X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40502
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego edukacji wczesnoszkolnej

Plan rozwoju zawodowego
Anny Daniel
nauczyciela mianowanego edukacji wczesnoszkolnej
w
Niepublicznej Niepłatnej Szkole Podstawowej w Tarnowie
ubiegającego się o stopień zawodowy
nauczyciela dyplomowanego

Czas odbywania stażu: 01.09.2016r. - 31.05. 2019r.

§ ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenia jakości pracy szkoły.

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
(Tabela - red.)

1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego.
- Analiza przepisów prawa oświatowego.
- Zapoznanie się z materiałami publikowanymi na stronach internetowych
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego zgodnie z potrzebami szkoły.
wrzesień 2016r.
Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego i złożenie go u Dyrektora Szkoły.

2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
- Gromadzenie materiałów i dokumentów.
okres stażu
Potwierdzenia, sprawozdania, opracowane materiały, zdjęcia.

3. Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego.
- Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
maj 2019r.
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

4. Śledzenie i analizowanie zadań i potrzeb szkoły.
- Analiza dokumentacji szkolnej: Statutu Szkoły, Programu Wychowawczego Szkoły, Programu Profilaktyki.
wrzesień 2016r.
wrzesień 2017r.
wrzesień 2018r.
Uwzględnienie potrzeb szkoły w planie rozwoju zawodowego.

5. Poszerzanie wiedzy w zakresie pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej oraz wykorzystanie
jej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły.
- Systematyczny udział w doskonaleniu swoich umiejętności dydaktyczno – wychowawczych w kursach, warsztatach i szkoleniach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych.
- Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
okres stażu
Zaświadczenia o ukończeniu form doskonalenia.

6. Gromadzenie literatury przedmiotowo – metodycznej.
- Utworzenie klasowej biblioteczki nauczyciela i wychowawcy.
okres stażu
Bibliografia.

7. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych.
- Studiowanie czasopism i literatury fachowej, poradników metodycznych z dziedziny edukacji wczesnoszkolnej, matematyki, psychologii i pedagogiki.
rok szkolny 2016/2017
2017/2018
2018/2019
Rejestr przyswojonych pozycji bibliograficznych.

8. Przygotowanie zestawów testów sprawdzających wiadomości i umiejętności uczniów.
- Opracowanie i przeprowadzenie testów. Konstruowanie wniosków do dalszej pracy.
rok szkolny 2016/2017
2017/2018
2018/2019
Arkusze opracowanych testów.

9. Praca z uczniem zdolnym.
- Prowadzenie zajęć rozwijających dla uczniów klasy I
I rok szkolny 2016/2017
Dziennik zajęć dodatkowych.

10. Praca z uczniem z trudnościami w nauce.
- Prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla uczniów
rok szkolny 2016/2017
Dziennik zajęć dodatkowych.

11. Podjęcie działań promujących szkołę w środowisku lokalnym.
- Udział w przygotowywaniu uroczystości i imprez szkolnych takich jak: Dzień Kropki, Dzień Pluszowego Misia, Dzień Wiosny, Dzień Matki.
- Przygotowywanie uczniów do występu podczas festynu rodzinnego
Wrzesień 2016
listopad 2016r.
marzec 2017r.
maj 2017r.
. Zdjęcia, artykuł w internecie


§ ust. 2 pkt 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1.
Umiejętne posługiwanie się komputerem oraz korzystanie z Internetu jako narzędzia do wyszukiwania potrzebnych informacji.

- Wyszukiwanie informacji dotyczących awansu zawodowego nauczycieli i śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego.
- Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji.

rok szkolny 2016/2017
2017/2018
2018/2019
Przykładowe adresy stron internetowych.

2. Wykorzystanie Internetu w zakresie realizacji działań dydaktyczno – wychowawczych. - Wdrażanie uczniów do korzystania
z technologii komputerowej (zgodnie z ich możliwościami) podczas przygotowywania materiałów do lekcji w postaci kart pracy, prezentacji. okres stażu

Przygotowane karty pracy, przygotowane prezentacje.

3. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.
- Wykonywanie pomocy dydaktycznych na zajęcia lekcyjne.
- Opracowywanie podziękowań dla rodziców, dyplomów, świadectw, itp.
okres stażu
Przykładowe materiały opracowane z wykorzystaniem technologii komputerowej.

4. Przygotowanie prezentacji multimedialnyh.
- Wykorzystanie opracowanych prezentacji podczas lekcji.
okres stażu
Płyta CD z prezentacjami.

5. Wykorzystanie tablicy multimedialnej podczas prowadzenia lekcji.
- prowadzenie zajęć z wykorzystaniem tablicy multimedialnej i multibooka.
Okres stażu
Scenariusz przeprowadzonej lekcji.

6. Zamieszczanie na szkolnej stronie internetowej informacji i materiałów dotyczących wydarzeń klasowych.
- przygotowanie i zamieszczanie na stronie informacji dotyczących życia klasy takich jak: klasowa wigilia, klasowy Dzień Babci
i Dziadka, Klasowy Dzień Matki, Klasowy Dzień Dziecka.
grudzień 2016r.
styczeń 2017r.
maj 2017r.
czerwiec 2017r.
Szkolna strona internetowa.

7. Opracowanie materiałów z okresu stażu z wykorzystaniem komputera.
- Dokumentowanie awansu zawodowego.
okres stażu
Przykładowe materiały opracowane z wykorzystaniem technologii komputerowej.


§ ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

1. Poprowadzenie zajęć otwartych.
- Przygotowanie scenariusza i przeprowadzenie zajęć.
kwiecień 2017r.
scenariusz lekcji, ewaluacja obserwatorów zajęć.

2. Publikacja.
- Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej.
rok szkolny 2016/17
Zrzut z ekranu.

3. Dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach doskonalących z innymi nauczycielami.
- Wymiana doświadczeń z nauczycielami uczącymi na tym samym etapie edukacyjnym.
- Przekazywanie wybranych materiałów zainteresowanym nauczycielom.
okres stażu
Poświadczenie nauczycieli współpracujących.

4. Praca w zespole edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.
- Wymiana doświadczeń z nauczycielami zespołu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.
okres stażu
Plany pracy zespołu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, sprawozdania z pracy zespołu.

5. Opieka nad nauczycielami stażystami - prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli okres stażu Karty obserwacji zajęć


§ ust. 2 pkt 4 lit. c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Organizowanie wycieczek poszerzających wiedzę uczniów oraz kształtujących umiejętność kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych.
- Organizowanie wycieczek i wyjść klasowych.
okres stażu
Karty wycieczek.

2. Organizowanie imprez szkolnych i klasowych.
- Organizowanie uroczystości klasowych i szkolnych wynikających z kalendarza imprez i uroczystości szkolnych.
- Współpraca z Samorządem Uczniowskim.
według kalendarza pracy szkoły
Scenariusze uroczystości, zdjęcia, artykuły w prasie lokalnej.

3. Organizowanie konkursów szkolnych i pozaszkolnych
- konkurs na najładniejszy zeszyt ucznia klasy II
- kartka bożonarodzeniowa
- ozdoba wielkanocne,
- Wspomnienia z wakacji
- międzyszkolny konkurs fotograficzny "Wiosna w Tarnowie"
Okres stażu
Wg harmonogramu konkursów
Regulaminy konkursów, zdjęcia, artykuły w prasie.
Ewaluacja konkursu wśród uczestników i opiekunów.

4.
Organizowanie dodatkowych zajęć służących wyrównywaniu szans edukacyjnych.
- Prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów mających trudności w uczeniu się.
rok szkolny 20162017
Dziennik zajęć dodatkowych.

5.
Praca w szkolnych zespołach, komisjach powołanych przez
Dyrektora Szkoły.
- Praca w komisjach konkursowych , zespołach zadaniowych.
okres stażu
Sprawozdania z przeprowadzonych konkursów, prac zespołu.


§ ust. 2 pkt 4 lit. d

Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym.

1. Ukończenie Podyplomowych Studiów Języka Angielskiego dla Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej. - Zdobycie kwalifikacji do uczenia języka angielskiego w klasach I-III.
okres stażu
Dyplom ukończenia studiów.


§ ust. 2 pkt 4 lit. e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Tarnowie
- Cykliczne konsultacje i kierowanie dzieci do poradni.
- Realizacja zaleceń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
okres stażu
Praca z dzieckiem z opinią lub orzeczeniem.

2. Współpraca z wydawnictwami w celu pozyskiwania pomocy dydaktycznych.
- Pozyskiwanie pomocy dydaktycznych.
- Pozyskiwanie nagród na szkolne konkursy.
- Udział w spotkaniach szkoleniowych.
okres stażu
Zaświadczenia od wydawnictwa.

3. Współpraca z Komendą Powiatową Policji w Tarnowie
- Organizowanie spotkań z policjantem na temat bezpieczeństwa.
rok szkolny 2016/17
Sprawozdanie z przebiegu spotkania, zdjęcia.

4. Udział w akcjach charytatywnych.
- Uczestnictwo w akcji charytatywnej
okres stażu
Podziękowanie, zdjęcia

5. Aktywna współpraca z rodzicami.
- kontakty indywidualne, zebrania grupowe.
- pedagogizacja rodziców.
- angażowanie rodziców w organizację uroczystości szkolnych i klasowych (Dzień Chłopaka, wigilia klasowa, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka).
rok szkolny
2016/2017
2017/2018
2018/2019
Referat dotyczący pedagogizacji, zdjęcia z uroczystości.


§ ust. 2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1.
Opis i analiza przypadku problemu wychowawczego ucznia.
- analiza problemów szkolnych ucznia, zaangażowanie zespołu klasowego do pomocy rozwiązywania problemów ucznia, poprawa zachowania.
okres stażu
Poświadczenie Dyrekcji

2.
Opis i analiza przypadku problemu edukacyjnego ucznia.
- wypracowanie form pracy z uczniem mającym trudności w nauce, poprawa wyników nauczania.
okres stażu
Poświadczenie Dyrekcji

Zatwierdzono do realizacji: Nauczyciel odbywający staż:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.