X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40577
Przesłano:

Raport z ewaluacji wewnętrznej: Realizacja podstawy programowej w zakresie celów ogólnych, umiejętności i wiedzy przedmiotowej, zalecanych warunków i sposobów realizacji

SPIS TREŚCI:

I Przedmiot, cele i zakres ewaluacji wewnętrznej

1. Przedmiot ewaluacji wewnętrznej.
2. Cele ewaluacji wewnętrznej.
3. Zakres diagnozowania: wymaganie
4. Pytania kluczowe.
5. Kryteria ewaluacji.

II Informacje dotyczące organizacji ewaluacji.
1. Wskazanie źródeł informacji o jakości pracy w obszarach objętych ewaluacją.
2. Opis metod i narzędzi badawczych wykorzystanych przy ewaluacji.
3. Terminy przeprowadzania czynności ewaluacyjnych.

III Prezentacja wyników ewaluacji.
1. Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców.
2. Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli.
3. Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród pracowników niepedagogicznych.
4. Analiza rozmowy z dyrektorem.
5. Zbiorcze opracowanie analizy dokumentów przedszkolnych.

IV Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej i wnioski do dalszej pracy.

1. Wnioski z badań.
2. Rekomendacje, które należy uwzględnić w planowaniu działań oraz dalszych kierunków rozwoju przedszkola.

Załączniki:
Analiza ilościowa i jakościowa ankiet do rodziców i do nauczycieli
Analiza ilościowa i jakościowa wywiadów z dziećmi i dyrektorem

I Przedmiot, cele i zakres ewaluacji wewnętrznej

1. Przedmiot ewaluacji wewnętrznej.
Ocena działań przedszkola w zakresie realizacji podstawy programowej.

2. Cele ewaluacji wewnętrznej.
• systematyczne monitorowanie realizacji wytycznych podstawy programowej,
• analiza programów z uwzględnieniem osiągnięć dzieci,
• analiza osiągnięć każdego dziecka z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych,
• ewaluacja skuteczności podejmowanych działań dydaktyczno-wychowawczych.

3. Zakres diagnozowania: wymaganie 3:
Realizacja podstawy programowej w zakresie celów ogólnych, umiejętności i wiedzy przedmiotowej, zalecanych warunków i sposobów realizacji.

4. Pytania kluczowe.
1. W jaki sposób przedszkolne umożliwia dzieciom nabywanie wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej?
2. W jaki sposób przedszkolne stwarza dzieciom warunki do wykorzystywania wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej w zabawie i w sytuacjach zadaniowych?
3. Czy podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana z wykorzystaniem warunków i sposobów jej realizacji?
4. W jaki sposób w przedszkolu monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego dziecka, z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych? Jak formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz?
5. Czy w przedszkolu przeprowadza się analizę programów z uwzględnieniem osiągnięć dzieci?
6. Czy analiza osiągnięć każdego dziecka przeprowadzana jest z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych?
7. W jaki sposób w przedszkolu przeprowadza się ewaluację skuteczności podejmowanych działań dydaktyczno-wychowawczych?

5. Kryteria ewaluacji.

1. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej i wykorzystują je w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
2. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana z wykorzystaniem warunków i sposobów jej realizacji.
3. W przedszkolu monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego dziecka, z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz.
4. W przedszkolu przeprowadza się analizę programów z uwzględnieniem osiągnięć dzieci.
5. Analiza osiągnięć każdego dziecka przeprowadzana jest z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych.
6. W przedszkolu przeprowadza się ewaluację skuteczności podejmowanych działań dydaktyczno wychowawczych.

II Informacje dotyczące organizacji ewaluacji.
1. Wskazanie źródeł informacji o jakości pracy w obszarach objętych ewaluacją.
• rodzice
• nauczyciele
• dyrektor
2. Opis metod i narzędzi badawczych wykorzystanych przy ewaluacji.
• ankieta- dla nauczycieli, dla rodziców, dla pracowników niepedagogicznych
• obserwacja zajęć,
• rozmowa z dyrektorem – kwestionariusz,
3. Terminy przeprowadzania czynności ewaluacyjnych.
• Określenie przedmiotu ewaluacji, kryteriów, pytań kluczowych, wskazania metod - do 09.03.2018r.;
• Rozpracowanie metod badawczych - 12.03.-30.03.2018r.;
• Przebieg ewaluacji, zbieranie informacji – 02.04.-16.04.2018r.;
• Analiza zebranych informacji- 17.04-27.04.2018r.;
• Wyciąganie wniosków w postaci mocnych i słabych stron- 30.04.-14.05.2018r.;
• Określenie, ustalenie rekomendacji- 15.05-01.06.2018r.;
• Pisanie raportu- do 15.06.2018r.
• Termin przekazania informacji radzie pedagogicznej o wynikach i wnioskach z przeprowadzonej ewaluacji – na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę Przedszkola w roku szkolnym 2017/2018
III Prezentacja wyników ewaluacji.
1. Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców.
Badania ankietowe zostały przeprowadzone w kwietniu 2018 roku. Badania polegały na przeprowadzeniu ankiety wśród rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. Wykorzystane w procesie badawczym ankiety zawierały pytania: zamknięte i półotwarte. Wszyscy badani, przed rozpoczęciem badań, byli informowani o celach badań, sposobie wykorzystania ich wyników oraz całkowitej anonimowości uzyskanych informacji. W przeprowadzonym badaniu wzięło udział 54 rodziców.
1. Kiedy zostali Państwo zapoznani z Podstawą Programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych?
• na zebraniu z rodzicami - 49
• przez wychowawcę grupy - 15
• w inny sposób, jaki? - 1 (strona www)

2. W jaki sposób dowiadują się Państwo o osiągnięciach dzieci?
• zebranie z rodzicami - 40
• rozmowy indywidualne - 48
• ocena gotowości szkolnej - 14
• galeria prac dzieci - 35
• uroczystości i spotkania okolicznościowe - 27
• strona internetowa przedszkola i fb - 28
• inne - 1

3. Według Państwa wiadomości i umiejętności dzieci w ciągu roku:
• wzrosły - 34
• wzrosły znacząco - 16
• pozostały na tym samym poziomie - 2
• nieznacznie wzrosły - 1

4. Zdaniem Państwa przedszkole zaspokaja wszystkie potrzeby edukacyjne Państwa dziecka?
• tak - 42
• nie zawsze - 12
• nie - 0

5. Według Państwa wyposażenie przedszkola uwzględnia potrzeby rozwojowe dziecka ?
• tak - 46
• nie - 3
• nie wiem - 5

6. W jaki sposób przedszkole rozwija zainteresowania Państwa dziecka?
• poprzez udział w konkursach - 29
• organizację ciekawych wycieczek edukacyjnych - 41
• występy dzieci - 37
• spotkania z różnymi osobami/ zawodami - 32
• inne - 2

Celem anonimowej ankiety przeprowadzonej w kwietniu 2018r. było zebranie opinii Rodziców na temat działań przedszkola w zakresie realizacji podstawy programowej. Kwestionariusz ankiety dla Rodziców zawierał 6 pytań.
W przeprowadzonym badaniu wzięło udział 54 rodziców. Prawie 98% rodziców, zostało zapoznanych z Podstawą programową wychowania przedszkolnego na zebraniu, pozostali rodzice zostali poinformowani przez wychowawcę grupy, kilkoro poprzez stronę www.
Na pytanie o sposoby dowiadywania się o osiągnięciach dzieci, Rodzice najczęściej opowiadali, że są to rozmowy indywidualne oraz zebrania, następnie galeria prac dzieci, potem strona internetowa przedszkola oraz Facebook. Jeden rodzic odpowiedział, że są to rozmowy indywidualne przy okazji odbierania dziecka z przedszkola.
63% Rodziców uważa, że wiadomości i umiejętności ich dzieci w ciągu roku wzrosły, 30% , uważa, że znacznie wzrosły, natomiast 3 Rodziców uważa, iż wiadomości pozostały na tym samym poziomie lub nieznacznie wzrosły.
Kolejne pytanie dotyczyło zaspokajania wszystkich potrzeb edukacyjnych dzieci przez przedszkole. Tutaj prawie 78% rodziców uważa, że są zaspokajane, natomiast 22% ankietowanych, uważa, iż nie zawsze.
Ponad 85% Rodziców stwierdza, że wyposażenie przedszkola uwzględnia potrzeby rozwojowe dziecka.
Ostatnie pytanie ankiety dotyczyło rozwijania zainteresowań dziecka w przedszkolu. 76% Rodziców zaznaczyło organizację ciekawych wycieczek edukacyjnych, 69% ankietowanych odpowiedziało, że są to występy dzieci, 60% postawiło na spotkania z różnymi osobami/zawodami. 54%, uważa, iż poprzez udział w konkursach. Dwóch ankietowanych udzieliło swoich odpowiedzi: 1. Zainteresowania dzieci są rozwianie poprzez ciekawe i rozwojowe zajęcia- sensoplastyka, wycieczki na podwórko, zajęcia taneczne i ruchowe oraz prace plastyczne. 2. Zainteresowania dzieci są rozwianie poprzez ciekawe zajęcia oraz wspólne doświadczenia prowadzone przez wychowawczynie.

2. Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli.
W przeprowadzonym badaniu wzięło udział 15 nauczycieli.

1. Zna Pani podstawę programową wychowania przedszkolnego?
• tak -14
• nie - 0
• tak, znam również podstawę programową dla późniejszego etapu edukacyjnego – 1

2.Przyjęty przez Panią program nauczania zawiera aktualną podstawę programową?
• tak - 15
• nie – 0

3. W jaki sposób zapoznała się Pani z podstawą programową?
• szkolenia, kursy, warsztaty -11
• lektura własna - 11
• internet - 10
• inne (2) jakie?
– dyrektor

4. Kiedy monitoruje Pani realizację podstawy programowej?
• po zajęciach dydaktycznych - 12
• na koniec tematu kompleksowego - 5
• nie monitoruję – 0
• nie dotyczy – 1

5. Realizowany przez Panią program nauczania gwarantuje efektywne nauczanie treści ujętych w podstawie programowej?
• tak, wszystkich treści - 14
• tak, większości treści - 1
• tylko niektórych treści - 0
• nie gwarantuje – 0

6. Zdaniem Pani warunki lokalowe przedszkola i wyposażenie sal dydaktycznych pozwalają na prawidłową realizację podstawy programowej i przyjętego programu nauczania?
• zdecydowanie tak - 12
• raczej tak - 3
• raczej nie - 0
• zdecydowanie nie - 0

7. Jakich elementów wyposażenia brakuje w przedszkolu by prawidłowo realizować założenia podstawy programowej i przyjętego programu nauczania?
• wyposażenia multimedialnego w każdej sali (rzutnik, projektor, laptop) - 13
• plansz edukacyjnych - 1
• inne, jakie?
- pomocy edukacyjnych
8. Zapoznała Pani rodziców z programem nauczania i wymaganiami?
• tak - 14
• nie – 0
• nie dotyczy – 1

9. Ile razy w roku szkolnym dokumentuje Pani/Pan obserwacje pedagogiczne?
• raz - 0
• dwa razy - 11
• trzy razy - 3
• więcej – ile? - 0
• brak odpowiedzi – 1

10. Jak ocenia Pani postępy dziecka?
• obliczam, ile nowych umiejętności nabyło dziecko - 0
• analizuję postępy, uwzględniając możliwości - 7
• analizuję postępy i ustalam mocne i słabe strony, trudności, zachowania niepożądane - 12

11. W jaki sposób przebiega w prowadzonej przez Panią grupie analiza osiągnięć dzieci?
• karty pracy - 13
• diagnoza - 10
• obserwacja podczas zajęć - 14
• inne(1) jakie?
– analiza arkusza obserwacji 2x w roku

12. W jaki sposób wykorzystuje Pani wiedzę o dziecku do wspierania jego rozwoju?
• modyfikacja programu, dodatkowy program - 4
• praca indywidualna - 14
• różnicowanie wymagań z uwzględnieniem trudności i uzdolnień - 15
• dodatkowe zadania - 10
• udział w konkursach - 10
• współpraca ze specjalistami - 14
• zgłoszenie do pomocy psychologiczno- pedagogicznej – 13
• inne(3), jakie? – wskazówki dla rodziców, jednocześnie praca w domu, rozmowy z rodzicami

13. Uważa Pani, że podjęte działania przyczyniają się do przyrostu kompetencji dzieci i niwelowania trudności?
• tak - 15
• nie - 0

14. Które z podjętych działań uważa Pani/Pan za najbardziej skuteczne?
• praca indywidualna – 14
• różnicowanie wymagań z uwzględnieniem trudności i uzdolnień - 13
• dodatkowe zadania - 5
• udział w konkursach - 3
• pomoc psychologiczno-pedagogiczna - 12
• inne, jakie ?

15. Jakie programy, oprócz programu edukacji przedszkolnej, realizuje Pani w swojej pracy dydaktycznej?
• „czyste powietrze wokół nas”- 2
• „Akademia zdrowego przedszkolaka” - 2
• „Profilaktyka jamy ustnej”- 1
• „Kubusiowi przyjaciele natury”- 1
• Projekt „Leśne przedszkolaki”- 2
• Profilaktyczne- 5
• Autorski- 2
• Zdrowotny- 1
• Program pracy z dzieckiem zdolnym- 1
• Wychowawcze- 3
• Programy indywidualne- 2
• Zajęcia z elementami terapii ręki- 1
• TUS- 1
• Projekt „Leśne przedszkolaki”,
• Innowacja programowa „Z wartościami w przyszłość” , „Marsz z kijami”- 3

Podsumowanie
Analiza jakościowa ankiet przeprowadzona wśród 15 nauczycieli.
14 badanych nauczycieli uważa, że zna podstawę programową wychowania przedszkolnego. 1 nauczyciel zna podstawę programową jak również podstawę programową dla późniejszego etapu edukacji.
100% ankietowanych twierdzi, że przyjęty program nauczania zawiera aktualną podstawę programową.
Na pytanie w jaki sposób zapoznała się Pani z podstawą programową nauczyciele zaznaczali: szkolenia, kursy, warsztaty, lektura własna, Internet, dyrektor.
Ankietowani monitorują realizację programową po zajęciach dydaktycznych, na koniec tematu kompleksowego. 1 ankietowana osoba - specjalista nie odpowiedziała na pytanie, ponieważ jej nie dotyczy.
Jak wynika z przeprowadzonych ankiet 14 nauczycieli uważa, że realizowany przez nauczyciela program nauczania gwarantuje efektywne nauczanie wszystkich treści ujętych w podstawie programowej, 1 nauczyciel uważa, że większości treści.
Większość nauczycieli uważa, że zdecydowanie warunki lokalowe przedszkola i wyposażenie sal dydaktycznych pozwalają na prawidłową realizacje podstawy programowej i przyjętego nauczania. Kilkoro nauczycieli uważa, że raczej tak.
Respondenci na pytanie jakich elementów wyposażenia brakuje w przedszkolu, by prawidłowo realizować założenia podstawy programowej i przyjętego nauczania odpowiedzieli: wyposażenia multimedialnego w każdej Sali (rzutnik, projektor, laptop), plansz edukacyjnych, pomocy edukacyjnych.
Wszyscy nauczyciele zapoznali rodziców z programem nauczania i wymaganiami. Jednego ankietowanego pytanie nie dotyczy – specjalista.
11 nauczycieli dokumentuje obserwacje pedagogiczną dwa razy w roku, 3 nauczycieli trzy razy w roku, jeden nauczyciel nie odpowiedział na pytanie.
Nauczyciele oceniają postępy dziecka poprzez: analizowanie postępów - uwzględniając możliwości, analizując postępy i ustalając mocne i słabe strony, trudności, zachowania niepożądane.
Według ankietowanych poprzez kart pracy, diagnozy, obserwacji podczas zajęć, analizy arkusza obserwacji 2x w roku przebiega w grupach analiza osiągnięć dziecka.
Kolejne pytanie dotyczyło sposobu w jaki nauczyciel wykorzystuje wiedzę o dziecku wspierając jego rozwój: 4 nauczycieli zaznaczyło modyfikacja programu, dodatkowy program, 14 ankietowanych wybrało odpowiedź praca indywidualna, 15 osób różnicowanie wymagań z uwzględnieniem trudności i uzdolnień, 10 – dodatkowe zadania, 10 ankietowanych wybrało udział w konkursach, 14 współpracę ze specjalistami, 13 zgłoszenie pomocy psychologiczno- pedagogicznej, jedna osoba wspomniała także o wskazówkach dla rodziców, jednocześnie praca w domu i rozmowy z rodzicami.
100% ankietowanych uważa, że podjęte działania przyczyniają się do przyrostu kompetencji dzieci i niwelowania trudności.
Za najbardziej skuteczne działania nauczyciele uważają:
- pracę indywidualną (13),
- różnicowanie wymagań z uwzględnieniem trudności (13),
- pomoc psychologiczno – pedagogiczna (12),
- dodatkowe zadania (5),
- udział w konkursach (3).
W przedszkolu nauczyciele w swoich grupach realizują nową podstawę programową. Oprócz tego jako dodatkowe programy edukacji, z których korzystają respondenci to:
- programy profilaktyczne:
 Czyste powietrze wokół nas ( Celem programu jest m. in. zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń)
 Akademia zdrowego przedszkolaka (celem programu jest m.in. wzbogacenie wiedzy o tym jak zapobiegać chorobom, jak dbać o odporność itp)
 Profilaktyka jamy ustnej
 Kubusiowi przyjaciele natury (Celem programu jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne)

- projekt „Leśne przedszkolaki”
- programy autorskie
- program pracy z dzieckiem zdolnym
- programy indywidualne, wychowawcze
- zajęcia z elementami terapii ręki
- TUS (trening umiejętności społecznych)
- innowacja programowa
 „ z wartościami w przyszłość”
 „marsz z kijami”

3. Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród pracowników niepedagogicznych.

W przeprowadzonym badaniu wzięło udział 5 pracowników niepedagogicznych .
1. Zdaniem Pani w przedszkolu tworzone są warunki sprzyjające samodzielności dzieci?
• tak - 5
• nie - 0
• nie zawsze – 0
2. W jaki sposób nauczycielki zachęcają dzieci do samodzielności?
• słownie (pochwały, zachęty) - 3
• motywując - 4
• przykładem – 4

3. Jakie czynności dzieci najczęściej wykonują samodzielnie?
• potrzeby fizjologiczne - 4
• mycie rąk i zębów - 3
• zapinanie guzików - 2
• rozbieranie i ubieranie się - 2
• poprawne trzymanie łyżki i widelca podczas posiłków – 3

4. Uważa Pani, że dzieci potrafią bawić się i uczyć w grupie rówieśników?
• tak - 4
• nie - 0
• nie zawsze - 1
5. Czy Pani zdaniem dzieci chętnie bawią się wspólnie, wspierając się i pomagając sobie wzajemnie podczas zabaw i zajęć?
• tak - 3
• nie - 0
• nie zawsze - 2

PODSUMOWANIE
Ankieta zawierała 5 pytań.
Analiza jakościowa ankiet została przeprowadzona wśród 5 pracowników niepedagogicznych.
Z przeprowadzonych ankiet wynika, że w przedszkolu tworzone są warunki sprzyjające samodzielności dzieci.
Według pracowników niepedagogicznych nauczycielki zachęcają dzieci do samodzielności słownie ( pochwały, zachęty), motywując, dając przykład.
Respondenci za czynności, jakie dzieci najczęściej wykonują samodzielnie podali: potrzeby fizjologiczne, mycie rąk i zębów, zapinanie guzików, rozbieranie i ubieranie się, poprawne trzymanie łyżki i widelca podczas posiłków.
Spośród pracowników niepedagogicznych, którzy wzięli udział w badaniu znaczna większość uważa, że dzieci potrafią bawić się i uczyć w grupie rówieśników.
Zdaniem ankietowanych 3 osoby uważają, że dzieci chętnie bawią się wspólnie, wpierając się i pomagając sobie wzajemnie podczas zabaw i zajęć, dwóch ankietowanych zaznaczyło jednak odpowiedź ” nie zawsze”.

4. Analiza rozmowy z dyrektorem.
Dyrektor placówki podczas rozmowy oświadczyła, iż nauczyciele znają podstawę programową wychowania przedszkolnego. Zostali zapoznani z nią już w czerwcu 2017r. Dyrekcja przekazała na okres wakacyjny każdemu nauczycielowi podstawę programową wraz z opisem-analizą kolejnych sfer w podstawie. We wrześniu 2018r. dodatkowo zorganizowano szkolenie w ramach WDN-u z tego zakresu.

Zapytana o sposób zdobywania wiedzy na temat wiadomości i umiejętności dzieci przez nauczycieli odpowiedziała, że nauczyciele prowadzą obserwacje/diagnozy dzieci, analizują karty pracy i wytwory dziecięce, prowadzą codzienną obserwację podczas pobytu w przedszkolu, współpracują ze specjalistami (pedagog, logopeda), rozmawiają z rodzicami, współpracują z Powiatową Poradnią PP w Białymstoku, wymieniają spostrzeżenia z innymi nauczycielami pracującymi z danym dzieckiem. Natomiast wnioski z analizy osiągnięć dzieci wdrażają przez zwiększenie liczby ćwiczeń powtarzających poznane wiadomości oraz monitorowanie osiągnięć grupy.

5. Zbiorcze opracowanie analizy dokumentów przedszkolnych.

W przedszkolu dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, nauczyciele planują pracę w oparciu o złożenia podstawy programowej, czego dowodem są plany miesięczne, zapisy w dziennikach zajęć.
Przedszkole diagnozuje wiadomości i umiejętności dzieci w momencie rozpoczęcia roku szkolnego, na półrocze oraz na koniec roku szkolnego z zastosowaniem obserwacji, zadań edukacyjnych, analizy wytworów, kart pracy i rysunków dzieci, rozmów z wychowankami i rodzicami.
Nauczyciele wyrównują szanse rozwojowe dzieci. Analiza dokumentów potwierdziła, że nauczycielki opracowały i realizują indywidualne programy wspomagania i korygowania rozwoju, co odnotowane jest w dziennikach zajęć. Obserwacja zajęć potwierdziła działania wyrównujące szanse rozwojowe dzieci oraz indywidualizację pracy z nimi.

IV Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej i wnioski do dalszej pracy.

1. Wnioski z badań.

• Dzieci podczas pobytu w oddziałach przedszkolnych w szkole nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego
• W sposób systematyczny i rzetelny diagnozuje się i analizuje osiągnięcia dzieci
• Nauczyciele uwzględniają możliwości rozwojowe dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
• Nauczyciele dokumentują pracę indywidualną i zespołową w dziennikach zajęć
• Nauczyciele w pracy dydaktyczno-wychowawczej biorą pod uwagę możliwości swoich wychowanków, stosują aktywne metody pracy,
• Dzieci mają możliwość zaprezentowania swoich umiejętności w różnych formach działalności przedszkola – występy, uroczystości, koncerty, przedstawienia, osiągają sukcesy w konkursach, festiwalach także poza placówką,
• Rodzice na bieżąco są informowani o osiągnięciach dzieci
• Działania wspierające dzieci nie zawsze przynoszą pożądany skutek z uwagi na brak współpracy niektórych rodziców oraz niską frekwencję uczęszczania niektórych dzieci do przedszkola
• Zdarza sie, że warunki atmosferyczne uniemożliwiają spędzenie przewidzianej ilości czasu na świeżym powietrzu

2. Rekomendacje, które należy uwzględnić w planowaniu działań oraz dalszych kierunków rozwoju przedszkola.

Aby utrzymywać wysoki poziom w zakresie nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności, wskazane jest:
 dalsze kontynuowanie działań podejmowanych przez nauczycieli obecnie
 dalsze wzbogacanie sal w różnego rodzaju pomoce dydaktyczne (układanki, puzzle, zabawki .

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.