X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40497
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
mgr Teresa Całka
nauczycielka zatrudniona w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Koronowie na stanowisku nauczyciela religii
Okres trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
od 1.09.2016 r. do 31.05.2019 r.
Podstawa prawna:
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 listopada2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, na skutek wdrożenia działań mających na celu
doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
(§ 8 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia)

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
(Tabela dop. red.)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.
2. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
3. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
Sierpień 2016
Sierpień 2016
Wrzesień 2016
Prawidłowo sformułowane dokumenty.
Wniosek.
Plan rozwoju zawodowego.

2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
Gromadzenie dokumentacji.
Cały okres stażu
Zaświadczenia, opracowane materiały.

3. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju.
1. Sporządzenie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju.
2. Uzyskanie oceny dorobku zawodowego.
Maj 2019
Maj/czerwiec
2019
Sprawozdanie.
Ocena dorobku zawodowego.

4. Podejmowanie działań na rzecz podwyższenia jakości
pracy szkoły.
1. Aktywny udział w zespole promującym sylwetkę patrona szkoły.
2. Współpraca przy tworzeniu programu wychowawczego szkoły.
Cały okres stażu
Zaświadczenie dyrektora.
Notatki własne.

5. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy.
1. Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
2. Udział w formach doskonalenia organizowanych przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej
Pelplińskiej (konferencje przedmiotowometodyczne, warsztaty).
Cały okres stażu
Zaświadczenia.

6. Samoocena i analiza własnej pracy.
1. Hospitacja zajęć przez dyrektora szkoły i wizytatora dekanalnego.
2. Analiza własnych osiągnięć.
Zgodnie z terminami wyznaczonymi
Konspekt zajęć, arkusz hospitacji.
przez dyrektora szkoły i wizytatora dekanalnego

7. Formacja duchowa katechety.
Udział w rekolekcjach dla katechetów.
W czasie trwania stażu
Zaświadczenia.

8. Studiowanie czasopism i literatury katechetycznej.
1. Lektura i analiza literatury katechetycznej.
2. Prenumerata czasopisma „Katecheta”.
3. Poszukiwanie nowych metod aktywizujących uczniów na katechezie.
4. Wymiana doświadczeń z innymi katechetami i nauczycielami.
Cały okres stażu
Wykaz przeczytanej literatury.

9. Podejmowanie dodatkowych zajęć w celu rozwijania zainteresowań i twórczej działalności uczniów.
1. Przygotowanie uczniów do konkursów organizowanych przez Wydział
Katechetyczny w Pelplinie.
2. Praca z uczniami biorącymi czynny udział w nabożeństwach parafialnych zgodnych z rokiem liturgicznym.
3. Zaangażowanie dzieci we wspólną pracę nad przygotowaniem uroczystości o tematyce religijnej w szkole oraz w kościele.
4. Przygotowanie gazetek tematycznych.
5. Prowadzenie Koła Misyjnego.
W czasie
trwania stażu
Scenariusze, dyplomy,
sprawozdania, potwierdzenia,
regulaminy konkursów.
Scenariusze zajęć.
Program Koła.


Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
(§ 8 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia)

1. Zastosowanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
1. Przygotowywanie pomocy dydaktycznych na lekcje, sprawdzianów, scenariuszy
katechez i uroczystości, testów, konkursów.
2. Przygotowywanie materiałów na gazetki o tematyce religijnej.
3. Korzystanie na zajęciach, apelach, uroczystościach z rzutnika, tablicy multimedialnej.
4. Opracowanie prezentacji multimedialnych.
5. Wyszukiwanie i przetwarzanie informacji z
Internetu na potrzeby katechezy.
Cały okres stażu
Spis wykorzystanych programów, pomoce dydaktyczne, wykaz stron www.

2. Publikacja własnych materiałów w Internecie.
1. Umieszczenie planu rozwoju zawodowego w Internecie.
2. Dzielenie się zdobytą wiedzą poprzez udostępnienie opracowanych materiałów na łamach stron internetowych.
W czasie
trwania stażu
Adresy stron www.


Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności
dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia
zawodowego lub innych zajęć
(§ 8 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia)

1. Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom.
1. Prowadzenie zajęć otwartych dla katechetów z dekanatu.
2. Współpraca z katechetami w parafii – udział w spotkaniach, wymiana doświadczeń.
W czasie
trwania stażu.
Scenariusze zajęć potwierdzenie dyrekcji i proboszcza.


Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, pomocą
społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
(§ 8 ust. 2 pkt 4a Rozporządzenia)

1. Opracowanie i wdrożenie programu „Adopcja na odległość”.
Napisanie programu, jego wdrożenie i ewaluacja w klasach IV-VI.
Cały okres stażu
Program.

2. Opracowanie programu zajęć terapii pedagogicznej.
Napisanie programu, jego wdrożenie i ewaluacja w klasach IV-VI.
Cały okres stażu
Program.


Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących działań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
(§ 8 ust. 2 pkt 4c Rozporządzenia)

1. Rozwijanie zainteresowań dzieci działalnością misyjną.
1. Prowadzenie zajęć Koła Misyjnego.
2. Lektura czasopism misyjnych.
3. Zapoznanie dzieci z działalnością misyjną Ojca Świętego Jana Pawła II – pierwszego wśród misjonarzy współczesnego świata.
W czasie trwania stażu
Sprawozdanie.

2. Kształtowanie postaw chrześcijańskich wśród uczniów.
1. Przygotowanie czytań mszalnych i procesji z darami dla uczniów uczestniczących w
niedzielnych Mszach Świętych dla dzieci.
2. Przygotowanie nabożeństw różańcowych prowadzonych przez dzieci.
3. Przygotowanie z dziećmi jasełek. Włączenie do przygotowań rodziców.
4. Przygotowanie dzieci do udziału w szkolnych Rekolekcjach Wielkopostnych.
5. Angażowanie uczniów do czynnego udziału w parafialnej procesji Bożego Ciała.
6. Przygotowanie uczniów do konkursów religijnych związanych m.in. z patronem szkoły.
W czasie
trwania stażu
Potwierdzenia księdza proboszcza, zdjęcia, scenariusze.
Regulaminy konkursów, dyplomy, podziękowania.

3. Budzenie szacunku do miejsc czci oraz kultu religijnego.
1. Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę i do Lichenia.
2. Pielgrzymka do Sanktuarium Maryjnego w Byszewie.
3. Wspólne wyjścia z uczniami do kościoła.
W czasie
trwania stażu
Potwierdzenia księdza proboszcza.

4. Organizowanie i przeprowadzanie konkursów szkolnych o charakterze religijnym.
Organizowanie konkursów o tematyce religijnej na terenie szkoły.
W czasie trwania stażu
Regulaminy, dyplomy.


Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami,
instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
(§ 8 ust. 2 pkt 4e Rozporządzenia)

1. Podejmowanie różnorodnych form współpracy z różnymi instytucjami, parafią i rodzicami.
1. Współpraca ze Stowarzyszeniem „Rodzina Kolpinga”.
2. Współpraca z parafią w przygotowaniu „Balu Wszystkich Świętych”.
3. Opieka nad dziećmi podczas nabożeństw.
4. Udział w spotkaniach katechetów z księdzem proboszczem.
5. Rozmowy z rodzicami w ramach dni otwartych.
W czasie trwania stażu
Potwierdzenia księdza proboszcza, notatki.

2. Propagowanie akcji charytatywnych.
1. Prowadzenie akcji zbiórki znaczków i funduszy na rzecz misji.
2. Zorganizowanie zbiórki pieniężnej dla uczniów uzdolnionych w ramach akcji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
W czasie trwania stażu
Podziękowania, protokoły zbiórki, zaświadczenie dyrektora szkoły.


Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i
rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
(§ 8 ust. 2 pkt 5 Rozporządzenia)

1. Rozpoznawanie i rozwiązywane problemów edukacyjnych i wychowawczych.
1. Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznania problemów edukacyjnych i wychowawczych.
2. Współpraca z pedagogiem szkolnym.
W czasie trwania stażu
Opis i charakterystyka podjętych działań.
Zaświadczenie.

Plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i w trakcie realizacji może podlegać modyfikacji.

Opracowała:
Zatwierdzam do realizacji:
........................................ ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.