X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41200
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Nauczyciel mianowany:
mgr inż. Grzegorz Romotowski

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr inż. Grzegorz Romotowski
Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego

mgr Andrzej Gorlo Zespół Szkół Technicznych w Olecku
Dyrektor Szkoły Szkoła

01.09.2016 31.05.2019
Data rozpoczęcia stażu Przewidywana data zakończenia

Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE

ZADANIA
FORMY PRACY
EFEKTY PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI ZADAŃ
TERMIN REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI
(Tabela - dop. red.)

Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju.

• Wstępna analiza i ocena własnych umiejętności.
• Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego.
• Złożenie wniosku o rozpoczęcie Stażu.
• Sporządzenie planu rozwoju zawodowego.
• Śledzenia zmian w prawie oświatowym.
• Wyznaczenie kierunku rozwoju zawodowego
• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego Sierpień 2016r.

Sierpień/
wrzesień 2016r.

01 wrzesień 2016r.

Wrzesień 2016r.

Na bieżąco
Autorefleksja

Wniosek o rozpoczęcie stażu
Plan rozwoju zawodowego
zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Systematyczne gromadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację przyjętych w planie rozwoju zadań
• Dokumenty zaświadczające realizacje zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego
Cały okres stażu Z
gromadzona dokumentacja
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
• Opracowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju - dokonanie czynności ewaluacyjnych swojej pracy
• Uzyskanie oceny dorobku zawodowego
Czerwiec 2019
Sprawozdanie z realizacji planu
zawodowego
Ocena dorobku
zawodowego dokonana przez Dyrektora Szkoły

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

L.P.
KIERUNKI ROZWOJU
ZADANIA
TERMIN REALIZACJI
DOKUMENTACJA

1. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
§ 8 ust. 2 pkt. 1
► Poszerzanie wiedzy i umiejętności w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy.
(uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach, kursach, radach pedagogicznych, lekcjach otwartych, konferencjach metodycznych i warsztatach)

► Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej.
(wykorzystanie w pracy rozwiązań proponowanych w literaturze fachowej oraz źródłach internetowych;
poszukiwanie nowych rozwiązań dydaktycznych;
wymiana doświadczeń i pomysłów związanych z procesem nauczania)

► Udział w pracy organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.
(objęcie funkcji szkolnego koordynatora do spraw egzaminów zawodowych; dokonywanie analizy egzaminów zawodowych; współpraca z Samorządem Szkoły)

► Prowadzenie zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania młodzieży.
(kółko informatyczne)

► Współpraca w przygotowaniu imprez/uroczystości szkolnych.

► Prowadzenie strony szkoły.
(umieszczanie na stronie artykułów, zdjęć z życia szkoły, zarządzanie stroną szkoły)

► Praca nad integracją zespołu klasowego.
Kształtowanie prawidłowych relacji koleżeńskich i postaw społecznych.
(lekcje wychowawcze,
organizowanie wewnątrzszkolnych oraz zewnątrz szkolnych konkursów przedmiotowych, współpraca z uczniami podczas imprez szkolnych)

► Udział w tworzeniu i modyfikowaniu dokumentacji. wewnątrzszkolnej.
(praca w zespołach powołanych przez Dyrektora Szkoły do tworzenia i modyfikacji dokumentacji szkolnej)

► Systematyczna współpraca z rodzicami.
(nawiązanie ścisłej i systematycznej współpracy z rodzicami – zebrania z rodzicami, spotkania indywidualne, uroczystości klasowe.
Przeprowadzanie ankiet, kontakty indywidualne z uczniami i ich rodzicami w celu poznawania sytuacji rodzinnej wychowanków, pogłębienia wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów)

► Współtworzenie procedur wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły.
(praca w zespole do spraw mierzenia jakości pracy szkoły odnośnie egzaminów zawodowych w tym opracowanie kwestionariuszy ankiet oraz ich wyników)

► Dokonywanie analizy i ewaluacji własnych działań.
(samoocena, rozmowy z Dyrektorem, rozmowy z uczniami, przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych wśród uczniów) Na bieżąco

Na bieżąco

Na bieżąco

Na bieżąco

Cały okres stażu

Na bieżąco

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Na bieżąco

Na bieżąco

Na bieżąco

Zaświadczenia o udziale w szkoleniach i kursach;
potwierdzenie udziału w lekcjach otwartych;
Lista obecności na szkoleniowych radach pedagogicznych.

Adnotacje w scenariuszach lekcji.

Sprawozdania;
Deklaracje egzaminów zawodowych;
Protokoły z przebiegu spotkań Samorządu Szkoły.

Dzienniki, karty obserwacji.

Potwierdzenia współpracy, zdjęcia.

Strony:
www.zst.olecko.pl oraz www.gim2.olecko.edu.pl

Zapisy w dzienniku lekcyjnym;
Zdjęcia z konkursów:
Konkursy organizowane:
Zdjęcia z konkursów
- Zamkowa Olimpiada Informatyczna dla gimnazjalistów,
- Konkurs Wiedzy Technicznej,
- Konkurs gier strategicznych
Przygotowywanie do konkursów:
- Bezpieczeństwo w ruchu drogowym, - Konkurs Kulinarny, - Europejski smak Czekolady.

Dokumentacja szkolna

Zapisy w dzienniku lekcyjnym;
Konspekty spotkań z rodzicami.

Raport z prac zespołu.

Autorefleksja;
Ankiety ewaluacyjne.

2. Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
§ 8 ust. 2 pkt. 2

► Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.
(opracowanie pomocy dydaktycznych;
pisanie scenariuszy lekcji;
opracowanie dyplomów i podziękowań;
przygotowanie i opracowywanie konkursów; omawianie lekcji z wykorzystaniem opracowanej i przygotowanej przeze mnie prezentacji multimedialnych)

► Wykorzystanie Internetu jako źródła materiałów dydaktycznych i wiedzy metodycznej.
(wyszukiwanie i korzystanie ze stron i portali internetowych jako źródła materiałów dydaktycznych, korzystanie z dostępnych na edukacyjnych portalach internetowych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii, pedagogiki, poznawanie przepisów i aktów prawa oświatowego poprzez Internet)

► Wykorzystywanie zasobów Internetu i programów multimedialnych w pracy dydaktycznej i wychowawczej.
(prowadzanie zajęć w pracowni komputerowej, wykorzystywanie programów multimedialnych, tablicy interaktywnej)

► Pełne wsparcie informatyczne dla grona nauczycielskiego.

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu
Pomoce dydaktyczne;
scenariusze lekcji;
Konkursy i sprawozdania.

Adresy stron www

Zajęcia w pracowni komputerowej w ramach zajęć z przedmiotu:
systemy operacyjne, sieci komputerowe, urządzenia techniki komputerowej, witryny i aplikacje internetowe, systemy baz danych.

Redagowanie materiałów;
Wsparcie techniczne pracowni klasowych.

3.
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;
§8 ust. 2 pkt. 3

► Opublikowanie w Internecie zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego oraz materiałów dydaktycznych.
(opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej szkoły, udostępnianie swoich materiałów dydaktycznych na edukacyjnych portalach internetowych)

► Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem zawodowym z innymi nauczycielami.
(wymiana doświadczeń z nauczycielami uczącymi pokrewnych przedmiotów, prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, przekazywanie wybranych materiałów i pomocy dydaktycznych oraz materiałów ze szkoleń zainteresowanym nauczycielom, wsparcie przy współorganizowaniu konkursów zewnątrz szkolnych)

► Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym, analiza sytuacji uczniów, podejmowanie wspólnych działań pedagogicznych i wychowawczych.
(udział w pracach zespołu wychowawczego omawianie i rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów)

► Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli w ramach lekcji otwartych.
(dzielenie się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniem)

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Strona internetowa szkoły;
Lista stron z publikacjami.

Wspólne opracowywanie zadań testowych z nauczycielami informatyki, mechaniki;
Scenariusze lekcji;
Wpisy w dzienniku;
Lista udostępnionych materiałów;
Zdjęcia z konkursów.

Notatki

Notatki własne

4. Realizacja co najmniej trzech z następujących zadań:
§ 8 ust. 2 pkt. 4

a) opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich,
b) wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej,
c) poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,
d) uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych - uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym,
e) wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
f) uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

§ 8 ust. 2 pkt 4a
► Opracowanie i wdrożenie programu własnego.
(opracowanie i wdrożenie programu własnego dla kierunku technik informatyk jako dostosowanie warunków i metod nauczania do potrzeb i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - praca z uczniem niewidomym,
opracowywanie programu Koła informatycznego)

► Opracowywanie zadań egzaminacyjnych na egzaminy próbne.
(opracowanie zadań do egzaminu próbnego, test na część pisemną i zadanie do egzaminu praktycznego, przygotowanie uczniów do egzaminu zawodowego)

§ 8 ust. 2 pkt 4c
► Organizowanie i współorganizowanie imprez szkolnych – okolicznościowych.
(współorganizowanie okolicznościowych imprez szkolnych (wynikających z kalendarza szkolnego);
współpraca z Samorządem Uczniowskim)

► Organizowanie i współorganizowanie wycieczek szkolnych.
(organizowanie wycieczek dydaktycznych i wyjść klasowych)

► Organizacja konkursów szkolnych.
(organizacja konkursów: „Zamkowa Olimpiada Informatyczna”, „Konkurs Wiedzy Technicznej”, „Konkurs gier strategicznych”)

► Aktywny udział w promocji szkoły.
(udział w przygotowaniach uroczystości szkolnych; udział w przygotowaniach 4 zjazdu absolwentów (70-lecie szkoły);
udział w organizacji Dni Otwartych Szkoły; spotkania z uczniami gimnazjum; tworzenie ulotek, plakatów promocyjnych)

► Praca z uczniem mającym trudności w nauce oraz absolwentami przystępującymi do powtórnego egzaminu zawodowego.
(prowadzenie konsultacji, zajęć wyrównawczych i powtórkowych dla słabych uczniów oraz absolwentów)

§ 8 ust. 2 pkt 4e
► Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym.
(spotkania i rozmowy z pedagogiem i psychologiem szkolnym)

► Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
(obserwacja uczniów
Konsultacje z pedagogiem, psychologiem (w miarę potrzeb)
Realizacja zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej)

► Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie.
(współpraca związana z uzyskiwaniem pomocy dla uczniów w trudnej sytuacji)

► Współpraca z kuratorem sądowym.
(utrzymywanie kontaktu w celu poprawnej analizy sytuacji domowej uczniów)

► Współpraca z przedsiębiorstwami, przedsiębiorcami.
(zdobycie środków finansowych lub rzeczowych dla wzbogacenia zaplecza dydaktycznego szkoły,
starania w dofinansowaniu konkursu „Zamkowa Olimpiada Informatyczna”, „Konkurs Wiedzy Technicznej”)

§ 8 ust. 2 pkt 4f
► Znaczące osiągnięcia uczniów w konkursach.
(Organizowanie konkursów wewnątrz szkolnych;
Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach zewnątrz szkolnych)

► Pochwały i wyróżnienia Dyrektora Szkoły.
(Wykonywanie zadań na rzecz Szkoły;
Sumienna realizacja obowiązków nauczyciela i wychowawcy.)

Rok szkolny 2016/2017

W każdym roku szkolnym

W każdym roku szkolnym

Według kalendarza imprez szkolnych

W trakcie stażu

W każdym roku szkolnym w trakcie stażu

W trakcie stażu

Na bieżąco

Na bieżąco

W zależności od potrzeb

W zależności od potrzeb

W trakcie stażu

W trakcie stażu

W trakcie stażu

Opracowane programy

Testy;
Zadania egzaminacyjne do części praktycznej egzaminu.

Scenariusze imprez

Sprawozdania z wycieczek

Sprawozdania z konkursów;
Zdjęcia z konkursów.

Dokumentacja Szkolna;
Zdjęcia z uroczystości;
Zdjęcia ze spotkań z uczniami.

Dokumentacja szkolna

Dokumentacja szkolna

Dokumentacja szkolna

Dokumentacja szkolna

Dokumentacja szkolna

Podziękowania

Zaświadczenia;
Podziękowania;
Dyplomy.

Podziękowania

5. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
§ 8 ust. 2 pkt. 5
► Poszerzenie wiedzy w zakresie umiejętności diagnozowania i rozwiązywania problemów młodzieży.
(udział w warsztatach i szkoleniach dotyczących rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych lub wychowawczych,
samodzielne studiowanie literatury odnośnie w/w tematyki)

► Wdrożenie programu profilaktycznego związanego z aktualnymi problemami i potrzebami klasy.
(rozpoznanie problemu wychowawczego w klasie ( np. niska frekwencja, agresja, używki) i wdrożenie odpowiedniego programu profilaktycznego)

► Diagnoza wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
(rozpoznanie, opis i analiza dwóch przypadków problemu edukacyjnego lub wychowawczego
Znalezienie konstruktywnego rozwiązania i zastosowanie go)
Cały okres stażu

W trakcie stażu

W trakcie stażu
Zaświadczenia ze szkoleń;
Wykaz literatury.

Scenariusze zajęć;
Dokumentacja szkolna.

Opis przypadków;
Wnioski i analiza podjętych działań.

Zatwierdzam do realizacji:

........................................ ........................................
data i podpis dyrektora podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.