X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41163
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
mgr Ewa Barcińska

Imię i nazwisko: Ewa Barcińska
Miejsce odbywaniu stażu:
Stanowisko: nauczyciel
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016 r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2019 r.
Dyrektor Szkoły:
Opiekun stażu: mgr Elżbieta Pilsak

Plan rozwoju zawodowego został stworzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393)
§ 7 ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
L.p. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
(Tabela - red.)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. • Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (m.in. zapoznanie z rozporządzeniem MEN z 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Kartą Nauczyciela)
• Uaktualnianie wiedzy na temat awansu zawodowego publikowanych na stronach internetowych
• Autorefleksja i sporządzenie sprawozdania z planu rozwoju zawodowego
• Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego
IX 2016 r.
Cały okres stażu
VI 2019 r.
VI 2019 r.
- wniosek o rozpoczęcie stażu
- plan rozwoju zawodowego
- sprawozdanie z realizacji planu rozwoju
- wniosek o postępowanie kwalifikacyjne nauczyciela mianowanego

2. Współpraca z opiekunem stażu.
• Zawarcie kontraktu
• Realizacja zadań wynikających z kontraktu zawartego pomiędzy opiekunem a stażystą.
• Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu, dyrektora i innych nauczycieli (wnioski z obserwacji).
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu (konsultacja, analiza).
IX 2016 r.
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu - kontrakt
- arkusze obserwacji
- wpisy w dzienniku
- notatki

3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
• Gromadzenie dokumentów: świadectw, zaświadczeń, zdjęć, sprawozdań itp.
Cały okres stażu - prezentacja świadectwa, zaświadczenia, sprawozdania, zdjęcia
4. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły
• Analiza dokumentacji szkoły: statutu, programu wychowawczego i wychowawczo-profilaktycznego szkoły, wewnętrznego systemu oceniania.
• Współtworzenie kalendarza imprez IX 2016 r.
IX 2016 r.
IX 2017 r.
IX 2018 r. - notatki
- kalendarze

5. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.
• Udział w różnego rodzaju pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, doskonalących wiedzę i umiejętności.
• Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – szkoleniowych radach pedagogicznych.
• Konsultacje z nauczycielami, czytanie literatury, korzystanie z Internetowego forum nauczycieli
• Uczestniczenie w pracach Rady Pedagogicznej, zespołu ds. pomocy psychologiczno-pegagogicznego, prowadzenie szkoleń w ramach WDN
Cały okres stażu
- zaświadczenia
- notatki
- zdjęcia

6. Organizacja zaplecza pracy
• Tworzenie pomocy dydaktycznych (np. scenariuszy zajęć, plansze, rekwizyty, karty pracy).
• Przygotowywanie tematycznych gazetek szkolnych, plakatów.
• Tworzenie tablicy informacyjno-profilaktycznej dla uczniów.
Cały okres stażu - przykładowe pomoce dydaktyczne
- fotografie
- notatki

7. Planowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej
• Opracowanie rocznych planów pracy
• Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami
• Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu oraz dyrektora
• Udział w wycieczkach szkolnych
• Wdrażanie różnorodnych metod pracy, aktywizacji i motywacji uczniów
IX 2016, 2017, 2018
Cały okres stażu - plany pracy
- dzienniki zajęć
- notatki

§ 7 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
L.p. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1. Poznawanie potrzeb rozwojowych i sytuacji rodzinnej uczniów
• Analiza dokumentacji uczniów: opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
• Obserwacja własna uczniów, rozmowy z uczniami, wychowawcami i rodzicami.
• Współpraca z pedagogiem, logopedą i wychowawcami
• Zapoznanie się z sytuacją rodzinną uczniów
Cały okres Stażu - opinie
- notatki

2. Podejmowanie działań na rzecz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
• Prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne),
• pomoc przy odrabianiu lekcji
• Spotkania indywidualne z rodzicami uczniów mających kłopoty nauką i zachowaniem
Cały okres stażu
- plan pracy z uczniem
- sprawozdania z zajęć dodatkowych
- dzienniki zajęć dodatkowych

3. Praca na rzecz środowiska lokalnego, współpraca ze strukturami samorządowymi.
• Udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę.
• Organizowanie akcji o charakterze charytatywnym, np. zbiórka nakrętek, „Góra grosza”
• Przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych i międzyszkolnych.
• Organizowanie uroczystości szkolnych (Andrzejki, zabawa karnawałowa, inscenizacje tematyczne).
Cały okres stażu
- zaświadczenia
- adnotacje w
dziennikach
- podziękowania
- fotografie, scenariusze
- zaświadczenia

4. Organizacja wycieczek szkolnych
• Opracowanie planu wycieczek edukacyjnych oraz turystyczno – krajoznawczych
Cały okres stażu
- plany
- sprawozdania
- listy

5. Uwrażliwienie uczniów na problemy społeczne i cywilizacyjne
• Kształtowanie świadomości ekologicznej, właściwych postaw wobec środowiska.
• Cykl zajęć dotyczących bezpieczeństwa dzieci w szkole, domu i na ulicy.
• Cykl zajęć na temat wyrabiania nawyków i uświadamianie potrzeby zdrowego żywienia.
Cały okres stażu - scenariusze
- zapisy w dzienniku

§ 7 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
L.p Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1. Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej i informacyjnej.
• Dokumentowanie przebiegu stażu.
• Nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera.
• Korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej).
• Przygotowanie materiałów dydaktycznych, np. scenariuszy, sprawozdań, dokumentacji szkolnej na komputerze.
• Wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową.
• Korzystanie na zajęciach ze sprzętu audio i video.
Cały okres stażu
- drukowanie: dyplomów, scenariuszy, informacji

2. Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych.
• Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – planu rozwoju zawodowego.
• Wykorzystanie Internetu jako źródła wiedzy o zmianach w prawie oświatowym
• Korzystanie ze stron MEN, www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, www.interklasa.pl, www.szkola.net/awans/ i innych rok szkolny 2018/2019
Cały okres stażu
- strona internetowa (wydruki)

3. Wykorzystanie technologii komunikacyjnej i informacyjnej w pracy
• Prowadzenie zajęć z wykorzystywaniem tablicy interaktywnej, internetu, komputera.
Cały okres stażu
- scenariusze zajęć

§ 7 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyc
iela zadań
L.p Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1. Gromadzenie i studiowanie literatury z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
• Korzystanie z publikacji na stronach WWW związanych z nauczaniem i wychowaniem
• Studiowanie literatury z dziedziny psychologii, pedagogiki.
• Cały okres stażu
(na bieżąco)
- notatki z literatury
- potwierdzenie opiekuna stażu

2. Umiejętne rozwiązywanie napotykanych trudności wychowawczych w pracy z uczniami.
• Jak radzić sobie ze złością? - ćwiczenie technik zastępowania agresji zachowaniami pożądanymi (gry i zabawy przeciw agresji)
• Prowadzenie rozmów z rodzicami, wychowawcami klas, nauczycielami, a także pedagogiem szkolnym celem uniknięcia zaobserwowanych trudności wychowawczych prowadzenie rozmów: według potrzeb w trakcie trwania stażu
- scenariusze zajęć
- notatki

§ 7 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż
L.p Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Analiza dokumentacji szkoły

• Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego
• Wdrażanie regulaminów wewnątrzszkolnych
Cały okres stażu
- dokumentacja szkolna

2. Znajomość prawa oświatowego
• Analiza przepisów prawa oświatowego, ustaw, rozporządzeń oraz posługiwania się nimi
Cały okres stażu
- sprawozdania
- wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego
3. Wykorzystanie znajomości przepisów w pracy nauczyciela
• Udział w opracowywaniu i modyfikacji dokumentów szkolnych
• Organizowanie pomocy dla uczniów z trudnościami w nauce oraz dla uczniów zdolnych
• Organizacja imprez i wycieczek szkolnych
• Znajomość trybu kierowania uczniów do PPP
• Tworzenie i modyfikacja planu wychowawczo-profilaktycznego
Cały okres stażu
- dokumentacja szkolna
- protokoły
- sprawozdania
- dziennik zajęć
- zdjęcia
- opinie wychowawców o uczniu

Zatwierdzam do realizacji: Plan sporządziła: mgr Ewa Barcińska

.................................... ......................................
data i podpis dyrektora podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.