X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41224
Przesłano:
Dział: Regulaminy

Regulamin konkursu na folder, broszurę lub gazetkę dotyczącą działalności niepodległościowej ks. Jana Ziei

Organizatorem konkursu na folder, broszurę lub gazetkę dotyczącą działalności niepodległościowej ks. Jana Ziei jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kolonii Ossa.

Przedmiot i cel konkursu
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej realizacji graficznej folderu, broszury lub gazetki dotyczącej „Niepodległych dróg” księdza Jana Ziei:
o Ksiądz Jan Zieja został pośmiertnie uhonorowany Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski - postanowieniem prezydenta Lecha Kaczyńskiego z 21 września 2006, „za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz przemian demokratycznych w kraju”
o Ksiądz Jan Zieja jako prorok poszukujący niepodległości, przeczuwający przyszłość i wybiegający naprzód,
o Ksiądz Jan Zieja, który swoją działalnością niepokoi, ale wskazuje drogi – drogi do niepodległości i wolności
o Ksiądz Jan Zieja jako człowiek walczący o niepodległość w wielu dziedzinach i na wielu płaszczyznach - na kartach historii

Cele merytoryczne konkursu:
1. poznanie postaci ks. Ziei, – polskiego duchownego, działacza społecznego, tłumacza, publicysty i pisarza religijnego, żołnierza wojny roku 1920, obrony z września 1939 r., kapelana Szarych Szeregów i AK (ps. Wojciech, Rybak), uczestnika powstania warszawskiego, działacza opozycji demokratycznej w PRL, podpułkownika WP, współzałożyciela Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”
2. kształtowanie patriotycznych postaw i wychowanie do wartości
3. popularyzowanie wiedzy na temat niepodległych losów Rzeczpospolitej

Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych

1. Celem konkursu jest wykonanie folderu, broszury lub gazetki dotyczącej niepodległościowej działalności księdza Jana Ziei - na różnych płaszczyznach
2. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę następujące kryteria:
• Kreatywność, pomysłowość i oryginalność
• Zawartość merytoryczna pracy
• Samodzielność
• Forma estetyczna pracy
3. Wybrany projekt będzie przeznaczony w szczególności do celów: promocyjnych, oraz reprezentacyjnych.
Projekt będzie wykorzystywany w związku z promowaniem postaci ks. Jana Ziei – patrona MOW Kolonia Ossa, oraz wykorzystany w działaniach promocyjnych ośrodka.
4. Każdy uczestnik Konkursu może złożyć maksymalnie jeden projekt
5. Prace mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie.
6. Konkurs ma charakter jednoetapowy.
Wymagania, jakie powinien spełniać projekt

1. Projekt może być wykonany w formie folderu, broszury lub gazetki nie większym niż A4
2. W projektach mogą być zastosowane programy do opracowania tekstu bądź grafiki
3. Prace konkursowe mogą być wykonywane własnoręcznie przy wykorzystaniu dowolnych metod i form plastycznych
4. Projekt musi być dziełem samodzielnym i oryginalnym.
5. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie projekty, które nie brały udziału w innych konkursach.
6. Prace mogą zawierać grafikę jednak 75% pracy konkursowej musi stanowić tekst odnoszący się do tematyki konkursu. Dopuszczalne różne rodzaje czcionek.
7. Wymogiem przy wykorzystywaniu (pobieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu) materiałów i informacji jest przestrzeganie praw: autorskiego, ochrony danych osobowych, do ochrony wizerunku, a także zasad etyki. Uczestnikom konkursu zaleca się wykorzystywanie materiałów udostępnianych na otwartych licencjach.
8. Powstałe prace mogą zostać zamieszczone na stronie internetowej Organizatora i innych stronach powiązanych z Organizatorem. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac finałowych dla własnych potrzeb marketingowych, na co każdy uczestnik wyraża zgodę akceptując niniejszy regulamin.
9. Objętość pracy nie powinna przekraczać 20 stron

Terminarz konkursu
Formularze zgłoszeniowe należy przesłać do 15 stycznia 2019 roku do sekretariatu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ks. Jana Ziei
Kolonia Ossa 40
26-425 Odrzywół
Woj. Mazowieckie
Tel/fax 48 67 16 011
Lub na drogą elektroniczną na adres
e-mail mow68_kolonia.ossa@op.pl
z dopiskiem KONKURS
Formularze zgłoszeniowe należy wypełnić zgodnie z dostarczonym drukiem.
• Prace konkursowe należy dostarczyć najpóźniej do 20 lutego 2019 roku w formie drukowanej.
• Prace konkursowe będą rozpowszechniane za pośrednictwem mediów lub wykorzystane w inny sposób przez organizatora w celach edukacyjnych oraz promocyjnych.
• Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 2 tygodni od ostatniego dnia składania prac.
• Prace konkursowe zostaną wykorzystane do przygotowania wystawy pokonkursowej
• Projekty złożone po terminie wskazanym nie będą brały udziału w Konkursie.
• Projekty złożone na konkurs nie będą zwracane Uczestnikom.

Kryteria oceny prac konkursowych i rozstrzygnięcie konkursu
Oceny złożonych projektów i wyłonienia najlepszego projektu dokona Komisja Konkursowa. Do oceny prac konkursowych organizator powołuje komisję Konkursową. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nieodwołalna
Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszych projektów nadesłanych na konkurs.
Po dokonaniu oceny spełnienia warunków formalnych uczestnictwa w konkursie, prace oceniane będą zgodnie z kryteriami zawartymi w regulaminie
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej.
Wyniki działań Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.
Nagroda w konkursie
1. Za projekty, które wybierze Komisja Konkursowa, przyznane zostaną nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia.
2. Nagroda zostanie przekazana zwycięzcy konkursu w dniu obchodów Patrona MOW Kolonia Ossa w marcu 2019 roku , trzy zwycięskie prace konkursowe będą zaprezentowane na w/w uroczystości, każda z wygranych grup będzie miała możliwość przedstawienia samego projektu i jego poszczególnych etapów ( tu możliwość prezentacji multimedialnej)
3. Zostanie zorganizowana wystawa, na której zaprezentowane będą wszystkie prace konkursowe.
Postanowienia końcowe
Organizator nie pokrywa kosztów przygotowania i nadesłania projektów i dokumentów zgłoszeniowych.
Zgłoszenie pracy w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu, tym samym Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883, z późn. zm.) przez Organizatora w celach prowadzenia konkursu, wyłonienia laureata i przyznania nagrody.
Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie oraz, przerwania lub odwołania konkursu. Informacje o zmianach w regulaminie oraz o odwołaniu bądź przerwaniu konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora.

pieczątka szkoły
Nazwa i adres szkoły telefon:
........................................ Nauczyciel: Imię i nazwisko
........................................
e-mail........................................ telefon kontaktowy ........................................
1. Lista uczestników:
L.p Nazwisko i imię
1
2
3
4
5
6
Podpis Nauczyciela
........................................
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu Konkursu oraz akceptuję wszystkie jego postanowienia. Oświadczam, iż złożona przeze mnie praca stanowi wyłączną własność organizatorów Konkursu i nie narusza praw osób trzecich; przekazuję też jego organizatorom prawa do rozporządzania pracą na zasadach określonych regulaminem Konkursu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.