X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40506
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego - awans na nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko: ......
Miejsce pracy: .....
Dyrektor: .....
Opiekun stażu: .....
Okres stażu: 01.09.2016 - 31.05.2019

Cele główne:
- uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
- rozwój kompetencji nauczycielskich

Cele szczegółowe:
- poszerzanie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy szkoły oraz określenie możliwości podejmowania działań w ich zakresie poprzez uczestnictwo w pracy organów szkoły
- pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe
- podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych
- aktywne uczestnictwo w życiu szkoły
- poszerzenie wiedzy z zakresu prawa oświatowego

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (z późn. zm.). Na podstawie art. 9 ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.)

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
(§ 7 ust.2 pkt 1)

DZIAŁANIA I ZADANIA NAUCZYCIELA
FORMY REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
TERMIN REALIZACJI
(Tabela - dop. red.)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego. - analiza przepisów prawa oświatowego

- założenie teczki „Awans zawodowy”
- udział w szkoleniach dotyczących awansu zawodowego
- napisanie sprawozdania z działań podjętych w trakcie stażu napisanie wniosku o umożliwienie odbycia stażu,

teczka „Awans Zawodowy”

zaświadczenia

sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego IX 2016

IX 2016

cały okres stażu

V 2019

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu Sporządzenie kontraktu.

Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.

Obserwacje zajęć prowadzonych przez
opiekuna stażu lub innych nauczycieli.

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
Kontrakt o wzajemnej współpracy między nauczycielem stażystą a opiekunem.

Harmonogram.

Wnioski z obserwacji.

Scenariusze zajęć. IX 2016

IX 2016

cały okres stażu

cały okres stażu

3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej Udział w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego: w kursach, szkoleniach, warsztatach organizowanych przez różne instytucje

Aktywny udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej

analiza literatury fachowej i nowości pedagogicznych

utworzenie własnej bazy materiałów dydaktycznych – opracowanie własnych pomocy

opracowanie kart pracy, sprawdzianów, scenariuszy spotkań z rodzicami, scenariuszy uroczystości okolicznościowych
Zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach itd., zgromadzone materiały

Lista obecności z posiedzeń Rady Pedagogicznej, zaświadczenia ze szkoleń

Zbiór materiałów, zaświadczenia, zgromadzona literatura – lista książek, karty pracy, scenariusze, pomoce dydaktyczne cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

4. Publikowanie własnych prac przygotowanie i opublikowanie w Internecie planu rozwoju zawodowego oraz wybranych scenariuszy zajęć
publikacja
cały okres stażu

5. Prowadzenie dokumentacji szkolnej poprawne prowadzenie dzienników lekcyjnych, dzienników zajęć pozalekcyjnych

dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego

założenie i systematyczne uzupełnianie Teczki wychowawcy
zapis w dzienniku elektronicznym

teczka Awans Zawodowy

Teczka wychowawcy
cały okres stażu


Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
(§ 7 ust. 2 pkt 2)

1. Poznanie sytuacji rodzinnej i środowiskowej uczniów
Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych, poza szkolnych (wycieczki, imprezy, uroczystości szkolne)

Poznanie sytuacji rodzinnej podopiecznych – spotkania z rodzicami, rozmowy indywidualne

Opracowanie i realizacja działań integrujących grupę

Zapoznanie się z orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

Praca indywidualna z uczniami z problemami edukacyjnymi oraz z uczniami szczególnie zdolnymi.

Zaangażowanie rodziców w przygotowania uroczystości w klasie.
Pozyskiwanie rodziców do pracy na rzecz klasy i placówki.
zapisy w dzienniku elektronicznym, notatki własne

zapisy w dzienniku

scenariusze zajęć, zapisy w dzienniku

adnotacje w dzienniku

przygotowanie kart pracy o różnym stopniu trudności

protokoły spotkań z rodzicami
cały okres stażu

2. Rozpoznanie możliwości dzieci oraz uwzględnienie ich potrzeb rozwojowych w swojej pracy diagnoza wychowawcza i dydaktyczna

indywidualizacja nauczania

przygotowywanie uczniów do konkursów z języka angielskiego

praca z uczniami słabszymi na zespole wyrównawczym z języka angielskiego

nawiązywanie współpracy z pedagogiem, psychologiem i logopedą
analiza diagnoz

tematy w dzienniku zajęć, notatki własne

tematy w dzienniku zajęć

tematy w dzienniku zajęć

Karty Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
cały okres stażu

3.Współorganizacja i udział w konkursach, imprezach, uroczystościach organizowanych przez szkoły oraz inne instytucje przygotowanie dzieci do konkursów szkolnych, miejskich i powiatowych

przeprowadzenie eliminacji do międzyszkolnego konkursy recytatorskiego z języka angielskiego

organizacja lub współorganizacja imprez szkolnych

współorganizacja szkolnego Dnia Języków Obcych

współorganizacja wycieczek klasowych i opieka nad dziećmi

prowadzenie gazetki w języku angielskim na korytarzu szkolnym

nadzór i podsumowanie "Turnieju Klas" regulamin konkursów, podziękowania, dyplomy

zdjęcia, notatki własne

karty wycieczek

zdjęcia cały okres stażu

4. Poszerzenie oferty szkoły w zakresie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych Prowadzenie zajęć wyrównawczych z języka angielskiego

Organizacja wycieczek

udział w akcji "Przedszkolak w Siódemce"
- prowadzenie lekcji pokazowej
zapis w dzienniku

karty wycieczek

zdjęcia cały okres stażu

XI 2016
XI 2017
XI 2018


Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
(§ 7 ust. 2 pkt 3)

1. Wykorzystanie znajomości obsługi komputera w pracy nauczyciela przygotowywanie dokumentów (plan rozwoju zawodowego, wnioski, konspekty zajęć, sprawdziany, testy itd.)

prowadzenie dziennika elektronicznego

Wykorzystywanie komputera i sprzętu audiowizualnego do zajęć z uczniami

tworzenie za pomocą programów komputerowych pomocy naukowych, kart pracy

Przygotowywanie wystroju sali lekcyjnej – gazetki ścienne, projektowanie i przygotowanie ogłoszeń, zaproszeń i informacji dla rodziców

Wykorzystanie zasobów internetu do przygotowywania zajęć i konkursów szkolnych

Tworzenie i wykorzystanie na zajęciach narzędzi multimedialnych, encyklopedii multimedialnych, słowników

pomoc w prowadzeniu szkolnej strony internetowej

Wykorzystanie tablicy interaktywnej w procesie nauczania w tym przygotowanie lekcji
Cała dokumentacja procedury awansu zawodowego, adresy portali edukacyjnych

karty pracy

dokumenty, zdjęcia

arkusze konkursowe

strona internetowa cały okres stażu

2. Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji Wykorzystanie portali językowych w samokształceniu

Udział w kursach i szkoleniach internetowych

zaświadczenia cały okres stażu

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej oraz postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
(§ 7 ust.2 pkt 4)

1. Wykorzystywanie kompetencji pedagogicznych oraz dzielenie się nabytą wiedzą stosowanie nowych metod nauczania i wychowania w pracy z uczniem (np. metody aktywizujące, zabawy interakcyjne)

organizowanie zajęć otwartych dla nauczycieli z innych klas

aktywny udział w dyskusjach problemowych w ramach zespołów nauczycieli uczących w poszczególnych klasach

dzielenie się swoją wiedzą ze studentami odbywającymi staż
Notatki własne. Literatura przedmiotu, zestawy ćwiczeń
cały okres stażu

2. Realizowanie zadań opiekuńczo -wychowawczych podczas pracy z dziećmi. Opracowanie i wdrażanie zasad bezpiecznego zachowania się w sali, a także podczas wycieczek (sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych).

Objęcie szczególną pomocą uczniów z trudnościami dydaktycznymi poprzez organizowanie pomocy koleżeńskiej

Opieka nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez motywowanie ich do dalszego poszerzania wiedzy, udział w konkursach
Tekst kontraktu
karty wycieczek

dyplomy
cały okres stażu

4. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki. Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i biblioteki pedagogicznej

Śledzenie aktów prawnych dotyczących organizacji i udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej

udział w kursach i warsztatach służących poszerzaniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i metodyki pracy

wymiana spostrzeżeń, uwag i opinii z opiekunem stażu oraz podczas Rad Pedagogicznych

zaświadczenia
cały okres stażu


Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.
(§ 7 ust. 2 pkt 5)

1. Znajomość prawa

Analiza aktów prawnych.
Aktualizowanie wiedzy dotyczącej przepisów prawa oświatowego
- śledzenie ustaw i rozporządzeń.
Notatki własne, stosowanie poznanych przepisów w praktyce.

cały okres stażu

2. Współtworzenie prawa wewnątrzszkolnego. Uczestnictwo w spotkaniach Rady Pedagogicznej.

Wymiana doświadczeń w ramach spotkań zespołu humanistycznego

opracowanie regulaminu "Turnieju klas"
Notatki własne, podpisy pod listą obecności na zebraniach RP

regulamin Turnieju Klas
cały okres stażu

........................................ ...
(Podpis nauczyciela kontraktowego)

........... ........................................
(Podpis opiekuna stażu)

Zatwierdzam do realizacji

........................................
(Podpis i pieczęć dyrektora szkoły)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.