X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40556
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

nauczyciela kontraktowego ubiegającego się
o stopień zawodowy
nauczyciela mianowanego

imię i nazwisko:
stanowisko: nauczyciel kontraktowy języka angielskiego
wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem
pedagogicznym - magister filologii angielskiej
staż pracy: 7 lat
czas trwania stażu: 01.09.2012 - 31.05.2015
wymiar stażu: 2 lata i 9 miesięcy
opiekun stażu

WSTĘP

Jestem absolwentką filologii angielskiej ........................
w ................... o kierunku Lingwistyki Stosowanej. Studia magisterskie ukończyłam w 2010 roku. Pracę zawodową rozpoczęłam 7 lat temu i od tego czasu jestem nauczycielem języka angielskiego w......... To szkoła, która zapewnia bezpieczeństwo swoim uczniom, uczy i wychowuje, pozwala rozwijać osobowość. Szczególnie istotne w pracy z młodzieżą są dla nas – nauczycieli i pedagogów zagadnienia zgłębiające istotę takich wartości jak: odpowiedzialność, dobro, szacunek. Zależy nam, aby nasi wychowankowie dorastali w szkole przyjaznej
i twórczej. Dla mnie jako wychowawcy i nauczyciela bardzo istotna jest możliwość pracy w szkole, która przygotowuje młodych ludzi do dorosłego życia zapewniając im rozwój intelektualny w zgodzie z własną wrażliwością.
W przeciągu siedmiu lat pracy został mi nadany stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego. Od początku mojej pracy zawodowej jej ważne cele stanowią: rozwój osobisty, zdobywanie nowych doświadczeń oraz poprawianie jakości pracy szkoły. Aby powyższe cele móc realizować, postanowiłam ubiegać się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Pierwszym krokiem, mającym ułatwić mi odby-cie stażu w sposób efektywny i skuteczny, było opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego. Został on opracowany wspólnie z opiekunem stażu w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r. poz. 393). Aby speł-nić wymagania zawarte w rozporządzeniu, jako nadrzędne powinności obrałam te, wskazane w § 7.1:

1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
3. Poznanie przepisów dotyczących systemu oświaty.

Plan Rozwoju Zawodowego został zatwierdzony w dniu 14 września 2012. Staż od-był się w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy. Opis realizacji wyżej wymienionych wymagań zawarłam w kolejnych częściach sprawozdania z realizacji stażu na nauczyciela mianowanego.

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, do-konywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach (...)

Jednym z celów dokonywania stażu warunkującego uzyskanie kolejnych stopni awansu zawodowego jest doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela, a co za tym idzie, poznanie zasad regulujących awans zawodowy. Pierwszą czynnością, którą podjęłam w celu ich poznania było zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego oraz systemem awansu, czego dokonałam analizując takie akta prawne jak: Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, oraz odpowiednich fragmentów Karty Nauczyciela. Korzystając z publikacji oraz oświatowych portali internetowych, opracowałam własny zbiór tekstów i aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego, który stanowił dla mnie punkt od-niesienia w czasie dokumentowania swojej pracy.
Kolejną czynnością wypływającą z powyższego zadania było złożenie wniosku do Pani Dyrektor.................... o rozpoczęcie stażu i przydzielenie mi opiekuna stażu - pana ..........................., czego dowodem był kontrakt zawarty w dniu
1 września 2012r. Zgodnie z ustaleniami, opiekun stażu pomagał mi w prawidłowej realizacji Planu Rozwoju Zawodowego i doskonaleniu mojego warsztatu pracy. W tym celu uczestniczyłam w lekcjach prowadzonych przez opiekuna stażu, jak również zapraszałam do udziału w roli obserwatora na zajęcia prowadzone przeze mnie.
Po przeprowadzeniu lekcji w jego obecności chętnie wysłuchiwałam opinii i korzy-stałam ze wskazówek dotyczących sposobu organizacji lekcji. Prowadziłam również lekcje hospitowane przez Panią Dyrektor, wynikające z harmonogramu hospitacji na dany rok szkolny. Brałam także udział w lekcjach koleżeńskich takich jak: język angielski i język niemiecki. Uczestnicząc w tych zajęciach obserwowałam ich prze-bieg pod kątem różnych aspektów takich jak: umiejętność utrzymania dyscypliny w klasie, rodzaje pomocy dydaktycznych, wykorzystanie czasu na lekcji, zaangażowanie ucznia, kryteria i sposób oceniania oraz indywidualizację procesu nauczania. Współpraca z opiekunem wpłynęła na udoskonalenie moich działań jako nauczycie-la oraz wzbogacenia metod pracy.
Starałam się, aby Złożony przeze mnie we wrześniu 2012 roku Plan Rozwoju Zawodowego zawierał specyfikę i potrzeby szkoły, a jednocześnie mobilizował mnie do aktywnej i twórczej pracy. Tworząc własny plan, brałam pod uwagę założenia Statutu Szkoły, Regulaminu Szkoły, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, kryteriów ustalania ocen z zachowania uczniów, Programu "Bezpieczna Szkoła", Programu Profilaktyki oraz Programu Wychowawczego, a także potrzeb i oczekiwań uczniów oraz ich rodziców. W trakcie jego realizacji dokonywałam bieżącej analizy własnych dokonań i skuteczności realizowanych działań.
Istotnym punktem do realizacji dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego jest pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego. W okresie odbywania stażu systematycznie gromadziłam zaświadczenia z odbytych kursów, warsz-tatów i szkoleń:
Narodowy Instytut Audiowizualny - Pracownia 2.0 i IBM Polska
„Zastosowanie nowoczesnych technologii w edukacji”.
Szkolenie praktyczne na temat zastosowania nowoczesnych technologii komputerowych w edukacji oraz wykorzystania różnorodnych technik nowoczesnego uczenia podczas zajęć szkolnych z pewnością mogę zaliczyć do szczególnie interesujących i efektywnie wpływających na moją pracę zawodową. Uczestnictwo w nim uświadomiło mi, jak ważne jest, by nauczyciel podążał za rozwojem kreatywnych technik informacyjnych w nauczaniu języka obcego.
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Kuratorium Oświaty w Katowicach
„Szkolenie w zakresie posługiwania się narzędziami portalu e-twinning”.
„Jak posługiwać się narzędziami portalu etwinnig - desktop i twinspace”.
Udział w tych warsztatach metodycznych utwierdził mnie w przekonaniu, że uczniowie chętniej i szybciej przyswajają wiedzę z języka obcego przy użyciu technik multimedialnych. Szkolenie prezentowało różnorodne sposoby na zrealizowanie projektu multimedialnego pomiędzy szkołami z różnych państw Europy przy użyciu platformy internetowej i dostępnych na niej aplikacji. W ramach realizacji zadań stażu, odbyłam także 40 godzinny kurs internetowy „jak zrealizować swój pierwszy projekt etwinning”. Zadania online, jakie uczestnicy mieli do rozwiązania w ramach platformy moodle, umożliwiły mi zdobycie praktycznych umiejętności korzystania z edukacyjnych narzędzi komputerowych. Dzięki odbytym szkoleniom udało mi się zachęcić uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w dwóch kulturowych projektach edukacyjnych zrealizowanych w ramach platformy e-twinning.
Aby nadążyć za postępującą cyfryzacją i rozwojem technologicznym, poznawać nowe metody nauczania jak również istotne zmiany w prawie oświatowym, uczęszczałam regularnie na szkolenia organizowane przez wydawnictwa: Pearson Central Europe, Macmillan oraz Oxford University Press. Jednym z istotniejszych szkoleń była konferencja dla nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wydawnictwa Macmillan dotycząca Nowej Podstawy Programowej. Na szkoleniu omówiono kryteria realizacji doboru programu nauczania i materiałów dydaktycznych.
Kolejną konferencją, która wzbogaciła moją wiedzę na temat zmian oświatowych, była sesja organizowana przez wydawnictwo Pearson dotycząca zmian w prawie oświatowym i podręcznikach wieloletnich dla szkól gimnazjalnych. Podczas spotkania omówiono zasady funkcjonowania wyboru podręcznika oraz dotacji ministerialnych.
Bardzo ciekawa okazała się również konferencja metodyczna dla nauczycieli szkół gimnazjalnych, podczas której zaprezentowano motywujące techniki przygotowania gimnazjalistów do egzaminu gimnazjalnego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, w których według danych Centralnej Komisji Edukacyjnej uczniowie osiągają najsłabsze wyniki. Podczas konferencji omawiano także skuteczne metody diagnozowania postępów uczniów oraz monitorowania ich gotowości do przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego.
Warsztat swojej pracy doskonaliłam poprzez udział w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej, konferencjach metodycznych oraz szkoleniach organizowanych przez SOD i WOM. Za ciekawe i przydatne uważam te, które obejmowały tematykę istoty sprawnej organizacji pracy Samorządów Uczniowskich:
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Szkolenie dla opiekunów Samo-rządów Uczniowskich
„Wspieramy działania społeczności uczniowskiej”.
Samorządowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli:
„Urządzenia mobilne w procesie edukacji. Jak uczyć nowocześnie”.
Warsztaty te udowodniły, że coraz bardziej popularną i skuteczną metodą na poznawanie „języka żywego”, zapewniającą praktyczną naukę jest wykorzystywanie programów multimedialnych oraz urządzeń mobilnych. Uczeń, spędzając długi czas przed komputerem, może wykorzystać go bardzo pożytecznie. Inne ciekawe szkolenia SOD, WOM oraz szkolenia Rady Pedagogicznej, w których uczestniczyłam:
„Ocenianie kształtujące na lekcji języka obcego”.
To szkolenie uświadomiło mi jak ważny jest sposób oceniania. Utwierdziłam się w przekonaniu, że ocenianie kształtujące jest bardziej efektywne, ponieważ służy po-prawie procesu uczenia się, a nie jedynie podsumowaniu pracy ucznia.
„Aktywizowanie uczniów do mówienia w języku angielskim”.
„Ciekawe techniki i metody podczas zajęć języka obcego”.
Warsztaty podkreślają istotę pozytywnego mobilizowania uczniów przez nauczycie-la do przełamania bariery strachu przed mówieniem w języku obcym. Nierzadko, obawy związane z zabraniem głosu podczas zajęć powodują, że młodzi ludzie unikają próby podjęcia komunikacji.
„Konstruowanie testów z języka angielskiego”.
Dzięki temu szkoleniu uzyskałam wiedzę na temat rodzajów testów oraz ich cech, etapów ich konstruowania, rodzaju zagadnień i form testowych, wraz z ich wadami
i zaletami.
„Propagowanie zachowań asertywnych wśród uczniów”.
Szkolenie pomogło mi zgłębić istotę asertywności, którą jest wyrażanie siebie i swoich odczuć. Asertywność wymaga szacunku do siebie i innych, z założeniem chęci realnego ocenienia swoich możliwości. Jest to naturalny sposób na utrzymanie wewnętrznej harmonii, którą łatwo stracić z biegiem lat.
„Prawa człowieka i obywatela”.
Informacje przedstawione podczas tego szkolenia okazują się ważne szczególnie wtedy, kiedy poruszam z moimi uczniami tematykę godności człowieka. Okazywanie empatii i umiejętność wczuwania się w sytuację innych ludzi to moim zdaniem nic innego jak cenny dar dostrzegania wyjątkowości każdego z nas.
„Ja jako wychowawca, moje mocne i słabe strony w procesie wychowawczym”.
Szkolenie to pomogło mi ocenić moją pracę jako nauczyciela, krytycznie spojrzeć na to, co robię dobrze, a nad czym powinnam jeszcze popracować.
„Praca z uczniem dyslektycznym”.
Szkolenie to zwróciło moją szczególną uwagę na potrzebę dopasowania wymagań
i tempa pracy na zajęciach, tak, aby w jak najwyższym stopniu pogłębić zdolności uczniów dotkniętych dysleksją.
„Pierwsza pomoc przedmedyczna” -kurs ten nauczył mnie zasad udzielania pierwszej pomocy i oceny różnych stanów zagrożenia, co jest niezbędne nie tylko w pra-cy nauczyciela.
Centrum badań i innowacji w Edukacji
„Cyberbullying – Cyberstalking – współczesne rodzaje przemocy w środowisku szkolnym”.
Szkolenie Rady Pedagogicznej w którym uczestniczyłam ujawnia niepokojącą tendencję przyrostu przemocy w sieci, z jaką styka się dzisiejszy świat. Bardzo ważną rolę w procesie bezpiecznej edukacji tej nie tylko cyfrowej, stanowi natychmiastowe reagowanie na pozornie błahą formę przemocy, jaką jest na przykład niekoleżeńskie traktowanie lub „przezywanie się” uczniów w sieci lub na szkolnym korytarzu. Na-leży pamiętać, że wiek dorastania to czas wyjątkowego przeżywania emocji i kształtowania się wrażliwości i godności człowieka.
Podczas odbywania stażu odbyłam również wiele szkoleń traktujących o zagrożeniach współczesnego świata dla młodego człowieka:
Urząd Miasta.................... – „Jak poznać, czy uczeń zażywa narkotyki? Najbar-dziej znane narkotyki i objawy ich zażywania”.
Podczas tego niekonwencjonalnego szkolenia, będącego wykładem, sesją terapeutyczną oraz żywym teatrem w jednym – jego uczestnicy, a zarazem widownia
i słuchacze, zostali zaznajomieni z wynikiem działania znanych środków odurzających oraz ryzykiem, jakie niesie ich zażywanie. Uczestnicy zastanawiali się nad głównymi powodami, dla jakich młodzi ludzie sięgają po narkotyki. W moim od-czuciu szkolenie to ujawniło potrzebę wzmocnienia wychowawczo - opiekuńczej funkcji szkoły oraz to jak ważne jest, by źródła agresji zauważać również w takich niewłaściwych zachowaniach uczniów jak: oszukiwanie, utrudnianie prowadzenia lekcji, obrażanie, czy niszczenie mienia szkoły.
„Praca wychowawcza z uczniem z trudnościami w nauce”.
„Wagary, łamanie regulaminu szkoły”.
Sesje szkoleniowe ukazały najczęstsze przyczyny niepowodzenia w nauce oraz funkcjonowaniu w środowisku szkolnym. Uczeń, który stracił motywację do pracy, doświadczył porażek, nie potrafi zwalczyć swoich uprzedzeń, lub z różnych innych powodów odsunął się od szkoły, potrzebuje wsparcia i szczerego zaangażowania, chęci pomocy w rozwiązaniu problematycznej sytuacji.
Codzienna praca z młodzieżą umożliwia mi doskonalenie moich umiejętności organizacji oraz doskonalenie warsztatu pracy. Funkcja przewodniczącej Zespołu Samo-kształceniowego nauczycieli języków obcych, którą mam przyjemność pełnić od września 2013 roku, daje szansę wymiany spostrzeżeń dotyczących technik i metod nauczania, jak również informacji dotyczących zmian w prawie oświatowym. Pod-czas spotkań Zespołu Samokształceniowego wraz z innymi nauczycielami opracowujemy wyniki egzaminów gimnazjalnych i dyskutujemy nad udoskonalaniem na-szych wspólnych działań. W Roku Szkolnym 2012/2013 przeprowadziłam analizę Egzaminu Gimnazjalnego. Przez cały okres trwania stażu jestem członkiem Zespołu Egzaminacyjnego podczas Egzaminów Gimnazjalnych. W Roku Szkolnym 2013/2014 pełniłam funkcję członka Komisji Konkursu Wojewódzkiego z języka angielskiego.
W latach 2012-2013 ukończyłam dwa szkolenia OKE dla kandydatów na Egzamina-torów: Egzaminu Gimnazjalnego oraz Egzaminu Maturalnego z języka angielskiego. Dzięki temu, od kilku lat aktywnie uczestniczę w sesjach sprawdzania prac, a także w spotkaniach międzyszkolnych Zespołów Egzaminatorów. W celu spełnienia wymogów jasnego i czytelnego oceniania pracy uczniów podczas prowadzonych prze-ze mnie zajęć języka angielskiego, systematycznie analizuję także dokumentację szkolną dotyczącą oceniania uczniów. Plany wynikowe z języka angielskiego, które modyfikuję i dostosowuję do potrzeb, zainteresowań i możliwości moich uczniów, są również formą udoskonalania mojego warsztatu pracy.
Uważam, że opisane przeze mnie działania oraz sposoby ich realizacji są dowodem spełnienia przeze mnie pierwszego wymagania kwalifikacyjnego, tym samym potwierdzając umiejętności w nim zawarte.

§ 7 ust. 2 pkt 2

umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Aby móc uwzględniać w pracy dydaktycznej i wychowawczej potrzeby uczniów, należy je najpierw zgłębić. Bardzo istotna jest tutaj chęć poznania zarówno potrzeb, jak i ewentualnych codziennych, z pozoru trywialnych problemów nastolatków ze strony nauczyciela, pedagoga, czy wychowawcy. Poprzez własne obserwacje oraz rozmowy z uczniami na temat tego, co sprawia im największe trudności w uczeniu się języka obcego, poznaję również ich emocje i preferencje. Jest to niezwykle ważne, często powoduje jakże oczekiwaną przez nauczycieli dodatkową, niczym niewymuszoną motywację ze strony uczącego się. Aby uatrakcyjnić uczniom tematykę poruszaną na lekcjach języka angielskiego, sięgnęłam po zagadnienia dotyczące wybranych problemów środowiska lokalnego lub też związane z zain-teresowaniami nastolatków. Wśród tematów znalazły się: zdrowie w XXI wieku, sztuka, sport, muzyka, Internet, zagrożenia środowiska, bezrobocie, sposoby spędzania wolnego czasu, podróże, telewizja, itp. Wachlarz możliwości nauczania języka angielskiego oraz szereg metod aktywizujących możliwych do wykorzystania przez nauczyciela podczas zajęć, to kolejne sposoby aby zmotywować uczniów do twórczego i kreatywnego myślenia. Idea „odwróconej lekcji” (ang. ‘’Flipp school”) gwarantuje wzrost zaangażowania, chęć mówienia oraz niewymuszonej komunikacji wśród uczniów. Podczas klasycznej lekcji uczeń zazwyczaj poznaje nowy materiał, a następnie utrwala go w domu, odrabiając „pracę domową”. Odwrócona lekcja po-lega na zamianie kolejności tych form uczenia się – uczeń dostaje do opracowania materiał przed lekcją, a na zajęciach powtarza i utrwala nabyte wiadomości i umie-jętności. Pośród metod aktywizujących są również: pantomima, odgrywanie scenek, czy gry i zabawy językowe. Wprowadzane przeze mnie techniki nauczania budują wśród uczniów zdrowe współzawodnictwo, ułatwiają naturalną potrzebę komunika-cji, a także wzmacniają umiejętności pracy w grupie.
Aby realnie wpłynąć na rozwój zdolności nie tylko tych językowych, ale również socjologicznych, w Roku Szkolnym 2014/2015 wraz z moim opiekunem stażu...... mieliśmy przyjemność koordynować projekt wymiany z uczniami ze Skandynawskiej szkoły, a dokładnie z Danii. Nasi uczniowie zgodnie przyznają, że możliwość goszczenia w swoich domach rówieśników z daleka i poznawania siebie nawzajem w języku angielskim, okazały się niecodzienną szansą na zmierzenie się oko w oko ze swoimi kompetencjami językowymi. Wraz z opiekunem stażu byliśmy odpowiedzialni za organizację wizyty, jak również program zajęć podczas tygodniowej obecności odwiedzających Polskę gości z północy Europy.
Nasz program zawierał pokazy edukacyjne, artystyczne, sportowe, wycieczki kulturoznawcze, a także wizytę w jakże ważnym dla świata i historii miejscu, jakim jest Muzeum „Auschwitz”.
Przez cały okres stażu realizowałam zagadnienia edukacyjne dotyczące różnic i podobieństw kulturowości Polski oraz innych krajów, również podczas lekcji języka angielskiego. W ramach poszerzania wiedzy w tym zakresie, przygotowywałam uczniów naszej szkoły do wielu Konkursów Realioznawczych: Powiatowego Kon-kursu Języka Angielskiego - „English is Fun”, „Poliglota”, oraz Międzygimnazjal-nego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglosaskich - „The greatest Landmarks”. Potrzeby rozwojowe uczniów uwzględniłam w swojej pracy także zachęcając moich podopiecznych do udziału w konkursach, które dla nich przygotowałam i przeprowadziłam: „Festiwale Wielkiej Brytanii”, „Project Britain” – konkursy realioznaw-cze, konkurs plastyczny - „Zabytki Wielkiej Brytanii”, świąteczny – „Opowieść Wigilijna”. W Roku Szkolnym 2014/2015 uczniowie naszej szkoły zdobyli I nagrodę w Ogólnopolskim konkursie na wideoteledysk do utworu „Jak ja kocham te Święta”, oryginalnie w wykonaniu wielu Polskich aktorów i artystów.
Od roku 2012 jestem także szkolnym koordynatorem Ogólnopolskiego konkursu języka angielskiego „English Ace”. Moim zadaniem jest przeprowadzenie konkursu zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi. W tym roku mój uczeń z klasy I, w której dodatkowo pełnię funkcję wychowawcy, został wyróżniony w tym konkursie zdo-bywając 3 miejsce w województwie śląskim ilością zdobytych punktów w swojej kategorii wiekowej. W Roku Szkolnym 2014/2015 troje uczniów tej samej klasy, zostało wyłonionych na Stypendystów Programu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku – VI edycja”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W związku z pełnioną przeze mnie funkcją Opiekuna Dydaktycznego trzech stypendystów, prowadziłam dokumentację niezbędną do ubiegania się o uczestnictwo w projekcie. W całym województwie śląskim przyznano 400 stypendiów.
W Roku Szkolnym 2013/2014 została mi dodatkowo przydzielona funkcja szkolne-go koordynatora projektu „Kuźnia Talentów”, finansowanego również ze środków Unii Europejskiej. Wraz z początkiem projektu, stałam się odpowiedzialna za prze-prowadzenie naboru uczniów chętnych do uczestnictwa w różnorodnych pozalekcyjnych warsztatach humanistycznych, artystycznych oraz ścisłych, a wśród nich: języka rosyjskiego, włoskiego, angielskiego, warsztatów plastycznych, historycznych, matematycznych, koła młodego naukowca i innych. W czasie trwania projek-tu do moich zadań należało również prowadzenie dokumentacji, współpraca z pracownikami Urzędu Miasta – głównym koordynatorem projektu, oraz czuwanie nad logistyką prowadzenia warsztatów na terenie szkoły.
Aby dbać o rozwój intelektualny moich uczniów a także zwracać ich uwagę na potrzebę pomocy innym, zdecydowałam zaangażować się i dołączyć do akcji charytatywnej „Polska Wigilia na Wileńszczyźnie”, organizowanej przed Świętami Bożego Narodzenia. Celem tej akcji jest zbiórka żywności oraz książek i przyborów szkol-nych dla polskich rodzin mieszkających na Litwie.
Od 2013 roku zachęcam moich uczniów, aby dostrzegli sens dzielenia się tym, co mają z innymi. Uważam za niezwykle istotne zaszczepianie w młodych ludziach wartości patriotycznych, pamięci o rodakach mieszkających poza krajem oraz po-szanowania tradycji i godności wszystkich ludzi. W latach 2012-2014 pełniłam funkcję opiekuna Pocztu Sztandarowego Gimnazjum nr 3, uczestnicząc wraz z re-prezentującymi szkołę uczniami w licznych uroczystościach patriotycznych.
Od 2012 roku jestem współopiekunem Samorządu Uczniowskiego. W czasie roku szkolnego istnieje wiele okazji, by udowodnić jak ważna jest przyjazna, twórcza atmosfera panująca w tak dużej społeczności szkolnej jak nasza. W jaki sposób najlepiej ukazać młodym ludziom lojalność wobec tradycji czy dbałość o wzajemną troskę oraz zrozumienie? Święty Mikołaj z workiem cukierków, przechadzający się po korytarzu szkolnym szóstego grudnia, dyskoteki szkolne, pierwszy dzień wiosny, poczta walentynkowa, czy też koncert uczniów z okazji Dnia Mamy i Taty, to kilka sposobów na spędzenie szkolnego czasu w przyjemny sposób. Samorząd Uczniowski dba również o potrzebujących, na przykład angażując wszystkie klasy w zebra-nie monet i udział w akcji „góra grosza”. Na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną nadbiegają również uczniowie Gimnazjum nr 3. Tradycją stało się już, że w październiku uczniowie przynoszą do szkoły drobne monety groszowe. Pieniądze te uzbierane w pokaźną górę grosza mogą przyczynić się do poprawy losu biednych dzieci. Uczniowie naszej szkoły wykazali się dużą hojnością, dlatego akcja ta utwierdziła mnie w przekonaniu, że nie są obojętni na potrzeby drugiego człowieka, a taka postawa z pewnością zaowocuje w ich dorosłym życiu.
Cieszę się, że jako wychowawca klasy pierwszej nawiązałam z „moimi uczniami” naturalną chęć angażowania swoich talentów podczas akademii oraz uroczystości szkolnych. Dzięki współpracy wszystkich uczniów w klasie, udało się zdobyć II miejsce w tegorocznych „Bajkowych Otrzęsinach dla klas I”, a także I miejsce za najpiękniejszy strój Pani Wiosny podczas występów artystycznych w pierwszy dzień kalendarzowej wiosny.
Oprócz licznych akcji charytatywnych i artystycznych, podejmuję również te, które chronią środowisko naturalne. Od 2012 jestem szkolnym koordynatorem akcji ekologicznych prowadzonych w ramach współpracy z klubem Gaja - najstarszą w Polsce niezależną organizacją ekologiczną. Jako, że misja zachowania środowiska na-turalnego dla przyszłych pokoleń jest bliska moim uczniom, dlatego też przystąpiliśmy do ogólnopolskiego projektu „Święto Drzewa”. Celem corocznych obchodów tego programu jest zainspirowanie uczniów do podejmowania lokalnych działań proekologicznych poprzez sadzenie młodych drzewek. Od 2012 roku uczniowie naszej szkoły zasiali ponad 150 młodych drzewek oraz kilkadziesiąt krzewów ozdobnych w pobliskiej okolicy. Cieszę się, że w związku z podjętą inicjatywą moi uczniowie zdają sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka na nich ciąży. Od tej chwili stali się stróżami młodych drzew. Spoczęły na nich dodatkowe obowiązki takie jak sprzątanie ogródka szkolnego czy zabezpieczanie drzew przed zimną i mrozem. W ramach kolejnej akcji klubu Gaja „Ratuj konie – zbieraj kartridże” której jestem ko-ordynatorem, nasza szkolna społeczność udowadnia, że ważne są dla nas losy zaniedbanych, porzuconych lub źle traktowanych przez człowieka zwierząt. Dlatego też rokrocznie oddajemy ze swoich domów lub domów naszych rodzin puste opakowania po tuszach do drukarek. Materiał, z którego są one wykonane, trafia do recyklingu, a odzyskane środki finansowe, trafiają do zwierząt, by polepszyć warunki ich życia. W ramach akcji nawiązałam współpracę z okolicznymi placówkami miejskimi, np. Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie.
Umiejętność dostrzegania w pracy potrzeb środowiska to również działania zapo-biegające agresji i przemocy w szkole. Aby skutecznie przeciwdziałać temu zjawi-sku, należy integrować działania wszystkich podmiotów szkoły, a więc: nauczycieli, uczniów i rodziców. Dlatego też w swojej pracy pozostaję w stałym kontakcie z in-stytucjami wspierającymi szkołę w działaniach wychowawczych i profilaktycznych. Do takich instytucji należy: policja i straż pożarna, z którymi kontaktuję się w razie potrzeby. Uczniowie naszej szkoły mogą liczyć na spotkania z policją, uczestnicząc w pogadankach, których celem jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na drodze, poznanie przyczyn i skutków zażywania używek.
Pamiętając, że nie samą szkołą żyje człowiek, starałam się urozmaicać moim uczniom ich dziesięciomiesięczną pracę przez organizowanie ciekawych wycieczek szkolnych. Wspólne wyjazdy integrują młodzież i wpływają korzystnie na dobre po-rozumienie pomiędzy nauczycielem i uczniem. Aby poznać piękno polskich gór oraz poznać swoją nową klasę oraz wszystkie inne, wraz z koleżanką uczącą języka niemieckiego, zorganizowałam dwudniową wycieczkę integracyjną dla klas pierw-szych do Ustronia Górskiego. Z obserwacji wynika, że dla młodych ludzi, którzy wybierają nową szkołę, czas odnalezienia się w nieznanym środowisku jest nierzad-ko nie lada wyzwaniem. Integracja podczas wycieczek zapewnia poczucie bezpieczeństwa oraz przynależności do grupy, co stanowi element niezbędny do prawidłowego rozwoju własnej osobowości.

Jestem bardzo zadowolona, że wszystkie aktywności podejmowane na rzecz uczniów i szkoły spotykały się zawsze z dużą aprobatą wśród moich wychowan-ków, Dyrekcji, jak również koleżanek i kolegów. Dyrekcja szkoły doceniła moje starania przyznając mi Nagrodę Dyrektora i dodatek motywacyjny. Nagrody te sprawiły mi wiele satysfakcji, motywując mnie jednocześnie do dalszych owocnych działań.
Uważam, że przedstawione powyżej czynności zrealizowane w ramach zadania określonego przez § 7 ust. 2 pkt 2 są dowodem na to, że w swojej pracy nauczyciela uwzględniłam nie tylko potrzeby edukacyjne i rozwojowe uczniów, ale także potrzeby środowiska lokalnego, co wpłynęło na poprawę jakości pracy szkoły.

§ 7 ust. 2 pkt 3
umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Jednym z wymagań, jakie stawia przed nauczycielem współczesna szkoła jest znajomość technologii komunikacyjnej i informacyjnej. W czasie trwania stażu stara-łam się rozwijać swoje umiejętności nauczania z użyciem TIK- technologii informa-cyjnej i komunikacyjnej. Pracuję swobodnie w środowisku Windows, w wystarcza-jącym stopniu posługuję się programami Microsoft Word, Excel, Power Point, Win-dows movie maker, Youtube. Wśród programów, które oferują szeroki wachlarz kreatywnych rozwiązań są dla mnie programy graficzne, oraz te do tworzenia prezentacji multimedialnych oraz filmów audio i wideo np. Prezi czy Audacity. Dzisiejszy świat stawia przed nami coraz to nowe wyzwania, często związane z ko-niecznością używania narzędzi z technologii TIK. Standardem w mojej pracy stało się opracowywanie komputerowo wszystkich sprawdzianów, testów, scenariuszy lekcji, pomocy dydaktycznych, zaproszeń, dyplomów, sprawozdań, czy systema-tyczne opracowywanie przeprowadzonych ankiet.
Internet daje szansę śledzić nowelizacje przepisów prawa oświatowego. Na bieżąco śledzę te zamieszczane na stronach MEN i Kuratorium Oświaty, oraz portalach nauczycielskich. Jestem zarejestrowana na kilku platformach edukacyjnych, ( np. System dla Egzaminatorów CKE, platforma edukacyjna e-twinning), dzięki czemu po-zostaję aktywnym pracownikiem oświaty, z możliwością wyszukania, czy też korzystania z dostępnych kursów, sesji edukacyjnych, czy warsztatów on line. W trak-cie odbywanego stażu zorganizowałam dwukrotnie kulturowo –realioznawcze konkursy szkolne na prezentację multimedialną, które zawsze spotykały się z ogromnym zaangażowaniem ze strony uczniów.
Od 2012 roku nasza szkoła oferuje swoim uczniom udział w interaktywnych lekcjach języków obcych jak również innych przedmiotów, jako że została zaopatrzona w tablice multimedialne. Uczniowie jednej z klas korzystają na co dzień z tabletów umożliwiających np. szybkie wyszukiwanie zagadnień przedstawianych podczas lekcji. Komunikacja w sieci również nie sprawia mi żadnych kłopotów. Posiadam własną pocztę elektroniczną, za pomocą której często komunikuję się z uczniami. Prace pisemne są przesyłane przez uczniów na mój adres email, co mobilizuje i zachęca uczniów do systematycznej oraz nowoczesnej nauki języka obcego.
Uważam, że we współczesnym świecie, w którym postęp nowoczesnych rozwiązań stawia przed nami nowe wymagania, istotnym jest, aby aktywny i nowoczesny nauczyciel doskonalił te umiejętności, które pomagające mu im sprostać.

7 ust. 2 pkt 4
umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Umiejętność przeprowadzania diagnozy potrzeb i oczekiwań uczniów jest kolejną istotną częścią pracy nauczyciela. Aby jej dokonać, niezbędny jest zasób wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki. Uzyskałam ją uczestnicząc w Szkoleniowych Radach Pedagogicznych, konferencjach i warsztatach.
Jako nauczyciel z kilkuletnim stażem obserwuję, że w szkole, na etapie edukacji średniej, stykamy się z trudnościami w uczeniu się i poprawnym pisaniu, czyli dysleksją i dysgrafią, które dotykają coraz liczniejszą grupę uczniów. Na niekorzyść chociażby zdolności manualnych wpływa coraz mniejsze zainteresowanie czyta-niem, wypieranie słowa pisanego ręcznie przez nowoczesne systemy komputerowe, czy też niechęcią do stosowania polskiej poprawnej ortografii. Zadaniem nauczycie-la jest zwrócić uwagę na pewne charakterystyczne błędy popełniane przez uczniów wykazujących cechy dysleksji czy dysgrafii i ewentualne skierowanie ich do porad-ni. Wiedza z zakresu pedagogiki i psychologii rozwojowej jest wtedy niezwykle istotna. Uczestnictwo w szkoleniu „Praca z dzieckiem dyslektycznym” przeprowadzonym przez panią psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej pomogło mi w pracy z dziećmi z dysfunkcjami. Praktyka zdobyta w ten sposób pozwoliła mi na przystosowanie wymagań i tempa prowadzonych zajęć, aby w jak najwyższym stopniu poszerzać zdolności uczniów dotkniętych dysleksją.
Problem przemocy i agresji pojawia się dość często w pracy nauczyciela. Aby po-znać psychologiczne podłoże występowania tych zjawisk u uczniów zapoznałam się z książką Grażyny Poraj pt. „Agresja w szkole”. Dzięki informacjom zawartym w książce, przeprowadziłam w klasie pierwszej ankietę dotyczącą przyczyn i skutków, a także sposobów zwalczania różnych form szkolnej agresji. Ważne jest, aby uczniowie reagowali na czynienie zła innym, oraz aby potrafili rozpoznać niepokojące sygnały niechcianych emocji. Szkoła jest miejscem, które powinno gwarantować swoim uczniom przede wszystkim bezpieczeństwo. Bardzo ważne jest więc, aby każdy nauczyciel dobrze znał przyczyny powstawania problemów wychowawczych, oraz potrafił sobie z nimi radzić.
Aby wzbogacić swój warsztat pracy jako nauczyciela, zapoznałam się z różnorodnymi pozycjami literatury z zakresu psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży. W tym roku szkolnym zdecydowałam się zaproponować moim wychowankom udział w przedstawieniu teatralnym „Pamiętnik Basi”, zainscenizowanym na podstawie książki Barbary Rosiak. Przedstawienie to nic innego jak smutna historia życia au-torki, która w młodości, z błahych na pozór powodów, uzależniła się od twardych narkotyków i szybko wpadła w szpony wszechogarniającego ją nałogu, który do końca życia pozostawił ślad na jej duszy. Bardzo cenię czas spędzony na rozmowach z moimi wychowankami na temat tego, co ich frustruje, co sprawia radość, w jaki sposób mobilizują się do pracy i nauki. Z moich obserwacji wynika, że bardzo duże znaczenie w procesie rozwoju intelektualnego i psychicznego młodego człowieka ma własna pozytywna samoocena. Zaniżanie własnych wartości prowadzi do spadku aspiracji, ambicji, chęci, oraz realnych możliwości. Niejednokrotnie przekonałam się o konieczności budowania autorytetów wśród młodych ludzi, szczególnie, że otaczający ich świat kolorowej reklamy telewizyjnej, czy nierzadko ubogi w godne naśladowania wartości konsumpcjonizm, bywa przejawem kryzysu form, szczególnie tych artystycznych. Moja praca zawodowa uczy mnie, że utrzymanie autorytetu wśród młodych ludzi wymaga pokory i cierpliwości. Drogą do osiągnięcia tego celu jest dla mnie okazywanie szacunku moim uczniom.
Myślę, że opisane powyżej czynności świadczą o tym, że w trakcie odbywania stażu pogłębiałam swoja wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki, a następnie wykorzystywałam ją w praktyce do rozwiązywania problemów związanych z zakresem realizowanych przeze mnie działań.

§ 7 ust. 2 pkt 5
umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Aby osiągnąć sprawność w posługiwaniu się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, przez cały okres trwania stażu poznawałam zasady organizacji oraz funkcjonowania szkoły poprzez analizę odpowiednich przepisów. Realizacja tego zadania przyjmowała następujące formy:
- przeanalizowałam Statut Szkoły, Regulamin Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Kryteria ustalania ocen z zachowania uczniów, Przedmiotowy System Oceniania, Program "Bezpieczna Szkoła", Program Profilaktyki oraz Program Wychowawczy
- brałam udział w Radach Pedagogicznych poświęconych tworzeniu, modyfikowaniu wyżej wymienionych dokumentów szkolnych.
Poznawałam przepisy prawa oświatowego, w tym akty prawne dotyczące awansu zawodowego nauczycieli:
- przeanalizowałam Kartę Nauczyciela, Ustawę o Systemie Oświaty, Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskania awansu zawodowego nauczycieli, Rozporządzenie MEN dot. podstawy programowej, Rozporządzenie MEN dot. programów nauczania, Rozporządzenie MEN dot. Oceniania i promowania uczniów, Konwencję o Prawach Dziecka, rozporządzenie w sprawie BHP. Na bieżąco śledziłam zmiany w przepisach prawa oświatowego korzystając z pomocy Internetu, szkoleń oraz wiedzy bardziej doświadczonych kolegów i koleżanek
- brałam udział w Radach Pedagogicznych poświęconych prawu oświatowemu i zmianom w nim zachodzącym, szczególnie w związku z systemem awansu zawodowego.

Podsumowanie

Czas realizacji zadań, które zostały przeze mnie ujęte w Planie Rozwoju Zawodowego, został w mojej ocenie prawidłowo i rzetelnie wykorzystany. Odczucie to wpłynęło znacząco na jakość mojej pracy i funkcjonowanie szkoły.
Do sukcesów w okresie stażu mogę zaliczyć:
- rzetelne wywiązywanie się z powierzonych mi obowiązków zawodowych
- wzbogacenie wiedzy i umiejętności przez udział w wielu formach doskonalenia zawodowego
- umiejętność współpracy ze środowiskiem lokalnym
- umiejętność organizacji wycieczek i imprez okolicznościowych
- zdobycie szacunku i przyjaźni wśród uczniów i Grona Pedagogicznego
Wnioski do dalszej pracy:
Zakończenie stażu wcale nie oznacza końca moich działań. Jestem świadoma,
że praca nauczyciela związana jest z ciągłym pogłębianiem wiedzy oraz doskonaleniem własnych umiejętności, dlatego zamierzam:
- kontynuować doskonalenie zawodowe
- systematycznie aktualizować wiedzę z zakresu prawa oświatowego, dydaktyki, pedagogiki i psychologii
- motywować moich uczniów do pracy i czuwać nad ich rozwojem edukacyjnym.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.