X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41237
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 68 im. Artura Oppmana w Warszawie

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: Anna Paczyńska

Stopień zawodowy: nauczyciel kontraktowy
Zajmowane stanowisko: nauczyciel wspomagający w klasie integracyjnej
Cel podstawowy podejmowania stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia zawodowego nauczyciela mianowanego
Opiekun stażu: Agnieszka Ścieżyńska
Czas realizacji stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2010 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2013 r.

Opracowany Plan Rozwoju Zawodowego zawiera zadania wynikające z:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593 ze zmianami).

Zadania
Formy realizacji
Termin Osoby i instytucje wspierające
Potwierdzenie realizacji
(Tabela - dop. red.)

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
(§ 7 ust. 2 pkt. 1)
1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu, przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
3. Organizacja warsztatu pracy (opracowanie indywidualnych programów edukacyjno- wychowawczych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz programów zajęć dodatkowych).
4. Dokumentowanie prowadzonych działań.
5. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli (lekcje otwarte i koleżeńskie),
6. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu .
7. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej:
• udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (kursy, warsztaty, konferencje, seminaria itp.),
• opracowanie pomocy dydaktycznych,
• uczestnictwo w pracach Zespołu ds. Integracji,
• gromadzenie i studiowanie czasopism, literatury fachowej, poradników metodycznych,
8. Współpraca z doradcą metodycznym.
9. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dziennika zajęć wyrównawczych.
10. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Wrzesień 2010
Cały okres stażu
Maj 2013
Dyrektor szkoły,
opiekun stażu,
kadra pedagogiczna placówki,
ośrodki doskonalenia zawodowego, doradca metodyczny Indywidualne programy edukacyjno wychowawcze, programy zajęć dodatkowych, zaświadczenia o ukończeniu kursów, warsztatów, szkoleń, sprawozdanie za okres stażu, notatki.

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
(§ 7. ust 2. pkt 2. )

1. Systematyczny kontakt z wychowawcą klasy, nauczycielami prowadzącymi, pedagogiem i psychologiem szkolnym, specjalistami oraz rodzicami uczniów.
2. Dostosowywanie planu pracy z poszczególnymi uczniami w oparciu o orzeczenia i opinie Poradni Psychologiczno Pedagogicznej.
3. Przygotowanie uczniów z grupy integracyjnej do uczestnictwa w konkursach.
4. Angażowanie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w organizowanie imprez szkolnych.
5. Organizowanie i przygotowywanie spotkań z klasą zaprzyjaźnioną.
6. Współpraca z instytucjami wspierającymi pracę na rzecz społeczności lokalnej.
Cały okres stażu Kadra pedagogiczna szkoły, wychowawcy świetlicy socjoterapeutycznej.
Lista obecności na zebraniach z rodzicami, scenariusze imprez, zaświadczenia o współpracy z instytucjami, sprawozdania.

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej. (§ 7 ust. 2 pkt. 3)

1. Przygotowywanie materiałów do pracy z uczniami (karty pracy, sprawdziany dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, pomoce dydaktyczne) z wykorzystaniem technik komputerowych.
2. Przygotowanie scenariuszy lekcji z wykorzystaniem Internetu.
3. Tworzenie dokumentacji nauczyciela z wykorzystaniem komputera.
4. Publikowanie własnych prac w Internecie:
• opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej,
• publikacja scenariuszy zajęć,
5. Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych.
6. Doskonalenie umiejętności obsługi komputera.
Cały okres stażu
Nauczyciel informatyki, opiekun stażu
Programy edukacyjne, przygotowane materiały dydaktyczne, dyplomy, wyróżnienia,
dokumentacja szkolna,
dokumentacja dorobku zawodowego.

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań .
(§ 7 ust. 2 pkt. 4)

1. Stałe dostosowywanie wymagań do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów, konsultacje z opiekunem stażu.
2. Stały kontakt ze specjalistami w analizowaniu możliwości i potrzeb uczniów.
3. Pogłębianie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki, pomocy społecznej, oświaty.
4. Kształtowanie i doskonalenie kompetencji osobowościowych koniecznych w pracy.
5. Działania podejmowane na rzecz integracji dzieci w klasie oraz integracji między szkolnictwem specjalnym i integracyjnym.
Cały okres stażu
Dyrektor szkoły, opiekun stażu specjaliści, poradnia psychologiczno- pedagogiczna,
nauczyciele innych placówek oświatowych (w zakresie szkolnictwa specjalnego).
Notatki, zaświadczenia, kserokopie dokumentów.

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
(§ 7 ust. 2 pkt. 5)

1. Pogłębianie przepisów dotyczących prawa oświatowego.
2. Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego: Statut szkoły, program rozwoju szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania Uczniów, program wychowawczy szkoły, program profilaktyki, plany pracy, regulaminy.
3. Udział w posiedzeniach rady pedagogicznej.
4. Współtworzenie i wdrażanie dokumentacji szkolnej.
5. Zastosowanie poznanych regulacji prawnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Cały okres stażu
Opiekun stażu
Dokumentacja, notatki własne

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.