X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40533
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela języka angielskiego na nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Informacje o nauczycielu:

1. Imię i nazwisko: Anna Magdalena Wołosiuk
2. Pełniona funkcja w szkole: nauczyciel języka angielskiego w MOW Podgłębokie.
3. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016 r.
4. Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
5. Staż pracy: 8 lat
6. Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany

Okres trwania stażu: 01.09.2015r – 31.05.2019r.

CELE STAŻU

W okresie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego zamierzam zrealizować następujące cele:

1. Wzrost kompetencji i podniesienie efektywności działań dydaktycznych i wychowawczych w pracy nauczyciela języka angielskiego.
2. Podniesienie poziomu pracy szkoły poprzez realizację przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki.
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy w celu uzyskiwania przez uczniów dobrych wyników nauczania, zaspokajania ich potrzeb i zainteresowań.
4. Doskonalenie jakości pracy opiekuńczo – wychowawczej.
5. Doskonalenie umiejętności pedagogicznych i stałe poszerzanie swojej wiedzy.
6. Wykorzystywanie własnego potencjału twórczego oraz umiejętności dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi.
7. Uczestniczenie w realizacji zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki służbowe.
8. Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

1. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły ( § 8 ust. 2 pkt 1).

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
(Tabela)

1. Poznanie procedur awansu zawodowego pozwalających ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego.
• Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela.
• Przeanalizowanie materiałów dotyczących awansu zawodowego nauczyciela publikowanych w internecie i innych źródłach. Wrzesień 2016r. Plan rozwoju zawodowego.

2. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
• Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Wrzesień 2016r.
Okres stażu.
Maj 2019r.
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

3. Opracowanie kryteriów systemu oceniania.
Opracowanie i wdrożenie wymagań edukacyjnych z języka angielskiego.
• Zapoznanie z kryteriami oceniania uczniów i stosowanie ich na lekcji.
• Zapoznanie uczniów z wymogami edukacyjnymi.
Wrzesień 2016r.
Tablica informacyjna, kryteria systemu oceniania.

4. Aktywny udział w zadaniach wychowawczych i opiekuńczych.
• Pełnienie funkcji wychowawcy klasy.
• Zapoznanie się z sytuacją prawną/rodzinną wychowanek.
• Współpraca z psychologiem, pedagogiem oraz zespołem wychowawczym.
Okres stażu
Dokumentacja szkolna

5. Praca z uczniem słabym na zajęciach obowiązkowych i nadobowiązkowych.
• Zorganizowanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów z trudnościami w nauce
• Przygotowanie uczniów do egzaminów gimnazjalnych z języka angielskiego.
• Przygotowanie uczniów do reprezentowania szkoły w konkursach/olimpiadach językowych na zajęciach pozalekcyjnych.
Okres stażu.
Potwierdzenia osiągnięć uczniów: sprawozdania/analizy/wnioski z egzaminów/konkursów/olimpiad.

5. Doskonalenie własnego warsztatu pracy.
• Doskonalenie wiedzy z zakresu metodyki nauczania języków obcych poprzez uczestniczenie w warsztatach dla nauczycieli j. obcych oraz warsztatach internetowych.
• Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrz szkolnym doskonaleniu zawodowym.
• Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (kursach, warsztatach i szkoleniach ) adekwatnych do potrzeb moich i szkoły, np. „Awans zawodowy nauczyciela” - wg harmonogramu rad pedagogicznych i kursów szkoleniowych.
• Przygotowanie szeregu pomocy dydaktycznych oraz materiałów pomocniczych służących uatrakcyjnieniu i doskonaleniu warsztatu pracy w tym m.in. narzędzia diagnozującego poziom wiedzy uczniów.
Okres stażu.
Zaświadczenia, dyplomy.

6. Wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych „FitDance” - zajęcia ruchowo-taneczne.
• Cotygodniowe zajęcia rekreacyjno-ruchowe.
• Udział uczniów w konkursach, imprezach itp.
Okres stażu.
Dziennik zajęć.
Sprawozdanie.

7. Organizacja konkursów szkolnych w zakresie znajomości językowych.
• Organizacja konkursów sprawdzających umiejętności językowe uczniów, m.in. mini konkursu - Szkolny Mistrz Angielskich Czasowników Nieregularnych
Okres stażu.
Opracowanie regulaminów, plakatów, terminarzy, dyplomów.

8. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju. • Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju opartego na analizie stopnia realizacji zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego,
wskazanie zrealizowanych, lecz niezaplanowanych zadań (zgodnie z zaistniałymi potrzebami)
• Złożenie wniosku i zgromadzonej dokumentacji o postepowanie kwalifikacyjne Maj 2019
Czerwiec 2016
Sprawozdanie.
Wniosek.

2. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§ 8 ust. 2 pkt 2).

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji

1. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
• Stosowanie technologii komputerowej w opracowywaniu dokumentacji, narzędzi badawczych oraz różnorodnych materiałów.
• Prowadzenie zajęć j. angielskiego z zastosowaniem modułu interaktywnego.
• Opracowanie dokumentów, prezentacja wyników, danych, zestawień w formie tabelarycznej i graficznej.
• Opracowanie testów, sprawdzianów, zadań dodatkowych dla uczniów, scenariuszy zajęć lekcyjnych, uroczystości, regulaminów, konkursów, dyplomów.
• Wykorzystanie Internetu jako dodatkowego źródła w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
• Sporządzanie dokumentacji awansu zawodowego.
• Przygotowanie materiałów do zamieszczania na stronach internetowych.
• Zamieszczanie informacji dot. szkolnej i pozaszkolnej działalności uczniów w zakresie j. angielskiego (np. udział i osiągnięcia w konkursach), działalności Samorządu Wychowanek, zajęć ruchowych na stronie internetowej MOW Podgłębokie.
Okres stażu.
Testy, sprawdziany, regulaminy, informacje na stronie internetowej MOW Podgłębokie.

3. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. (§ 8 ust.2 pkt 3)
1. Dzielenie się swoją wiedzą.
• Prowadzenie lekcji otwartych dla zainteresowanych nauczycieli w celu wymiany doświadczeń.
• Prezentowanie własnych rozwiązań w zakresie dydaktyki i wychowania na forum Rady Pedagogicznej.
• Czynny udział w WDN.
• Prezentowanie nauczycielom materiałów metodycznych podczas szkoleń samokształcenia..
• Przygotowywanie uroczystości szkolnych oraz współpraca z innymi nauczycielami przy organizowaniu akademii.
• Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem za pośrednictwem Internetu.
Okres stażu. Scenariusze, konspekty.

4. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich. (§ 8 ust.2 pkt 4a)

1. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z j. angielskiego.
• Zajęcia dla uczniów z trudnościami w nauce organizowane w miarę potrzeb z uwzględnieniem planu pracy placówki.
Okres stażu.
Scenariusze, konspekty lekcji.

2. Opracowanie programu wychowawczego dla kl I B ZSZ w oparciu o program wychowawczy i profilaktyczny szkoły, z naciskiem na kształtowanie jednostki do indywidualnego rozwoju oraz rozwijanie jej umiejętności do funkcjonowania w grupie.
• Plan pracy wychowawczej w klasie IB Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
Wrzesień 2016
Plan pracy na rok szkolny 2016/2017

3. Pracowanie i wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych „FitDance” - zajęcia ruchowo-taneczne.
• Cotygodniowe zajęcia rekreacyjno-ruchowe.
• Udział uczniów w konkursach, imprezach itp
Okres stażu.
Dziennik zajęć.
Sprawozdanie.

5. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
(§ 8 ust. 2 pkt 4c).

1. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych „FitDance” - zajęcia ruchowo-taneczne.
• Cotygodniowe zajęcia rekreacyjno-ruchowe.
• Udział uczniów w konkursach, imprezach itp
Okres stażu.
Dziennik zajęć.
Sprawozdanie.

2. Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego.
• Zajęcia dla uczniów z trudnościami w nauce organizowane w miarę potrzeb z uwzględnieniem planu pracy placówki.
Okres stażu.
Scenariusze lekcji, dziennik zajęć.

3.Organizowanie wyjazdów poza teren placówki.
• Wycieczki klasowe, wyjazdy edukacyjne i kulturoznawcze.
• Organizacja konkursu szkolnego.
• Udział w konkursach pozaszkolnych
Okres stażu.
Dyplomy, zaświadczenia, karty wycieczek.

6. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postepowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami. (§ 8 ust. 2 pkt 4e).

1. Współpraca z Sądem – Wydział Rodzinny i Nieletnich.
Współpraca z Policją – sekcja ds. nieletnich.
Współpraca z Poradnią Psychologiczno –Pedagogiczną w Łęcznej.
• Realizacja zadań nauczyciela –wychowawcy przy współpracy z pedagogiem, psychologiem i terapeutą. Wspólne rozwiązywanie pojawiających się problemów dydaktycznych i wychowawczych.
Okres stażu.
Dzienniki zajęć.
Notatki, dzienniki zajęć.

2. Współpraca z innymi szkołami powiatu łęczyńskiego.
• Udział w konkursach w innych szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu łęczyńskiego.
Cały okres stażu.
Potwierdzenia, zdjęcia.

7. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony (§ 8 ust.2 pkt 5).

1. Rozpoznanie i rozwiązanie problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych z uwzględnieniem specyfiki i typu szkoły.
• Opis i analiza przypadków rozpoznawania i rozwiązania problemów edukacyjnych, wychowawczych.
Okres stażu.
Opis.

2. Opisywanie i analizowanie wybranych uczniów, grupy lub zjawisk zgodnie z § 8 ust.2 pkt 5.
• Opis i analiza. Prowadzenie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych.
• Współpraca z wychowawcami w zakresie rozpoznawania sytuacji rodzinnej i wdrożenia zintegrowanej pomocy.
Okres stażu.
IPET

Uwaga: dopuszcza się możliwość rozszerzenia i korekty zadań w planie rozwoju zawodowego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.