X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41198
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU : 13.09.2016
TERMIN ZATWIERDZENIA PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO:
DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU: 12.06.2019r.
CEL STAŻU :

•Pogłębienie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach pracy zawodowej
•Zdobywanie doświadczenia w podejmowanych działaniach na rzecz szkoły
•Podniesienie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych
•Osobisty rozwój
•Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego

Podstawa prawna:
•Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2014 r., poz.191),

•Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity – załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2013 r. Dz.U. poz. 267),

•Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczyciel (Dz.U. 2013 r., poz. 393 ).

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO:
§8 ust. 2, pkt. 1
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenie jakości szkoły.
1.Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju zawodowego
-Analiza posiadanych umiejętności; określenie potrzeb własnego rozwoju wpisujących się w ramy ogólnego planu rozwoju szkoły
-Analiza aktualnych przepisów prawa oświatowego dotyczących
awansu zawodowego
- Przygotowanie i złożenie wniosku do dyrekcji szkoły o rozpoczęcie stażu
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego
- Założenie teczki: „Awans zawodowy – nauczyciel dyplomowany” -
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
- Realizacja wymagań niezbędnych do uzyskania awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego poprzez systematyczne gromadzenie odpowiedniej dokumentacji
- Uzyskanie oceny dorobku zawodowego
3. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju -Przygotowanie dokumentu - sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju

4. Bieżące zainteresowanie wszelkimi zmianami dotyczącymi zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły
- Analiza podstawowej dokumentacji szkolnej, w tym m.in.: STATUTU SZKOŁY, WZO, PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY - okres stażu
5. Udział w pracach zespołu przedmiotowego edukacji wczesnoszkolnej - Udział w posiedzeniach zespołu
6. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego
Udział w różnych formach dokształcania (m.in. warsztaty, konferencje, kursy itp.), adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły - okres stażu
7.Gromadzenie, uzupełnianie własnego warsztatu pracy celem poszerzenia wiedzy i umiejętności
- Systematyczna lektura czasopism pedagogicznych
- Śledzenie publikacji na portalach edukacyjnych
8.Udział w różnych formach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
- Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych - okres stażu

§8 ust. 2, pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Umiejętne stosowanie technologii komputerowej i informatycznej w swojej pracy
- Korzystanie z komputera w celu opracowania szkolnej dokumentacji
- Używanie narzędzia do opracowania pomocy dydaktycznych, np. dyktand, sprawdzianów, kart pracy, testów, prezentacji multimedialnych, scenariuszy szkolnych imprez
- Wykorzystanie programów edukacyjnych,
encyklopedii multimedialnych lub Internetu na lekcji
- Stosowanie oprogramowania do sporządzania pism, referatów, druków okolicznościowych (np. dyplomów)
- Wykorzystanie komputera do tworzenia dokumentacji zaplanowanych zadań w ramach stażu na nauczyciela dyplomowanego
- Korzystanie z programu e-dziennik
- Publikowanie na stronie internetowej szkoły fotorelacji z wydarzeń klasowych

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
1.Współpraca z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej oraz innych przedmiotów
- Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami w zakresie metod, form pracy oraz wykorzystywanych środków dydaktycznych
- Wspólne przygotowanie i przeprowadzanie konkursów
2. Udział w pracach zespołu przedmiotowego
- wymiana opinii , doświadczeń nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej - Realizowanie zadań wg harmonogramu prac zespołu
3.Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielem - stażystą
- Współpraca z nauczycielem – stażystą -okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
1.Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań
- Opracowanie programu zajęć rozwijających zainteresowania matematyczne i humanistyczne uczniów klas I-III
- Opracowanie i wdrożenie programu zajęć dydaktyczno wyrównawczych
- Opracowanie i wdrożenie własnego programu z zakresu zajęć „Klub Małego Przyrodnika”
- Dokonanie ewaluacji wdrożonych programów.

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1.Poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych
- Prowadzenie społecznie zajęć rozwijających, wyrównawczych i zajęć logopedycznych
2.Rozwijanie zdolnościi zainteresowań uczniów
- Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach
3.Współorganizowanie uroczystości szkolnych, akademii
- Przygotowanie odpowiednich scenariuszy
- Pomoc uczniom uczestniczącym w szkolnych przedsięwzięciach
4. Organizacja akcji charytatywnych dla dzieci z domu dziecka , osób potrzebujących
- Przeprowadzenie zbiórki odzieży, żywności, zabawek, słodyczy
- Góra grosza, zbiórka korków, elektrośmieci i makulatury
5. Pełnienie funkcji opiekuna stażu
- Przygotowanie stosownych dokumentów
- Prowadzenie zajęć w obecności stażysty
- Obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela stażystę
6. Organizowanie i współorganizowanie wycieczek szkolnych Organizacja wycieczek
- Opracowanie dokumentacji wycieczek
§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno –Pedagogiczną, Policją, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
- Analiza opinii i orzeczeń uczniów wystawianych przez Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczną,
- Kierowanie uczniów na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
- Współpraca z Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczną w celu rozwiązywania trudnych spraw uczniów i ich rodzin
2. Współpraca ze szkolnym pedagogiem
- Prowadzenie konsultacji z pedagogiem
- Zapraszanie na prowadzenie zajęć z dziećmi
§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
1.Pogłębianie wiedzy w zakresie umiejętności diagnozowania i rozwiązywania problemów młodzieży
- Samodzielne studiowanie literatury odnośnie w/w tematyki oraz publikacji w Internecie
-Współpraca ze szkolnym pedagogiem
- Udział w spotkaniach, kursach o tej tematyce
2. Rozpoznanie i rozwiązanie pojawiających się w szkole problemów edukacyjnych wychowawczych lub innych
-opis i analiza dwóch przypadków
-Współpraca z rodzicami, nauczycielami oraz wychowawcami, pedagogiem szkolnym:
a)Zdiagnozowanie wybranych problemów
b)Ustalenie i zastosowanie środków zaradczych,
c)Podsumowanie oraz wnioski,
d)Wprowadzenie działań naprawczych.

Niniejszy plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi.

opracowała:
Klaudia Rolbiecka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.