X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41099
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Zespół .......
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Mgr Mirosława K.

Sosnowiec, 28 maja 2019r.

I. Dane osobowe
1. Imię i nazwisko nauczyciela: Mirosława K.
2. Miejsce pracy ....
3. Pełniona funkcja: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
4. Posiadane kwalifikacje:
Studia magisterskie: ....
II. Staż:
1. Data rozpoczęcia stażu: ....
2. Planowana data zakończenia stażu: ...
3. Opiekun stażu: .....
III. Cele stażu:
Cel główny:
• Uzyskanie stopnia awansu nauczyciela mianowanego zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi zawartymi w Rozporządzeniu MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. (Aktualizacja: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawia uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (dz. U. Poz. 393).
Cele szczegółowe:
• Poszerzanie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy szkoły oraz określenie możliwości i podejmowanie w tym zakresie działań własnych poprzez uczestnictwo w pracy organów szkoły.
• Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe,
• Podnoszenie działań dydaktyczno-wychowawczych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań
• Aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu szkoły
• Rozszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.
IV. Zatwierdzony plan rozwoju zawodowego.

V. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

VI. Dokumentacja potwierdzająca spełnienie wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela mianowanego i świadcząca o osiągnięciach zawodowych.

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na sto-pień nauczyciela mianowanego. Zostało napisane na podstawie Rozporządzenia MENiS z dznia
1 grudnia 2004r. (aktualizacja: Rozporządzenie MEN z 1 marca 2013r.) w sprawie uzyski-wania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Staż na stopień nauczyciela rozpoczęłam 1 września 2015r. w ......, na stanowisku nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Mój staż trwał
2 lata i 9 miesięcy.
Odbyty przeze mnie staż był okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie założyłam sobie i zawarłam w planie rozwoju zawodowego, który został pozytywnie zaopiniowany przez Panią Dyrektor mgr Małgorzatę Gajdę i zatwierdzony do realizacji w dniu 11.09.2015r.
W czasie trwania stażu realizowałam założone w planie rozwoju cele umożliwiające mi uzyskanie awansu zawodowego, biorąc pod uwagę potrzeby placówki oraz potrzebę pod-niesienia własnych kompetencji. Analizując moją pracę w okresie stażu stwierdzam, że zrealizowałam wszystkie zadania wytyczone w Planie Rozwoju Zawodowego.
Poniżej przedstawiam sprawozdanie z ich realizacji zgodnie z wymaganiami na sto-pień nauczyciela mianowanego. Stanowi ono okazję do podsumowania podjętych działań i jest próbą udokumentowania tego, co składa się na codzienną pracę nauczyciela. Porządek sprawozdania z planu rozwoju zawodowego stworzyłam na podstawie wymagań zawartych w Rozporządzeniu MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. (aktualizacja: Rozporządzenie MEN z 1 marca 2013r.) w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. 
I. § 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywa-nia ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
Przystępując do realizacji zamierzeń stwierdziłam, ze bardzo istotne jest przygotowanie merytoryczne dotyczące awansu zawodowego. W związku z tym szczegółowo zapoznałam się z procedurą tego awansu, a szczególności z treścią:
 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.
 Przeanalizowałam ustawę w dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela, w szczególności rozdział 3a dotyczący „Awansu zawodowego Nauczyciela” (Dz. U. z 2003 r.
Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami)
 Zapoznałam się z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej MEN (http:/www.men.gov.pl.), w szczególności z Rozporządzeniem MENiS dotyczącym podstawy programowej, Rozporządzeniem MENiS dotyczących programów nauczania, Konwencją Praw Dziecka oraz Rozporządzeniem w sprawie BHP.
Jednocześnie dokonałam analizy edukacyjnych portali internetowych w celu zbierania informacji na tematy przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego, takich jak:
 www.portaloswiatowy.pl
 www.edux.pl
 www.edukscja.pl
 www.eduinfo.pl
Korzystałam również ze wskazówek Dyrektora Szkoły.
Efekty:
• Zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu prawa oświatowego.
• Prawidłowe opracowanie dokumentów, m.in. wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego.

2. Współpraca z opiekunem stażu
Pani Dyrektor ... przydzieliła mi jako opiekuna stażu panią mgr ...., która jest doświadczonym nauczycielem dyplomowanym z wieloletnim stażem.
W dniu 14.09. 2015r. nawiązałam współpracę z opiekunem stażu. Wspólnie omówiłyśmy i ustaliły zasady współpracy, co zostało zapisane w kontrakcie. Współpraca nasza polegała głównie na prowadzeniu zajęć w obecności opiekuna stażu, ob-serwowaniu zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu, omawianiu mocnych i słabych stron warsztatu metodycznego, wyciągacie wniosków raz korygowanie błędów, dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem w zakresie stosowania metod aktywizujących, opracowywaniu scenariuszy zajęć, rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Zgadnie
z ustalonym harmonogramem obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu, co było dla mnie bardzo korzystnym doświadczeniem i istotnym elementem doskonalenia mojego warsztatu pracy. Uczestniczyłam w zajęciach podczas których zwracałam szczególną uwagę na wykorzystanie czasu pracy na zajęciach, indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem wychowanków o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dobór metod, środków dydaktycznych podczas prowadzonych zajęć. Systematycznie omawiałam prowadzone zajęcia z opiekunem stażu i sporządzałam na ten temat krótkie notatki. Realizując założenia planu rozwoju prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu i Dyrektora Szkoły. Każde prowadzone przeze mnie za-jęcie poprzedzałam przygotowaniem scenariusza zajęć i dokładnym przemyśleniem celów operacyjnych i przebiegiem zajęć, wprowadzeniem elementów oceniania kształtującego. Zajęcia te były następnie szczegółowo omawiane i dyskutowane, dokonywałam ich ewaluacji. Podczas całego stażu systematycznie współpracowałam z opiekunem, na bieżąco dokonywałyśmy analizy przebiegu planu rozwoju zawodowe-go. Omawiałyśmy zarówno tematy dotyczące sukcesów zawodowych, jak i napotykanych trudności. Zawsze mogłam liczyć na pomoc opiekuna stażu p. Barbary Szczepaniak, która wspierała mnie w podejmowanych przeze mnie działaniach dydaktycznych i wychowawczych.
Podczas trwania stażu miałam możliwość obserwacji zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Zajęcia te były dla mnie cennym źródłem ciekawych rozwiązań i inspiracji. Dały mi również przekonanie, że moja praca z dziećmi przebiega prawidłowo. Kontakty i współpraca z opiekunem stażu i innymi nauczycielami dały mi możliwość systematycznego pogłębiania wiedzy i poznawania innych form prowadzenia zajęć. Przeprowadzałam lekcje otwarte dla nauczycieli z niższym stażem oraz opiekuna stażu.
EFEKTY:
• Poznanie różnorodnych form i metod prowadzenia zajęć.
• Wzbogacenie własnego doświadczenia zawodowego.
• Pogłębianie umiejętności planowania i współpracy.
• Udoskonalenie własnego warsztatu pracy.

3. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego.

Systematycznie wzbogacałam swoją wiedzę, doskonaliłam swoje umiejętności w zakresie organizowania i przeprowadzania działań dydaktyczno-wychowawczych. Poznałam różnorodne formy pracy z dziećmi, metody i techniki wspomagające wszechstronny rozwój dziecka. Podnosiłam swoje kwalifikacje zawodowe biorąc udział w warsztatach, szkoleniach dla nauczycieli. Treści merytoryczne oraz wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami okazały się bardzo cenne. Udział w szkoleniach, warsztatach i seminariach pomógł mi po-szerzyć swoją wiedzę i sprawił, że moje zajęcia stały się bardziej interesujące, zarówno dla dzieci, jak i dla mnie.
Brałam udział w następujących szkoleniach:
 Kurs internetowy „Techniki terapii behawioralnej w pracy dydaktyczno– wychowawczej: jak skutecznie stosować nagrody, pochwały i systematyczną uwagę?”- EDU-MACH, 25 września 2017 r. - 04 grudnia 2017 r.
 Szkolenie „Dziecko z trudnościami emocjonalnymi w szkole i w przedszkolu” ME-TIS Katowice 21 lutego 2018r.
 „Szach-Mac. Jak nauczać gry w szachy uczniów klas 1-3? Szkolenie praktyczne nr 2
Podstawowe pojęcia i ruchy specjalne w szachach”, MAC, 26 września 2017r.
 „Szach-Mac. Jak nauczać gry w szachy uczniów klas 1-3? Szkolenie praktyczne nr 3 Pierwsza partia szachów”, MAC 3 października 2017r.
 „Szach-Mac. Jak nauczać gry w szachy uczniów klas 1-3? Szkolenie praktyczne nr 4. Trening szachowy – strategia i taktyka w szachach” MAC 10 października 2017r.
 „Szach-Mac. Jak nauczać gry w szachy uczniów klas 1-3? Szkolenie praktyczne nr 5.
Przykładowa partia szachów ”, MAC, 17 października 2017 r.
 Szkolenie „Gram w szachy lekcja 1”, WSiP, 18 października 2017r.
 Szkolenie „Gram w szachy lekcja 2”, WSiP, 22 listopada 2017r.
 Szkolenie „Gram w szachy lekcja 3”, WSiP, 18 grudnia 2017 r.
 Szkolenie „Gram w szachy lekcja 4”, WSiP, 18 stycznia 2018 r.
 Szkolenie „Gram w szachy lekcja 5”, WSiP, 28 lutego 2018 r.
 Szkolenie „Gram w szachy lekcja 7”, WSiP, 24 kwietnia 2018 r.
 Szkolenie „Gram w szachy lekcja 9”, WSiP, 29 maja 2018 r.
 Kurs internetowy „Współpraca z rodzicami”- EDU-MACH 27 marca 2017 r. -
05 czerwca 2017r.
 Warsztaty „Jak stworzyć zintegrowany zespół klasowy w szkole podstawowej” WOM Katowice 24.05.2017r
 Szkolenie 2 część „Lekcje programowania” WSiP 9 listopada 2017 r.
 Szkolenie 3 część „Lekcje programowania” WSiP 14 grudnia 2017 r.
 Kurs „Rozbudź swoją kreatywność, czyli jak sprawić, by lekcje stały się ciekawsze?” Operon, listopad-grudzień 2017r.
 Kurs „Wiem, Umiem, Działam. Nowa podstawa programowa w EW” Operon, listo-pad 2017r - styczeń 2018r.
 Webinarium „Nie takie kot(d)y straszne...czyli o kodowaniu z kotem Scratchem” Nowa Era 25 kwietnia 2018r.
 Szkolenie „Co zrobić, aby nasi uczniowie czuli się dobrze ze sobą, z innymi, ale też, aby innym było z nimi dobrze...” Nowa Era 24 maja, 2018r.
 Kurs „Jak oswoić konflikty w klasie - praktyczny poradnik dla
nauczyciela” Operon, listopad-grudzień 2018 r.
 Kurs „Profesjonalny warsztat Animatora Ortograffiti”, Operon, listopad 2018r - kwiecień 2019r.

Brałam udział w konferencjach metodycznych i naukowych
 „Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej- szkolenie teoretyczne” MAC, 31 paź-dziernika 2017 roku.
 „Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej –szkolenie teoretyczne „ MAC, 14 li-stopada 2017 roku.
 „Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej- szkolenie praktyczne” MAC, 5 grud-nia 2017 roku.
 „Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej – szkolenie praktyczne” MAC, 12 grudnia 2017 roku.
 „Jak radzić sobie z trudnymi emocjami uczniów?” MAC, 11 stycznia 2018 roku
 „Jak rozwijać myślenie matematyczne uczniów – łamigłówki i zagadki w edukacji wczesnoszkolnej” MAC, 22 lutego 2018 r.
 „Jak wykorzystać model dziesiątkowego systemu zapisywania liczb podczas zajęć w klasach 1–3” WSiP, 12 marca 2018 r.
 „Budowanie marki osobistej nauczyciela jako droga do wzmocnienia pozycji nau-czyciela oraz rozwoju uczniów” MAC, 22 marca 2018 r.
 „Ocenianie kształtujące w klasach I-III szkoły podstawowej” MAC 17 kwietnia 2018 r.
 „Jak wzmocnić koncentrację uczniów?” MAC, 10 stycznia 2019 r.
 „Praca z uczniem o specjalnych potrzebach” MAC, 7 marca 2019 r.
 „Matematyka w terenie”, MAC, 11 kwietnia 2019 r.

Jako członek Rady Pedagogicznej aktywnie brałam udział w posiedzeniach Rady Peda-gogicznej oraz zebraniach szkoleniowych.
EFEKTY:
• Wzmocnienie podbudowy teoretycznej, zdobycie wiedzy umożliwiającej doskonale-nie warsztatu pracy.
• Zwiększenie poziomu umiejętności zawodowych wpłynęło pozytywnie na organiza-cję pracy oraz zwiększeni efektywności podejmowanych działań względem uczniów.
• Wdrożenie nowych form i metod pracy z dziećmi uwzględniając cyfryzację oświaty.

4. Rozbudowa własnego warsztatu pracy.
Starania o stopień nauczyciela mianowanego motywowały mnie do ustawicznego samo-kształcenia i doskonalenia swoich kompetencji. W miarę możliwości i potrzeb uzupełniałam swoją wiedzę teoretyczną. Wybór literatury którą czytałam nie był przypadkowy, ściśle wiązał się z aktualnymi problemami i potrzebami uczniów. Na szczególna uwagę zasługują następujące pozycje.
• Gordon T. „Wychowanie bez porażek”
• Connie M. Moss, Susan M. Brookhart „Cele uczenia się. Jak pomóc uczniom zrozu-mieć każdą lekcję” Warszawa 2014
• Fuchs Brigit, „Gry i zabawy na dobry klimat”, Jedność 1999
• Vopel Klaus „Umiejętność współpracy w grupach cz. I” Jedność 2002
• Vopel Klaus „Umiejętność współpracy w grupach cz. II” Jedność 2002
• Bogdanowicz M. Adryjanek A., „Uczeń z dysleksją w szkole”, Gdynia 2005
• Chudorowicz A. „Opieka i wychowanie. Zbiór przepisów prawnych dla pedagogów”, Kutno 2006
• Faber A., Mazlish E. , „Jak mówić, żeby dzieci na słuchały”, Poznań 1993
• Sterna D. „Ocenianie kształtujące w praktyce”, Warszawa 2014
• Faber A., Mazlish E. , „Jak mówić, żeby dzieci się uczyły”, Poznań 1996
• Faber A., Mazlish E. , „Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały, jak słuchać , żeby z nami rozmawiały”, Poznań 2005
• Pyżalski J. „Nauczyciele-uczniowie – dwa spojrzenia na dyscyplinę w klasie” Kra-ków 2007
• Pyżalski J. „Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży”, Sopot 2011
• Solms A. „Uczymy się uczyć”, Kielce 2011
• Solms A. „Ćwicz swoją koncentrację”, Kielce 2009’
• Solms A. „Ćwicz swoją pamięć”, Kielce 2009
Na szczególna uwagę zasługuje pozycja napisana przez J. Pyżalskiego „Nauczyciele-uczniowie – dwa spojrzenia na dyscyplinę w klasie”, autor przedstawia w niej swoja wiedzę
na temat dyscypliny w szkole opartą na badaniach przeprowadzanych zarówno w Polsce jak
i za granicą. Badania te dotyczą problematyki dyscypliny ujmowanej z punktu widzenia uczniów i nauczycieli. Ciekawą publikacja jest również książka Anett Kast „Każde dziecko może nauczyć się reguł”. Jest to zbiór wskazań, jak ukrócić złe zachowanie dziecka i wytyczyć wyraźne granice jego postępowania. Książka mówi, jak bez gróźb i kar pohamować dziecięce wybuchy agresji i przyzwyczaić do regulaminu, nie tłumiąc jednocześnie wyobraźni dziecka
i dodając mu odwagi potrzebnej w dorosłym życiu.
Warto również zwrócić uwagę na pozycję „W trosce o rozwój i wczesną edukację dziec-ka”. Autorzy tekstów zamieszczonych w książce włączyli się w dyskusję pedagogów nad potrzebą zmian w kreowaniu wizerunków rozwoju i edukacji dziecka. Podjęte przez nich zagadnienia koncentrowały się wokół problematyki opieki, edukacji i funkcjonowania emocjonalno-społecznego dziecka w rzeczywistości społeczno-kulturowej, jak również osoby nauczyciela i jego roli w rozwoju dziecka. Na publikację składają się zarówno opracowania teoretyczne, jak i teksty odnoszące się do praktyki edukacyjnej.
W celu doskonalenia swojej wiedzy często sięgałam do czasopism kierowanych do nauczycieli i rodziców m.in.:
 „Nauczycielka szkoły podstawowej I-III”
 „Pomagamy uczyć”
 „Kwartalnik pedagogiczny”
 „Nowa szkoła”
 „Wychowawca”(miesięcznik nauczycieli i wychowawców katolickich).
Aby podnieść jakość swojej pracy często odwiedzałam strony internetowe na których szukałam różnych szkoleń, pomocy dydaktycznych, ciekawych scenariuszy zajęć czy uroczystości. Brałam udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, które nie tylko wzbogaciły moją wiedze ale również rozwinęły umiejętności oraz poszerzyły możliwości zawodowe
i interpersonalne. Zdobytą wiedzę wykorzystywałam biorąc pod uwagę potrzeby i możliwości dzieci.
Wzbogacając swój warsztat pracy samodzielnie wykonywałam pomoce dydaktyczne do codziennych zajęć (krzyżówki, rebusy, karty pracy, historyjki, plansze utrwalające opracowany materiał, prezentacje multimedialne). Wzbogaciłam swoją bibliotekę multimedialną o różnego rodzaju płyty z muzyką relaksacyjną, zabawami muzyczno-ruchowymi. Na bieżąco korzystałam z takich miesięczników jak „Mały artysta”, „Hobby”, z nich czerpałam różne ciekawe pomysły na prace plastyczne dla dzieci oraz na dekoracje sali lekcyjnej. Wykonując dekoracje zawsze zwracałam uwagę, aby była zgodna z tematyką kącików zainteresowań i aktualną porą roku. Sumiennie dobierałam różnorodne metody i narzędzia w procesie sprawdzania i oceniania. W efekcie tych działań w większości przypadków zaobserwowałam podczas pracy
z uczniami prowadzonych przy użyciu takich metod zamierzoną aktywację, czego potwierdzeniem dla mnie, oprócz chętniejszego udziału w lekcji, były prośby uczniów o kolejne lekcje prowadzone w ten sam sposób. Starałam się przykładać znacznie większą wagę do bieżącej oceny pracy ucznia w czasie kolejnych zajęć (także oceny pracy domowej) niż do semestralnych testów i sprawdzianów. Na bieżąco prowadziłam ocenianie opisowe, które umożliwia przekazanie uczniowi i jego rodzicom pełniejszej i bardziej precyzyjnej informacji na temat sposobu oraz efektów pracy, postępów i trudności ucznia. Oceniałam także sposób udziału ucznia w zajęciach – jego aktywność na lekcji, sposób komunikowania się z ko-legami i koleżankami, gotowość do współpracy i przyjmowania odpowiedzialności, przestrzeganie reguł wymiany poglądów i innych norm obowiązujących na zajęciach. Efektem tych działań były pochlebne opinie od rodziców którzy mówili, że dzieci wiedzą czego mają się uczyć. Wprowadziłam do swojego warsztatu pracy elementy oceniania kształtującego. Na początku lekcji informowałam na co będę zwracać uwagę, co jest ważne. Po wykonaniu zadań dawałam dzieciom informacje zwrotną na temat ich umiejętności w formie ustnej lub pisemnej.
EFEKTY:
• Wzbogacenie warsztatu pracy.
• Podniesienie jakości mojej pracy i pracy szkoły.
• Motywacja do dalszej efektywnej pracy zarówno uczniów jak i nauczyciela.

5. Planowanie i organizowanie pracy.
W celu planowania pracy dydaktyczno-wychowawczej każdego roku opracowywałam program wychowawczo-profilaktyczny, roczne plany wynikowe, plany kierunkowy. Systematycznie opracowywałam dwumiesięczne plany wynikowe w oparciu o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego oraz Podstawę Programową Kształcenia Ogólnego dla szkół podstawowych.
W każdym roku opracowywałam dla powierzonej mi klasy:
 rozkłady materiału w oparciu o podstawę programową dla edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej,
 system nagradzania i motywowania uczniów (emotikony), z którym zarówno uczniowie jak i rodzice zostali zapoznani na początku roku szkolnego. Opracowałam system mający za zadnie motywować uczniów do nauki czytania „Piramida czytelni-cza”.
Na początku klas pierwszych przeprowadziłam diagnozę gotowości szkolnej dzieci.
W trakcie roku szkolnego stosowałam karty badania umiejętności ( w celu sprawdzenia stopnia opanowania danego materiału) oraz karty utrwalające i rozwijające. Na bieżąco sprawdzałam poziom wiedzy uczniów za pomocą różnych testów, sprawdzianów, dyktand, kart pracy.
Byłam koordynatorem przy opracowaniu Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego dla ucznia z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją. Opracowałam program zajęć wyrównawczych dla tego ucznia i realizowałam go zgodnie z planem.
Na bieżąco prowadziłam dokumentację szkolną (dzienniki lekcyjne, dziennik elektroniczny, dzienniki zajęć dodatkowych). Prowadziłam również dokumentację niezbędną w pracy wychowawcy z uwzględnieniem wnikliwej obserwacji uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.
 Indywidualne teczki uczniów,
 Protokoły zebrań,
 Zestawiania uczniów wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
EFEKTY:
 Umiejętność lepszej organizacji i doskonalenia swojego warsztatu pracy.
 Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej.
 Dobra znajomość wszystkich dokumentów pozwala mi prawidłowo realizować założenia pracy szkoły, a tym samym wpływać korzystnie na podnoszenie jakości pracy szkoły.
6. Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły.
Organizowałam i współorganizowałam imprezy oraz uroczystości szkolne. Tworzyłam autorskie scenariusze uroczystości szkolnych, zajmowałam się ich oprawą muzyczną, oraz współtworzyłam dekoracje do tych przedstawień.
 uroczyste pasowanie na pierwszoklasistę- dwukrotnie, wrzesień 2015, wrzesień 2017
 akademię Uśmiechnięte Święta, kwiecień 2016
 organizacja zabawy z okazji Dnia Otwartego, marzec 2015r., marzec 2018r., ma-rzec 2019r.
 przygotowanie zajęć otwartych dla przedszkolaków odwiedzających szkołę, ma-rzec 2015r., marzec 2018r.
 wigilia klasowa ze wspólnym kolędowaniem trzykrotnie –grudzień 2015r., gru-dzień 2017r., grudzień 2018r.
 Współorganizacja pikniku rodzinnego 25 maj 21018r.
 Współorganizacja zakończenia roku szkolnego 2017/18, przedstawienie „Bajko-we wakacje”.
 Organizacja Dnia Pluszowego Misia –dwukrotnie listopad 2017, listopad 2018
 Przygotowanie i wystawienie podczas dnia otwartego przedstawienia „Czerwony Kapturek”
 Udział w akcji wydawnictwa WSiP „Wielka mapa Polski”
 Współorganizacja wyjazdu dzieci na „Zdrową Szkołę”
Przez cały okres trwania stażu brałam udział w różnych akcjach charytatywnych Organizowałam zbiórkę dla zwierząt ze schroniska „Zbiórka dla Burka”, a także dostarczyłam do schroniska zebrane rzeczy, brałam udział w akcji charytatywnej zbiórka nakrętek dla schroniska dla zwierząt, akcji charytatywnej Szlachetna Paczka grudzień 2015, 2017 i 2018, kiermaszach Bożonarodzeniowych i Wielkanocnych z których dochód był przeznaczany na cele charytatywne.
Prowadziłam zajęcia dodatkowe „Przygoda z wierszem” – rok 2015/16, kółko teatralne 2015/16, zajęcia kółka dodatkowego „Wspólne czytanie” 2017/18, „Zajęcia rozwijają-ce” 2018/19.
W pierwszym i trzecim roku trwania stażu prowadziłam zajęcia dla uczniów objętych opieką w świetlicy szkolnej. Moja współpraca z nauczycielami świetlicy polegała na oferowaniu pomocy w rozwiązywaniu problemów szkolnych i domowych uczniów oraz na organizowaniu dzieciom alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego. Pomagałam dzieciom
w odrabianiu lekcji i zaległości szkolnych. Prowadziłam także zajęcia plastyczne, muzyczne
i teatralne. Dbałam o bezpieczeństwo dzieci podczas wyjazdów na basen, służyłam im po-mocą w czynnościach samoobsługowych, gdy jej potrzebowały. Pomagałam najmłodszym uczniom w spożywaniu obiadów. Zadania wykonywane przeze mnie służyły lepszemu przy-stosowaniu się dzieci do życia w społeczeństwie, ułatwiały im start i prawidłowe funkcjonowanie w szkole.
Dużą wagę przywiązywałam do uczestnictwa dzieci w konkursach. Przygotowywałam je do:
 Ogólnopolskiego Konkursu Przyrodniczo-Ekologicznego EDI-2015r,
 Ogólnopolskiego Konkursu Przyrodniczego „Świetlik”- 2018- dwoje dzieci zdobyło nagrody główne – M... J., jedno nagrodę -W... i jedno wyróżnienie - Z...,
 Ogólnopolskiego Konkursu Przyrodniczego „Świetlik”- 2019r, w którym J. zdo-był nagrodę główną, J. nagrodę, a N. wyróżnienie.
 Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego „Alfik”-listopad 2018,
 Ogólnopolskiego konkursu matematycznego „Kangur”- marzec 2019r. w którym J... zdobyła drugie miejsce w powiecie i wyróżnienie.,
 Międzyszkolnego konkursu plastycznego organizowanego przez szkołę nr 4 „Pomysł na zakładkę do książki” w którym moja uczennica A... zdobyła drugie miejsce.
Podczas trwania stażu samodzielnie organizowałam oraz współpracowałam przy organi-zacji konkursów:
 Szkolny Konkurs Matematyczny –marzec 2015
 Szkolny Konkurs Plastyczny „Mój Przyjaciel Miś”-listopad 2017
 Szkolny Konkurs Plastyczny „Wielkanocne ozdoby” -2018
 Klasowy Konkurs Pięknego Czytania - listopad 2017 i listopad 2018
 Szkolny Konkurs Pieśni Patriotycznej „Śpiewamy dla Wolnej i Niepodległej”
Przez cały okres trwania stażu dokumentowałam ważniejsze wydarzenia z życia klasy i szkoły, zajmowałam się obróbką zdjęć, pisaniem notatek na stronę szkoły.
EFEKTY:
• Motywacja do pracy
• Możliwość dzielenia się wiedza i doświadczeniem pedagogicznym.
• Poszukiwanie nowych atrakcyjnych metod pracy.
• Nawiązywanie pozytywnych relacji z gronem pedagogicznym, rodzicami i uczniami.
• Rozwijanie zainteresowań dzieci, poszerzanie ich wiedzy i umiejętności.

7. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
Przez cały okres stażu gromadziłam dokumentację dotyczącą realizacji planu rozwoju zawodowego: zaświadczenia ze szkoleń, konspekty, scenariusze zajęć i uroczystości. Przy-gotowałam częściowe sprawozdanie z Planu Rozwoju Zawodowego –czerwiec 2017, oraz końcowe sprawozdanie z Planu Rozwoju Zawodowego. Planuję złożenie wniosku o postepowanie kwalifikacyjne wraz z wymaganą dokumentacją w czerwcu 2019r.

EFEKTY:
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego ułatwiło mi napisanie częściowego sprawozdania i sprawozdania końcowego.

II. § 7 UST. 2 PKT 2
UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY PO-TRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH
1. Poznanie środowiska uczniów.
Przez cały okres stażu byłam wychowawczynią stale obserwującą i wspierającą swoich uczniów. Diagnozowałam sytuację rodzinną swoich wychowanków, rozmawiałam z dziećmi oraz ich rodzicami, a także z innymi nauczycielami uczącymi moich wychowanków. W ten sposób poznawałam postawy, potrzeby, możliwości i problemy moich uczniów. Wielokrotnie w grupie przeprowadzałam pogadanki na temat indywidualności, akceptacji, agresji, przemocy oraz bezpieczeństwa. Przeprowadziłam cykl godzin wychowawczych w ramach edukacji społecznej nt. indywidualności każdego dziecka, ADHD, inteligencji wielorakich, kontroli emocji, akceptacji, agresji, bezpieczeństwa. Lekcje takie odbywały się minimum raz w miesiącu.
Kierowałam dzieci na badania do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, wystawia-łam w tym celu informację o uczniu. Na bieżąco dokonywałam analizy informacji i opinii z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej ( zalecenia wprowadzałam na bieżąco). Współpracowałam
z kuratorem sądowym i asystentem rodzinnym mojej uczennicy, która w wyniku interwencji Sądu Rodzinnego ustanowiony miała nadzór kuratorski ze względu na zaniedbanie rodzinne. Razem omawialiśmy sytuację dziewczynki w rodzinie i jej osiągnięcia w szkole (m.in. aktualne oceny, frekwencja, zachowanie na lekcjach, postępy w nauce, bieżący kontakt rodziców
ze szkołą). Wspólny kierunek działań gwarantował dziecku osiąganie postępów i rozwój emocjonalny, wyznaczał w jego życiu nową drogę postepowania, dokonywanie trafnych wy-borów, umiejętność przeciwstawienia się negatywnym wpływom.
Regularnie prowadziłam zebrania z rodzicami, a także spotkania indywidualne. Prze-prowadzałam także rozmowy telefoniczne, których inicjatorką byłam ja bądź rodzice.
Podnosiłam poziom wiedzy pedagogicznej rodziców prowadząc krótkie pogadanki lub robiąc prelekcje w trakcie trwania zebrań z rodzicami.

EFEKTY:
Zaangażowanie się w poznanie środowiska uczniów i rodziców spowodowało zacieśnieniem się więzi międzyosobowych, nie tylko pomiędzy mną a dziećmi, ale również po-między mną a rodzicami. Bardziej poznałam ich problemy, co starałam się uwzględnić w swojej codziennej pracy dydaktyczno- wychowawczej. Nawiązałam bardzo dobrą współpracę z rodzicami. Na większości zebrań utrzymywała się niemal 100% frekwencja. Uzyskując informacje o zachowaniu moich podopiecznych poza środowiskiem szkolnym mogłam dogłębniej poznać ich problemy i charaktery. Diagnozy i wywiady z rodzicami zaowocowały w pracy na rzecz uczniów. Znając środowisko łatwiej było mi udzielić pomocy. Ścisły kontakt z rodzicami pozwolił mi poznać sytuację materialną i społeczną uczniów i ich rodzin. Wszystkie moje działania ukierunkowane były na dobrą współpracę z uczniami i ich rodzi-cami w celu odnalezienia jak najkorzystniejszych rozwiązań problemów wychowawczych i dydaktycznych moich uczniów.
2. Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych wynikających z funkcji wychowawcy klasy.
W okresie stażu angażowałam rodziców w organizowanie imprez klasowych oraz pomoc na rzecz szkoły. Wspólnie przygotowaliśmy takie uroczystości jak:
 Klasowy Dzień Chłopaka
 Klasowy Dzień Kobiet
 Wigilię
 Boskonalia
 Bal karnawałowy
 Lekcję robotyki
 Piknik Rodzinny
Zachęcałam rodziców do wzięcia udziału w akcjach „Szlachetna Paczka”, „Zbiórka dla Burka”, zbiórka nakrętek na rzecz schroniska dla zwierząt. Rodzice bardzo chętnie zaangażowali się w projekt „Boże Narodzenie”, w ramach tego projektu współtworzyli z dziećmi plakaty dotyczące rożnych zwyczajów, tradycji świątecznych, zorganizowali klasową wigilię z tradycyjnymi potrawami. Odbyło się także spotkanie z zaproszonym gościem, babcią jednej z uczennic, która opowiadała dzieciom, jak święta wyglądały dawniej.
Zapraszałam rodziców na uroczystości szkolne:
 Pasowanie na Ucznia Klasy Pierwszej
 Rozpoczęcie i zakończenie Roku Szklonego
 Piknik rodzinny
 Koncert Pieśni Patriotycznej „Śpiewamy dla Wolnej i Niepodległej”
 Udział w dniu otwartym i oglądanie spektaklu „Czerwony Kapturek”.
Współpracowałam z miejską Biblioteka Publiczną nr 19 w Sosnowcu, odbywały się tam lekcje biblioteczne „Spotkanie z książką”, Sosnowieckim Centrum Sztuki – Zamek Sielecki - wystawa i warsztaty plastyczne pt. „Mój bajkowy bohater”, oraz wystawa „Kto ty jesteś? Polak mały”- styczeń 2019r.
Prowadziłam współpracę z policją i strażą miejską. Przekazywali oni uczniom ważne informacje na temat bezpieczeństwa w domu, na ulicy i w kontakcie z obcymi zwierzętami.
Brałam udział w akcji „Bezpieczniki Taurona”.
Współpracowałam z Teatrem Dormana w Będzinie, Teatrem Zagłębia w Sosnowcu. Byliśmy na spektaklach pt. „Szewczyk Dratewka”, „Karolcia”, „Kot w butach”. Nawiązałam współpracę z Teatrem Miejskim w Gliwicach, gdzie dzieci mogły obejrzeć spektakl „Dzieci
z Bullerbyn”. Współpracowałam z kinem Helios w Sosnowcu. Oglądaliśmy filmy „Padding-ton 2”, „Bella i Sebastian 2”, „Ralf -demolka w Internecie”. W ramach Akademii Filmowej braliśmy udział lekcji o dubbingu połączonym z oglądaniem filmu „Epoka lodowcowa”. Organizowałam wyjście do Wydziału Nauk o Ziemi na przedstawienie „Koziołek Matołek”.
Współpracowałam z Uniwersytetem Śląskim, na wydziale Nauk o Ziemi dzieci mo-gły obejrzeć wystawę o dinozaurach i wziąć udział w warsztatach plastycznych. Przy okazji współpracy z Nadleśnictwem w Katowicach leśniczy oprowadzał dzieci po parku i sali edukacyjnej. Dzieci zobaczyły różne gatunki zwierząt i roślin. Na zakończenie spotkania odbył się piknik przy ognisku.
W ramach pracy wychowawczej uczestniczyłam z dziećmi w wielu wycieczkach. Zorganizowałam wycieczkę klasową do Fabryki Elfów w Katowicach (grudzień 2017). By-łam współorganizatorką wycieczki do Bielska Białej -Wytwórni Filmów Rysunkowych (kwiecień 2017), wycieczki do kopalni Guido w Zabrzu (grudzień 2018) . W maju 2019r. na 5 dni byłam z klasą na „zdrowej szkole” w miejscowości Istebna.
Współpracowałam ze szkolnym logopedą, pedagogiem, wychowawcami świetlicy, wychowawcami klas, a także psychologiem z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, który opiekuje się szkołą.

EFEKTY:
Działania, które podjęłam w ramach prac na rzecz środowiska lokalnego uważam
za bardzo efektywne. Moja współpraca z rodzicami przy organizacji w/w imprez układała się doskonale. Jestem w stałym kontakcie z nimi i mogę liczyć na ich wsparcie. Rodzice chętnie udzielają się oraz aprobują moje przedsięwzięcia na rzecz klasy i szkoły.
Na pomoc rodzin uczniów mogłam liczyć podczas organizacji akcji pt.: ”Ekipa Chrumasa gotuje - na tropie zdrowego żywienia” na których dzieci robiły m.in. kanapki, sałatki warzywne i owocowe. Dobre wzajemne relacje widoczne są również podczas organizacji wyjazdów na basen i wycieczek szkolnych, w których rodzice chętnie uczestniczą.
Dzięki współpracy z w/w instytucjami mogłam dobrze realizować zamierzone przedsięwzięcia. Współpracując z policją uczniowie uświadomili sobie jak bezpiecznie funkcjonować w szkole, w drodze do szkoły oraz w domu. Współpracując z biblioteką popularyzowałam czytelnictwo oraz kształtowałam nawyk korzystania z kultury. Współpracując z PPP pozyskiwałam informacje na temat uczniów i ich rodzin, co dawało mi głębsze spojrzenie na sytuację moich wychowanków. Dzięki zorganizowaniu zbiórki karmy dla bezdomnych zwierząt uczniowie uczyli się zachowań altruistycznych.
Udział w wycieczkach szkolnych pozwolił mi lepiej poznać moich uczniów. Zbliżyć się do ich problemów szkolnych i pozaszkolnych, korzystnie wpłynął na relacje uczniów między sobą i zintegrował zespól klasowy, dał dzieciom wiele radości, zadowolenia. Sprawnie przygotowane, udane wycieczki dają radość dzieciom, rodzicom i wychowawcy. Poprzez organizacje wycieczek realizuję się w roli organizatora i opiekuna. Uczę się planowania i podejmowania decyzji w dążeniu do celu.

3. Działania uwzględniające potrzeby rozwojowe uczniów.
Na bieżąco analizowałam zmiany cywilizacyjne oraz społeczne. Zaktualizowałam swoją wiedzę na temat nowych technologii, szczególnie w zakresie przekazu informacji oraz form porozumiewania się. Wiedzę tą zastosowałam w praktyce. Od roku szkolnego 2015/2016 porozumiewam się z rodzicami uczniów drogą mailową. Przesyłałam im tym sposobem bieżące informacje. Oprócz drogi mailowej mam do dyspozycji dziennik elektroniczny VUL-CAN. Dzięki niemu kontakt jest jeszcze łatwiejszy. Przez cały okres stażu porozumiewałam się
z rodzicami moich wychowanków także telefonicznie.
W pracy nauczyciela najważniejsze są dzieci, ich wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju poprzez stwarzanie warunków do pełnej realizacji własnych możliwości, wyboru wartości, kształtowania wrażliwości społecznej oraz umiejętności współżycia, współdziałania w grupie, bezpieczeństwo i akceptacja. W okresie stażu systematycznie realizowałam działania wychowawcy klasy wynikające i opracowane na podstawie Programu Wychowawczego i Profilaktycznego. Ogólne zadania wychowawcze i efekty, które zamierzałam osiągnąć w danym zakresie były dostosowane do aktualnej sytuacji wychowawczej, propozycji rodziców, problemów oraz zadań wynikających z priorytetów szkoły. Zadania te realizowałam w czasie zajęć dydaktyczno-wychowawczych, imprez szkolnych, wyjść i wycieczek. Starłam się uczyć uczniów tolerancji, asertywności, poszanowania ojczyzny, wdrażania po-staw prozdrowotnych, proekologicznych. Istotnym elementem dla mnie jako wychowawcy było jak najlepsze poznanie swojej grupy. Służyły temu analiza dokumentacji dziecka, rozmowy z rodzicami, które przybliżały sytuację rodzinną dziecka, relacje panujące w jego najbliższym otoczeniu. W dużej mierze opierałam się na obserwacji dzieci, ich funkcjonowaniu w grupie, postępów w nauce. Przez cały okres stażu współpracowałam z rodzicami. Zawsze służyłam im radą i pomocą, gdy jej potrzebowali. Starłam się być źródłem wiedzy teoretycznej i praktycznej. Dzieliłam się
z nimi ciekawymi artykułami z zakresu pedagogiki i psychologii udostępniając linki do interesujących materiałów drogą mailową. Zawsze po lekcjach byłam do dyspozycji rodziców- rozmowy indywidualne, kontakt telefoniczny, konsultacje. Omawialiśmy sukcesy i szukaliśmy przyczyn niepowodzeń, gdy takie miały miejsce.
Przeprowadzałam diagnozy, testy, sprawdziany oraz ustnie sprawdzałam wiedzę uczniów. Na podstawie zebranych informacji dokonywałam ewaluacji osiągnięć uczniów. Planowałam działania dydaktyczne, wychowawcze oraz opiekuńcze, które służyły rozwojowi uczniów. Działania te miały również na celu wyeliminowanie porażek uczniów w dalszej ich pracy oraz rozwijanie ich zainteresowań i umiejętności. Prowadziłam zajęcia dla dzieci z trudnościami w nauce, głównie z zakresu edukacji polonistycznej, jak i matematycznej. Prowadziłam także raz w tygodniu zajęcia utrwalające i rozwijające. Podczas tych zajęć często korzystałam takich portali edukacyjnych jak: matzoo.pl, ,,Klik uczy liczyć w zielonej szkole’’ /WSiP/, klikankowo.pl, superKid.pl
Stale utrzymywałam kontakt z rodzicami uczniów, omawiałam z nimi diagnozy, sprawdziany, kartkówki itp. ukierunkowywałam w podnoszeniu wiedzy i umiejętności ich dzieci.
Utrzymywałam kontakt z Pedagogiem Szkolnym oraz z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną. Planując pracę z uczniami brałam pod uwagę opinie i informacje o uczniach.
Biorąc pod uwagę aspiracje rodziców i możliwości dzieci zwiększyłam zakres wymagań o regularne dyktanda z regułami ortograficznymi, notatki z licznych lektur obowiązkowych i nadobowiązkowych i opowiadania. Wprowadziłam także dodatkowe ćwiczenia ortograficzne i gramatyczne.
Systematycznie pracowałam z uczniami zdolnymi. Dla nich przygotowywałam dodatkowe karty pracy o podwyższonym stopniu trudności, zachęcałam i motywowałam do dalszej pracy.
Prowadziłam kółko „Wspólne czytanie”, podczas którego czytałam dzieciom fragmenty baśni, lektur oraz innych książek w celu zachęcania ich do czytania. Zorganizowałam „Piramidę czytelniczą”, dzieci za każdą przeczytaną książkę otrzymywały cegiełkę do wklejenia do piramidy. Takie działanie bardzo ich motywowało do samodzielnego czytania. Pro-wadziłam kółko teatralne, wystawiłam z uczniami sztukę pt. „Czerwony Kapturek”.
Przygotowywałam uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych, m.in.:
 Ogólnopolskiego Konkursu Przyrodniczo-Ekologicznego
 Ogólnopolskiego Konkursu Przyrodniczego „Świetlik”
 Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego „Alfik”
 Szkolny Konkurs Matematyczny –marzec 2015
 Szkolny Konkurs Plastyczny „Mój Przyjaciel Miś”-listopad 2017
 Szkolny Konkurs Plastyczny „Wielkanocne ozdoby” -2018
 Klasowy Konkurs Pięknego Czytania listopad 2017 i listopad 2018
 Szkolny Konkurs Pieśni Patriotycznej „Śpiewamy dla Wolnej i Niepodległej”
 Międzyszkolny konkurs plastyczny na zakładkę do książki
Organizowałam lub współorganizowałam wyjazdy do kina i teatru.
Przygotowywałam i współorganizowałam uroczystości klasowe i szkolne:
Przygotowałam uczniów klasy I D i IA do ślubowania i pasowania na ucznia. Zorganizowałam uszycie strojów dla dzieci z okazji ślubowania, a także strojów potrzebnych na występy taneczne. Dekorowałam scenę. Przygotowałam z uczniami plakaty m.in. z okazji „Dnia Języków Obcych”, „Mikołajek”,
Promowałam zdrowe odżywianie się i ekologię.
Byłam koordynatorem akcji „Na tropie zdrowego żywienia – ekipa Chrumasa gotuje”, podczas tych zajęć dzieci zapoznały się z zasadami zdrowego odżywiania, piramidą zdrowego żywienia i wzięły udział w warsztatach kulinarnych, podczas których samodzielnie wykonywały kanapki oraz chłodnik. Aktywnie promowałam dobre nawyki żywieniowe oraz postawy prozdrowotne w trosce o właściwą dietę wśród uczniów klas I- III w ramach programu edukacyjnego „Rondelkolandia”.
Kształtowałam dobre nawyki żywieniowe poprzez promowanie spożywania mleka
i przetworów mlecznych zgodnie z programem „Szklanka mleka” oraz poprzez namawianie dzieci do jedzenia warzyw i owoców, a także udział w programie „Warzywa i owoce w szkole”.
Tworzyłam wraz z dziećmi gazetki i plakaty o tematyce zdrowego odżywiania się.
Przez cały okres stażu motywowałam dzieci do przynoszenia zużytych baterii, plastikowych butelek, nakrętek i makulatury. Zbiórki tych rzeczy pomagały chronić środowisko i przyczyniały się do pomocy potrzebującym. Dzięki ciągłej zbiórce baterii moja klasa zdobyła znaczne środki na zakup pomocy naukowych. Opracowałam i przeprowadziłam zajęcia na temat zalet i zagrożeń życia we współczesnych czasach. Opracowałam scenariusz i przeprowadziłam zajęcia z okazji Światowego Dnia Życzliwości.
EFEKTY:
Dzięki podjętym przeze mnie działaniom klasa zintegrowała się, dzieci zrobiły się bar-dziej otwarte, pewne siebie. Zwiększyła się wśród uczniów świadomość tego, że odżywianie się ma wpływ na ich zdrowie i samopoczucie. Dzieci z dumą wyjmują z plecaków wodę do picia
i chwalą się, że nie piją już napojów gazowanych. Często również rodzice sygnalizują mi, że dzieci rzadziej chcą aby kupować im chipsy lub napoje gazowane. Uczniowie bardzo chętnie angażowali się w organizowane akcje charytatywne. Przynosili do szkoły karmę dla zwierząt, baterie, plastikowe nakrętki, plastikowe butelki, makulaturę. Uwrażliwiało to ich na krzywdę drugiego człowieka, zwierzęcia, wdrażało do udzielania pomocy potrzebującym oraz nauczyło dbać o środowisko naturalne.

III. § 7 UST. 2 PKT 3
UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTYWANIA W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ
1. Wykorzystanie Internetu i komputera do poszukiwania informacji.
W trakcie stażu na bieżąco śledziłam informacje dotyczące awansu zawodowego nauczyciela na poświęconych tej tematyce portalach internetowych. W Internecie wyszukiwałam propozycje zadań i scenariuszy zajęć świetlicowych, a także nowości wydawniczych na edukacyjnych stronach internetowych. Na bieżąco śledziłam nowinki pedagogiczne, zmiany w prawie oświatowym, czy opracowywałam pomoce do zajęć. Wspomagałam się komputerem przy opracowywaniu szkolnych gazetek. Korzystałam z takich stron jak:
•www.men.gov.pl
•www.edussek.pl
•www.interklasa.pl
•www.publikacje.edux.pl
•www.scholaris.pl
•www.szkolnictwo.pl
•www.profesor.pl
•www.literka.pl
•www.awans.net
•www.edu.com.pl
•www.szkola.net
• wczesnoszkolni.pl
2. Publikacje w Internecie
W trakcie trwania stażu, na stronach portalu edukacyjnego Edux.pl, opublikowałam materiały dotyczące pracy zawodowej – planu rozwoju nauczyciela i scenariusze przedstawień, scenariusz Dnia Pluszowego Misia, scenariusz pasowania na ucznia.
3. Wykorzystanie komputera w pracy.
Moje wiadomości i umiejętności z zakresu IT są na wysokim poziomie, wykorzystuje je nie tylko w pracy, ale również w życiu codziennym. Dzięki temu uatrakcyjniam lekcje, zajęcia świetlicowe i skuteczniej wykonuję własną prace.
W swoich działaniach wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną do:
 Kontaktowania się z innymi nauczycielami poprzez pocztę elektroniczną oraz z nauczycielami i rodzicami poprzez dziennik elektroniczny VULCAN.
 Wykonywania kartkówek, sprawdzianów, zadań czy notatek dla uczniów, pisania sprawozdań, planów pracy innych dokumentów szkolnych, oświadczeń, (programy pakietu MS Office m.in. Word, Excel; programy graficzne; programy do skanowania tekstu, obrazu);
 Przygotowywania pomocy dydaktycznych, multimedialnych prezentacji, animacji flash, zdjęć, prezentacji PPS i filmów, map mentalnych (MS Office PowerPoint);
 Odtwarzania gotowych filmów edukacyjnych, animacji, Internetowego Centrum Zasobów Edukacyjnych MEN (różne przeglądarki internetowe i programy do odtwarza-nia filmów i muzyki);
 Przygotowywania materiałów na zajęcia: malowanki, rebusy, krzyżówki, zagadki, zaproszeń, (Publisher, CorelDraw itp.)
 Wykonywania dyplomów konkursowych, przygotowywanie elementów dekoracji (CorelDraw);
 Poszukiwania informacji w Internecie oraz pomysłów i materiałów do zajęć z dziećmi;
 Publikowania artykułów dydaktycznych, naukowych, wyszukiwania artykułów dydaktycznych i naukowych.
 Dla poszerzenia swojej wiedzy często korzystam z internetowych baz danych i wirtualnych bibliotek.
 Codziennie prowadzę zajęcia przy pomocy tablicy multimedialnej, wykorzystuje multubooki w edukacji wczesnoszkolnej.
 Przy pomocy dziennika elektronicznego opracowywałam dokumentację szkolną np. świadectwa, arkusze ocen, semestralne oceny opisowe.
 Wielokrotnie korzystałam ze e-konferencji, odbywałam kursy i szkolenia w formie e-learningu.

EFEKTY:
• Technologia komputerowa niewątpliwie pozwala na wzbogacenie warsztatu pracy, estetyczne opracowanie dokumentów niezbędnych w pracy nauczyciela.
• Usprawnianie warsztatu podnosi jakość i poziom pracy.
• Jakościowe i rzeczowe wykorzystanie wielu informacji, ciekawych rozwiązań, interesujących pomysłów innych nauczycieli.
• Możliwość dzielenia się swoją wiedzą. Nauczyłam się zamieszczać publikacje w Internecie, aby pomóc w ten sposób innym nauczycielom. Z zamieszczonych w Inter-necie materiałów przez inne osoby i ja przecież korzystałam.

IV. § 7 ust. 2 pkt 4
UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ.
1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.
Swoją wiedzę i umiejętności z tego zakresu doskonaliłam poprzez czytanie literatury fachowej, udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej, warsztatach, kursach zewnętrznych. Dużo wskazówek, rad i ciekawych sugestii na temat, jak ciekawie prowadzić zajęcia, zdobyłam, śledząc publikacje nauczycieli w Internecie. Rozwijając własne kompetencje pedagogiczne starałam się poszerzać swoja wiedze psychologiczną i pedagogiczną studiując literaturę związana
z tą tematyką. Korzystałam z Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej z filią w Sosnowcu, która w swojej ofercie posiada wiele nowości wydawniczych.
EFEKTY:
• Wiedza, którą nabyłam podczas uczestnictwa w różnych formach szkoleń poszerzyła mój warsztat pracy i pozwoliła mi efektywniej pracować.

2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych dzieci w młodszym wieku szkolnym, wykorzystanie tej wiedzy w pracy dydaktyczno – wychowawczej.
Już od jakiegoś czasu fascynuje mnie metoda przekładu intersemiotycznego. Metoda ta bardzo dobrze sprawdza się w podczas prowadzenia zajęć edukacji wczesnoszkolnej. Bajki, wiersze, opowiadania, do tego muzyka, farby, kredki i kartka papieru potrafią wy-czarować z duszy dziecka prawdziwe dzieło sztuki. Przekład intersemiotyczny bywa wykorzystywany jako metoda kształcąca sprawność językową uczniów oraz metoda analizy utworów literackich. Czytanie różnorodnych kodów pozajęzykowych pobudza do wypowiedzi, pozwala dzięki temu kształtować mowę ucznia. Wszelkie warianty metody stwarzają okazje, w których dochodzi do uruchomienia działania wyzwalającego potrzebę spontanicznej ekspresji werbalnej. Jednym z jego wariantów, często stosowanym na lekcjach, jest opis dzieła malarskiego. Polega on na przełożeniu znaków plastycznych w znaki słowne. Aby uczeń potrafił opisać i przeanalizować obraz, musi wyobrazić sobie wiele rzeczy, których na nim nie ma, domyślić się, co poprzedziło ukazane sytuacje, wniknąć w przeżycia postaci
i wreszcie ująć to słownie. A więc w ten sposób rozwija się nie tylko język ucznia, ale także jego wyobraźnia.
3. Rozpoznawanie problemów edukacyjnych i wychowawczych dzieci w młodszym wieku szkolnym.
W celu rozpoznawania i zgłębiania sytuacji rodzinnej wychowanków oraz problemów środowiska uczniowskiego i lokalnego zapoznawałam się z dokumentacją zgromadzoną
w szkole (kartami przyjęcia dzieci do świetlicy, opiniami i orzeczeniami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej), przeprowadzałam rozmowy z dziećmi i rodzicami na ten temat oraz obserwowałam zachowania wychowanków w różnych sytuacjach. Opisywałam postawy, które budziły moje zastanowienie lub niepokój. W przypadku, gdy zachowania jakiegoś ucznia powodowały moje obawy, nawiązywałam kontakt z rodzicem, a następnie wraz z nim dążyliśmy do spotkania z psychologiem i (lub) pedagogiem szkolnym – i razem podejmowaliśmy kroki zmierzające do zdiagnozowania oraz rozwiązywania sytuacji problemowych.
Najczęściej pojawiającymi się problemami, z którymi miałam do czynienia były kłopoty wychowawcze, tj.: nadmierna agresja i siłowe rozwiązywanie konfliktów, zbyt duża nieśmiałość i wycofywanie się z kontaktów społecznych, trudności adaptacyjne, wzmożona potrzeba ruchu.
Zapoznawałam się z wydanymi przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną opinią o dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb wychowanków. Zapoznałam się z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Byłam koordynato-rem przy opracowaniu programu IPET, dla dziecka z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją. Do zaleceń w nich zawartych stosowałam się w swojej pracy pedagogicznej. Na bieżąco informowałam mamę o postępach chłopca, uczyłyśmy go różnych sposobów rozładowywania napięcia, koncentracji uwagi, ćwiczenia pamięci. Starałyśmy się pracować nad zachowaniem przez ucznia jak największego spokoju w różnych sytuacjach oraz motywować go do pozytywnych i właściwych reakcji.
Pomagałam dzieciom mającym problemy natury wychowawczej. Wiele cennych rad
w ich rozwiązywaniu uzyskałam od opiekuna stażu, nauczycieli wychowawców i psychologa szkolnego, z którymi na bieżąco współpracowałam.
W swojej pracy zachęcałam dzieci do odpowiedniego i społecznie akceptowalnego zachowania wobec kolegów, rodziców , nauczycieli oraz starszych osób. Poprzez pogadanki na temat empatii, tolerancji, akceptacji rozwijam w uczniach uczucia akceptacji i tolerancji dla kolegów i koleżanek. Uczę ich, że każdy człowiek jest osobną jednostką, że ma swoje zainteresowania i pasje, że każdy ma prawo do bycia sobą i każdego należy akceptować. Podczas zajęć dużo uwagi przywiązywałam do problemu integracji w grupie, starałam się budować wzajemne więzi i zaufanie do rówieśników. Przeprowadzałam zajęcia na temat przeciwdziałaniu przemocy, na temat przyjaźni. Starałam się skutecznie eliminować zjawisko agresji, używania wulgaryzmów, wpajać pozytywne wzorce za-chowań oraz stosować zasady kultury osobistej. Ćwiczyliśmy sposoby rozładowania na-pięć, rozpoznawanie nastrojów, pozytywnych i negatywnych uczuć. Uwzględnione prze-ze mnie w planie dnia międzylekcyjne zajęcia ruchowe pozwalały na rozładowanie negatywnych emocji oraz dawały możliwość rozładowania nadmiaru energii w przypadku dzieci ze wzmożona potrzeba ruchu.
Starałam się pomagać dzieciom w pokonywaniu trudności i odpowiednio przygotować ich do nauki, tak by sprawiała im radość i satysfakcję. Na bieżąco rozmawiałam o zdrowym odżywianiu, zasadach higieny, bezpieczeństwie w domu i w szkole oraz potrzebie ruchu
na świeżym powietrzu. Organizowałam zajęcia, które służyły wzbogacaniu wiadomości, zdobywaniu umiejętności nawyków kulturalnego spędzania czasu.
EFEKTY:
• Wykorzystanie wiedzy nabytej podczas studiów magisterskich w zakresie oligofrenopedagogiki (tworzenie IPET)
• Zwiększenie świadomości i podniesienie jakości prowadzonych przeze mnie zajęć edukacyjnych
• Dokładniejsze poznanie i stosowanie w praktyce metod i form pracy terapeutycznej oraz profilaktycznej.
• Pogłębianie wiedzy pedagogicznej, dotyczącej dzieci, które mają różnego rodzaju problemy edukacyjno-wychowawcze i specjalne potrzeby edukacyjne.
• Dzieci stały się wobec siebie bardziej życzliwe, zaczęły chętniej współpracować ze sobą i pomagać sobie nawzajem. Integracja grupy pomogła w stworzeniu przyjaznej , życzliwej i budującej atmosfery.

V. §7 UST. 2 PKT 5
UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWAŁ STAŻ
1. Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.
Rozpoczynając staż poznałam przepisy prawa oświatowego, w tym akty prawne dotyczą-ce awansu zawodowego nauczycieli. Realizacja służących temu czynności przybierała na-stępujące formy.
• Gromadziłam i analizowałam akty prawne dotyczące systemu oświaty:
 Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.:Dz. U. 2014 r. poz191, Dz. U. z 2016 r. poz. 1379, Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 Dz.U. z 2018 r., poz. 967)
 Ustawa z dnia 7 września 1981r. o systemie oświaty.
 Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Aktualizacja Rozporządzenie MEN Z 1 marca 2013r
 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego dalej KPA,
 Nieustannie aktualizowałam swoja wiedze dotyczącą obowiązujących aktualnie aktów prawa oświatowego poprzez regularne odwiedzanie internetowych portali edukacyjnych zajmujących się zagadnieniami oświatowymi, które na bieżąco przedstawia-ją wszystkie zmiany w prawie oświatowym (www.portaloswiatowy.pl, http://oswiataiprawo.pl/, http://awanszawodowynauczyciela.pl/wymagania-na-stopien-awansu-zawodowego-nauczyciela-mianowanego )
 Często odwiedzam strony MENiS (www.men.gov.pl) oraz Śląskiego Kuratorium Oświaty (ww.kuratorium.katowice.pl)

EFEKTY:
• Znajomość prawa oświatowego pozwoliła mi na kompetentne opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z jego realizacji ze szczególnym uwzględnieniem efektów podjętych działań.
2. Analiza dokumentacji szkolnej
Dokonałam analizy dokumentacji szkolnej, zwłaszcza Statutu Szkoły, WSO, Programu Wychowawczego i Profilaktycznego, a także procedur postepowania w sytuacji zagrożenia itp. Systematycznie zapoznawałam się z zarządzeniami wydawanymi przez Dyrektora Szkoły. Statut Szkoły stał się dla mnie ważnym źródłem szkolnego prawa, gdyż dzięki niemu dowiedziałam się nie tylko o prawach nauczyciela i uczniów, lecz także o ich obowiązkach. W trakcie stażu zapoznałam się ze sposobem prowadzenia obowiązującej dokumentacji szkolnej, dzienników lekcyjnych, dziennikiem elektronicznym, dziennikami zajęć świetlicowych, dziennikami zajęć pozalekcyjnych. Sposobami przechowywania dokumentacji i danych wrażliwych. Uświadomiło mi to jak ważna jest sprawna organizacja pracy i przestrzeganie obowiązujących zarządzeń.
EFEKTY:
• Zdobycie wiedzy dotyczącej zasad organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.

3. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego.
Służyłam pomocą, wskazówkami, własną biblioteczką aktów prawa oświatowego i własnymi materiałami multimedialnymi innym nauczycielom odbywającym staż.
Posługiwałam się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu: w procesie pisania planu, aneksu, sprawozdania, przygotowywania prezentacji dorobku i przygotowywania się do rozmowy z komisją przeprowadzającą egzamin.
Uczestniczyłam w roboczych, klasyfikacyjnych i podsumowujących Radach Pedagogicznych.
Uczestniczyłam w pracach zespołu nauczania wczesnoszkolnego, brałam udział w opracowywaniu i modyfikowaniu różnych dokumentów wewnątrzszkolnych. Współpracowałam z nauczycielami samokształceniowego zespołu edukacji wczesnoszkolnej, często wy-mieniałyśmy się doświadczeniami i wspierałyśmy działaniami w zakresie aktywizowania uczniów
w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Wiele z nas uczestniczyło w różnych formach doskonalenia zawodowego i czasem po odbytych warsztatach dzieliłyśmy się zdobytą wiedzą.
EFEKTY:
Wnikliwe studiowanie aktów prawa oświatowego, współpraca z Dyrekcją oraz Gro-nem Pedagogicznym pomagały doskonalić moje umiejętności dotyczące prawa oświatowe-go. Wiem jak znaleźć rozwiązania dotyczące codziennego życia nauczyciela, potrafię analizować i rozwiązywać problemy uczniowskie, organizować wycieczki szkolne i imprezy od strony prawnej. Znam procedury podczas wypadków. Wiem na czym polega kreowanie prawa wewnątrzszkolnego.
Autorefleksja dotycząca realizacji planu rozwoju zawodowego.
Uważam, że omówione powyżej zadania, jakie podejmowałam w trakcie odbywania stażu świadczą o tym, iż spełniłam wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. Tym samym, dowodzi to mojego rozwoju zawodowego, czyli podwyższenia jakości mojej pracy i mojego funkcjonowania w szkole, a przez to i polepszenia jakości pracy szkoły, co było celem, jaki postanowiłam osiągnąć poprzez odbycie omawianego stażu.
W swojej dotychczasowej pracy pedagogicznej starałam się stosować nowoczesne metody i formy pracy z dziećmi. W trakcie stażu pracowałam zarówno z uczniami zdolnymi jak
i z uczniami mającymi trudności w nauce. Starałam się znaleźć rozwiązanie dla każdego problemu wychowawczego czy dydaktycznego moich wychowanków. Angażowałam się z pełnym poświęceniem w przydzielone mi zadania, a także byłam inicjatorem i opiekunem wielu zadań z poza ram obowiązkowych. Starałam się stworzyć uczniom sprzyjające warunki edukacyjne. Do szkoły zapraszałam rodziców, dziadków, gości, którzy poszerzali wiedzę uczniów oraz uprzyjemniali im czas. Starałam się być dobrym organizatorem wycieczek i akcji charytatywnych. Moja kreatywność powoduje, że mam wiele nowych pomysłów. Pod-czas realizacji różnych zadań ściśle współpracowałam z wieloma nauczycielami ucząc się w ten sposób współpracy, podziału obowiązków. Praca z dziećmi i efekty tej pracy są dla mnie radością, cieszę się z małych i dużych sukcesów moich podopiecznych, a sobie stawiam co-raz to wyższą poprzeczkę.

opracowała :mgr Mirosława K.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.