X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40804
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Cele:

• Rozwijanie swoich umiejętności zawodowych, zdobywanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
• Dalszy rozwój zawodowy jako nauczyciela zajęć komputerowych z uwzględnieniem zadań realizowanych przez szkołę w drodze po awans na nauczyciela dyplomowanego.
• Podniesienie jakości własnego warsztatu pracy oraz jakości pracy szkoły.
• Zachęcenie do stosowania komputera jako narzędzia do wzbogacania własnego warsztatu pracy wśród nauczycieli.
• Upowszechnienie kultury informatycznej wśród uczniów.
• Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela.

Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014r., poz. 191).
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity – załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2013r. Dz. U. poz. 267).
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczyciela (Dz. U. 2013r., poz. 393).

Lp.
Zadania do realizacji
Forma realizacji zadań
Termin
Dowody realizacji
(tabela - red.)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego.
Cały staż
Znajomość procedur awansu zawodowego.
Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
Opracowanie i przedłożenie dyrektorowi szkoły plan rozwoju zawodowego.

2. Przeanalizowanie zasad funkcjonowania organizacji zadań szkoły
Analiza dokumentacji szkoły: statut, szkolny system oceniania, program profilaktyczny, program wychowawczy.
Prowadzenie dokumentacji wynikającej z obowiązku nauczyciela.
Cały staż
Plan rozwoju.
Dokumentacja szkolna.

3. Bieżące dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego Kompletowanie dokumentacji mającej znaczenie na ocenę pracy.
Cały staż
Gromadzenie dokumentów.
Dyplomy.
Zaświadczenia.
Inne .

4. Opracowanie sprawozdania realizacji planu rozwoju zawodowego
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Czerwiec 2019r.
Sprawozdanie .

Wymagania niezbędne do uzyskania awansu nauczyciela dyplomowanego wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

§ 8 ust. 2, pkt. 1

Uzyskiwanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrażania działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenia jakości pracy szkoły, w związku z zajmowanym stanowiskiem i pełnioną funkcją.

Poznanie procedury awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014r., poz. 191) z późn. zm.
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
1 marca 2013r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczyciela (Dz. U. 2013r., poz. 393).

Śledzenie aktów prawnych wnoszących poprawki do ustawy dotyczącej awansu zawodowego
Cały okres stażu.
Znajomość procedury awansu zawodowego.
Bieżąca analiza zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły
Systematyczne analizowanie dokumentów szkoły: statutu szkoły, WSO, programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły, planów pracy szkoły.
Udział w posiedzeniach rad pedagogicznych i zespołów.
Cały okres stażu.
Plan rozwoju zintegrowany z dokumentami szkoły.
Pisemne potwierdzenie

Systematyczne poszerzenie wiedzy w zakresie pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej oraz wykorzystanie jej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły
Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz potrzebami szkoły (kursy, szkolenia, konferencje, studia podyplomowe).
Korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej.
Systematyczna lektura czasopism pedagogicznych i informatycznych.
Śledzenie publikacji na portalach internetowych.
Okres stażu zgodnie z potrzebami szkoły oraz zainteresowaniami nauczyciela.
Okres stażu.
Zaświadczenia o ukończeniu różnorodnych form doskonalenia zawodowego nauczyciela.
Poświadczenie bibliotekarza.

Doskonalenie własnego warsztatu pracy
Przygotowanie uczniów do udziału w różnego typu konkursach z informatyki.
Organizowanie i współorganizowanie konkursów wewnątrzszkolnych.
Potwierdzenia
Scenariusze
Okres stażu.
Okres stażu.

Przeprowadzenie analizy własnej pracy w celu oceny skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych
Zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań uczniów
Opracowanie i przeprowadzenie ankiety ewaluacji na temat satysfakcji z poziomu nauczania informatyki.
Formularze ankiet, analiza wyników, wnioski dotyczące ewentualnej modyfikacji pracy.
W każdym roku szkolnym.
Praca z uczniem zdolnym Wzbudzanie szerszych zainteresowań uczniów poprzez wdrażanie innowacji pedagogicznych z informatyki
Udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych.
Opis działania, dyplomy.
Cały okres stażu.

§ 8 ust. 2, pkt. 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Umiejętne stosowanie technologii komputerowej i informatycznej w swojej pracy
Korzystanie z komputera w celu opracowania szkolnej dokumentacji, np. planów dydaktycznych, sprawozdań.
Wykorzystanie technik informacyjnych do gromadzenia danych.
Wykorzystanie Internetu w zakresie realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych.
Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii, Internetu.
Publikowanie prac w Internecie .
Wykonywanie zdjęć na uroczystościach szkolnych.
Sprawowanie opieki nad powierzonymi gazetkami szkolnymi. Załączenie wybranych dokumentów.
Gromadzenie dokumentów.
Cały okres stażu.

Przygotowanie pomocy dydaktycznych i narzędzi badawczych
Używanie narzędzia do opracowywania pomocy dydaktycznych, np. testów, sprawdzianów, prezentacji multimedialnych, dyplomów, folderów okolicznościowych, zaproszeń, gazetek, plakatów, filmów, obróbki zdjęć cyfrowych.
Wydruki .
Cały okres stażu.

Opieka nad szkolną strona internetową i stroną BIP
Redagowanie i zamieszczanie informacji i zdjęć na szkolnej stronie internetowej.
Linki do stron.
Cały okres stażu.

Śledzenie aktualności na portalach internetowych
Publikowanie prac w Internecie źródłem wymiany pomysłów w celu zorganizowania ciekawych zajęć.
Zapoznanie się z ofertą innych nauczycieli - przegląd stron internetowych zawierających publikacje nauczycieli.

Opublikowanie własnego planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej szkoły.
Linki do stron.
Linki stron.
Publikacja w Internecie.
Cały okres stażu.

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Zastosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej na zajęciach edukacyjnych.
Przygotowanie zajęć z wykorzystaniem technik .multimedialnych.

Wykorzystanie własnego komputera do przygotowania i drukowania materiałów dydaktycznych związanych z pracą na lekcji i praca na potrzeby szkoły. Potwierdzenie dyrektora.

Wydruki

§ 8 ust. 2, pkt. 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Przeprowadzenie szkoleniowo – warsztatowej Rady Pedagogicznej
Przygotowanie materiałów i wygłoszenie referatu zgodnie z aktualnym harmonogramem działań WDN-u (szkolenie z zakresu obsługi MS Office).
Okres stażu, wg potrzeby.
Kserokopia referatu.

Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami w zakresie metod, form pracy oraz wykorzystywanych środków dydaktycznych.
Wspólne przeprowadzanie konkursów przedmiotowych.
Okres stażu.
Poświadczenie współpracy.
Udział w pracach zespołu ds. promocji szkoły
Realizowanie zadań wg harmonogramu prac zespołu.
Okres stażu.
Potwierdzenie uczestnictwa.

Udział w pracach zespołu nauczycieli informatyki i zajęć komputerowych – platforma internetowa OEIiZK Realizacja zadań wg harmonogramu spotkań
z koordynatorem sieci.
Okres stażu.
Potwierdzenie uczestnictwa.

§ 8 ust. 2, pkt. 4a

Opracowanie i wdrażanie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Opracowanie i wdrażanie programu koła informatycznego
Realizacja planu na zajęciach koła informatycznego w ramach innowacji pedagogicznej z zakresu programowania.
2016/2017
Projekt innowacji pedagogicznej.

Opracowanie i wdrażanie uzupełnienia programu profilaktycznego w zakresie problematyki bezpieczeństwa uczniów w Internecie
Skonstruowanie programu będącego uzupełnieniem programu profilaktycznego „Bezpieczny Internet”.
Okres stażu.
Program .

Dostosowanie programu pracy z uczniem z opinią/orzeczeniem poradni psychologiczno - pedagogicznej Opracowanie i wdrożenie programu pracy z dzieckiem z opinią/orzeczeniem z poradni psychologiczno – pedagogicznej.
Okres stażu, wg potrzeby.
Program .

Współudział w przygotowaniu festynu rodzinnego
Poświadczenie dyrektora ustalonym harmonogramem. Okres stażu.
Dokumentacja fotograficzna.

§ 8 ust. 2, pkt. 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach z zakresu informatyki (np. Logomocja, Mistrzowie kodowania – Scratch).
Okres stażu.
Podziękowania, dyplomy.
Aktywna realizacja zadań opiekuńczych integrujących społeczność szkolną
Włączanie się do różnych akcji, np.: „Sprzątanie świata”, Jestem Smart”, obchody 20-lecia nadania imienia szkole, Dzień Edukacji Narodowej, zakończenie roku szkolnego.
Okres stażu.
Potwierdzenie dyrektora, podziękowania, dyplomy.
Organizowanie konkursów Organizacja szkolnych konkursów:
- konkurs informatyczny,
- konkurs na stronę internetową,
- konkurs fotograficzny,
- konkurs na kartę świąteczną wykonaną komputerowo.
Okres stażu.
Podziękowania, dyplomy, zdjęcia.

§ 8 ust. 2, pkt. 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Współpraca z wydawnictwami
Stała współpraca z przedstawicielem wydawnictwa WSiP i MIGRA, pozyskanie darmowych nagród dla uczniów w ramach konkursów szkolnych.
Okres stażu.
Materiały edukacyjne.

§ 8 ust. 2, pkt. 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Opis i analiza dwóch przypadków problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
Opis przypadku ucznia z problemami edukacyjnymi.
Opis przypadku ucznia z problemami wychowawczymi.

Współpraca z rodzicami, nauczycielami oraz wychowawcami, pedagogiem szkolnym:
- zdiagnozowanie wybranych problemów,
- przeprowadzenie ankiety określającej sytuację rodzinną ucznia,
- ustalenie i zastosowanie środków zaradczych,
- podsumowanie oraz wnioski,
- wprowadzenie działań naprawczych.
Okres stażu.
Załączenie dokumentów potwierdzających współpracę oraz realizację własnych działań.

Studium dwóch przypadków.
Niniejszy plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi

Opracowała
Justyna Kaczmarczyk

Zatwierdzam do realizacji

........................................ ........................................
miejsce, data

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.