X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41078
Przesłano:
Dział: Języki obce

Shopping and services. Scenariusz lekcji języka angielskiego z wykorzystaniem TIK

Temat: Shopping and services. / Zakupy i usługi.
Klasa: 8
Czas lekcji: 45 minut
Cele ogólne:
- doskonalenie umiejętności użycia TIK;
- ćwiczenie umiejętności pracy w grupie;
- doskonalenie kompetencji kluczowych, takich jak: porozumiewanie się w języku obcym, porozumiewanie się w języku ojczystym, kompetencje informatyczne, kompetencje społeczne i obywatelskie, umiejętność uczenia się;
Cele operacyjne:
- uczeń doskonali znajomość słownictwa dotyczącego zakupów i usług;
- uczeń utrwala zasady użycia i tworzenia strony biernej, mowy zależnej i pytań pośrednich;
- uczeń potrafi wyszukiwać informacje ogólne i szczegółowe w materiale audiowizualnym.
Formy pracy: praca w grupie
Metody aktywizujące: aplikacja Kahoot, dyskusja w grupach, zabawa edukacyjna „Sentence auction”.
Środki dydaktyczne: laptop, tablica interaktywna, smartfony z dostępem do Internetu, utworzony przez ucznia quiz leksykalny w aplikacji Kahoot, film BBC „Henn Na Hotel” (źródło: Repetytorium Ósmoklasisty 2018, A.Tkacz, A. Bandis, A. Lewicka, R. Cowen, R. Ranus, wyd. Pearson), przygotowana przez nauczyciela zabawa edukacyjna „Sentence auction”, ćwiczenia do filmu.

Przebieg lekcji:
1.Powitanie, podanie tematu lekcji, ustalenie celu lekcji wspólnie z uczniami.
2.Rozgrzewka językowa: nauczyciel prosi uczniów o odpowiedź na pytania: Do you like shopping? Which do you prefer: shopping online or shopping in a local store? What rules do you need to obey when shopping online?
3.Nauczyciel dzieli klasę na 4 grupy 3-osobowe i wyjaśnia uczniom, że od tej chwili pracują na rzecz swojego zespołu.
4.Quiz Kahoot Shopping. Korzystając ze smartfonów uczniowie w zespołach rozwiązują quiz leksykalny przygotowany przez jednego z uczniów. Quiz składa się z 12 pytań. W każdym pytaniu uczniowie wybierają jedną poprawną odpowiedź poprzez naciśnięcie odpowiedniej ikony na ekranie telefonu. Celem zadania jest sprawdzenie czy uczniowie opanowali słownictwo dotyczące zakupów i usług.
5.Film BBC Henn Na Hotel. Nauczyciel objaśnia uczniom czego będzie dotyczył film. Następnie każdy uczeń w zespole otrzymuje zadanie dotyczące prezentowanego materiału audiowizualnego (każdy uczeń inne zadanie). Po projekcji filmu nauczyciel pyta uczniów o wrażenia: What’s so unusual about this hotel? Would you like to spend a night in it? Uczniowie w grupach dyskutują nad poprawnością wykonanych ćwiczeń. Następnie wszyscy razem sprawdzają odpowiedzi.
6.Nauczyciel prosi uczniów o przypomnienie zasad użycia i tworzenia strony biernej, mowy zależnej i pytań pośrednich. Są to zagadnienia gramatyczne omawiane na lekcjach w ostatnim czasie wymagane do egzaminu ósmoklasisty.
7.Zabawa edukacyjna: Sentence auction. Celem gry jest utrwalenie zasad tworzenia strony biernej, mowy zależnej i pytań pośrednich. Uczniowie otrzymują zestaw 12 zdań. Nie wszystkie zdania są poprawne, niektóre zawierają błędy gramatyczne. Uczniowie decydują w grupach, które zdania są poprawne i które z nich chcą kupić - mają do dyspozycji £100. Cena wyjściowa to £10 za zdanie. Grupy mogą licytować zdania zwiększając cenę o £10. Wygrywa grupa, która kupi najwięcej poprawnych zdań (poprawne zdanie = 1 pkt). Za każde kupione zdanie zawierające błąd odejmowany jest 1 punkt. Jeśli dwie grupy będą miały taką samą liczbę punktów, wygrywa ta, której zostało więcej gotówki.
8.Ewaluacja i zakończenie lekcji: zdania podsumowujące. Uczniowie kończą zdanie: „Na dzisiejszej lekcji podobało mi się / nie podobało mi się ...” lub „Z dzisiejszej lekcji zapamiętam ...”

Zdania do aukcji

1.Where are these t-shirts made?
2.I would like to know how much does it cost.
3.Where have you been? asked Tom.
Tom asked me where had I been.
4.Do you know what time the film starts?
5.Did you enjoy the party yesterday? asked Mum.
Mum asked if I enjoyed the party the day before.
6.The telephone has been invented in 1876 by Alexander Graham Bell.
7.Can you tell me where you were last night?
8.I live next door said the boy.
The boy said (that) he lived next door.
9.Was the message send?
10.I am not sure if this dress suit me.
11.Can I help you? asked the shop assistant.
The shop assistant asked if he could help me.
12.This product will be sold in Asia.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.