcy
od 01.09.2016 do 31.05.2019

Dyrektor placówki
Cel główny: Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

§ 8 ust.2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły
1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
Sposób realizacji;
- Wyszukiwanie i analiza przepisów prawa oświatowego oraz informacji dotyczących awansu zawodowego
(ustawy, rozporządzenia) / okres stażu

2. Odbycie stażu dotyczące awansu zawodowego.
- Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu/ wrzesień 2016r.- Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego./ okres stażu
- Dokumentowanie realizacji planu Rozwoju zawodowego./ okres stażu
- Sporządzanie sprawozdań z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego./ okres stażu

3. Śledzenie i analizowanie zadań i potrzeb przedszkola Analiza dokumentacji przedszkola.
- Statut przedszkola
- Plan Rozwoju Przedszkola
- Program Wychowawczy
- Koncepcja Pracy Przedszkola
- inne Regulaminy / okres stażu
4. Przeprowadzenia analizy własnej pracy.
- Hospitacje zajęć przez dyrektora / według harmonogramu nadzoru pedagogicznego - Ewaluacja i samoocena hospitowanych zajęć/ okres stażu
5. Doskonalenie własnego warsztatu pracy.
- Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego: kursach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach, umożliwiających poszerzenie zakresu i efektywności działań edukacyjnych, wychowawczych / okres stażu
- Podjęcie studiów podyplomowych z zakresu Terapii pedagogicznej lub Oligofrenopedagogiki/ okres stażu
- Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych./ okres stażu
- Znajomość najnowszej literatury edukacyjnej, z zakresu wychowania, opieki, edukacji, psychologii ./ okres stażu
- Udział w zajęciach otwartych innych nauczycieli przedszkola./ okres stażu
- Tworzenie własnej biblioteczki pedagogicznej (podręczniki, poradniki, czasopisma, scenariusze, referaty. / okres stażu
- Systematyczne śledzenie literatury fachowej, korzystanie z biblioteki własnej, gminnej oraz portali internetowych./ okres stażu
- Tworzenie własnego warsztatu pracy, bazy dydaktycznej, dekoracji Sali/ okres stażu

6. Czynny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkola.
- Dokonywanie wpisów do dziennika./ okres stażu
- Prowadzenie dziennika do rytmiki./ okres stażu
- Realizowanie planu współpracy ze środowiskiem lokalnym i rodzinnym./ okres stażu
- Założenie i prowadzenie Kart obserwacji dzieci. Analiza i okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych
- Opracowywanie miesięcznych planów pracy.
- Ewaluacja pracy wg. Wytycznych przedszkola

7.Wykorzystywanie nowatorskich metod i form pracy.
- Stosowanie w pracy aktywizujących i innowacyjnych metod pracy.- Zaangażowanie się w projektowanie i organizowanie kącików tematycznych w klasie. Wystawa prac dziecięcych z zastosowaniem różnych technik plastycznych.

8. Czynności dodatkowe.
- Prowadzenie kącika dla rodziców, umieszczanie aktualnych informacji, wystawa prac dziecięcych.
- Prowadzenie i przygotowanie uroczystości przedszkolnych tj:, Światowy Dzień Przedszkolaka, Dzień Pluszowego Misia, Mikołaj, Wigilia, Dzień Ziemi, Święto Flagi Narodowej, Dzień Dziecka.

9. Współpraca z rodzicami i środowiskiem rodzinnym.
- Opracowanie planu współpracy z rodzicami.
- Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami. Pedagogizacja rodziców oraz
konsultacje indywidualne z rodzicami
- Informacje dla rodziców o zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych na dany miesiąc.
- Zajęcia otwarte dla rodziców.
- Organizowanie imprez okolicznościowych dla rodziców, dziadków i zaproszonych gości tj:
- Pasowanie na Przedszkolaka, Dzień Babci i Dziadka, Bal Karnawałowy, Święto Rodziny, Zakończenie roku przedszkolnego.
- Włączenie rodziców we współudział w organizowaniu uroczystości przedszkolnych.

10. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

- Organizowanie wycieczek i do różnych instytucji i miejsc np. Biblioteka, Poczta, Urząd Gminy , Ochotnicza Straż Pożarna itp.
- Zapraszanie do przedszkola przedstawicieli różnych zawodów np. Policjant itp.
- Współpraca z Instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą, szczególnie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Kurator sądowy.
- Współpraca z przedszkolnymi logopedami.
- Współpraca z Wiejskim Domem Kultury i Rekreacji w Grochowem.
- Współpraca z Kinem Galaktyka w Mielcu. Udział w programie
„ Kino Przedszkole”.

§ 8 ust.2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1. Opracowywanie różnych dokumentów z wykorzystaniem techniki komputerowej.
Sposób realizacji:
-Przygotowywanie materiałów do pracy nauczyciela: plany miesięczne, sprawozdania, ogłoszenia, ankiety, scenariusze zajęć, scenariusze imprez,
- Opracowywanie wzorów dyplomów, podziękowań, zaproszeń itp. - techniką komputerową.
-Tworzenie materiałów dla dzieci pomoce do zajęć, karty pracy, zadania itp.
-Opracowanie na komputerze materiałów dla rodziców (pedagogizacja) wykorzystując rzetelne strony internetowe
-Korzystanie z programów komputerowych: Word, Excel, Power point,
-Wykonywanie środków dydaktycznych przy pomocy komputera.
- Gromadzenie niezbędnych informacji z prawa oświatowego z Internetu.
- Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli. Udział w forum nauczycieli
2. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej.
Sposób realizacji:
-Przeglądanie stron internetowych związanych z wychowaniem przedszkolnym, - Korzystanie z internetowych stron i portali- Korzystanie ze stron Kuratorium Oświaty, Ministerstwa Edukacji Narodowej, - Korzystanie z darmowych programów edukacyjnych w celu urozmaicenia zajęć dla dzieci, - Korzystanie z encyklopedii multimedialnej, pobieranie materiałów do zajęć, dokumentowanie ważnych wydarzeń przedszkolnych za pomocą aparatu cyfrowego
3. Zdobywanie wiedzy informatycznej i wykorzystanie jej w codziennej pracy.
- Współpraca w prowadzeniu strony internetowej przedszkola -Prezentacje multimedialne jako forma przekazu informacji. - Opracowywanie i zamieszczanie artykułów na stronę internetową przedszkola i do gminnej gazety. Umieszczanie zdjęć z życia przedszkola.
- Wysyłanie zgłoszeń na szkolenia i konferencje
4. Wykorzystanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy.
- Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych , wykorzystywanie ich w pracy z dziećmi. - Relacjonowanie ważnych wydarzeń przedszkolnych za pomocą aparatu cyfrowego.

§ 8 ust.2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami , w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych , prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Opublikowanie w internecie Planu Rozwoju Zawodowego.
- Opublikowanie w portalu internetowym własnego Planu Rozwoju zawodowego.
2. Opracowanie i udostępnienie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych
- Udostępnianie koleżankom scenariuszy zajęć i uroczystości.
- Udostępnianie koleżankom własnego warsztatu pracy, książki , pomoce dydaktyczne, karty pracy itp.
3.Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli
- Zaprezentowanie innowacyjnych metod pracy z dziećmi. -Nawiązywanie współpracy z innymi nauczycielami
4. Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami
- Aktywna praca w przedszkolnych zespołach, wspólne rozwiązywanie problemów, działanie w Zespole Wychowawców Przedszkola ,( podejmowanie decyzji, opracowanie dokumentów) - Dzielenie się wiedzą z koleżankami, zdobytą na różnych kursach, warsztatach i szkoleniach, udostępnianie swoich materiałów ze szkoleń. - Polepszanie współpracy i wymiana doświadczeń.

§ 8 ust.2 pkt 4a
Opracowanie i wdrażanie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
1.Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.
 Realizowanie projektów edukacyjnych dostosowanych do możliwości dzieci w wieku przedszkolnym.
 Opracowanie i realizacja programu autorskiego - opracowanie i wdrożenie własnego programu kółka plastycznego „ Mały artysta” prowadzonego poza godzinami pracy, dla dzieci- 5 letnich uzdolnionych plastycznie.
 Opracowanie programu „ Praca z dzieckiem zdolnym” Nauka czytania i pisania.Dokonywanie ewaluacji wdrożonych programów.

§ 8 ust.2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczący zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.
Sposób realizacji:
-Stosowanie różnorodnych aktywizujących form i metod pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych. - Obserwowanie dzieci na tle grupy. Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami. -Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy.
2. Zajęcia umuzykalniające i promujące zdrowie emocjonalno-społeczne.
- Prowadzenie zajęć z „ Z Rytmiką przez cały rok” - Przyjaciele Zippiego
3. Praca z uczniem zdolnym.
- Nauka czytania i pisania, przygotowanie dzieci do różnych konkursów
4. Promowanie szkoły w środowisku lokalny.
- Zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły, informacje do gminnej gazety.
- Organizowanie uroczystości przedszkolnych.

5. Organizowanie wycieczek poza teren przedszkola.
- Organizowanie wycieczek pieszych np. do lasu, do ogrodu, do sklepu i autokarowych np. do kina, na teatrzyk.
- Zapoznanie dzieci z najbliższym środowiskiem oraz instytucjami użyteczno –społecznymi.
- Wycieczka na pocztę, do biblioteki, do OSP Jaślany, do Urzędu Gminy w Tuszowie Narodowym.

§ 8 ust.2 pkt 4e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
1.Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Mielcu. -Kierowanie dzieci na konsultacje i wdrażanie wytycznych. Zachęcanie rodziców do korzystania z usług specjalistów w Poradni psychologiczno- pedagogicznej.

2.Współpraca z logopedą.
- Prowadzenie konsultacji z logopedą przedszkolnym.
3. Współpraca z Komendą Powiatową Policji w Mielcu.
- Zaproszenie funkcjonariuszy policji na spotkanie z dziećmi, pogadanka na temat bezpieczeństwa.
4. Współpraca z Wiejskim Domem Kultury i Rekreacji w Grochowem.
- Wyjazdy na spektakle teatralne, udział w festiwalach, przeglądach i konkursach gminnych
5. Nawiązanie współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Jaślanach.
- Odwiedzanie pobliskiej straży pożarnej, Zapoznanie z wozem strażackim, sprzętem gaśniczym oraz bezpiecznym zachowaniem podczas pożaru.

§ 8 ust.2 pkt 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej
1.Angażowanie uczniów i ich rodziców do prac na rzecz przedszkola.
- Pomoc rodziców w drobnych naprawach. - Pomoc przy organizowaniu uroczystości przedszkolnych
2.Angażowanie się w prace związane z wystrojem i estetyką Sali przedszkolnej.
- Dbanie o estetyczny wystrój przedszkola.
- Wykonywanie licznych dekoracji sezonowych w Sali, korytarzu dolnym i na jadalni.
3. Uzyskanie dodatkowych osiągnięć w pracy zawodowej.
- Uczestniczenie w konkursach i przeglądach przedszkolnych na szczeblu gminnym, powiatowym i ogólnopolskim. Rozwijanie zdolności wokalnych, tanecznych, recytatorskich oraz plastycznych dzieci. Kierowanie przygotowaniem wychowanków do konkursów.

§ 8 ust.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której jest zatrudniony.

1. Opis i analiza przynajmniej dwóch przypadków- rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
Sposób realizacji:
- Geneza i dynamika zjawiska.
Znaczenie problemu i prognoza.
Propozycje rozwiązania i wdrażanie oddziaływań.
Magdalena Kościelna

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.