X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41213
Przesłano:
Dział: Regulaminy

Regulamin gminnego konkursu wiedzy przyrodniczej

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU
WIEDZY PRZYRODNICZEJ

1. Organizator - Nauczyciele zespołu matematyczno-przyrodniczego w LO w Bogatyni
2. Fundator nagród – Stowarzyszenie Wspierania Liceum w Bogatyni
3. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas gimnazjalnych i podstawowych (klasa VII i VIII), którzy:
• wykazują zainteresowanie tematyką przyrodniczą
• orientują się w najnowszych osiągnięciach w tej dziedzinie wiedzy
• znają treści z przedmiotów takich jak: biologia, chemia, podstawy matematyki
4. Cele Konkursu
• rozwijanie zainteresowań w zakresie nauk biologicznych, chemicznych i matematycznych
• kształtowanie twórczego myślenia prowadzącego do świadomego posługiwania się wiedzą, również w praktycznych działaniach
• rozwijanie umiejętności rozwiązania problemów i logicznego myślenia
• wdrażanie uczniów do samokształcenia z wykorzystaniem ogólnodostępnej literatury
• wspieranie oraz promowanie uczniów zdolnych, ambitnych, wykazujących zainteresowanie naukami biologicznymi
• kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego prowadzącego do sukcesu
• stworzenie możliwości szlachetnej rywalizacji uczniów najzdolniejszych,
a nauczycielom warunków twórczej pracy z młodzieżą
5. Regulamin
• Zgłoszenia do udziału w konkursie należy składać do 20 maja 2019 roku pisemnie na adres: Liceum Ogólnokształcące, ul. Żołnierzy II AWP 5, 59-920 Bogatynia lub telefonicznie.
• Do konkursu można zgłosić maksymalnie 5 uczestników – o sposobie wyłonienia uczniów decyduje nauczyciel
• Etap gminny konkursu planowany jest w dniu 3 czerwca 2019 r. o godz. 10.00 w LO (termin do uzgodnienia)
• W przypadku zmiany terminu zainteresowane szkoły zostaną powiadomione odrębnym pismem lub telefonicznie
• Konkurs składa się z dwóch części:
I - pisemny
 w części pisemnej uczniowie rozwiązują zadania związane z tematyką konkursu
 twórcami testu będą nauczyciele LO
 test będzie sprawdzany przez komitet organizacyjny
II - etap ustny
 uczniowie losują pytanie konkursowe i odpowiadają na nie przed komisją
 punkty uzyskane w etapie I i II będą sumowane
 wypowiedzi będą oceniane przez komitet organizacyjny
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany w regulaminie, o których zostaną poinformowani uczestnicy.
Dla zwycięzców Konkursu przewidziane są nagrody.
7. Tematyka konkursu
• znajomość metodyki przeprowadzania doświadczeń i obserwacji
• skład chemiczny organizmów z podziałem na związki organiczne i nieorganiczne
• pierwiastki biogenne i ich rola
• znaczenie biologiczne makroelementów i mikroelementów
• właściwości fizyczno-chemiczne i znaczenie wody dla organizmów
• podstawowe grupy związków chemicznych występujących w żywych organizmach (budowa, podział, rola)
• wykrywanie związków chemicznych w materiale biologicznym
• skutki niedoboru witamin i składników mineralnych
• tlenowe i beztlenowe oddychanie (podobieństwa i różnice; fermentacja mlekowa i alkoholowa – organizmy przeprowadzające, ATP)
• fotosynteza – ogólne równanie i lokalizacja procesu fotosyntezy, barwniki fotosyntetyczne
• chemosynteza
• ogólny przebieg i lokalizacja replikacji, transkrypcji, translacji
• kod genetyczny
• podstawowe obliczenia matematyczne

Literatura
• Podręczniki do biologii, chemii
• Internet

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Załącznik nr 1
KARTA ZGŁOSZENIA
1. Nazwa szkoły

2. Dane opiekuna, telefon kontaktowy

Uczniowie, którzy będą reprezentować szkołę w etapie gminnym

Lp.
Nazwisko i imię ucznia
Klasa
1.
2.
3.
4.
5.

podpis nauczyciela - opiekuna podpis dyrektora szkoły

Przystąpienie do Konkursu oznacza jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez LO w Bogatyni danych osobowych uczestników w celu i zakresie niezbędnym do organizacji gminnego Konkursu Wiedzy Przyrodniczej w roku szkolnym 2018 / 2019 oraz zgody na publikowanie zdjęć, na których będą prezentowane wizerunki uczestników wykonane przez Organizatorów.

Każdy uczestnik zobowiązany jest dostarczyć najpóźniej w dniu konkursu zgodę rodziców na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych oraz upublicznienie wizerunku.

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

........................................ ........................................
w Gminnym Konkursie Wiedzy Przyrodniczej Wyrażam także zgodę na przetwarzanie przez organizatorów konkursu danych osobowych mojego dziecka oraz upublicznienie jego wizerunku w mediach oraz na stronach internetowych organizatorów konkursu.

miejscowość, data podpis rodzica (opiekuna
prawnego)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.