X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41223
Przesłano:

Program "Poznaję patrona mojej szkoły"

Autorki programu:
Katarzyna Kothe
Marta Sobczyk

AUTORSKI PROGRAM PRACY
„POZNAJĘ PATRONA MOJEJ SZKOŁY”
Przeznaczony do realizacji w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. ks. Jana Ziei w Kolonia Ossa

Czas trwania programu:
Od 4 kwietnia 2019 do 12 czerwca 2019 r.

WSTĘP :
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ks. Jana Ziei w Kolonii Ossa jest pierwszą placówką, która nosi imię tego niezwykłego kapłana. To zaszczytne imię nadano 16 marca 2017. Ksiądz Jan Zieja urodził się i dzieciństwo spędził w bezpośrednim sąsiedztwie Ośrodka, we wsi Ossa. Dlatego postać księdza z Ossy jest obecna w podejmowanych przez placówkę działaniach edukacyjnych i wychowawczych.
Mając na uwadze rozpropagowanie postawy ks. Jana Ziei i kultywowanie jego życiowych założeń stworzyłyśmy program autorski związany z jego osobą. Naszą intencją było krzewienie wiedzy o naszym znamienitym Patronie wśród dzieci i młodzieży przebywających w naszej Placówce.
Program ten skierowany jest do uczniów i nauczycieli naszej szkoły oraz lokalnego środowiska szkolnego. Pozwala wykorzystać umiejętności nabyte podczas procesu nauczania na poszczególnych etapach edukacji i różnych przedmiotach. Nasz program podsuwa propozycje zagadnień i przedsięwzięć dydaktycznych oraz możliwości realizacji takich umiejętności jak: poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystanie informacji z różnych źródeł, efektywnego posługiwania się techniką informacyjną, rozwijania sprawności umysłowych, skutecznej komunikacji, planowania i organizowania różnych przedsięwzięć oraz odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy. Program „Poznaję Patrona mojej szkoły” pozwala na integrację treści nauczania i wychowania.

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE:
Wychowanie polega na świadomym i celowym kształtowaniu osobowości człowieka. Chcemy, aby wychowankowie akceptowali i naśladowali określone postawy życiowe księdza Jana Ziei. Patron szkoły jest niewątpliwie wzorem osobowościowym, modelem wychowawczym, znakomitym wzorem do naśladowania. Praca wokół bohatera szkoły jest procesem długofalowym i wymagającym systematyczności. Należy korzystać z każdej okazji, aby osiągnąć cele wychowawcze i resocjalizacyjne. W pracy z dziećmi ważna jest nie tylko znajomość ideału, ale umiejętność przybliżenia go wychowankom. Duże znaczenie ma okres, w którym zaczynamy zapoznawać uczniów z patronem szkoły. Nauczyciele będą zapoznawać wychowanków zarówno z życiem, pracą i działalnością patrona, jak również cechami jego charakteru, które powodowały, ze wyróżniał się pośród innych ludzi. I to jest głównym celem tego programu.

CELE OGÓLNE:
♦ Kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego
♦ Przybliżenie osoby i twórczości księdza Jana Ziei
♦ Rozwijanie tradycji szkolnej
♦ Rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów
♦ Promowanie szkoły w środowisku lokalnym

CELE SZCZEGÓŁOWE:
♦ Poznanie postaci ks. Jana Ziei, – polskiego duchownego, działacza społecznego, tłumacza, publicysty i pisarza religijnego, żołnierza wojny roku 1920, obrony z września 1939 r., kapelana Szarych Szeregów Szeregów i AK (ps. Wojciech, Rybak),uczestnika powstania warszawskiego, działacza opozycji demokratycznej w PRL, działacza Żegoty, podpułkownika WP, współzałożyciela Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”

♦ Kształtowanie patriotycznych postaw i wychowanie do wartości
♦ Rozwijanie zainteresowań i dociekliwości poznawczej uczniów
♦ Przygotowanie do aktywnego korzystania z różnych źródeł informacji
♦ Rozwijanie umiejętności samodzielnego wyboru, segregowania informacji i prezentowania swoich osiągnięć na forum publicznym
♦ Kształtowanie umiejętności prawidłowej i skutecznej komunikacji, współdziałania i twórczego rozwijania problemów
♦ Przygotowanie do wykorzystania mediów jako narzędzi pracy intelektualnej
♦ Rozwijania i wzmacnianie aktywnego udziału dziecka w życiu wspólnoty klasowej szkolnej i lokalnej
♦ Współpraca wszystkich nauczycieli mająca na celu integrację środowiska.

METODY I FORMY PRACY:
Pogadanka, rozmowa, konkursy, wycieczki, spotkania integracyjne, pokaz, przygotowanie gazetek klasowych, prezentacja multimedialna, księga i album patrona, praca grupowa , zbiorowa, apel, wystawy.

ZAKŁADANE DZIAŁANIA

Kwiecień
Lp. Zadanie Termin
(Tabela - dop. red.)

1 Tworzenie własnego kodeksu moralnego w oparciu o wzór osobowy, jaki stanowi patron szkoły – konkurs klasowy
Lekcje wychowawcze
kwiecień

2 Przybliżenie uczniom książki „Życie Ewangelią” - wywiadu przeprowadzonego przez Jacka Moskwę z kapłanem z Ossy
Lekcje języka polskiego kwiecień

3 Konkurs plastyczny - Mój Patron.
kwiecień

4 Śladami naszego patrona - Wycieczka do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Laskach, złożenie kwiatów na grobie naszego Patrona, Wycieczka do muzeum POLIN,
maj

5 Przygotowanie prezentacji multimedialnej o księdzu Janie Ziei
kwiecień

6 Rajd pieszy- do miejsc związanych z patronem- w okolicy
maj

7 Szkolne kino – ekranizacja filmów dotyczących życia i działalności patrona księdza Jana Ziei kwiecień

8 Wycieczka do izby pamięci ks. Jana Ziei w Myślakowicach – Warsztaty. W w izbie pamięci znajdują się fotografie, artykuły i książki księdza Jana Ziei. Zgromadzono również przedmioty upamiętniające pierwszą pracę kapłana, w parafii na terenie dzisiejszej Białorusi.
maj

9 Wykonanie materiałów na gazetkę ścienną o księdzu Janie Ziei
maj

10 Wykonanie albumu patrona
czerwiec

11 Zorganizowanie apelu poświeconego postaci ks. Jana Ziei
czerwiec

12 Przedstawienie wydarzeń historycznych z okresu 1897-1991 dotyczących naszego regionu – gazetka czerwiec

13 Mój patron– założenie pamiątkowej księgi zawierającej przemyślenia i przeżycia uczniów związane z osobą patrona
kwiecień

14 Zorganizowanie kącika klasowego o ks. Janie Ziei
kwiecień
15 Podsumowanie programu- spotkanie integracyjne
czerwiec

Program zakłada:
 Poznanie biografii patrona w szerokim zakresie, świadectwa jego działalności społecznej i patriotycznej, przykładów jego poświecenia w walce o polskość.
 Szerokie przykłady jego poświęcenia, bohaterstwa, hartu i wytrwałości.
 Nauczyciele powinni dbać o utrzymanie takiej atmosfery, by postać bohatera - patrona wywołała u uczniów pytania dotyczące sensu własnego życia, norm postępowania, wartości.
Ksiądz Jan Zieja jako patron MOW Kolonia Ossa wpływa niewątpliwie na pracę dydaktyczno-wychowawczą szkoły. Poznawanie jego osoby jest jednym z elementów obyczajowości tego terenu, pogłębia ono świadomość obywatelską i postawę ideowo-patriotyczną młodzieży, wzbogaca wiedzę uczniów.

OSIĄGNIECIA UCZNIÓW
UCZEŃ:
♦ Zna biografię i twórczość patrona ks. Jana Ziei
♦ Umie wyszukiwać, selekcjonować i opracowywać informacje
♦ Potrafi zaprezentować wyniki swojej pracy na szerszym forum
♦ Umie dokonać samooceny i oceny pracy kolegów
♦ Umie współpracować w grupie i podejmować decyzje przy realizacji wspólnego działania
♦ Umie posługiwać się technologią informacyjną podczas realizacji powierzonych działań
♦ Umie podejmować odpowiedzialność za podjętą pracę
♦ Umie integrować wiedzę z różnych dziedzin

PROPOZYCJE SPOSOBU OCENY UCZNIA: Charakter programu „Poznaję patrona mojej szkoły”, wymaga przede wszystkim oceniania zaangażowania oraz aktywności i twórczej pracy uczniów. Dostrzeganie tego i odpowiednie, pozytywne wzmocnienie przez nauczycieli może zadecydować o spontanicznym rozwoju aktywności wychowanka, o płynącej z tego radości i satysfakcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.