X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40554
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela minowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Cele szczegółowe:

 podniesienie jakości pracy szkoły
 podniesienie efektywności własnych działań dydaktyczno -wychowawczych
 własny rozwój zawodowy
 wspieranie rozwoju szkoły
 uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia
awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Zadania
Formy realizacji
Dowody realizacji
Terminy
(Tabela - dop. red.)

1. Poznawanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju zawodowego uwzględniając specyfikę i typ szkoły.

a) Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

b) Analiza i wdrożenie dokumentów szkolnych:
- program wychowawczy szkoły
- wewnątrzszkolny system oceniania
- program rozwoju szkoły
- statut szkoły
- procedury e-dziennika
- procedury w sytuacji zagrożenia terrorystycznego
- procedury przeciwdziałania mobbingowi
- plan nadzoru pedagogicznego
Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
Plan rozwoju zawodowego, zatwierdzony przez dyrektora szkoły.

Umiejętność posługiwania się przepisami w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel pracuje.

VIII-IX. 2016

Okres stażu

2. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, pogłębianie własnej wiedzy i umiejętności

a) Szkolenia, warsztaty, konferencje związane z kształceniem przedmiotowym oraz doskonaleniem umiejętności opiekuńczo- wychowawczych.
b)Udział w WDN
c) Samodoskonalenie.
d) Doskonalenie pracy własnej-praca w zespole
e) Prowadzenie zajęć w obecności hospitującego

Zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniach, warsztatach i konferencjach
Zapis w protokole RP
Sporządzanie notatek z przeanalizowanych materiałów

Lista książek, przeanalizowanych materiałów, pomocnych w pracy nauczyciela anglisty

Praca w zespole przedmiotowym, pełnienie funkcji egzaminatora na egzaminach maturalnych-ustnych, współpraca z egzaminatorami przy sprawdzaniu matury pisemnej, udział w RP.
Arkusze pohospitacyjne.

Okres stażu

3. Podnoszenie efektywności prowadzonych zajęć

a) Stosowanie aktywizujących metod nauczania języków obcych
b) Współpraca z doradcami metodycznymi i przedstawicielami wydawnictw Oxford, Longman /Pearson
c) Wprowadzenie nowych rozwiązań merytorycznych / metodycznych na podstawie umiejętności zdobytych dzięki ukończonym formom doskonalenia zawodowego

Przykładowe scenariusze zajęć lekcyjnych. Zapisy w e-dzienniku lekcyjnym.

Okres stażu

4. Popularyzacja wiedzy z zakresu nauczanego przedmiotu

Zachęcanie uczniów do brania udziału w konkursach, pomoc w przygotowaniu do nich oraz organizowanie konkursów wewnątrzszkolnych.

Zapisy o przeprowadzonych konkursach w protokołach RP (dzienniku dodatkowych zajęć)
Okres stażu

5. Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych, dokonywanie korekty pracy i modyfikacji pracy z uczniami

a) Nanoszenie korekt i uzupełnień do planu nauczanego przedmiotu oraz PSO
b) Przeprowadzanie testów diagnostycznych w klasach pierwszych ,drugich i trzecich
c) Ocenianie uczniów na bieżąco na lekcjach języka

Plany wynikowe, PSO

Raporty z diagnozy klas objętych kontrolą przedstawiany na RP.
Oceny w e-dzienniku lekcyjnym
Okres stażu

6. Opracowywanie wyników z egzaminu maturalnego z języka angielskiego
Analiza wyników i pomiar dydaktyczny w klasach maturalnych z egzaminu maturalnego w porównaniu z innymi szkołami w województwie i Polsce, sporządzenie raportu w formie elektronicznej
Raport z pomiaru dydaktycznego przedstawiany na RP (zapis w protokołach PR).
Po przeprowadzonych próbnych egzaminach i po właściwym egzaminie maturalnym

7. Praca w zespole przedmiotowym.
a) Pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu przedmiotowego (nadzorowanie raportów z przedmiotu)
b) Współpraca z nauczycielami języka angielskiego w szkole.

Wspólnie zorganizowane imprezy szkolne.

Okres stażu

8. Wdrażanie metod/form pracy, które ułatwią uczniom osiąganie celów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej i kompetencjach kluczowych.
a) Organizacja i przeprowadzenie konkursu przedmiotowego z języka angielskiego
b) Prowadzenie kółka dla maturzystów
c) Prowadzenie zajęć wyrównawczych (również dla uczniów ze specyficznymi problemami edukacyjnymi)
Prowadzenie dzienników zajęć oraz sprawozdania z konkursów na RP
Okres stażu

9. Opracowanie i wdrożenie narzędzi diagnostycznych
Opracowywanie ankiet, testów

a) Sporządzone i ocenione testy
b) Sprawozdania z ankiet
Okres stażu

10.Podjecie działań promujących szkołę w środowisku lokalnym
Organizowanie wspólnych imprez/konkursów
Raport z przeprowadzonych imprez na RP.
Okres stażu

11. Objęcie opieką psychologiczno-pedagogiczną uczniów mających specyficzne trudności w nauce
a) Współpraca z pedagogiem szkolnym.
b) Pomoc uczniom na zajęciach wyrównawczych i podczas lekcji.
c) Uwzględnianie warunków pracy i specyfiki sprawdzania prac pisemnych uczniów objętych opieką.

Sprawdzone prace , notatki
Okres stażu

12. Współpraca z rodzicami.
Rozmowy indywidualne/grupowe z rodzicami w sprawie zachowania i problemów edukacyjnych uczniów oraz wspólne poszukiwanie przyczyn i rozwiązań.
Wpisy w e-dzienniku lekcyjnym
Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1.Stosowanie Internetu w życiu codziennym i w pracy
Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych /Internetu na lekcjach i w życiu codziennym, śledzenie aktualności na portalach edukacyjnych.

Scenariusze zajęć

Notatki
Okres stażu

2. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.
Wykorzystanie edytora tekstu Word do wykonania pomocy dydaktycznych, pisania scenariuszy zajęć i organizowanych imprez/konkursów szkolnych oraz innej dokumentacji, związanej z pracą szkoły Opracowywanie sprawdzianów, testów i materiałów dla uczniów.
Współpraca z administratorem systemu komputerowego/nauczycielem informatyki w szkole

Scenariusze zajęć lekcyjnych, organizowanych imprez szkolnych oraz inna dokumentacja związana z pracą szkoły.
Okres stażu

3. Opracowanie zajęć z języka angielskiego przy użyciu tablicy interaktywnej .
Wykorzystanie gotowych i samodzielnie przygotowanych prezentacji na zajęciach lekcyjnych .

Zapisy w e-dzienniku lekcyjnym
Gromadzenie lekcji w zasobach internetowych

Okres stażu

4. Doskonalenie umiejętności organizacji własnego warsztatu pracy
a) Gromadzenie dokumentacji realizacji planu rozwoju zawodowego.
b) Dbanie o wystrój klasy
c) Gromadzenie pomocy naukowych, zrobionych przez uczniów
d) Kompletowanie biblioteczki klasowej w języku angielskim
e) Poszukiwanie materiałów dot. nauczanego języka w internetowych serwisach edukacyjnych
Teczka z dokumentami

Zdjęcia pracowni językowej

Gromadzenie scenariuszy i adresów stron Internetowych
Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Prowadzenie zajęć otwartych (w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych)

Przeprowadzenie zajęć w obecności innych nauczycieli
Scenariusze lekcji,
podpisane przez stażystów/lub zaświadczenie z podpisem obecnego nauczyciela

Okres stażu

2. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

a) Gotowość do pełnienia roli opiekuna stażu
b) Aktywny udział w zespole nauczycieli języków obcych
c) Udział w RP

Zapisy w protokołach przedstawione na RP

Okres stażu

3. Współpraca z innymi nauczycielami w zakresie organizacji uroczystości szkolnych, konkursów oraz organizacji pracy szkoły.

a) Branie udziału w uroczystościach szkolnych,
b) Udział w zespołach pomocnych w organizacji pracy szkoły
Notatki
Dokumenty szkolne, sprawozdania
Okres stażu

4. Gablotka szkolna i klasowa
Prezentacja artykułów i pomocy wizualnych z języka angielskiego
Zdjęcia
Okres stażu

5.Współpraca z nauczycielami języków obcych nie będących egzaminatorami
Dzielenie się informacjami dotyczącymi sprawdzania i oceny próbnych egzaminów zewnętrznych
Poprawnie sprawdzone próbne matury w szkole
Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Opracowanie i realizowanie nowego programu edukacyjnego-uzupełniającego dla uczniów przygotowujących się do matury
Wdrożenie programu dla maturzystów na ostatni rok nauki szkolnej z uwzględnieniem ich potrzeb oraz umiejętności przydatnych podczas egzaminu maturalnego
Opracowany i zatwierdzony przez RP program edukacyjno-uzupełniający dla maturzystów
Rok szkolny 2018/19

§ 8 ust.2 pkt 4b
wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora OKE, eksperta, rzeczoznawcy...

§ 8 ust. 2 pkt 4 c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1.Organizacja i udział w konkursach/ imprezach (poza)szkolnych

Udział w konkursach/imprezach

Zachęcanie uczniów do poszerzania i rozwijania swoich zainteresowań

Scenariusze,
sprawozdania
Okres stażu

2. Prowadzenie lekcji dodatkowych
Prowadzenie lekcji przygotowujących do matury
e-Dziennik lekcyjny
Okres stażu

3. Wzbogacenie szkolnej oferty kulturalnej

Zwiedzanie z uczniami wystawy prac artystycznych

Zdjęcia
Okres stażu

4. Współpraca z rodzicami uczniów
Systematyczne kontakty z rodzicami uczniów

Zapisy w e-dzienniku lekcyjnym.
Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z pedagogiem szkolnym / Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w zakresie spraw dydaktycznych i wychowawczych

Konsultacje

W miarę potrzeb

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły. w której nauczyciel jest zatrudniony

Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
a) Diagnoza wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych
b) Znalezienie rozwiązania i zastosowanie go
Opis i analiza przypadków
Okres stażu

Zatwierdzam do realizacji:

........................................
data i podpis dyrektora
........................................ podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.