X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40460
Przesłano:

Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela mianowanego - 1 semestr

Informacja o realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego odbywającego staż na nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko nauczyciela: .................................
Imię i nazwisko opiekuna stażu: ..............................
Rok szkolny 2018/2019 semestr I
Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego
Opis działań
§ 7.2.1 umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach 1. Udział w Konferencji Inaugurującej Rok Szkolny 2018/2019 w ODN
2. Ukończenie szkolenia : „Pozytywna Dyscyplina w Oświacie”
3. Ukończenie szkolenia "Plastek i jego zaczarowane pudełko".
4. Certyfikat za udział w warsztatach : „Coaching i mediacje w edukacji – psychologiczny warsztat pracy nauczyciela”
5. Funkcja wychowawcy klasy V f umożliwiła integrację zespołu klasowego poprzez wyjścia do ośrodków kultury (teatr, kino), zorganizowanie imprez klasowych (Andrzejki, Wigilia) oraz spotkań z ciekawymi ludźmi.
6.Udział w Radach Szkoleniowych, przez co zdobyłam i pogłębiłam dotychczasową wiedzę.
7. Udział w pracach mających na celu udoskonalenie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania oraz zapoznanie uczniów oraz rodziców z WSO.
8. Udział w Międzynarodowym Projekcie „ERASMUS” – wyjazd do Portugalii
9. Międzynarodowy Certyfikat za udział w Warsztatach „Art. & Music „
10. Innowacja Pedagogiczna z plastyki dla klas 5– „Słupsk – zaczarowani Sztuką”
11.Przeprowadzenie lekcji Otwartej dla rodziców – warsztaty plastyczne w SOK : „Ceramiczne talerze -Monstery”
§ 7.2.2 umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych
problemów społecznych i cywilizacyjnych 1.Udział w warsztatach i szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej poświęconych m.in. problemom typu agresja, Prawa Dziecka.
2.Propagowanie treści form proekologicznych i prozdrowotnych:
*Dzień Zdrowego Pudełeczka
*Prelekcja na temat zdrowego odżywiania się przeprowadzona przez panią dietetyk
3.Organizowanie pomocy psychologicznej w trudnych sytuacjach :
*depresja ucznia z klasy 5 f – pomoc psychologa
*podpisanie kontraktu w obecności rodziców i pedagoga szkolnego w związku z zachowaniem 2 uczniów z klasy 5f
4. Przekazywanie dziedzictwa kulturowego
* Udział w akademiach szkolnych - przygotowanie występów muzycznych na szkolny koncert „Droga do Niepodległości”
*Zorganizowanie wyjazdu do Filharmonii Synfonia Baltica w Słupsku „Muzyka Filmowa W. Kilara”
* Nauka Savoir Vivre w miejscach publicznych – Herbarciarnia, Kino
*udział w żywej lekcji historii z udziałem Teatru Historycznego Chorągiew Komturstwa Gniewskiego
* Zorganizowanie lekcji z Historii Sztuki poprowadzonej przez panią kustosz z Muzeum Pomorza Środkowego
* Współorganizowanie Nocy w Szkole w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości dla wzorowych uczniów klas 8 – impreza miała charakter kulturalno- oświatowy

§ 7.2.3 umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej 1.Korzystanie z LIBRUS, płyt cd, edukacyjnych stron internetowych, tworzenie prezentacji multimedialnych, korzystanie z tablicy interaktywnej, rzutnika.
2.Wykorzystanie komputera do cyfrowej obróbki zdjęć
z koncertów, występów, wystaw, wycieczek
3. Tworzenie projektów dyplomów dla uczniów
4. Tworzenie pomocy dydaktycznych – za pomocą kodów QR

§ 7.2.4 umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu
oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem
realizowanych przez nauczyciela zadań 1.Uwzględnianie i posługiwanie się we własnej pracy zasadami prawa oświatowego
*Posługiwanie się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu,
*Posługiwanie się programem do zajęć artystycznych (muzycznych i plastycznych)
*Opracowanie PSO i posługiwanie się w pracy WSO,
*Opracowanie rocznych rozkładów materiału nauczania
z muzyki, plastyki, zespołu wokalnego
*Prowadzenie dokumentacji szkolnej
2. Podejmowanie dodatkowych wewnątrzszkolnych działań przy współpracy z innymi nauczycielami
*Podejmowanie twórczości artystycznej:
♪ Pomoc w tworzeniu dekoracji na uroczystości szkolne -„Jasełka”
♪ Stworzenie dekoracji na holach szkoły z okazji Świąt Bożego Narodzenia
♪ Stworzenie dekoracji z okazji obchodów 100 lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości –biało-czerwone serca
♪ Stworzenie jesiennych dekoracji na parapetach, na holach szkoły
♪ Przygotowanie wystaw prac plastycznych uczniów – Mikołaje , Wieńce Bożonarodzeniowe, Portret nauczyciela,
♪ Współorganizowanie konkursów szkolnych : „Kto to jest- rozpoznaj nauczyciela”, „Konkurs na Najpiękniejszy Wieniec Bożonarodzeniowy „Konkurs na najdłuższy łańcuch”,
♪ Opieka nad salą lekcyjną, dekoracje,
3. Funkcja opiekuna Samorządu Uczniowskiego pozwoliła na przeprowadzenie wielu akcji profilaktycznych i pro-zdrowotnych, integrujących społeczność szkolną, imprez, uroczystości takich jak:
*Otrzęsiny klas czwartych,
*Dzień Zdrowego Pudełeczka,
*Dzień Życzliwości-promowanie postawy koleżeńskiej, przyjaznej miłej atmosfery,
*Dzień Pluszowego Misia,
*Dzień Chłopaka – oryginalne nakrycie głowy
*Światowy Dzień Walki z Otyłością
*Andrzejki szkolne-stoiska z wróżbami,
*Dyskoteka "Andrzejkowa",
*Mikołajki dla maluchów – upominki i życzenia od starszaków dla maluchów
4. Praca w Samorządzie Uczniowskim - zorganizowanie akcji :
*akcja informacyjna na temat roli Rzecznika Praw Ucznia w szkole
*akcja – „Pamiętam” pisanie kartek z życzeniami do Powstańców Warszawskich
*akcja „Wciąż o Was Pamiętamy” – życzenia dla emerytowanych nauczycieli
*akcja "Sprzątanie grobów żołnierzy z okresu II Wojny Światowej"
*akcja „Pierwsza Pomoc Przedmedyczna” przy udziale ratowników Słupskiego WOPR – zorganizowany dla wszystkich klas 4 i 5
*akcja Światowy Dzień Toalet – dzień promujący zasady korzystania z toalety, edukacja w zakresie czystości w łazienkach
*kiermasz charytatywny ciast na WOŚP
*zbiórka pieniędzy na WOŚP
*zbiórka rzeczy na akcję charytatywną „Szlachetna Paczka”
*akcja Z okazji Dnia Edukacji Narodowej – integracja nauczycieli i uczniów podczas wspólnej zabawy i konkursów
5. Współpraca z nauczycielami informatyki
– umieszczanie informacji i zdjęć z konkursów, występów muzycznych, tworzenie wideo kartki z życzeniami dla mieszkańców
6. Pełnienie funkcji Opiekuna Wycieczki - wyjazd do Biskupina, do Portugalii
7. Udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych
*1 miejsce w Konkursie Miejskim „Najciekawszy Łańcuch Bożonarodzeniowy”
*1 miejsce w Konkursie Szkolnym na „ Najpiękniejszy Łańcuch Bożonarodzeniowy”
*1 miejsce w Wojewódzkim Konkursie Plastyczno-Fotograficznym „Kolory Jesieni”
*1 miejsce oraz nagroda Grand Prix w 5 Pomorskim Festiwalu Piosenki Marynistycznej „Marina 2018”

*Dyplom Uznania od Dyrektora Muzeum Archeologicznego w Biskupinie za wykonanie Makiety Biskupina
*Zorganizowanie projektu Rękodzieło dla rodziców i dzieci z kl 5F
8. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego
*Udział w Radach Pedagogicznych i Zespołach Przedmiotowych,
*Prawidłowa organizacja wycieczek szkolnych, opieka nad uczniami
9. Prowadzenie zajęć Socjoterapii

§ 7.2.5 umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach
nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż 1.Poznanie procedury awansu zawodowego.
*Zapoznanie z Rozporządzeniem w Sprawie Uzyskiwania Stopni Awansu Zawodowego Nauczycieli
*Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu, opracowanie planu rozwoju zawodowego, Wrzesień 2016
2. Pogłębianie oraz aktualizacja wiedzy na temat obowiązujących przepisów z zakresu prawa oświatowego
*Poznanie aktualnych przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty, Rozporządzenia MENiS)
* Analiza Statutu Szkoły, Programu Wychowawczego Szkoły
i Szkolnego Programu Profilaktyki
*Korzystanie ze strony internetowej MENiS i Kuratorium Oświaty
*Zebranie oraz sporządzenie spisu aktów prawnych dotyczących oświaty w formie pisemnej i elektronicznej
*Ciągła aktualizacja wiedzy na temat obowiązujących przepisów z zakresu prawa oświatowego
*Wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy dydaktycznej
3. Ustalenie zasad współpracy z opiekunem stażu
*Ustalenie zasad współpracy poprzez zawarcie kontraktu
z opiekunem stażu, Wrzesień 2017
*Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
*Prowadzenie lekcji w obecności pani wicedyrektor - „Zabawa Andrzejkowa”

................................. ...................................

( podpis opiekuna) ( podpis nauczyciela stażysty)

................................
( podpis dyrektora)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.