X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41220
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego realizowany od 1.09.2016r. do 31.05.2019r.


§ 8 ust.2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Poznanie procedury awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem stopnia awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.

- Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego;
- Analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego;
- Znajomość prawa oświatowego.

Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu.
Sformułowanie planu rozwoju zawodowego.

2. Dokumentowanie realizacji planu zawodowego.

- Gromadzenie materiałów i dokumentów.

Potwierdzenia, sprawozdania, opracowane materiały, zdjęcia.

3. Pogłębianie wiedzy i rozwijanie umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu służącemu własnemu rozwojowi i oraz podnoszeniu jakości pracy szkoły.

- Systematyczny udział w doskonaleniu swoich umiejętności dydaktyczno – wychowawczych w kursach, warsztatach
i szkoleniach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych;
- Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.

Zaświadczenia o ukończeniu form doskonalenia.

4. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.

- Udział w ewaluacji i aktualizacji dokumentacji szkolnej;
- Współtworzenie programów i planów pracy w roku szkolnym.

Wzory dokumentów.

5. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych.

- Studiowanie czasopism i literatury fachowej;
- Śledzenie stron poświęconych doskonaleniu nauczycieli.

Notatki, zestawienia bibliograficzne.

§ 8 ust. 2 pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej.

1. Korzystanie z Internetu w życiu codziennym i w pracy zawodowej.

- Śledzenie aktualności na różnych portalach edukacyjnych i wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.

Wykaz stron internetowych, opracowania materiałów w oparciu o informacje z Internetu.

2. Stosowanie technologii komputerowej do organizowania warsztatu pracy.

- Wykorzystywanie programów graficznych do tworzenia pomocy dydaktycznych zarówno w programie Word jak i Power Point;
- Przygotowywanie materiałów do wykonywania gazetek szkolnych;
- Przygotowywanie dokumentów potrzebnych w pracy wychowawczo-edukacyjnej.

Przykładowe pomoce dydaktyczne, wzory dokumentów.

3. Wykorzystanie technik komputerowych do opracowania dokumentacji związanej z awansem zawodowym.

- Opracowanie na komputerze wszystkich niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym nauczyciela.

Teczka „Awans zawodowy”.

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.

- Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla zainteresowanych nauczycieli.

Scenariusz przeprowadzonych zajęć.

2. Współpraca z nauczycielami w ramach zespołu samokształceniowego.

- Przygotowanie materiałów na spotkania;
- Wymiana doświadczeń z nauczycielami.

Protokoły spotkań.

3. Opracowywanie i udostępnianie nauczycielom ciekawych materiałów do pracy dydaktyczno-opiekunczo- wychowawczej

- Udostępnianie własnych scenariuszy zajęć, imprez;
- Dzielenie się własnymi pomocami dydaktycznymi w codziennej pracy.

Przykładowe scenariusze.

4. Publikacje związane z wykonywaną pracą.

- Umieszczanie publikacji, scenariuszy zajęć na stronach internetowych poświęconych edukacji;
- Opublikowanie „Planu Rozwoju Zawodowego” na portalu internetowym dla nauczycieli.

Kserokopie publikacji.

§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną  lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie i wdrożenie programu własnego.

- Opracowanie autorskiego programu pracy na zajęcia z uczniem mającym trudności w czytaniu;
- Opracowanie własnego programu pracy na zajęcia wyrównawcze;
- Opracowanie własnego programu na zajęcia artystyczne.
- Dokonywanie ewaluacji wdrożonych programów.

Programy zajęć, sprawozdania, dzienniki zajęć dodatkowych.

§ ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Organizowanie wycieczek poszerzających wiedzę uczniów oraz kształtujących umiejętność kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych.

- Organizowanie wycieczek i wyjść klasowych.

Karty wycieczek.

2. Organizowanie imprez szkolnych i klasowych.

- Organizowanie uroczystości klasowych i szkolnych wynikających z kalendarza imprez i uroczystości szkolnych;
- Współpraca z Samorządem Uczniowskim.

Scenariusze uroczystości, zdjęcia.

3. Organizowanie konkursów wewnątrzszkolnych i międzyszkolnych.

- Organizowanie konkursów plastycznych i ortograficznych.

Regulaminy konkursów, zdjęcia.

4. Organizowanie dodatkowych zajęć służących wyrównywaniu szans edukacyjnych.

- Prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów mających trudności w uczeniu się.

Dziennik zajęć dodatkowych.

5. Praca w szkolnych zespołach, komisjach powołanych przez Dyrektora Szkoły.

- Praca w komisjach egzaminacyjnych, konkursowych , zespołach zadaniowych.

Sprawozdania z przeprowadzonych konkursów, prac zespołu.

§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowanie w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym .

- Spotkania i rozmowy z pedagogiem i psychologiem szkolnym.

Notatki, scenariusze spotkań.

2. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Tychach.

- Obserwacja uczniów;
- Konsultacje z pedagogiem, psychologiem;
- Realizacja zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Notatki, opinie.

3. Udział w ogólnopolskich akcjach charytatywnych.

- Udział w akcjach charytatywnych typu WOŚ, pomoc zwierzętom w schronisku, udział w akcjach zbiórki nakrętek itp.

Podziękowania, zaświadczenia.

4. Współpraca z Mediateką.

- Organizowanie wyjść do biblioteki na wystawy, spotkania autorskie;
- Uczestniczenie w lekcjach bibliotecznych.

Zdjęcia z wyjść, sprawozdania.

5. Współpraca z przedszkolem.

- Prowadzenie zajęć dla dzieci z przedszkola

Scenariusze, zdjęcia.

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych szkoły.

- Poznanie sytuacji wychowawczej, problemów medycznych wychowanków.

Notatki własne.

2. Stosowanie wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki w pracy z wychowankami.

- Czytanie literatury fachowej;
- Stosowanie odpowiednich metod w pracy z dziećmi;
- Poznanie nowych metod pracy.

Notatki własne.

3. Rozpoznanie i rozwiązanie problemów edukacyjnych i wychowawczych

- Zdiagnozowanie dwóch przypadków wychowawczych, edukacyjnych;
- Ustalenie metod pracy i oddziaływań wychowawczych;
- Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu;
- Podsumowanie i wnioski.

Opis i analiza dwóch przypadków.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.