X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41236
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Małgorzata Wolańska – nauczyciel języka angielskiego

Przepisy prawne dotyczące uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – w szczególności rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli (t.j. z 2017 r. poz.1189).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393) – obowiązujące z dniem następującym po dniu ogłoszenia (ogłoszono 26 marca 2013 r.) tj. z dniem 27 marca 2013 r.

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn.zm.).

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz. U. z 2013 r., poz. 393)
§8, ust. 2, pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją;

ZADANIA/FORMY REALIZACJI/TERMIN/DOKUMENTACJA
(Tabela - dop. red.)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego

Dokładne zapoznanie się z przepisami dotyczącymi awansu zawodowego (analiza dokumentów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli: Karta Nauczyciela oraz Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013r.)

Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu.

Sporządzenie własnego planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go dyrektorowi szkoły.

Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

IX 2017
IX 2017
IX 2017
VI 2020

zgromadzone materiały
wniosek o rozpoczęcie stażu
plan rozwoju zawodowego
sprawozdanie z realizacji planu

2. Doskonalenie własnego warsztatu pracy

Aktywne uczestnictwo w radach pedagogicznych (posiedzeniach klasyfikacyjnych, plenarnych oraz szkoleniowych).

Aktywne uczestnictwo w warsztatach i konferencjach metodycznych organizowanych przez Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli oraz wydawnictwa działające na rynku.

Studiowanie publikacji z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania języków obcych w celu wzbogacenia warsztatu pracy.
Lektura czasopism anglojęzycznych.

okres stażu

listy obecności
certyfikaty, notatki, zaświadczenia itp.

3. Systematyczne zapoznawanie się ze zmianami dotyczącymi zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.

Analiza dokumentacji szkolnej

okres stażu
zgromadzone materiały

§8, ust. 2, pkt.2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

ZADANIA/FORMY REALIZACJI/TERMIN/DOKUMENTACJA

1. Wykorzystanie w pracy Internetu

Pozyskiwanie z Internetu informacji dotyczących prawa oświatowego oraz zasad uzyskania awansu zawodowego.

Doskonalenie i poszerzenie wiedzy informatycznej w celu wykorzystania jej w pracy własnej i z uczniami.

Korzystanie z serwisów edukacyjnych w celu wymiany poglądów oraz informacji związanych z nauką języków obcych.

okres stażu

notatki, zgromadzone materiały

2. Stosowanie techniki komputerowej w pracy pedagogicznej

Opracowanie dokumentacji, scenariuszy zajęć, kart pracy, ankiet itp. przy użyciu technologii komputerowej.

Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii i słowników.

Wykorzystywanie sprzętu komputerowego do opracowywania pomocy dydaktycznych.

Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych.

okres stażu
zgromadzone materiały

zapisy tematów w dziennikach lekcyjnych

§ 8 ust.2, pkt.3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;

ZADANIA/FORMY REALIZACJI/TERMIN/DOKUMENTACJA

1. Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom.

Prowadzenie lekcji otwartych, pokazowych.

Obserwacja lekcji otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli.

Opracowanie i udostępnienie scenariuszy zajęć, kart pracy (z zachowaniem praw autorskich).

Aktywna praca w ramach zespołu nauczycieli języków obcych.

okres stażu
konspekty, potwierdzenie dyrektora szkoły
scenariusze lekcji, karty pracy

2. Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy.

Publikacje w Internecie. Dzielenie się opracowanymi dokumentami z innymi nauczycielami. Opublikowanie swojego planu rozwoju zawodowego na stronie portalu edukacyjnego.

okres stażu
publikacja

§ 8 ust.2, pkt.4, lit. a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich;

ZADANIA/FORMY REALIZACJI/TERMIN/DOKUMENTACJA

Organizacja zajęć pozalekcyjnych.

Opracowanie programu i prowadzenie zajęć fakultatywnych z języka angielskiego dla klas maturalnych.

okres stażu
dziennik zajęć pozalekcyjnych

§ 8 ust.2, pkt.4, lit. c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,

ZADANIA/FORMY REALIZACJI/TERMIN/DOKUMENTACJA
1. Organizacja konkursów językowych

Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów językowych.

okres stażu
zaświadczenia, dyplomy

2. Udział w organizowaniu imprez i uroczystości odbywających się na terenie szkoły

Pomoc w organizacji uroczystości szkolnych zgodnie z kalendarzem imprez.

okres stażu
potwierdzenie dyrektora szkoły
publikacje na stronie internetowej szkoły

3. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych

Prowadzenie zajęć fakultatywnych dla klas maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

okres stażu
dziennik zajęć pozalekcyjnych

§ 8 ust.2, pkt.4, lit. e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami;

ZADANIA/FORMY REALIZACJI/TERMIN/DOKUMENTACJA

Współpraca z wydawnictwami

Stała współpraca z przedstawicielami wydawnictw poprzez poszerzanie wiedzy z zakresu metodyki nauczania języków obcych oraz pozyskiwanie pomocy dydaktycznych.

okres stażu
zaświadczenia

Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, pedagogiem szkolnym i Zespołem Wychowawczym

Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych. Konsultacje w sprawie postępów/trudności w nauce i zachowania uczniów.

okres stażu
potwierdzenie dyrektora szkoły; adnotacje w dzienniku pedagoga szkolnego

Współpraca z Samorządem Uczniowskim, Wolontariatem oraz ZHP

Aktywizowanie uczniów do działań na rzecz drugiego człowieka. Współorganizowanie akcji charytatywnych.

okres stażu
zaświadczenia

§ 8 ust.2, pkt.5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

ZADANIA/FORMY REALIZACJI/TERMIN/DOKUMENTACJA
Opracowanie przynajmniej dwóch przypadków wychowawczych lub edukacyjnych.

Diagnoza wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych
Obserwacja, opis i analiza dwóch przypadków.
Znalezienie rozwiązania i zastosowanie go.

okres stażu
opis przypadków

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.