X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40576
Przesłano:

Raport z ewaluacji wewnętrznej: W przedszkolu kształtuje się postawy i respektuje normy społeczne

SPIS TREŚCI:

I Przedmiot, cele i zakres ewaluacji wewnętrznej

1. Przedmiot ewaluacji wewnętrznej.
2. Cele ewaluacji wewnętrznej.
3. Zakres diagnozowania: wymaganie
4. Pytania kluczowe.
5. Kryteria ewaluacji.

II Informacje dotyczące organizacji ewaluacji.
1. Wskazanie źródeł informacji o jakości pracy w obszarach objętych ewaluacją.
2. Opis metod i narzędzi badawczych wykorzystanych przy ewaluacji.
3. Terminy przeprowadzania czynności ewaluacyjnych.

III Prezentacja wyników ewaluacji.
1. Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców.
2. Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli.
3. Analiza wywiadu grupowego z dziećmi.
4. Zbiorcze opracowanie analizy dokumentów przedszkolnych pod kątem zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa.

IV Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej i wnioski do dalszej pracy.

1. Wnioski z badań.
2. Rekomendacje, które należy uwzględnić w planowaniu działań oraz dalszych kierunków rozwoju przedszkola.

Załączniki:
Analiza ilościowa i jakościowa ankiet do rodziców
Analiza ilościowa i jakościowa ankiet do nauczycieli
Analiza ilościowa i jakościowa wywiadów z dziećmi

I Przedmiot, cele i zakres ewaluacji wewnętrznej

1. Przedmiot ewaluacji wewnętrznej.

W przedszkolu kształtuje się postawy i respektuje normy społeczne:
• ocena skuteczności podejmowanych w przedszkolu działań w zakresie kształtowania postaw i respektowania norm,
• dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie, a relacje między wszystkimi członkami oparte są na wzajemnym szacunku i zaufaniu,
• dzieci wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje,
• podejmuje się działania wychowawcze i profilaktyczne mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań,
• kształtuje się postawę odpowiedzialności dzieci za działania własne i podejmowane w grupie,
• podejmowane działania wychowawcze i profilaktyczne są monitorowane, ocenia się ich skuteczność oraz, w razie potrzeby, modyfikuje.

2. Cele ewaluacji wewnętrznej.

Ocena skuteczności podejmowanych w przedszkolu działań w zakresie kształtowania postaw i respektowania norm.

3. Zakres diagnozowania: wymaganie 5:

W przedszkolu kształtuje się postawy i respektuje normy społeczne.

4. Pytania kluczowe.

1. W jaki sposób przedszkole zapewnia bezpieczne warunki pobytu oraz prawidłowe relacje między wszystkimi członkami społeczności przedszkolnej?
2. Jakie działania wychowawcze i profilaktyczne mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań podejmowane są w przedszkolu? Co świadczy o ich skuteczności?
3. W jaki sposób w przedszkolu kształtuje się postawę odpowiedzialności dzieci za działania własne i działania podejmowane w grupie?
4. W jaki sposób w przedszkolu monitoruje się oraz modyfikuje działania wychowawcze i profilaktyczne?
5. W jaki sposób w przedszkolu ocenia się skuteczność podejmowanych działań wychowawczych i profilaktycznych?
6. Co świadczy o skuteczności podejmowanych przez przedszkole działań w zakresie kształtowania u dzieci umiejętności oceniania swoich zachowań w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych: przyjmowania, respektowania i tworzenia zasad zabawy w grupie, współdziałania z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku?
7. Które działania przedszkola przyczyniają się do respektowania przez dzieci swoich praw i obowiązków?
8. Co świadczy o skuteczności podejmowanych przez przedszkole działań w zakresie kształtowania u dzieci poczucia przynależności do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy sportowej?
9. Co świadczy o systemowości podejmowanych działań?
10. W jaki sposób rodzice są informowani o działaniach przedszkola zapewniających ich dzieciom bezpieczeństwo?

5.Kryteria ewaluacji.

• dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie, a relacje między wszystkimi członkami oparte są na wzajemnym szacunku i zaufaniu,
• dzieci wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje,
• podejmuje się działania wychowawcze i profilaktyczne mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań,
• w przedszkolu kształtuje się postawę odpowiedzialności dzieci za działania własne i działania podejmowane w grupie,
• podejmowane działania wychowawcze i profilaktyczne są monitorowane, ocenia się ich skuteczność oraz, w razie potrzeby, są one modyfikowane,
• przedszkole podejmuje działania w zakresie kształtowania u dzieci umiejętności oceniania swoich zachowań w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych: przyjmowania, respektowania i tworzenia zasad zabawy w grupie, współdziałania z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku,
• podejmowane w przedszkolu działania przyczyniają się do respektowania przez dzieci swoich praw i obowiązków,
• przedszkole podejmuje skuteczne działania w zakresie kształtowania u dzieci poczucia przynależności do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy sportowej,
• rodzice są informowani o działaniach przedszkola zapewniających ich dzieciom bezpieczeństwo.

II Informacje dotyczące organizacji ewaluacji.
1. Wskazanie źródeł informacji o jakości pracy w obszarach objętych ewaluacją.
• rodzice
• nauczyciele
• dzieci
2. Opis metod i narzędzi badawczych wykorzystanych przy ewaluacji.
• Ankiety – rodzice, nauczyciele
• Wywiady- dzieci
• Analiza dokumentów
3. Terminy przeprowadzania czynności ewaluacyjnych.
• Określenie przedmiotu ewaluacji, kryteriów, pytań kluczowych, wskazania metod - do 13.10.2017r.
• Rozpracowanie metod badawczych - 16.10.-10.11.2017r.
• Przebieg ewaluacji, zbieranie informacji – 13.11.-01.12.2017r.
• Analiza zebranych informacji- 04.12-11.12.2017r.
• Wyciąganie wniosków w postaci mocnych i słabych stron- 12.12.-22.12.2017r.
• Określenie, ustalenie rekomendacji- 25.12-29.12.2017r.
• Pisanie raportu- do 15.01.2018r.
• Termin przekazania informacji radzie pedagogicznej o wynikach i wnioskach z przeprowadzonej ewaluacji – na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę Przedszkola w I półroczu roku szkolnego 2017/2018.
III Prezentacja wyników ewaluacji.
1. Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców.
Badania ankietowe zostały przeprowadzone w styczniu 2018 roku. Badania polegały na przeprowadzeniu ankiety wśród rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. Wykorzystane w procesie badawczym ankiety zawierały pytania: zamknięte i półotwarte. Wszyscy badani, przed rozpoczęciem badań, byli informowani o celach badań, sposobie wykorzystania ich wyników oraz całkowitej anonimowości uzyskanych informacji. Wypełnione zostały 52ankiety.
W przeprowadzonym badaniu wzięło udział 52 rodziców.
1. Czy według Państwa przedszkole, do którego uczęszcza Państwa dziecko jest miejscem bezpiecznym?
• tak - 51
• nie - 0
• brak odpowiedzi - 1

2. Jakie są Państwu znane sposoby dbania o bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu?
• zabezpieczone drzwi główne - 47
• zamknięta brama w godz. 9-14 - 34
• przypominanie zasad bezpiecznej zabawy w przedszkolu, jak i na terenie wokół -32
• spotkania z policjantem, strażakiem, ratownikiem medycznym itp - 46
• ustalanie grupowego kodeksu zachowania - 22
• edukacja w zakresie bezpieczeństwa - 28
• przestrzeganie kodeksu grupowego - 14
• udział dzieci w pogadankach - 29

3. Czy Państwa zdaniem w przedszkolu należy wzmocnić zasady bezpieczeństwa?
• tak - 6
• nie - 44
• brak odpowiedzi - 2

Jeśli Tak, to w jaki sposób należałoby wzmocnić zasady bezpieczeństwa?
 - na placu zabaw;
 - zamontowanie kamer na korytarzach i przed wejściem głównym;
 - zamknięta bramka i brama w godzinach pracy placówki;
 - zwiększenie uwagi nauczycieli w czasie przyprowadzania dzieci, zdarza się, że dziecko wchodzi rano do sali,a nauczyciel tego nie zauważa, łatwo zawrócić i wyjść z przedszkola.
4. Które z zasad zachowania społecznego, uczonych Wasze dzieci, są według Państwa najistotniejsze?
• zachowania podczas posiłków - 40
• zachowania w łazience - 23
• zachowania w szatni - 21
• zachowania w sali - 30
• zachowania podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym - 25
• zachowania podczas wycieczek i spacerów - 45
• zachowania podczas imprez i uroczystości - 24
• zachowania podczas zabawy i pracy – 39

5. Czy Państwa zdaniem pracownicy przedszkola zwracają uwagę na przestrzeganie norm i zachowań społecznych przez dzieci?
• tak - 50
• nie - 0
• nie wiem - 1
• trudno powiedzieć - 1

6. Czy Państwa dziecko poznaje w przedszkolu uniwersalny system wartości?
• tak - 50
• nie - 0
• nie wiem - 1
• trudno powiedzieć - 1

7. Czy Państwa dziecko jest uwrażliwiane w przedszkolu na potrzeby innych (udział w akcjach społecznychi charytatywnych, pomoc koledze czy koleżance, itd.)?
• tak - 51
• nie – 0
• brak odpowiedzi - 1

8. Na jakich zasadach Państwa zdaniem opierają sie relacje pomiędzy dziećmi w przedszkolu?
• umiejętność współpracy - 31
• umiejętność nawiązywania i utrzymywania kontaktów z innymi - 28
• umiejętności interpersonalne (negocjowanie, rozwiązywanie konfliktów, ustalanie różnych spraw, dzielenie się) - 32

9. W jaki sposób scharakteryzowaliby Państwo relacje pomiędzy nauczycielami a dziećmi?
 poprawne;
 nauczyciel ->przewodnik, wzór, nauczyciel zachowań, wsparcie;
 relacje są prawidłowe, dzieci odnoszą się do nauczyciela z szacunkiem;
 uczeń <-> wychowawca i uczeń<-> ktoś o serdecznym nastawieniu;
 relacje zbudowane na szacunku, zaufaniu i zrozumieniu;
 nauczyciel z autorytetem. przy jednoczesnym otwarciu na opinię i punkt widzenia dziecka - to wymarzona relacja w pewnym stopniu mająca miejsce w naszym przedszkolu;
 bardzo dobrze, dziecko lubi chodzić do przedszkola i cieszy się ma widok nauczycielki, wita się z nimi z dużą radością;
 między nauczycielem, a dzieckiem jest dobry kontakt;
 relacje między nauczycielem, a dzieckiem uważam za zadowalającą, nauczyciele biorą pod uwagę upodobania dzieci, nie zmuszają ich do niczego, wbrew ich woli, dzięki takiemu podejściu dziecko chętnie uczęszcza do przedszkola, ufają swoim wychowawczyniom;
 trudno ocenić, ale wydają się bardzo dobre, dziecko pozytywnie wypowiada się o nauczycielach;
 bardzo poprawne;
 relacje są bardzo dobre, oparte na zaufaniu, szacunku i poczuciu bezpieczeństwa;
 chyba dobre, dziecko pozytywnie wypowiada się o nauczycielach;
 pozytywne;
 dobrze, dziecko kiedy potrzebuje w każdej chwili może się zwrócić do nauczyciela (wychowawcy) z problemem lub potrzebą;
 nauczyciele mają pozytywny wpływ na moje dziecko;
 umiejętnie uczą ich zachowań w codziennych czynnościach;
 mają pozytywny wpływ wychowawczy (dziecko często podkreśla "a Pani powiedziała tak...", "a Pani powiedziała, że tak nie wolno") ;
 Panie w przedszkolu są dla mojego dziecka autorytetem, stwarzają przyjazną i bezpieczną atmosferę, gdzie dziecko czuje się dobrze, jest zauważone i bardzo chętnie uczęszcza do przedszkola;
 ciepłe;
 przyjacielskie;
 bardzo dobre;
 zasada wzajemnego zaufania;
 przyjazne;
 spokojne;
 super;
 nauczyciel jest wzorem, ale też i przyjacielem;
 relacja oparta na wzajemnym zrozumieniu;
 indywidualnym podejściem do każdego dziecka;
 dzieci czują respekt i okazują Paniom szacunek , nie odczuwają przy tym strachu i niezrozumienia;
 Panie aktywnie motywują do działania i w formie zabawy uczą i rozwijają zdolności, które dzieci wykazują.

10. W jaki sposób scharakteryzowaliby Państwo relacje pomiędzy nauczycielami a rodzicami?
• poprawne -52
• niepoprawne -0

11. Czy Państwa zadaniem następujące działania wychowawcze...:
- rozwijanie i dbanie w wiarę we własne siły, możliwości, poczucie własnej wartości, przynależności do grupy
- uczenie empatii i współpracy
- uczenie rozpoznawania, nazywania uczuć, prawidłowego zachowania się pod ich wpływem
...,które podejmuje przedszkole, a które mają na celu eliminację zagrożeń i wzmacnianie właściwych zachowań dzieci są wystarczające?

• tak - 50
• nie – 1
• brak odpowiedzi - 1

12. W jaki sposób jesteście Państwo włączani do oceny oraz do modyfikacji działań wychowawczych mających na celu eliminowanie zagrożeń i wzmacnianie właściwych zachowań?
• ankiety - 42
• wywiady -6
• rozmowy indywidualne - 35
• zebrania z Rodzicami - 39

PODSUMOWANIE
Prawie 100% rodziców, uważa, że przedszkole jest miejscem bezpiecznym. Badani rodzicie wskazali, że najbardziej znanymi sposobami dbania o bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu są: zabezpieczone drzwi główne oraz spotkaniaz policjantem, strażakiem, ratownikiem medycznym, dalej zamknięta bramaw godzinach 9-14 oraz przypominanie zasad bezpiecznej zabawy w przedszkolu, jak i na terenie wokół, następnie edukacja w zakresie bezpieczeństwa, udział dzieci w pogadankach, ustalanie grupowego kodeksu zachowania i przestrzeganie kodeksu grupowego.
85% ankietowanych, nie uważa, że należy wzmocnić zasad bezpieczeństwa w przedszkolu.
Na pytanie o najistotniejsze zasady uczone w przedszkolu, rodzice najczęściej zaznaczyli zachowanie podczas posiłków oraz podczas spacerów i wycieczek, a także zachowania podczas zabawy i pracy.
Praktycznie wszyscy uważają ze pracownicy przedszkola zwracają uwagę na przestrzeganie norm i zachowań społecznych przez dzieci oraz prawie wszyscy rodzice twierdzą, że dzieci poznają w przedszkolu uniwersalny system wartości.
99% ankietowanych uznali, że dziecko jest uwrażliwione w przedszkolu n potrzeby innych.
Kolejne pytanie dotyczyło zasad, na jakich opierają się relacje pomiędzy dziećmi w przedszkolu: 32 rodziców zaznaczyło umiejętności personalne, 31 rodziców umiejętności współpracy, a 28 zaznaczyło umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktów z innymi.
Większość rodziców scharakteryzowało relacje pomiędzy nauczycielami a dziećmi bardzo poprawnie, pozytywnie. Kilkoro rodziców wspomniało o zaufaniu oraz indywidualnym podejściem do dziecka. Nauczyciele mają pozytywny wpływ na dziecko oraz są wielkim autorytetem dla dzieci.
100 % rodziców uważa, że relacje pomiędzy nauczycielami, a rodzicami są poprawne.
Prawie wszyscy rodzice uznali, że działania wychowawcze, które podejmuje przedszkole, mające na celu eliminację zagrożeni i wzmacnianie właściwych zachowań dzieci są wystarczające.
42 rodziców poprzez ankiety są włączani do oceny oraz do modyfikacji działań wychowawczych mających na celu eliminowanie zagrożeń i wzmacnianie właściwych zachowań, 39 poprzez zebrania, 35 poprzez indywidualne rozmowy, sześcioro uznało, że są to wywiady.

2. Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli.

W przeprowadzonym badaniu wzięło udział 14 nauczycieli.
1. Czy dzieci uczęszczające do przedszkola znają zasady zachowania w przedszkolu?

• tak – 13
• nie – 0
• brak odpowiedzi - 1

2. W jaki sposób zapoznaje Pani swoich wychowanków z zasadami zachowania w przedszkolu?
• rozmowy z dziećmi
• regulamin grupy
• systematyczne przypominanie kodeksu grupy i konsekwentne przestrzeganie
• ustalenie kodeksu grupy
• zabawy tematyczne
• zajęcia zorganizowane
• tablica motywacyjna
• regulamin obrazkowy
• spotkania z ekspertem np. policjantem

3. W jaki sposób reaguje Pani na zachowanie niepożądane wychowawczo?

• rozmowa indywidualna
• zwrócenie uwagi
• tłumaczenie co dziecko zrobiło źle
• odwołanie się do kodeksu grupy
• odsunięcie od zabawy w celu przemyślenia zachowania
• przeprosiny
• przypomnienie tablicy motywacyjnej
• omówienie zachowania z całą grupą

4. W jaki sposób wzmacnia Pani właściwe zachowanie dzieci?

• pochwała słowna przed grupą
• pochwała słowna przed rodzicem
• nagradzanie (stempelki, naklejki)
• pochwała indywidualna

5. Jakie działania podejmuje Pani w sytuacji kiedy zastosowane działania wychowawcze okazują się nieskuteczne?

• wykluczenie z zajęć
• współpraca z pedagogiem
• współpraca z rodzicami
• szukanie innego rozwiązania
• dokształcanie się (literatura pedagogiczna)
• rozmowa z koleżankami (bardziej doświadczonymi)
• dziecko siada na swoim krzesełku odsunięte od grupy na 3min aby kolejny raz przemyśleć zachowanie

6. Czy rodzice zostali zapoznani z zasadami obowiązującymi w przedszkolu?

• tak – 13
• nie – 0
• brak odpowiedzi – 1

7. Czy rodzice są włączeni w działania służące kształtowaniu postaw pożądanych wychowawczo?

• tak – 13
• nie – 0
• brak odpowiedzi - 1

Jeśli tak to w jaki sposób?
• rozmowa indywidualna z rodzicami
• pedagogizacja rodziców na spotkaniach grupowych
• rozdawanie ulotek
• zebrania grupowe
• informowanie na bieżąco o zachowaniu dziecka
• przedstawienie i przypomnienie rodzicom zasad panujących w przedszkolu

8. Jakie działanie podejmuje Pani, które służą kształtowaniu postawy odpowiedzialności dziecka za działania własne i działania podejmowane w grupie?

• rozmowa indywidualna
• przestrzeganie kodeksu grupy
• motywowanie
• system rozmowy w grupie utrwalające co jest dobre a co złe
• nie wyręczanie dzieci
• obserwacja dziecka podczas zabaw swobodnych
• zajęcia związane z obowiązkami dziecka w przedszkolu
• bycie konsekwentnym
• praca dotycząca zasad bezpieczeństwa i sposobu rozwiązywania konfliktów

9. Czy monitoruje Pani działania wychowawcze w swojej grupie przedszkolnej?

• tak – 13
• nie – 0
• brak odpowiedzi - 1

10. Jakie potrzeby zostały określone w wyniku monitorowania działań wychowawczych w grupie?

• potrzeba współpracy dzieci
• wzajemny szacunek i akceptacja
• umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach konfliktowych
• większa konsekwencja w stosunku do dzieci
• ujednolicenie działań obu nauczycielek grupy
• systematyczne przypomnienie zasad w grupie
• akceptowanie odmienności

11. Czy uważa pani, że podejmowane w przedszkolu działania wychowawcze są efektywne?

• tak – 13
• nie – 0
• brak odpowiedzi – 1

Jeśli tak to dlaczego?
• są konsekwentnie przestrzegane
• dzieci są bardziej zdyscyplinowane, nie krzywdzą kolegów
• dzieci szanują wspólną własność
• uczą szacunku, wzajemnej pomocy i akceptacji
• jest mniej zachowań niewłaściwych

12. Jakie formy pracy stosuje Pani w realizacji zagadnień związanych z bezpieczeństwem?
• zajęcia zorganizowane -11
• zabawy tematyczne - 11
• spotkania z przedstawicielami policji, straży itp. – 11
• kodeks grupowy - 12
• inne – 6 (jakie) – wykorzystywanie zdobytych umiejętności i wiedzy w życiu codziennym np. przejście przez ulicę, utrwalenie zasad ruchu drogowego, realizacja programów profilaktycznych np. „Bezpieczny przedszkolak”, filmy edukacyjne, bajki, literatura dziecięca dotycząca tej tematyki, bezpieczne zachowanie podczas wycieczki w autokarze, itp.

PODSUMOWANIE
Według nauczycieli dzieci uczęszczające do przedszkola znają zasady zachowania w przedszkolu.
Z przeprowadzonych ankiet wynika, że nauczyciele zapoznają swoich wychowanków z zasadami zachowania w przedszkolu poprzez: rozmowy, ustalenie kodeksu grupy, systematyczne przypominanie kodeksu grupy i jego konsekwentne przestrzeganie, zabawy tematyczne, zajęcia zorganizowane, tablice motywacyjne, regulamin obrazkowy, spotkania z ekspertem np. policjantem.
Według ankietowanych nauczycieli rozmowa indywidualna, odwołanie się do kodeksu grupy, odsunięcie od zabawy w celu przemyślenia zachowania, przeprosiny, przypomnienie tablicy motywacyjnej, omówienie zachowania z całą grupą to sposoby na zachowania niepożądane wychowawczo, zwrócenie uwagi, tłumaczenie co dziecko zrobiło źle.
Jak wynika z ankiet nauczyciele przez pochwały słowne przed grupą, pochwały słowne przed rodzicem, nagradzanie (stempelki, naklejki), pochwały indywidualne wzmacniają właściwe zachowanie dzieci.
Działanie jakie podejmują ankietowani nauczyciele w sytuacji kiedy zastosowane działania wychowawcze okazują się nieskuteczne to: wykluczenie z zajęć, współpraca z pedagogiem, współpraca z rodzicami, szukanie innego rozwiązania, dokształcanie się (literatura pedagogiczna), rozmowa z koleżankami (bardziej doświadczonymi), dziecko siada na swoim krzesełku odsunięte od grupy na 3min aby kolejny raz przemyśleć zachowanie.
Nauczyciele powiedzieli, że rodzice zostali zapoznani z zasadami obowiązującymi w przedszkolu.
Respondenci twierdzą, że rodzice są włączeni w działania służące kształtowaniu postaw pożądanych wychowawczo w następujący sposób: rozmowa indywidualna z rodzicami, rozdawanie ulotek, zebrania grupowe, informowanie na bieżąco o zachowaniu dziecka, przedstawienie i przypomnienie rodzicom zasad panujących w przedszkolu, pedagogizacja rodziców na spotkaniach grupowych.
Jako działania, jakie podejmują nauczyciele, które służą kształtowaniu postawy odpowiedzialności dziecka za działanie własne i działania podejmowane w grupie, ankietowani wymienili: rozmowę indywidualną, przestrzeganie kodeksu grupy, motywowanie, system rozmowy w grupie utrwalający co jest dobre a co złe, nie wyręczanie dzieci, obserwacja dziecka podczas zabaw swobodnych, zajęcia związane z obowiązkami dziecka w przedszkolu, bycie konsekwentnym, praca dotycząca zasad bezpieczeństwa i sposobu rozwiązywania konfliktów.
Nauczyciele monitorują działania wychowawcze w swojej grupie przedszkolnej. Potrzeba współpracy dzieci, wzajemny szacunek i akceptacja, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach konfliktowych, większa konsekwencja w stosunku do dzieci, ujednolicenie działań obu nauczycielek grupy, systematyczne przypomnienie zasad w grupie, akceptowanie odmienności to potrzeby jakie zostały określone w wyniku monitorowania działań wychowawczych w grupie to potrzeby które zostały określone w wyniku monitorowania działań wychowawczych w grupie.
Według respondentów podejmowane działania wychowawcze w przedszkolu są efektowne ponieważ są konsekwentnie przestrzegane, dzieci są bardziej zdyscyplinowane, nie krzywdzą kolegów. Dzieci szanują wspólną własność, uczą szacunku, wzajemnej pomocy i akceptacji, Jest mniej zachowań niewłaściwych.
Na pytanie jakie formy pracy stosuje Pani w realizacji zagadnień związanych z bezpieczeństwem nauczycielki wybierały: zajęcia zorganizowane (78,57%), zabawy tematyczne (78,57%), spotkania z przedstawicielami policji, straży itp. (78,57%), kodeks grupowy (85,71%) , inne (42,86%).

3. Analiza wywiadu grupowego z dziećmi.
Wykorzystano metody: obserwacji oraz kwestionariusz rozmowy z dziećmi. Zbieranie danych odbywało się podczas zajęć dydaktyczno – wychowawczych w dwóch oddziałach: 5-6- latków oraz 6- latków. Kwestionariusz zawierał 11 pytań, a wzięło w nim udział 33 dzieci (w tym 17 dziewczynek i 16 chłopców).
1. Czy wiesz jak należy zachowywać się w przedszkolu?
• tak- 33
• nie-0

2. Czy nauczyciele mówią Ci jak trzeba zachowywać się w przedszkolu?
• tak- 33
• nie- 0

3. Czy zachowujesz sie w przedszkolu we właściwy sposób?
• tak- 16
• nie- 0
• czasami- 17

4. Czy jesteś nagradzany za swoje właściwe zachowanie?
• tak- 29
• nie- 3
• czasami-1

5. Czy zostałeś ukarany za swoje niewłaściwe, naganne zachowanie w przedszkolu?

• tak- 21
• nie- 5
• czasami- 7

6. Czy inne dzieci są karane i nagradzane za swoje zachowanie?

• tak- 30
• nie- 0
• czasami- 3

7. Czy kary i nagrody są sprawiedliwe, zgodne ze znanymi Ci regułami?

• tak- 33
• nie- 0
• czasami- 0

8. Czy w przedszkolu czujesz się bezpiecznie?

• tak- 33
• nie- 0
• czasami- 0

Kiedy nie czujesz sie bezpiecznie w przedszkolu? BRAK ODPOWIEDZI

9. Czy są miejsca w przedszkolu, gdzie nie czujesz się bezpiecznie?

• tak- 1
• nie- 32

Jeśli TAK, to określ to miejsce BRAK ODPOWIEDZI

10. Co zrobisz gdy Twoi koledzy będą sie bili lub popychali?

- mówię dla pani
- mówię pani
- wołam panią
- dla pani bym powiedziała
- bym powiedział: nie rób tak
- trzeba mówić pani
- mówię: nie bijcie się
- mówię: jak pogodzicie się, to nie powiem dla pani
- mówię: jak nie przestaniecie bić sie, to nie będziecie mogli bawić się
- mówię: nie bijcie się, bo powiem to dla pani
- powiem: jak będziesz bił się, to pójdziesz do stolika
- powiem: nie bijcie się i zacznę tupać nogą!
- powiem: uspokójcie się, bo powiem dla pani

11. Czy w przedszkolu masz możliwość wyboru zabawy, zabawki i kolegów do zabawy?
• tak- 33
• nie- 0

PODSUMOWANIE
Z przeprowadzonego wywiadu wynika, iż dzieci wiedza, jak należy zachowywać się w przedszkolu, i że poinformowali je o tym nauczyciele.
Połowa ankietowanych dzieci oświadczyła, że zachowuje się w przedszkolu we właściwy sposób, a druga połowa, ze już tylko czasami. Żadne z pytanych dzieci nie uważa, iż zachowuje się źle.
29 dzieci przyznało, że są nagradzane za swoje zachowanie, a tylko 3- że nie
21 dzieci przyznało, że zostało ukarane za swoje niewłaściwe, naganne zachowanie w przedszkolu, 5- że nie, a 7- iż czasami.
Badane dzieci w większości odpowiedziały, iż inne dzieci są karane i nagradzane za swoje zachowanie.
Wszystkie dzieci objęte badaniami oświadczyły, że kary i nagrody są zgodne ze znanymi im regułami.
100% dzieci oznajmiło, iż czuje się bezpiecznie w przedszkolu.
Według dzieci nie ma też miejsca w przedszkolu, gdzie nie czują sie bezpiecznie.
100% wychowanków odpowiedziało, że ma w przedszkolu możliwość wyboru zabawy, zabawki i kolegów do zabawy.
Jak wynika z przeprowadzonego wywiadu, dzieci czują się w naszym przedszkolu bezpiecznie. Znają też reguły zachowania się w przedszkolu, a także system kar i nagród stosowany w danej grupie przedszkolnej. Uważają, że jest on sprawiedliwy i stosowany wobec nich, ale też i wobec każdej koleżanki i kolegi i z grupy. Dzieci wiedza również, co należy zrobić w sytuacji, kiedy są świadkami niewłaściwego zachowania innych dzieci- świadczą o tym odpowiedzi na pytanie 10.

3. Zbiorcze opracowanie analizy dokumentów przedszkolnych pod kątem zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa.

Z analizy dokumentów wynika, że obowiązujące przeglądy techniczne są wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz terminowo.
Dokonywane są również analizy dokumentów pod kątem zgodności z aktualnie obowiązującymi.
Przedszkole posiada wewnętrzne akty prawne /regulaminy, procedury/ związane z bezpiecznym pobytem dziecka w przedszkolu. Analiza dokumentu Statut Przedszkola, wskazuje, że zarówno nauczyciele jak i personel obsługowy są zobowiązani do czuwania nad bezpieczeństwem dzieci , a podczas zajęć dodatkowych obowiązek czuwania nad bezpieczeństwem spoczywa na osobie prowadzącej zajęcia.
W przedszkolu został wprowadzony program adaptacyjny: zajęcia adaptacyjne, dni otwarte, gazetki. W opinii nauczycieli wpływa on korzystnie na zmniejszenie stresu u dzieci w związku z wejściem w nowe otoczenie. Wizyty i zabawy dzieci w przedszkolu przed rozpoczęciem roku szkolnego wpływają na szybką i łatwa adaptację.
Nauczyciele realizują zagadnienia bezpieczeństwa w różnych formach, najczęstszą są zajęcia zorganizowane, zabawy tematyczne, współpraca z instytucjami zajmującymi się bezpieczeństwem (policja, 112- Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Białymstoku). Dwoje nauczycieli prowadziło Innowację pedagogiczną "Z wartościami w przyszłość”. Jeden nauczyciel prowadził zajęcia na temat zdrowego żywienia. Prowadzone są również akcja profilaktyczne: Kubusiowi Przyjaciele Natury, Czyste powietrze oraz Akademia Zdrowego Przedszkolaka.

IV Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej i wnioski do dalszej pracy.

1. Wnioski z badań.

W przedszkolu przestrzegane są zasady bezpieczeństwa oraz respektowane są normy społeczne.
• Zachowanie dzieci w przedszkolu nie odbiega w sposób rażący od przyjętych norm postępowania w kontaktach wzajemnych oraz z osobami dorosłymi.
• W każdej grupie wiekowej opracowano i zastosowano „Kodeksy grupowe”
• W opinii rodziców, dzieci oraz nauczycieli dzieci czują się w przedszkolu bezpiecznie.
• W opinii rodziców, dzieci oraz nauczycieli dzieci wiedzą jakich zachowań się od nich oczekuje.
• Nauczyciele modyfikują systemy motywacyjne, poszukują skutecznego sposobu oddziaływania na respektowanie przez dzieci norm społecznych.
• W przedszkolu opracowana została i zastosowana „Procedura bezpieczeństwa” obejmująca:
I PROCEDURA - DOTYCZY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

II PROCEDURA - DOTYCZY PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL PODEJRZEWA, ŻE DZIECKO Z PRZEDSZKOLA CHCE ODEBRAĆ RODZIC/PRAWNY OPIEKUN, OSOBA UPOWAŻNIONA BĘDĄCA POD WPŁYWEM ALKOHOLU, NARKOTYKÓW, ZACHOWUJĄCA SIE AGRESYWNIE, KTÓRA NIE JEST W STANIE ZAPEWNIĆ DZIECKU BEZPIECZEŃSTWA.

III PROCEDURA - DOTYCZY SYTUACJI, GDY DZIECKO NIE ZOSTANIE ODEBRANE Z PRZEDSZKOLA.

IV PROCEDURA - DOTYCZY PRZYPADKU, ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA PRZEZ RODZICÓW ROZWIEDZIONYCH, ŻYJĄCYCH W SEPARACJI LUB WOLNYM ZWIĄZKU.

V PROCEDURA - DOTYCZY PRZYPADKU, GDY DZIECKO PODCZAS POBYTU W PRZEDSZKOLU ULEGŁO NIESZCZĘŚLIWEMU WYPADKOWI.

VI PROCEDURA - DOTYCZY SYTUACJI, GDY DO PRZEDSZKOLA UCZĘSZCZA DZIECKO PRZEWLEKLE CHORE.

VII PROCEDURA - DOTYCZY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA W PRZEDSZKOLU CHOROBY ZAKAŹNEJ, WSZAWICY.

VIII PROCEDURA - DOTYCZY ZABAW W PRZEDSZKOLU, NA PRZEDSZKOLNYM PLACU ZABAW, SPACERÓW I ORGANIZOWANIA WYCIECZEK POZA TERENEM PRZEDSZKOLA.

IX PROCEDURA - DOTYCZY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA WYMAGAJĄCEGO PRZEPROWADZENIA EWAKUACJI.

X PROCEDURA - DOTYCZY MONITOROWANIA OSÓB WCHODZĄCYCH I OPUSZCZAJĄCYCH TEREN PRZEDSZKOLA.

• Nauczyciele realizują zagadnienia bezpieczeństwa w różnych formach, najczęstszą są zajęcia zorganizowane, zabawy tematyczne, współpraca z instytucjami zajmującymi się bezpieczeństwem.
• Dokumenty regulujące zasady bezpieczeństwa w przedszkolu zgodne są z obowiązującymi aktami prawnymi.
• Zagospodarowanie sal, w których przebywa dziecko jest funkcjonalne i bezpieczne.
• W przedszkolu przestrzegane są zasady bezpieczeństwa.
• Regulaminy wewnętrzne są dostępne dla pracowników i rodziców na żądanie oraz omawiane na zebraniach i radach pedagogicznych.
• Zarówno pracownicy, rodzice jak i dzieci znają zasady bezpieczeństwa obowiązujące w przedszkolu.
• Sformułowane i stosowane są oraz podlegają ewaluacji: Program Wychowawczy, Procedury bezpieczeństwa
• Organizowane są spotkania ze specjalistami zajmującymi się bezpieczeństwem.
• Prowadzone są akcje charytatywne.
• Wykwalifikowana kadra posiadająca i poszerzająca wiedzę na temat zachowań niewłaściwych i ich eliminowania.

2. Rekomendacje, które należy uwzględnić w planowaniu działań oraz dalszych kierunków rozwoju przedszkola.

Po zatwierdzeniu przez RP podanie obowiązującej w przedszkolu „Procedury bezpieczeństwa” do wiadomości rodziców poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej przedszkola.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.