X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41061
Przesłano:

Spsprawozdanie z realizacji planu zawodowego na nauczyciela mianowanego - logopeda

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

Zgodnie z § 9 ust.1 pkt 4

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

BEATY RDZANEK nauczyciela – logopedy

UBIEGAJĄCEJ SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

STARACHOWICE 2014

„Mowa jest zwierciadłem duszy człowieka i trzeba o nią dbać”
Leon Kaczmarek

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela mianowanego. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań. Pracę w Szkole Podstawowej nr 13 rozpoczęłam 1 września 2011 roku, tym samym rozpoczęłam swój staż nauczycielski.
Plan ten przygotowałam przy pomocy opiekuna stażu-mgr Małgorzaty
Zawór, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 roku z późniejszymi zmianami w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 70, poz. 825).
Rozpoczęłam doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności wierząc, że wzbogaci to moje umiejętności pedagogiczne, podniesie efektywność moich działań edukacyjnych, a w konsekwencji posłuży podniesieniu jakości mojej pracy. Awans na nauczyciela mianowanego realizowałam od 01.09.2011 r. do
31.05.2014 r. w Szkole Podstawowej nr 13 w Starachowicach.
Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji zamierzonych w planie rozwoju zawodowego zadań.

§ 7 ust.1 pkt 1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego

Na początku roku szkolnego 2011/12 sformułowałam wniosek o rozpoczęcie stażu, który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 w Starachowicach - p. . Nawiązałam także współpracę z opiekunką stażu - p. , która udzieliła mi wskazówek dotyczących przebiegu stażu oraz zasad sporządzania sprawozdania.
Przez cały okres stażu brałam udział w pracach Rady Pedagogicznej, zgodnie z harmonogramem jej posiedzeń. Uczestniczyłam w radach plenarnych, klasyfikacyjnych i szkoleniowych. Brałam także udział w spotkaniach Zespołu
Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej, które miały charakter szkoleniowy i konsultacyjny. Służyły one wymianie poglądów, wiedzy i doświadczeń związanych z wykonywaną pracą. Zasadnicze cele, nad którymi pracowaliśmy to wyznaczanie kierunków współpracy i planowanie działań na dany rok szkolny.
Dokonałam analizy następujących dokumentów:
• Statut Szkoły
• Szkolny Program Wychowawczy
• Wewnątrzszkolny System Oceniania, Klasyfikowania i Promowania
• Szkolny Program Profilaktyki
• Regulamin Oceniania Zachowania
Dowiedziałam się, jakie są kompetencje poszczególnych organów regulujących życie szkoły i jakie są moje własne prawa i obowiązki. Zapoznałam się również ze sposobami prowadzenia dokumentacji szkolnej (dziennik lekcyjny), bieżące wpisy w dzienniku umożliwiły mi poznanie struktury dziennika. Nawiązałam współpracę z opiekunem stażu Panią Małgorzatą Zawór. Współpracowałam z wychowawcami klas I-III oraz pedagogiem szkolnym w celu polepszenia efektywności pracy oraz poznania środowiska i sytuacji uczniów.
Zapoznałam się także z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole i poza nią, oraz uczestniczyłam w szkoleniu BHP. Analiza tych przepisów uświadomiła mi potencjalne źródła zagrożenia oraz sposób postępowania w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach.
Systematycznie gromadziłam dokumentację z realizacji planu rozwoju zawodowego – scenariusze zajęć, zaświadczenia.
Ponadto sprawowałam opiekę nad dziećmi mającymi problemy dydaktyczno wychowawcze (dziecko z Zespołem Aspergera, z zaburzeniami opozycyjno –buntowniczymi). Sprawowałam również opiekę nad dziećmi podczas uroczystości szkolnych, czy też dni otwartych. Opiekowałam się również dziećmi podczas wyjść klasowych:
­ opiekun klas I-III – Zielona Szkoła Białka Tatrzańska ( czerwiec 2013 r.);
­ pomoc przy organizacji I dnia wiosny ( marzec 2012, 2013);
­ pomoc przy organizacji międzyszkolnego konkursu plastycznego
„Bezpieczne ferie – bezpieczne zabawy zimowe” ( styczeń 2013 r.);
­ sprawowanie opieki podczas corocznego biwaku szkolnego dla klas I-III (czerwiec 2013 r.);
­ sprawowanie opieki nad dziećmi z klasy 0c podczas obchodów I dnia wiosny (marzec 2014 r.);
­ uczestniczyłam w Dniach Otwartych Szkoły udzielając rodzicom porad i wskazówek do dalszej pracy logopedycznej dzieckiem w domu.

§ 7 ust.1 pkt 2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielne lub przez
udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

Organizację i doskonalenie warsztatu pracy rozpoczęłam od nawiązania współpracy z opiekunem stażu i doskonalenia wstępnej analizy swojej wiedzy i umiejętności przydatnych w pracy z uczniami z zaburzeniami mowy, jak również określenie potrzeb w tym zakresie.
W trakcie stażu doskonaliłam swoje umiejętności właściwego przygotowania oraz prowadzenia zajęć logopedycznych między innymi przez:
• obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz prowadzenie własnych zajęć w jego obecności lub w obecności Dyrekcji Szkoły,
• analizę, omówienie obserwowanych zajęć i wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy,
• tworzenie konspektów i scenariuszy zajęć,
• Tworzeniu Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych oraz Kart Indywidualnych Potrzeb uczniów
• poszukiwanie ciekawych metod prowadzenia zajęć poprzez studiowanie dostępnej literatury, korzystanie z pomocy Biblioteki Pedagogicznej w Starachowicach,
• na bieżąco śledziłam propozycje zadań i scenariusze zajęć, a także nowości wydawnicze na stronach internetowych:
www.publikacje.edux.pl, www.literka.pl, www.superkid.pl, www.logopedia.org.pl, www.logolandia.pl, www.mimowa.pl.
Doskonalenie własnego warsztatu pracy realizowałam także podejmując instytucjonalne formy doskonalenia zawodowego. Brałam udział w różnych szkoleniach wewnątrz- i zewnątrzszkolnych, warsztatach i konferencjach metodycznych Były to:
• szkolenie „Kreowanie przyjaznego klimatu społecznego w szkole, kultura słowa - poprawa komunikacji” (14.09.2013 r.)
• szkolenie „Jak sobie radzić z agresją i przemocą w szkole”
(25-27.10.2013 r.);
• szkolenie poświęcone różnym zagadnieniom z zakresu logopedii i zaburzeń rozwoju psychoruchowego dziecka (06.11.2013 r.);
• szkolenie „ Młodzież, Alkohol,Narkotyki” (15-17.11.2013 r.);
• kurs „Dzieci niedostosowane społecznie, dyscyplinowanie uczniów zaburzających proces dydaktyczny” (18.02.2014 r.);
• warsztaty „Wspomaganie rozwoju mowy dziecka” (20.02.2014 r.).
Chcąc uzyskać dodatkowe kwalifikacje we wrześniu 2012 r zaczęłam kurs kwalifikacyjny z zakresu „Terapii pedagogicznej”, kurs skończyłam w 2013 r. Zdobytą wiedzę wykorzystałam w sposób praktyczny na zajęciach z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych ( z autyzmem, Zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną lekkiego stopnia). Ich głównym celem było ukierunkowanie uczniów na rozwój psychospołeczny, wzmacnianie pozytywne, wspomaganie komunikacji i pokonywanie barier.
W roku 2013 podjęłam studia podyplomowe z Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
(w toku).
Wszystkie moje działania zostały udokumentowane za pomocą:
zaświadczeń, planów pracy, programów, scenariuszy, konspektów, opinii i zapisów w dokumentacji szkolnej.

§ 7 ust.2 pkt 1
Umiejętności organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Istotą zajęć logopedycznych dla uczniów było szeroko rozumiane wychowanie językowe, usprawnianie procesu komunikacji, otaczanie wszystkich uczniów objętych terapią logopedyczną mową, dążenie do wzbudzenia tą formą aktywności. Terapię logopedyczną traktowałam, jako integralną część procesu rewalidacyjnego. W stosunku do wychowanków wykazujących się normą intelektualną zajęcia logopedyczne polegały na wypracowaniu poprawnej wymowy zaburzonych głosek, stymulowaniu rozwoju sprawności językowych.
Opracowałam indywidualne programy terapii logopedycznej.
Pierwsze zajęcia logopedyczne przeprowadziłam w dniu 12 września 2011 r. Prowadziłam także dokumentację zajęć. Każdy uczeń uczęszczający na zajęcia logopedyczne posiadała własną „kartę badania mowy”, „kartę przebiegu terapii logopedycznej”, oraz indywidualny zeszyt logopedyczny.
Zajęcia prowadzone były w formie indywidualnej oraz grupowej.
Głównymi zadaniami mojej pracy w tym zakresie a wynikającymi z potrzeb i możliwości moich podopiecznych było:
• stymulowanie rozwoju sprawności językowej,
• usprawnianie aparatu oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego,
• rozwijanie słuchu fonemowego (dokonywanie analizy sylabowej i fonemowej wyrazów i zdań, dokonywanie analizy słuchowej dźwięków),
• ćwiczenia wyrazistości mowy,
• rozwijanie mowy czynnej i biernej.
Wspomaganie rozwoju umysłowego, emocjonalno – społecznego i funkcji percepcyjno – motorycznych (wzrokowych, ruchowych).
 Doskonalenie techniki:
• czytania i pisania – zwłaszcza ze słuchu, i znajomości reguł ortograficznych,
• operacji matematycznych (dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia).
 Uzupełnianie braków dydaktycznych i utrwalanie wiadomości szkolnych.
Na bieżąco prowadziła terapię dzieci, zajęcia starałam się urozmaicać zabawami edukacyjnymi, zagadkami oraz grami planszowymi. Na wniosek rodziców przygotowywałam opinie logopedyczne dla dzieci uczęszczających na moje zajęcia.
Jestem przekonana, że zajęcia prowadzone przeze mnie w ramach zajęć logopedycznych przyniosły wiele korzyści moim podopiecznym, a pozytywne efekty moich działań są dla mnie prawdziwą satysfakcją. Zajęcia te prowadziłam nieodpłatnie, poza godzinami pracy, w ramach zajęć dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli.
W ramach doskonalenia warsztatu swej pracy logopedycznej systematycznie studiowałam literaturę przedmiotu, zakupując wybrane pozycje - wzbogacając tym samym swój warsztat pracy. W celu podnoszenia jakości własnej pracy przygotowałam zestaw pomocy do zajęć. Są to różnego rodzaju zestawy do pracy nad poszczególnymi głoskami, teksty do czytania, zbiory krzyżówek, rebusów i obrazkowych łamigłówek. We własnym zakresie przygotowałam także zestawy pomocy do ćwiczeń logopedycznych (piórka, słomki, grzechotki, zestawy obrazków do ćwiczeń nad koncentracją, pamięcią wzrokową; zestawy do ćwiczeń grafomotorycznych).
Pierwszy mój kontakt z wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły
Opiekunem stażu miał na celu określenie jasnych, czytelnych i możliwych do realizacji zasad współpracy. Znalazł on wyraz we wspólnie opracowanym i podpisanym kontrakcie Zgodnie z nim nasza współpraca opierała się na organizowaniu spotkań informacyjnych, konsultacyjnych, warsztatowych, możliwości wzajemnego obserwowania zajęć prowadzonych w grupie wychowawczej, dostarczaniu informacji zwrotnej o mojej pracy. Zgodnie z Planem Rozwoju Zawodowego prowadziłam zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w obecności Opiekuna stażu. Były to zajęcia przygotowane specjalnie pod kątem hospitacji (diagnozującej moje słabe i mocne strony, podejście do dzieci, sposób przekazywania informacji, klimat pracy w grupie, itp.), jak również i przypadkowe obserwacje moich działań pedagogicznych. Hospitacje prowadzone przez Opiekuna stażu były dla mnie źródłem mimowolnego napięcia emocjonalnego, jednak w efekcie końcowym pozwalały na wyciągnięcie konkretnych wniosków, dokonywania ewaluacji własnych działań, oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tym działaniu.
Uwagi i wnioski pohospitacyjne zostały zawarte w Notatkach pohospitacyjnych. Informacje przekazane mi przez Opiekuna były dla mnie cennym źródłem informacji zwrotnej o mojej pracy.
Oceny mojej pracy opiekuńczo – wychowawczej dokonywała także Pani Wicedyrektor mgr .........., obserwując prowadzone przeze mnie zajęcia logopedyczne.
Źródłem pozyskiwania informacji dotyczącej mojej własnej pracy, były dla mnie także informacje przekazywane mi przez inne osoby pracujące z uczniami (nauczyciele i wychowawcy klas, do których uczęszczają moi podopieczni, pracownicy poradni psychologiczno – pedagogicznych) i rodzice dzieci.

§ 7ust.2 pkt 2
Umiejętności uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Podczas stażu podejmowałam się wielu zadań uwzględniających w ich treści potrzeby rozwojowe moich uczniów, problematykę środowiska lokalnego i współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne.
Na zajęcia logopedyczne uczęszczają uczniowie z normą intelektualną, jak i uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych z Zespołem Aspergera, z autyzmem, z obniżoną sprawnością intelektualną z zaburzeniami emocjonalnymi i brakiem przystosowania społecznego, pochodzące z rodzin tzw. normalnych wydolnych wychowawczo oraz z rodzin niespełniających swoich obowiązków rodzicielskich i wychowawczych.
W okresie stażu szczególną uwagą i opieką objęłam uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Prowadziłam zajęcia grupowe, rozmowy indywidualne, których celem było zwiększenie poczucia własnej wartości, wiary we własne możliwości, samoakceptacji.
Z całą pewnością mogę jednak powiedzieć, że dzieci bardzo chętnie brały udział w zajęciach, choć z pewnymi oporami mówiły o sobie. Starałam się na zajęciach poświęcać dużo czasu na akceptację, wzmacnianie własnej tożsamości i poczucia wartości, mówieniu o swoich sukcesach, dobrych stronach. Bardzo mi zależało i zależy, aby każdy uczeń uczęszczający na moje zajęcia czuł się ważnym, wartościowym małym człowiekiem.
Nawiązałam współpracę z wychowawcami klas oraz pozostałymi nauczycielami pracującymi w szkole. Konsultowałam się z nimi w sprawie zachowania uczniów oraz postępów w terapii. Starałam się poznać sytuację ucznia poprzez: rozmowę z samymi uczniami, rozmowę z rodzicami uczniów, wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym, analizowałam opinie i orzeczenia uczniów z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. Chętnie służyłam pomocą i poradą rodzicom. Swoja postawą zawsze starałam się zachęcić rodziców do współpracy, prowadząc z nimi rozmowy indywidualne, oraz dostarczając jak najwięcej informacji na temat przebiegu i efektów terapii. Korzystałam również z doświadczeń opiekuna stażu i nauczycieli pracujących w szkole.

§ 7 ust.2 pkt 3
Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Technologia komputerowa odgrywa w mojej pracy naprawdę dużą rolę.
W czasie stażu zdecydowanie pogłębiłam swą znajomość i umiejętność pracy na komputerze. Komputer stał się niezbędnym narzędziem w mojej pracy. Wykorzystuję komputer do:
 prowadzenia dokumentacji pedagogicznej, tj.: pisania konspektów, scenariuszy, planów, programów, sprawozdań
 redagowania dla potrzeb sądów opinii wychowawczych dotyczących moich uczniów,
 tworzenia bazy danych wychowanków,  tworzenia pomocy dydaktycznych i innych.
Poznałam także Internet, dzięki któremu mam stały dostęp do najświeższych informacji dotyczących prawa oświatowego, problemów oświaty, a w tym przede wszystkim do rozporządzeń MENiS.
Wykorzystywałam znajomość Internetu do przygotowania zadań domowych ze starszymi wychowankami, wyszukiwania niezbędnych informacji,których nie znalazłam w dostępnej mi literaturze.
W pracy logopedycznej korzystałam z multimedialnego programu logopedycznego „LOGOPEDIA”.

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy w praktyce z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

W okresie stażu niejednokrotnie rozwiązywałam problem o charakterze wychowawczym. W tym zadaniu pomogły mi konsultacje z pedagogiem szkolnym oraz nauczycielami.
Na bieżąco zapoznawałam się z opiniami i orzeczeniami Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, obserwowałam uczniów w sytuacjach trudnych.
Nawiązywałam kontakty z rodzicami podczas zebrań i indywidualnych rozmów, kiedy to informowałam o postępach w terapii logopedycznej.
Próbowałam udzielać pomocy uczniom z zaburzonymi kontaktami społecznymi i komunikacją.
Jedną z form zwracania uwagi na problemy społeczne jest dokładny wywiad. Zawsze starałam się poznać sytuację rodzinną moich uczniów. W tym celu prowadziłam liczne rozmowy z uczniami i ich rodzicami oraz innymi nauczycielami. W moich planach pracy uwzględniałam indywidualne potrzeby uczniów.
W swoich działaniach kierowałam się często intuicją, jednak niezbędna była również wiedza, którą systematycznie pogłębiałam poprzez uczestnictwo w kursach oraz samodzielnie studiowanie literatury z zakresu psychologii, pedagogiki i profilaktyki.

§ 7 ust.2 pkt.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie
funkcjonowania szkoły, w której odbywał się staż.

Realizując zadania ujęte w powyższym paragrafie często korzystałam ze szkolnych dokumentów prawa wewnątrzszkolnego: Statutu Szkoły, Programu Wychowawczego Szkoły, Szkolnego Programu Profilaktycznego. Na bieżąco analizowałam akty prawne oraz dostosowywałam swoje działania do stawianych wymagań. Konsekwentnie realizowałam założenia zawarte w planie rozwoju zawodowego. Jego wytyczne ukierunkowały moją pracę oraz nadały jej charakter celowy i zaplanowany. Pełniłam funkcję członka Zespołu pracującego nad nowelizacją Szkolnego Programu Wychowawczego.
Ciekawym doświadczeniem było pełnienie funkcji opiekuna studentki logopedii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – p. ........
W miesiącach marzec – maj 2014 r. praktykantka uczestniczyła jako obserwator w prowadzonych przeze mnie zajęciach oraz prowadziła wyznaczone zajęcia.

PODSUMOWANIE

W okresie stażu zdobyłam dużo cennych doświadczeń zawodowych, które pozwoliły mi na dokonanie analizy oraz określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej. W czasie stażu starałam się, aby moja praca spełniała potrzeby i wymagania szkoły.
W bieżącym roku szkolnym nabyłam dodatkowe umiejętności logopedyczne oraz poszerzyłam wiedzę z zakresu metodyki zajęć. Doświadczyłam nowych sytuacji, co pozwoliło mi na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego. Włożyłam ogromny wysiłek w to, aby moja praca była efektywna, rzetelna oraz atrakcyjna. Przypuszczam, iż podejmowane przeze mnie działania pozwoliły na wypracowanie pozytywnych opinii ze strony rodziców, zdobycia zaufania i uśmiechu u dzieci.
Po przebyciu stażu jestem bardziej świadoma tego, jak ważne jest ciągłe i rzetelne dokształcanie się, pracowanie nad swoimi słabościami. Wszystkie podejmowane przeze mnie wysiłki przyniosły pozytywne efekty w codziennej pracy. Po zakończeni stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat pracy i podnosić kwalifikacje.
Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz bardziej atrakcyjne. Zamierzam nadal korzystać z literatury specjalistycznej oraz zdobywać nowe doświadczenia.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.