X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41217
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

mgr Paweł Kępka
nauczyciel wychowania fizycznego

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2016r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data zakończenia stażu: 31.05.2019r.
Staż pracy: 7 lat

Plan oparty został na rozporządzeniu MEN z dnia 01.03.2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2013, poz. 393) i obowiązującą Kartę Nauczyciela (Dz. U. Nr 97, poz. 674 z 2006r.) z późniejszymi zmianami.

Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
(§8 ust. 2 pkt 1)

Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
(Tabela - dop. red.)

1. Zapoznanie z procedurą awansu zawodowego

1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli.
2. Śledzenie aktów prawnych wnoszących poprawki do ustawy dotyczącej awansu zawodowego.

IX 2015r.
cały okres stażu
Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu, sporządzenie planu rozwoju zawodowego.
Znajomość procedury i zasad awansu zawodowego

2. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.

Analiza dokumentów dotyczących zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.
cały okres stażu
Plan rozwoju zintegrowany z dokumentami szkoły.

3. Udział w formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły

Aktywny udział w kursach, warsztatach, szkoleniach i konferencjach zorganizowanych w ramach WDN.
cały okres stażu
Świadectwa ukończenia, dokumentacja posiedzenia rad pedagogicznych.

4. Uzyskiwanie nowych kwalifikacji, samodzielne poszerzanie wiedzy.

1. Ukończenie:
- kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy KPP
- kursu na trenera piłki nożnej UEFA B
2. Studiowanie literatury fachowej i pedagogicznej, śledzenie stron internetowych.
cały okres stażu
cały okres stażu
Świadectwo ukończenia kursu.
Notatki.

6. Praca w organach szkoły.

Praca w zespołach wychowawczych i przedmiotowych
cały okres stażu
Zapisy w protokołach Rady Pedagogicznej.

7. Aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego.

Dzielenie się wiedzą podczas posiedzeń zespołu przedmiotowego, wymiana doświadczeń, obserwacja zajęć
cały okres stażu
Scenariusze zajęć, notatki

8. Współpraca z rodzicami

1. Udział w zebraniach klasowych i wywiadówkach.
2. Konsultacje indywidualne i telefoniczne
cały okres stażu
według potrzeb
Notatki.
Notatki.

9. Propagowanie kultury fizycznej wśród uczniów.

1.Aktywne włączenie się w organizację zawodów sportowych.
2.Przygotowanie uczniów do występów na zawodach sportowych
3.Prowadzenie dodatkowych zajęć z zakresu różnych dyscyplin sportowych
cały okres stażu
Sprawozdania.
Notatki
Sprawozdania

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
(§8 ust. 2 pkt 2)

Wykorzystanie Internetu w pracy pedagogicznej.

1.Korzystanie ze stron MEN (śledzenie zmian w przepisach oświatowych)
2. Poszukiwanie materiałów do zajęć.
3. Praca w dzienniku Librus.
Cały okres stażu
Notatki
Konspekty
Archiwum dziennika

Wykorzystywanie w pracy technologii komputerowej
1.Gromadzenie i zamieszczanie materiałów dotyczących sportu szkolnego na stronie internetowej szkoły we współpracy z nauczycielami informatyki.
2.Opracowywanie dokumentacji wymaganej na stopień nauczyciel dyplomowanego.
3. wykorzystanie komputera w organizacji zawodów (regulaminy, dyplomy, sprawozdania)
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Strona internetowa szkoły
Dokumentacja stażu
Protokoły, sprawozdania

Wykorzystanie programów komputerowych
1. Przeliczanie wyników sportowych na wartości punktowe
2. Korzystanie z programów Word, Exel, Power Point, czwórbój la 1.78 i inne
Cały okres stażu
Wydruki

Wykorzystanie filmów internetowych z imprez sportowych
Prezentacja multimedialna filmów z największych imprez sportowych np. Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata itp.
Cały okres stażu
Archiwum dziennika

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w tym prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych. Prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
(§8 ust. 2 pkt 3)

Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.
Opracowanie scenariusza, przygotowanie środków dydaktycznych, przeprowadzenie i analiza zajęć.

Raz w roku
Scenariusze lekcji
Potwierdzenie pisemne nauczycieli

Opublikowanie planu rozwoju zawodowego w Internecie
Umieszczenie planu rozwoju zawodowego w oświatowym portalu internetowym.
okres stażu
Adres strony internetowej

Aktywne uczestniczenie w pracach zespołu przedmiotowego
1. Wymiana poglądów, spostrzeżeń, dzielenie się doświadczeniem z nauczycielami uczącymi wychowania fizycznego.

2. Udział w pracach zespołu przedmiotowego podczas tworzenia planów pracy, opracowywania diagnoz, pomiarów osiągnięć edukacyjnych ucznia.
okres stażu
okres stażu
Notatki
Notatki

Promocja sportu i zdrowia w życiu codziennym uczniów
Prezentacja wyników sportowych uczniów szkoły, Motywowanie uczniów do stosowania różnych form aktywności.
okres stażu
Strona internetowa

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
(§ 8. ust. 2 pkt 4c)

Organizacja zajęć sportowych w szkole

1. Współorganizowanie zawodów szkolnych:
- turniej piłki nożnej o puchar dyrektora szkoły
- turniej piłki nożnej halowej o puchar dyrektora szkoły.
2. Prowadzenie zajęć podczas ferii zimowych.
3. Prowadzenie dodatkowych zajęć w formie sportowego koła zainteresowań

cały okres stażu
Sprawozdanie z zawodów, wyniki na stronie internetowej szkoły
Sprawozdanie
Sprawozdanie
Organizacja imprez szkolnych.
Organizacja
- Dnia Sportu
- Święta Szkoły
- Dnia Kobiet
cały okres stażu
Wyniki na stronie www szkoły
Przygotowanie uczniów do zawodów sportowych w celu promowania szkoły.

Uczestnictwo uczniów w zawodach międzyszkolnych min. indywidualne i sztafetowe biegi przełajowe, turniej piłki nożnej, turniej piłki nożnej halowej
cały okres stażu
Informacja na stronie www szkoły

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
(§ 8 ust.2 pkt.4a)

Przygotowanie i wdrożenie programu własnego z zakresu zadań edukacyjno – wychowawczych.
Opracowanie i wdrożenie do realizacji programu z piłki nożnej w ramach zajęć dodatkowych.
cały okres stażu
Program

Współpraca z rodzicami uczniów.
Rozmowy z rodzicami, prawnymi opiekunami uczniów na tematy wychowawcze młodzieży w szkole i poza nią, osiągnięcia edukacyjne i sportowe.

cały okres stażu
Notatki

Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.
(§ 8 ust. 2. pkt. 4f)

Sukcesy uczniów na zawodach sportowych.
Udział w zawodach sportowych na szczeblu gminnym, powiatowym i regionalnym.
cały okres stażu
Zdjęcia, informacje na stronie internetowej szkoły

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły.
(§ 8 ust.2 pkt.5).

Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
Opis i analiza przypadków ucznia zdolnego niechętnego do ćwiczeń oraz ucznia mniej zdolnego chętnego do ćwiczeń.
Okres stażu
Opracowany opis i analiza

Plan ma charakter otwarty, co wiąże się z możliwością rozszerzenia i korekty zadań w nim zawartych.

.................................
podpis nauczyciela
Zatwierdzam do realizacji:
................................ ................................
miejscowość, data podpis i pieczęć dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.