X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40484
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego - język angielski

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
mgr imię i nazwisko
nauczyciel mianowany
w Szkole Podstawowej
ubiegający się o stopień zawodowy
nauczyciela dyplomowanego
Termin rozpoczęcia stażu: 1 września 2015 r. Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Termin zakończenia stażu: 31 maja 2018 r.
........................................ data zatwierdzenia planu, pieczęć i podpis dyrektora

Część I: Dane osobowe
Imię i nazwisko:
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
Posiadane kwalifikacje: wykształcenie wyższe magisterskie
Pełniona funkcja, nauczany przedmiot: nauczyciel języka angielskiego, logopeda szkolny
Staż pracy pedagogicznej: 7 lat

Część II: Planowanie dalszego rozwoju
1. Wstęp
W związku z ubieganiem się o stopień nauczyciela dyplomowanego podjęłam się napisania planu rozwoju zgodnego z obowiązującymi aktami prawnymi:
a. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)
b. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 26 marca 2013 r. poz. 393).

2. Zadania i sposób realizacji
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły;

a.Analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego - ustawy, rozporządzenia MEN, Karta Nauczyciela;
b. Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu;
c. Opracowanie planu rozwoju zawodowego
d. Prowadzenie dokumentacji planu rozwoju zawodowego - gromadzenie dokumentów;
e. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz przyjętych;
f. Doskonalenie własnego warsztatu pracy -poprzez udział w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej, różnych formach doskonalenia adekwatnego do potrzeb własnych i szkoły oraz samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej -umożliwiające poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły;
g. Wykorzystywanie technik komputerowych w prowadzeniu lekcji;
h.Poszukiwanie rozwiązań problemów pedagogicznych w różnych źródłach (Internet, prasa pedagogiczna);
i. Gromadzenie oraz dbanie o pomoce dydaktyczne;
j. Udział oraz współudział w przygotowaniu i realizacji uroczystości, imprez i konkursów

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
a.Prowadzenie dokumentacji przebiegu stażu oraz dokumentacji szkolnej przy wykorzystaniu komputera;
b. Administrowanie strony internetowej szkoły;
c. Kontakt z wydawnictwami językowymi za pośrednictwem poczty elektronicznej (informacje o szkoleniach, warsztatach, i nowościach wydawniczych);
d. Opracowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych poprzez korzystanie z zasobów Internetu;
e. Korzystanie z programów multimedialnych oraz z nowości dydaktycznych na stronach internetowych;
f. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem komputerów, sprzętu multimedialnego i Internetu;
g. Wykorzystanie gier edukacyjnych (multimedialnych) podczas prowadzenia lekcji j. angielskiego i zajęć logopedycznych;
h. Utworzenie i aktualizowanie strony internetowej dla uczniów szkoły zawierającej materiały wspomagające naukę języka angielskiego;
i. Publikacja scenariuszy lekcji i uroczystości w Internecie;
j. Redagowanie i przygotowywanie materiałów na gazetkę w sali językowej oraz na gazetkę dotyczącą współpracy szkoły z UNICEF.

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;
a.Praca w zespołach zadaniowych powoływanych przez Dyrektora Szkoły;
b. Konsultacje w sprawach dydaktycznych i wychowawczych z innymi nauczycielami – opinie, wymiana doświadczeń, poszukiwanie rozwiązań;
c. Prowadzenie zajęć otwartych;
d. Dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach i warsztatach pedagogicznych;
e. Opracowywanie i udostępnienie przygotowanych scenariuszy imprez i uroczystości zainteresowanym nauczycielom;
f. Konsultacje z nauczycielami języka angielskiego oraz logopedami z innych szkół;
g. Pedagogizacja rodziców.

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych,wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich;
a. Opracowanie i wdrożenie własnego programu nauczania języka angielskiego dla oddziału przedszkolnego.

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych;
a. Organizowanie oraz współorganizowanie wyjazdów i wycieczek mających na celu zapoznanie uczniów z dziedzictwem kulturowym regionu i kraju;
b. Współpraca z SU w celu organizowania aktywnego i ciekawego sposobu spędzania czasu dla uczniów;
c. Organizowanie konkursów na terenie szkoły;
d. Realizacja programów i projektów edukacyjnych;
e. Przygotowywanie uczniów do konkursów językowych;
f. Udział w realizacji w szkole akcji i programów świadczących pomoc uczniom („Szklanka mleka”, badanie wad postawy, itp.)

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami;
a.Współpraca w realizacji zadań z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną;
b. Współpraca z Kołem Gospodyń Wiejskich w celu realizowania edukacji regionalnej;
c. Współpraca z PPN;
d. Współpraca ze szkolnym pedagogiem.

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
a. Opis i analiza co najmniej dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych/ wychowawczych z uwzględnieniem uzyskanych rezultatów wniosków końcowych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.