X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41191
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
na stopień nauczyciela dyplomowanego

I. Informacje personalne:
1. Imię i nazwisko nauczyciela – mgr Irena Trofimiuk
2. Szkoła – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rudce
3. Stanowisko – nauczyciel muzyki i języka angielskiego
4. Data rozpoczęcia stażu – 01 września 2016r.
5. Czas trwania stażu – 2 lata i 9 miesięcy
6. Data zakończenia stażu – 31 maja 2019r.

II. Czynności organizacyjne:

Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
(Tabela - dop. red.)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
 Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli;
 Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu;
 Sporządzenie planu rozwoju zawodowego.
 Śledzenie zmian dokonywanych w Karcie Nauczyciela oraz w prawie oświatowym
Wrzesień 2016r.

Na bieżąco
 Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu;
 Wszczęcie postępowania;
 Plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły.
2. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły
 Analiza dokumentacji szkolnej: statutu, regulaminów, wewnątrzszkolnych zasad oceniania, planu wychowawczego, itp.
Wrzesień 2016r.
 Znajomość prawa oświatowego i jego właściwa interpretacja;
 Umiejętność korzystania z przepisów prawnych i poprawnego formułowania dokumentów.
3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
 Analiza własnej pracy;
 Doskonalenie warsztatu pracy;
 Gromadzenie dokumentacji w formie elektronicznej lub papierowej;
 Praca nad uzyskaniem celu jakim jest awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego;
 Uzyskanie oceny dorobku zawodowego.
Na bieżąco
Czerwiec 2019r.
 Gromadzenie dokumentów: świadectw, sprawozdań, zaświadczeń, scenariuszy imprez szkolny;
 Ocena dorobku zawodowego dokonana przez dyrektora szkoły.
4. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
 Opracowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.
Maj 2019r.
 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
5. Złożenie wniosku po zakończeniu stażu o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
 Prawidłowe wypełnienie wniosku.
Czerwiec 2019r.
 Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.

III. Zadania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:

§8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji

1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy
 Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach, kursach, radach pedagogicznych, lekcjach otwartych, konferencjach metodycznych i warsztatach.
Na bieżąco
 Zaświadczenia o udziale w szkoleniach i kursach;
 Potwierdzenia udziału w lekcjach otwartych;
 lista obecności na szkoleniowych radach pedagogicznych.
2. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej
 Wykorzystanie w pracy rozwiązań proponowanych w literaturze fachowej oraz źródłach internetowych;
 Poszukiwanie nowych rozwiązań dydaktycznych;
 Wymiana doświadczeń i pomysłów z innymi nauczycielami związanych z procesem nauczania.
Na bieżąco
 Dziennik lektur;
 Notatki własne.
3. Opracowanie przedmiotowych zasad oceniania z muzyki i języka angielskiego
 Prace mające na celu udoskonalanie przedmiotowych zasad oceniania z muzyki i języka angielskiego;
 zapoznanie uczniów oraz rodziców z PZO.
Wrzesień 2016r., 2017r., 2018r.;
lub wedle potrzeb
 Przedmiotowe Zasady Oceniania.
4. Udział w tworzeniu i modyfikowaniu dokumentacji wewnątrzszkolnej.
 Praca w zespołach powołanych przez Dyrektora Szkoły do tworzenia i modyfikacji dokumentacji szkolnej.
Czas trwania stażu
 Dokumentacja szkolna
5. Udział w pracy organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań
 Aktywna praca w szkolnym zespole przedmiotowym;
 Praca w zespole nadzorującym przebieg egzaminów gimnazjalnych.
Czas trwania stażu;
wedle potrzeb
 Protokoły ze spotkań zespołu przedmiotowego;
 Protokoły z przebiegu poszczególnych części egzaminów gimnazjalnych.
6. Organizowanie i przeprowadzanie konkursów oraz przygotowywanie uczniów do konkursów muzycznych  Opracowanie regulaminów i konkursów muzycznych organizowanych w szkole;
 Opieka nad uczniami podczas konkursów szkolnych oraz pozaszkolnych
 Praca w komisjach konkursowych;
 Praca z uczniami biorącymi udział w konkursach szkolnych jak i międzyszkolnych.
Czas trwania stażu
 Regulaminy konkursów;
 Treść konkursów;
 Sprawozdanie i protokoły z przeprowadzonych konkursów.
7. Prowadzenie zajęć zespołu wokalno – instrumentalnego dla uczniów zdolnych.
 Przygotowanie uczniów zespołu do występów na różnego rodzaju imprezach szkolnych oraz pozaszkolnych (oprawa muzyczna).
Cały czas trwania stażu
 Potwierdzenie dyrektora szkoły
8. Wzbogacanie warsztatu pracy
 Współpraca z wydawnictwami Nowa Era, Macmillan.
Czas trwania stażu
 Potwierdzenie przedstawicieli poszczególnych wydawnictw.
9. Współorganizowanie wszystkich imprez szkolnych oraz niektórych pozaszkolnych
 Przygotowanie oprawy muzycznej na uroczystości szkolne oraz pozaszkole.
Czas trwania stażu
 Potwierdzenie dyrektora szkoły.
10. Współpraca z wychowawcami klas
 Przekazywanie własnych obserwacji dotyczących postępów w nauce bądź problemów wychowawczych
Czas trwania stażu
 Notatki własne lub adnotacje w dziennikach szkolnych.
11. Kierowanie i zarządzanie zespołem klasowym i rodzicielskim
 Pełnienie funkcji wychowawcy klasowego;
 Spotkania i współpraca z rodzicami.
Czas trwania stażu
 Terminarz spotkań z rodzicami w dzienniku lekcyjnym.

§8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji

1. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych
 Opracowanie dokumentacji szkolnej,
 Opracowanie pomocy dydaktycznych;
 opracowywanie sprawdzianów, testów i kartkówek dla uczniów;
Czas trwania stażu
 Pomoce dydaktyczne;
 Sprawdziany,testy;
2. Publikacja materiałów w Internecie
 Publikacja wybranych materiałów w Internecie
Czas trwania stażu;
wedle potrzeb
 Adres stron www.
3. Wykorzystanie Internetu jako źródła materiałów dydaktycznych i wiedzy metodycznej
 Wyszukiwanie i korzystanie ze stron i portali internetowych jako źródła materiałów dydaktycznych.
Czas trwania stażu
 Adresy stron www.
4. Posługiwanie się pocztą elektroniczną
 Komunikowanie się za pomocą poczty elektronicznej z przedstawicielami wydawnictw Macmillan i Nowa Era;
 Korespondencja elektroniczna z instytucjami z którymi zostanie nawiązana współpraca.
 Przesyłanie zgłoszeń na konkursy drogą elektroniczną;
Czas trwania stażu;
wedle potrzeb
 Wydruki z poczty elektronicznej;

5. Wykorzystanie nośników multimedialnych na zajęciach
 Wykorzystywanie na zajęciach filmów edukacyjnych na nośnikach multimedialnych.
Czas trwania stażu;
wedle potrzeb
 Adnotacja w dziennikach zajęć.
6. Prowadzenie e-dziennika.
 Systematyczne prowadzenie e-dziennika (wpisywanie tematów, ocen itp.)
Na bieżąco
 Potwierdzenie dyrektora szkoły

§8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji

1. Praca w zespole przedmiotowym
 Aktywny udział w spotkaniach zespołu;
 Realizacja przydzielonych zadań;
 Współtworzenie wymaganej dokumentacji.
Czas trwania stażu;
wedle potrzeb
 Protokoły z działalności zespołu przedmiotowego;

2. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów lub nauczycieli kontraktowych
 Przygotowanie zajęć otwartych.
Czas trwania stażu;
wedle potrzeb
 Scenariusz zajęć.

3. Współpraca z innymi nauczycielami oraz analiza sytuacji uczniów w celu podejmowania wspólnych działań pedagogicznych i wychowawczych.
 Udział w pracach zespołu wychowawczego, omawianie i rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów;
Czas trwania stażu;
wedle potrzeb
 Notatki własne

§8 ust. 2 pkt. 4 b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.

Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji

1. Pełnienie funkcji przewodniczącego lub członka komisji podczas egzaminów gimnazjalnych
 Wykonywanie obowiązków przewodniczącego lub członka komisji.
Czas trwania stażu;
wedle potrzeb
 Potwierdzenie dyrektora szkoły.

§8 ust. 2 pkt. 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji

1. Organizowanie wycieczek szkolnych
 Organizowanie lub współudział w organizowaniu wycieczek do teatru, kina, muzeum.
Czas trwania stażu
 Karta wycieczek;
 wpis do dziennika klasowego.
2. Prowadzenie zajęć z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych
 Prowadzenie konsultacji, zajęć dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych;
 Przygotowywanie pomocy dydaktycznych.
Czas trwania stażu
 Potwierdzenie dyrektora szkoły;

3. Poznanie sytuacji środowiskowej i rodzinnej uczniów
 Rozmowy z rodzicami lub prawnymi opiekunami uczniów;
 kontakty i współpraca z pedagogiem szkolnym.
Czas trwania stażu
 Wpisy do dziennika;
 Potwierdzenia od pedagoga szkolnego
4. Organizowanie i współorganizowanie imprez szkolnych oraz pozaszkolnych.
 Przygotowanie oprawy muzycznej wszystkich imprez szkolnych oraz niektórych środowiskowych,
 Opieka nad uczniami podczas występów,
Czas trwania stażu
 Potwierdzenie dyrektora szkoły
5. Współorganizowanie corocznego Międzyszkolnego Konkursu Piosenki o Świętym Janie Pawle II pt. „Ojcu Świętemu śpiewajmy”.
 Przygotowanie uczniów do konkursu;
 Pozyskiwanie nagród;
 Przygotowanie dyplomów;
Maj 2017,
maj 2018,
maj 2019
 Potwierdzenie dyrektora szkoły
6. Pełnienie funkcji opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
 Pomoc w organizowaniu różnych imprez szkolnych takich jak „Andrzejki”, choinka itp.
Cały okres stażu
 Sprawozdanie z pracy Samorządu uczniowskiego

8 ust. 2 pkt. 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji

1. Współpraca z pielęgniarką szkolną w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz higieny osobistej
 Konsultacje z pielęgniarką.
Czas trwania stażu;
wedle potrzeb
 Potwierdzenie pielęgniarki szkolnej.
2. Organizowanie zbiórek, akcji charytatywnych na rzecz osób potrzebujących
 Organizowanie oraz udział w zbiórkach funduszy.
Czas trwania stażu;
wedle potrzeb
 Potwierdzenie dyrektora szkoły / pedagoga szkolnego.
3. Współpraca z osobami i instytucjami działającymi na terenie szkoły
 Współpraca z samorządem uczniowskim, biblioteką szkolną, pedagogiem szkolnym.
Czas trwania stażu
 Potwierdzenia opiekuna samorządu szkolnego, bibliotekarki, pedagoga szkolnego.
4. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
 Kierowanie do poradni bądź uzupełnianie dokumentacji uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi, trudnościami w nauce i podejrzeniem o dysleksję;
 Wdrażanie zaleceń Poradni do pracy z uczniem;
 Korzystanie z porad pracowników Poradni w sprawach dotyczących uczniów.
Czas trwania stażu
 Dokumentacja Poradni i szkolna.

8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji

1. Pogłębianie wiedzy w zakresie umiejętności diagnozowania i rozwiązywania problemów młodzieży.  Samodzielne studiowanie literatury dotyczącej rozwiązywania problemów młodzieży,
 Współpraca z pedagogiem szkolnym
 Udział w szkoleniach o tej tematyce
Czas trwania stażu
 Potwierdzenie pedagoga szkoły
 Zaświadczenia ze szkoleń
1. Opis i analiza postępowania z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze
 Studium przypadku.
Czas trwania stażu
 Opis przypadku.
2. Opis i analiza postępowania z uczniem edukacyjnie słabszym
 Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych lub kół wyrównawczych z języka angielskiego.
Czas trwania stażu
 Potwierdzenie dyrektora szkoły.

Niniejszy plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi.

Opracowała Irena Trofimiuk

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.