X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41257
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PPOR. KAROLA NIEDZIELSKIEGO "DOBOSZA" W NIEKŁANIU WIELKIM

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Joanna Gębska

1.Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na wskutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenia jakości pracy szkoły §8 ust.2 pkt.1

Poznanie procedury awansu zawodowego-analiza dokumentów dotyczących awansu zawodowego
- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego

Pogłębianie znajomości zasad funkcjonowania i organizowania pracy w szkole
- analiza dokumentacji szkolnej

Diagnozowanie i badanie osiągnięć edukacyjnych i terapeutycznych uczniów
- analiza egzaminów próbnych i właściwych
- monitorowanie postępów uczniów w nauce
- analiza diagnozy logopedycznej

Działania na rzecz doskonalenia własnego warsztatu pracy i troski o wizerunek pedagoga
- studiowanie literatury fachowej zawierającej ciekawe rozwiązania metodyczne
- zorganizowanie podręcznej biblioteczki przedmiotowej
- adaptacja klasopracowni
- wzbogacanie pracowni w pomoce
- opracowanie materiałów dydaktycznych(testy, ćwiczenia zestawy zadań)
- integracja uczniów i rodziców poprzez udział w działaniach świetlicowych

Praca w zespołach ewaluacyjnych - przygotowanie narzędzi badawczych, ankiety
- analiza ankiet

Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego
- udział w kursach, szkoleniach, warsztatach, seminariach

Doskonalenie własnego warsztatu pracy
- przygotowanie pomocy dydaktycznych: plansz, kart pracy, portfolio, prezentacji multimedialnych, scenariusz lekcji i akademii

Działania wychowawcze
- spotkania z rodzicami
- realizacja zadań zawartych w programie Wychowawczo-Profilaktycznym szkoły oraz programie Dworactwa Zawodowego

Praca z uczniem o specyficznych trudnościach w nauce oraz o specjalnych potrzebach edukacyjnych
- analiza opinii oraz orzeczeń z PPP
- dostosowanie wymagań i zaleceń z PPP
- współpraca z psychologiem i pedagogiem szkolnym

Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych na świetlicy - organizowanie konkursów plastycznych, recytatorskich
- quiz, wystaw, wieczernic patriotycznych
- spotkania z ludźmi o ciekawych zawodach
- zorganizowanie przedstawienia kukiełkowego

Aktywna praca w zespołach nadzorujących przebieg i organizowanie egzaminów próbnych i zewnętrznych
- udział w szkoleniu
- zapoznanie z procedurami przeprowadzenia egzaminu
- analiza egzaminów próbnych i zewnętrznych

Pogłębianie tradycji patriotycznej
- przygotowywanie uroczystości patriotycznych
- opieka nad sztandarem szkoły
- udział w mszach patriotycznych
- udział w zorganizowaniu wycieczek patriotycznych,
- udział w gminnych uroczystościach patriotycznych

Organizowanie konkursów - przygotowanie i przeprowadzenie konkursów
- udział w konkursach poza szkolnych

2. Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej. §8 ust.2 pkt.2

Wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej
- wykorzystanie komputera do opracowania podstawowych dokumentów nauczyciela i dokumentowania awansu zawodowego
- zamieszczanie za pośrednictwem administratora na stronie szkoły prac plastycznych oraz innych działań uczniów w szkole

Umiejętność wykorzystywania Internetu w pracy zawodowej
- umieszczanie własnych opracowań na witrynach edukacyjnych
- korzystanie z Internetu przy wyszukiwaniu informacji
- posługiwanie się pocztą elektroniczną
- korzystanie z Internetu na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych
- utworzenie zakładki "Logopedia"
- praca z dziennikiem elektronicznym

Wykorzystanie multimediów
- korzystanie w pracy z encyklopedii multimedialnych
- przygotowanie Rady Pedagogicznej w formie prezentacji multimedialnej

Podnoszenie kwalifikacji za pośrednictwem Internetu
- udział w kursach prowadzonych za pośrednictwem Internetu

3. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych; prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć. §8 ust.2 pkt.3

Udostępnianie nauczycielom samodzielnie opracowanych materiałów dydaktycznych
- udostępnianie materiałów z działalności wychowawcy świetlicy
udostępnianie materiałów dydaktycznych, scenariuszy uroczystości i apeli
- udostępnianie ćwiczeń logopedycznych, testów

Przygotowanie samokształceniowej Rady Pedagogicznej
- dzielenie się wiedzą zdobytą w czasie różnych form doskonalenia zawodowego
- przygotowanie rady oraz prezentacji nt "Jak poprowadzić prawidłowo wywiadówkę"
- przygotowanie ankiet dotyczących ewaluacji wywiadówki

Wymiana doświadczeń w ramach pracy zespołów przedmiotowych
- wygłaszanie referatów na spotkaniach zespołu

Przeprowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli
- pokaz lekcji otwartych z techniki i informatyki dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych
- przedstawienie innym nauczycielom własnych działań pozalekcyjnych
- opracowanie scenariusza lekcji otwartej

4. Realizacja, co najmniej trzech z następujących zadań:
4a. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich. §8 ust.2 pkt.4a

Opracowanie i wdrożenie programu zajęć edukacyjnych, terapeutycznych oraz profilaktycznego
- przygotowanie programu koła obywatelskiego i regionalnego jego realizacja na zajęciach pozalekcyjnych
- opracowanie i wdrożenie programu profilaktycznego,
- opracowanie i wdrożenie programu terapeutycznego

Wykorzystywanie metody projektu w dydaktyce
- wykorzystywanie metody projektu na zajęciach edukacyjnych

Udział w projektach edukacyjnych
- opracowanie i wdrożenie programu działań

4c. Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych §8 ust.2 pkt.4c

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
- prowadzenie koła obywatelskiego i regionalnego

Organizowanie zajęć poza salą lekcyjną
- organizowanie wycieczek, wyjazdów

Koordynowanie akcji na rzecz środowiska lokalnego
- współpraca przy organizacji uroczystości środowiskowych oraz imprez
- współpraca przy organizacji akcji charytatywnych

Organizowanie uroczystości szkolnych
- organizowanie lub współorganizowanie akademii i apeli szkolnych

Pedagogizacja rodziców
- wygłaszanie referatów i prowadzenie pogadanek na spotkaniach z rodzicami
- prowadzenie lekcji otwartych
- przygotowanie poradnika logopedycznego dla rodziców i nauczycieli, opublikowanie na stronie szkoły
- zamieszczanie informacji terapeutycznych w utworzonej zakładce

4e. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami. §8 ust.8 pkt.4e

Współpraca z logopedami innych placówek
- rozwiązywanie problemów terapeutycznych
- dzielenie się doświadczeniami

Wzmocnienie roli opiekuńczej szkoły
- zorganizowanie apelu z udziałem policjanta nt bezpieczeństwa w sieci

Współpraca z MGOKiS
- udział w imprezach organizowanych przez MGOKiS
- udział w konkursach
- udział w spotkaniach z zaproszonymi gośćmi

Współpraca z Urzędem Miasta i Gminy
- zaproszenie na lekcje przewodniczącego Rady Miasta
- udział w konkursach organizowanych przez Urząd
- udział w uroczystościach organizowanych przez Urząd

Współpraca z kombatantami
- spotkania nt organizacji uroczystości środowiskowych
- spotkania nt organizacji ołtarza AK podczas święta Bożego Ciała

Współpraca z parafią św. Wawrzyńca w Niekłaniu
- udział w mszach patriotycznych z udziałem sztandaru szkoły
- pomoc w przygotowaniu dekoracji na Boże Narodzenie i Wielkanoc
- zorganizowanie w kościele uroczystości poświęconych papieżowi Janowi Pawłowi II
- udział w pielgrzymce do sanktuarium św. Stanisława Kostki

Współpraca z biblioteką szkolną i SU
- współpraca przy organizacji konkursów, promowania czytelnictwa
- współpraca przy organizowaniu akademii, apeli, wieczorów filmowych, dyskotek szkolnych

5. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony. §8 ust.2 pkt.5

Rozpoznanie i rozwiązanie problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych
- przeprowadzenie rozpoznania środowiska lokalnego uczniów
- przeprowadzenie lekcji: ”Czy wstyd być biednym?”
- przeprowadzenie testu socjometrycznego badającego relacje w grupie
- porównywanie osiągnięć uczniów z osiągnięciami innych z egzaminu gimnazjalnego

Opracowała: Joanna Gębska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.