X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41228
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
wg. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.)

§7 ust. 2 pkt 1.
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach; w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1a Karty Nauczyciela - umiejętność samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i prowadzenia karty pobytu dziecka oraz aktywnego działania w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków.

Zadanie:
Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego i przygotowanie planu rozwoju.
Formy realizacji
- Analiza aktualnych przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela:
• Karta Nauczyciela.
• Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego.
-Rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Zadanie:
Formy realizacji:
-Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
-Rozmowa z opiekunem stażu.
- Konsultacje związane z opracowaniem planu rozwoju zawodowego.

Zadanie:
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.
Formy realizacji
-Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
- Współpraca z rodzicami.
-Wdrażanie WSO i innych regulaminów szkoły.
- Udział w procesie doskonalenia nauczycieli na terenie szkoły.
- Praca w komisjach powołanych przez dyrekcję szkoły.
- Praca w zespole ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla ucz. Sandry Oleksy.
- Przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego.
- Przeprowadzenie i sprawdzenie szkolnego etapu konkursu przedmiotowego z matematyki.
-Realizowanie zadań przydzielonych z planu pracy, kalendarza imprez, koncepcji rozwojowej szkoły oraz innych programów realizowanych w roku szkolnym.

Zadanie:
Współpraca z doradcą metodycznym
Formy realizacji
- Udział w konferencjach, konsultacje itp..

Zadanie:
Organizacja warsztatu pracy.
Formy realizacji
-Przygotowanie planów pracy nauczania z matematyki.
- Poszukiwanie i doskonalenie efektywnych metod pracy.
- Opracowanie własnych narzędzi pomiaru wiedzy i umiejętności uczniów.

Zadanie:
Sprawowanie opieki nad salą przedmiotową.
Formy realizacji
-Stworzenie spisu pomocy dydaktycznych będących na wyposażeniu pracowni.
- Wystrój wnętrza – gazetki tematyczne, zadbanie o funkcjonalność i estetykę.
- Wystrój gablot na korytarzu szkolnym, przynależnych do sali.
- Zachęcanie uczniów do projektowania i wykonywania gazetek, prostych pomocy dydaktycznych.

Zadanie:
Udział w lekcjach otwartych.
Formy realizacji
- Obserwacja zajęć, omówienie zajęć, wnioski i spostrzeżenia.

Zadanie:
Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrz-i zewnątrzszkolnym doskonaleniu.
Formy realizacji
- Podwyższanie własnych kwalifikacji oraz nabywanie nowych umiejętności zawodowych poprzez udział w różnorodnych formach kształcenia, doskonalenia zawodowego.
- Zapoznawanie się na bieżąco i zgodnie z potrzebami z literaturą, publikacjami i artykułami pedagogicznymi, metodologicznymi.

Zadanie:
Tworzenie własnego warsztatu pracy.
Formy realizacji
-Gromadzenie materiałów, pomocy dydaktycznych, scenariuszy itp.
- Poszukiwanie i gromadzenie pomocy multimedialnych.
- Tworzenie spisu stron internetowych pomocnych w nauce matematyki, propagujących matematykę w ciekawy sposób.
- Korzystanie z technologii informatycznych w tym książek elektronicznych, programów edukacyjnych i popularnonaukowych.
- Poszukiwanie i wdrażanie innowacji edukacyjnych w nauczaniu matematyki.

Zadanie:
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju.
Formy realizacji
- Opis realizacji planu rozwoju zawodowego.
- Autorefleksja.

§7 ust. 2 pkt 2.
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Zadanie:
Diagnoza potrzeb i oczekiwań uczniów oraz ich sytuacji rodzinnej.
Formy realizacji:
-Zapoznanie się z dokumentacją dotycząca indywidualnych potrzeb i możliwości wychowanków badanych w poradniach PPP.
- Inicjowanie doraźnych spotkań z rodzicami w celu zdiagnozowania szczegółowych trudności uczniów.
- Wywiady środowiskowe, rozmowy indywidualne, organizacja spotkań Nauczyciel-Uczeń-Rodzice/Opiekunowie.

Zadanie:
Uczestnictwo w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych oraz opiekuńczych.
Formy realizacji:
-Udział w wycieczkach, imprezach szkolnych.
- Udział w realizacji wybranych programów profilaktycznych.

Zadanie:
Realizacja zadań określonych w programie wychowawczym szkoły.
Formy realizacji:
- Analiza praw i obowiązków ucznia.
- Zapoznanie uczniów z najważniejszymi dokumentami i regulaminami określającymi zasady funkcjonowania społeczności szkolnej. (Statut, WSO, Koncepcja Pracy Szkoły, itp.).

Zadanie:
Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów
Formy realizacji:
-Zapoznanie z orzeczeniami i opiniami PPP dotyczącymi uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
- Spotkania z pedagogiem.
-Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.
- Dostosowanie wymagań do opinii PPP.
- Organizowanie fachowej pomocy w trudnych sytuacjach problemowych wychowanków.
- Uczestniczenie w szkoleniach mogących poprawić wzajemne relacje z uczniami i ich rodzicami/opiekunami.

Zadanie:
Rozwijanie zainteresowań uczniów.

Formy realizacji:
- Organizacja i współorganizacja konkursów przedmiotowych, imprez o charakterze edukacyjnym.
- Realizowanie projektów edukacyjnych z matematyki.
- Nawiązanie współpracy z organizacjami, instytucjami, osobami mogącymi uatrakcyjnić proces nauczania (np.Akademia Pomorska w Słupsku, Wydział Informatyki Politechniki Białystockiej, itp.).
- Umieszczanie w gablocie materiałów promujących matematykę, zadań konkursowych rozwijających wiedzę.

§7 ust. 2 pkt. 3.Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadanie:
Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej.
Formy realizacji:
-Doskonalenie umiejętności wykorzystania narzędzi dostępnych w szkolnym dzienniku elektronicznym.
- Przygotowanie dokumentów do odbywanego stażu w formie elektronicznej z wykorzystaniem internetu jako źródła informacji.
- Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych i internetu jako źródła informacji i komunikacji.
-Wymiana informacji z rodzicami i uczniami za pomocą elektronicznych środków komunikacji
(poczta internetowa, portale społecznościowe typu Facebook, itp.).
- Konsultacje z opiekunem stażu i innymi nauczycielami za pomocą elektronicznych środków komunikacji.
- Odwiedzanie stron kuratoryjnych, oświatowych i serwerów edukacyjnych.
- Przygotowanie przy pomocy komputera sprawdzianów, pomocy dydaktycznych, kart pracy.
- Prowadzenie lekcji przy wykorzystaniu multimedialnych środków przekazu.
- Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami na forach nauczycielskich oraz przez pocztę elektroniczną.
- Opracowanie scenariuszy i prowadzenie imprez szkolnych z wykorzystaniem technologii komputerowej.

§7 ust. 2 pkt. 4.Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Zadanie:
Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, wymiana doświadczeń, poszukiwanie rozwiązań
Formy realizacji:
- Poszukiwanie i korzystanie z dostępnej literatury zgodnie z potrzebami.
- Prowadzenie rejestru nowych pozycji bibliograficznych.
- Rozmowy indywidualne oraz dyskusje w zespołach przedmiotowych, wychowawczych i zadaniowych.

Zadanie:
Sprawowanie opieki nad uczniami wymagającymi pomocy, współpraca z pedagogiem szkolnym
Formy realizacji:
- Stosowanie w procesie nauczania i wychowania zaleceń poradni psychologiczno – pedagogicznej.
- Indywidualizacja pracy z uczniem, zarówno edukacyjnej jak i wychowawczej.

Zadanie:
Wykorzystywanie zasad, metod nauczania i wychowania w pracy dydaktycznej i wychowawczej.
Formy realizacji:
- Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania, innowacji oraz nowoczesnych technologii.
- Planowanie zajęć i tworzenie scenariuszy w oparciu o wiedzę pedagogiczną i metodyczną,
- Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych, również jako wychowawca wspomagający.
-Wykorzystywanie zdobytej wiedzy i doświadczeń w codziennej pracy z uczniami,
- Sprawowanie opieki nad uczniami wymagającymi szczególnej pomocy, zainteresowania.
- Stosowanie na lekcji zaleceń poradni psychologiczno- pedagogicznej,
- Uczestnictwo w zespołach wychowawczych klas I- III.
-Wdrażanie i doskonalenie w swojej pracy oceniania kształtującego.

§7 ust. 2 pkt. 5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Zadanie:
Analiza przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły
Formy realizacji:
Analiza ustaw i rozporządzeń:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – w szczególności rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli (j. t. – Dz. U. z 2014 r., poz. 191 z późn.zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393) – obowiązujące z dniem następującym po dniu ogłoszenia (ogłoszono 26 marca 2013 r.) tj. z dniem 27 marca 2013 r.
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 23).
4. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (j.t. - Dz.U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109 z późn. zm.)
5. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 poz. 930 ).

Zadanie:
Zapoznanie się z Prawami Ucznia i Konwencją Praw Dziecka
Formy realizacji:
-Przeanalizowanie Praw Ucznia i Karty Praw Dziecka- stosowanie tych praw w pracy dydaktyczno – wychowawczej.

Zadanie:
Analizowanie dokumentów prawa wewnątrzszkolnego
Formy realizacji:
- Analiza dokumentacji: Statutu Szkoły, Planu Pracy Szkoły, Programu Wychowawczego, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Koncepcji Pracy Gimnazjum, Szkolnego Programu Profilaktyki, Kodeksu Gimnazjalisty, Regulaminu BHP, Kalendarza Szkoły, Wdrażanie regulaminów wewnątrzszkolnych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.