X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40456
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego nauczyciela ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego
mgr Marty Andrzejewskiej
nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko: mgr Marta Andrzejewska
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2016 r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31 maj 2018 r.
Opiekun stażu: .............

PODSTAWA PRAWNA
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Rozdział tekst jednolity w Dz. U. z 2018 r. poz. 967 stan prawny na dzień 01.09.2018 r.)
• Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r., poz. 1574)

Cele opracowanego planu rozwoju w oparciu o:
• wiedzy o poszczególnych obszarach pracy szkoły oraz określenie możliwości i podejmowanie w tym zakresie działań własnych poprzez uczestnictwo w pracy organów szkoły.
• Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe.
• Podniesienie efektywności działań wychowawczo – dydaktycznych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań.
• Aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu szkoły.
• Rozszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.
• Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego.

Wymagania Rozporządzenia Zadania do wykonania i formy realizacji Termin realizacji
§ 7.1.1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły.
1. Aktywna realizacja zadań opiekuńczych i wychowawczych:
 Organizacja i uczestnictwo w różnych formach upowszechniania kultury (wyjazdy klasowe do teatru, kina, muzeum itp.). Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych.
2. Analiza organizacji zadań i zasad funkcjonowania szkoły

3. Analiza dokumentacji szkolnej:
 Statutu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku,
 Regulaminu Rady Pedagogicznej,
 Programu Profilaktyczno-Wychowawczego Szkoły,
 procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia

4. Poznanie procedury awansu zawodowego
 Analiza przepisów prawa oświatowego dot. Awansu zawodowego tj. ustaw, rozporządzeń.

5. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, konspektów lekcji.

6. Uczestniczenie w pracach różnych organów szkoły.
 Aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
 Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
 Praca w Samorządzie Uczniowskim
 Współpraca z Radą Rodziców

7. Przygotowanie projektu
sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
 Autoanaliza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego.

Cały okres trwania stażu

wrzesień 2018 - notatki
wrzesień 2018 - notatki

Wrzesień 2018

Cały okres stażu - Konspekty, zaświadczenia, potwierdzenia
Cały okres stażu -Zaświadczenie dyrektora

maj 2019 - Sporządzenie sprawozdania

§ 7.1.2. Doskonalenie kompetencji w związku z wykonywanymi obowiązkami, zwłaszcza w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych; 1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu.
 Aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym
 Zdobycie nowych doświadczeń, rozwinięcie własnych zainteresowań i uzdolnień poprzez udział w różnego rodzaju pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego, warsztatach metodycznych, sesjach dla nauczycieli, kursach i konferencjach dotyczących matematyki organizowanych przez różne instytucje doskonalenia zawodowego nauczycieli
2. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej i metodycznej.
 Poszerzanie wiedzy z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych z uwzględnieniem specyfiki zadań realizowanych przez szkołę.
 Studiowanie literatury fachowej, pedagogiczno-psychologicznej, publikacji i portali internetowych dla nauczycieli
3. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 Prowadzenie kółka rękodzieła i wokalnego dla uczniów uzdolnionych Cały okres trwania stażu –zaświadczenia

Cały okres trwania stażu –prowadzenie dziennika lektur, potwierdzenie opiekuna stażu

Cały okres stażu -librus
§ 7.1.3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu w wymiarze co najmniej 4 godzin w roku szkolnym oraz dyrektora szkoły w wymiarze co najmniej jednej godziny w okresie stażu oraz omawiać je z osobą, w której obecności zajęcia zostały przeprowadzone; 1. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu oraz dyrektora szkoły konsultacje, przeprowadzenie zajęć, omówienie zajęć, ewaluacja.
Cały okres trwania stażu - Karty obserwacji, konspekty
§ 7.1.4. Przeprowadzenie co najmniej 2 godzin zajęć otwartych dla nauczycieli szkoły, w której odbywam staż, oraz dokonanie ich ewaluacji, w obecności, w miarę możliwości, nauczyciela-doradcy metodycznego w zakresie tych zajęć. 1. Przeprowadzenie zajęć otwartych konsultacje, przeprowadzenie zajęć, omówienie zajęć, ewaluacja. Cały okres stażu - kospekty
§ 7.2.1. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, 1. Współpraca z opiekunem stażu
 Ustalenie zasad współpracy z opiekunem stażu.
 Analiza przygotowanego planu rozwoju.
 Analiza opracowanego sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
2. Doskonalenie umiejętności zawodowych w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej.
 Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach, warsztatach, zgodnie z własnymi zainteresowaniami i potrzebami szkoły, np.: egzamin ósmoklasisty, metody aktywizujące na godzinach wychowawczych,
 Uczestniczenie w szkoleniowych zebraniach Rady Pedagogicznej.
 Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
 Korzystanie z portali, stron internetowych poświęconych edukacji oraz czasopism, poradników metodycznych oraz literatury fachowej.
 Gromadzenie oraz utworzenie własnej bazy materiałów dydaktycznych
 Opracowanie własnych pomocy dydaktycznych z muzyki, plastyki
 Uczestnictwo w pracach związanych z realizacją wrzesień 2018 koniec stażu cały okres stażu zgodnie z harmonogramem szkoleń zgodnie z ustaleniami z opiekunem
3. Uczestnictwo w pracach związanych z realizacją zadań szkoły:
 Współtworzenie i aktualizacja dokumentacji szkolnej w ramach Zespołu Statutowego
 udział w posiedzeniach i szkoleniach Rady Pedagogicznej.
 Udział w pracach zespołu ds. ewaluacji: budowanie planu ewaluacji, tworzenie narzędzi, prowadzenie badań, analiza, raport, omówienie wyników
4. Współpraca przy organizowaniu uroczystości szkolnych
 Organizowanie lub współorganizowanie uroczystości szkolnych, np. Andrzejki, Wigilia, Walentynki, Dzień Babci, Matki, Chłopaka, Kobiet
 Zamieszczanie na stronie internetowej szkoły informacji z imprez i uroczystości klasowych – po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych rodziców uczniów wrzesień 2018

koniec stażu

cały okres stażu

zgodnie z harmonogramem szkoleń
zgodnie z ustaleniami z opiekunem

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

zgodnie z planem pracy rady pedagogicznej

zgodnie z planem pracy zespołu
cały okres stażu na bieżąco

zgodnie z terminami imprez
§ 7.2.2. Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 1. Poznanie środowiska uczniów:
 Obserwacja uczniów w różnych sytuacjach.
 Spotkania z rodzicami, rozmowy indywidualne, wspólne rozwiązywanie problemów szkolnych
2. Przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych i międzyszkolnych – praca indywidualna lub zespołowa z wybranymi uczniami, pomoc w zbieraniu materiałów.
3. Poszerzanie wiedzy na temat potrzeb rozwojowych uczniów.
 Gromadzenie literatury: Psychologia w szkole, Charaktery, Edukacja wzbogacająca życie, Pozytywna Dyscyplina w klasie, Pozytywna Dyscyplina dla nastolatków
 Współpraca z innymi wychowawcami, pedagogiem szkolnym, nauczycielami uczącymi w danej klasie, specjalistami
 Opieranie się na opiniach wydanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w celu rozpoznania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów.
 Dostosowanie metod i form pracy do możliwości psychofizycznych uczniów
 Rozszerzenie tematyki zajęć dla uczniów uzdolnionych i zainteresowanych, Tworzenie dodatkowych zadań
 Dostosowanie form i metod pracy tak, aby angażować każdego ucznia (zróżnicowane zabawy, gry, konkursy).
cały okres stażu
wg potrzeb

cały okres stażu

cały okres stażu

na początku każdego roku szkolnego

na bieżąco

na bieżąco

cały okres stażu
§ 7.2.3. Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia.  Korzystanie z portali, stron internetowych i czasopism przeznaczonych dla wychowawców, nauczycieli plastyki, muzyki, socjoterapeutów w celu inspiracji do ciekawych rozwiązań metodycznych.
 Stosowanie metod opartych na działaniu, przeżywaniu, poznawaniu: burza mózgów, mapa myślowa, gry dydaktyczne, dyskusja dydaktyczna,
 Opracowanie pomocy i zabaw dydaktycznych, kart pracy, kart do gier, prowadzenie zajęć z wykorzystaniem ćwiczeń aktywizujących,
 Przygotowanie projektu edukacyjnego z plastyki, pt: Słupsk – Zaczarowani Sztuką
cały okres stażu

na bieżąco

cały okres stażu

na bieżąco

1 projekt w roku szkolnym w I i II semestrze
§ 7.2.4. Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy 1. Ewaluacja .
 Dokonywanie refleksji dotyczącej własnej pracy dydaktycznej i wychowawczej: kwestionariusze ankiet dla uczniów i rodziców na zakończenie każdego roku szkolnego
 Analiza wyników nauczania i wyciąganie wniosków do dalszej pracy.
 Analiza osiągnięć uczniów po przeprowadzonych kartkówkach, klasówkach
 Analiza osiągnięć semestralnych i rocznych
 Konsultowanie przeprowadzonych zajęć z osobą obserwującą.
 Krótkie formy zbierania informacji zwrotnej po zajęciach:, Podobało mi się/nie podobało mi się, 3 buźki, termometr odczuć, dyskusja, itp
raz w roku szkolnym 2018/19

zgodnie z harmonogramem diagnoz

w trakcie każdego roku stażu

na bieżąco
§ 7.2.5. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego. 1. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna
 Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć prowadzonych.
 Przedstawienie scenariusza zajęć do konsultacji
2. Przeprowadzenie zajęć w obecności opiekuna
 Ewaluacja – omówienie przebiegu i efektów zajęć
3. Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora
 Ustalenie z dyrektorem terminu zajęć
 Przedstawienie opiekunowi scenariusza zajęć do konsultacji
 Przeprowadzenie zajęć w obecności dyrektora
 Ewaluacja - omówienie przebiegu i efektów zajęć
4. Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia
 Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami uczącymi w danej klasie
 Udział w zespole wychowawczym, omawianie problemów
 Udział w zespole ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznym, współpraca przy tworzeniu IPETów
 Dzielenie się wiedzą zdobytą na szkoleniach – prowadzenie warsztatów dla nauczycieli wychowawców – Pozytywna Dyscyplina w klasie
5. Przeprowadzenie co najmniej 2 godziny zajęć otwartych dla nauczycieli szkoły oraz dokonanie ich ewaluacji, w obecności nauczyciela w zakresie tych zajęć
6. Współpraca z nauczycielami z zespołu atystycznego
 wybór podręczników oraz pomocy dydaktycznych.
 Wymiana materiałów, pomysłów na temat szkoleń, konkursów.
 Przygotowanie sprawdzianów
 Realizacja działań w Dniach Nauki
 Realizacja działań związanych z e – Twiningiem: wybór tematu, przygotowanie prezentacji, wymiana informacji i produktów 4 zajęcia w każdym roku stażu

Po ustaleniu przez dyrektora

cały okres stażu zgodnie z potrzebami

cały okres stażu
według potrzeb

po szkoleniu, II semestr 2018/19r.

rok szkolny 2017/18, 2018/19

Wrzesień
2016/17/18/19

Na bieżąco
Kwiecień 2018/19

Marzec 2019
§ 7.2.6. Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. 1. Rozpoznawanie problemów środowiska uczniów i współczesnych problemów społeczno-cywilizacyjnych.
 Zapoznanie z orzeczeniami oraz opiniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
 Dostosowanie wymagań edukacyjnych
 Indywidualizacja metod i form pracy ze względu na potrzeby i możliwości uczniów
 Diagnozowanie środowiska rodzinnego uczniów we współpracy z pedagogiem szkolnym.
2. Współpraca z rodzicami
 Kontakty z rodzicami – zebrania, rozmowy indywidualne, rozwiązywanie problemów, kontakt przez e - dziennik
 Indywidualne rozmowy z uczniami
3. Działania związane z profilaktyką dopalaczy, używek oraz uzależnień od komputera, Internetu
 Uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych ludzi oraz otaczającego świata.
 Poruszanie tematyki dopalaczy, cyberprzemocy, fonoholizmu, depresji, mowy nienawiści
4. Kształtowanie prospołecznych postaw uczniów
 Udział w akcjach organizowanych przez różne organizacje na rzecz innych ludzi lub zwierząt.
 Kształtowanie postawy prozdrowotnych – Zdrowe Pudełeczko –kiermasz zdrowego jedzenia
5. Przekazywanie dziedzictwa kulturowego oraz kształcenie obywatelskich i patriotycznych postaw młodzieży.
 Udział w apelach, przygotowanie zespołu wokalnego z okazji 11 listopada, Jasełek

cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

Zgodnie z programem wychowawczo-profilaktycznym

WOŚP, Szlachetna Paczka, Góra Grosza, Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, Bezpieczny Azyl, Oddział Dziecięcy , Hospicjum, Schronisko Brata Alberta
§ 7.2.7. Umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której odbywał staż. 1. Posługiwanie się przepisami prawa oświatowego.
 Aktualizacja aktów prawnych dotyczących pracy nauczyciela, m. in.:
- Karta Nauczyciela;
- Ustawa Prawo oświatowe
- Ustawa o systemie oświaty
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej; o ocenianiu, awansie, podstawie programowej, pomocy psychologiczno- pedagogicznej, BHP, organizacji turystyki, dokumentacji
 Aktualizacja dokumentacji szkolnej. cały okres stażu
§ 7.2.8 Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych. 1. Korzystanie z narzędzi multimedialnych i informatycznych
 Przygotowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych (wykorzystanie zasobów stron internetowych dotyczących edukacji).
 Wykorzystanie i zachęcenie uczniów do korzystania z platform edukacyjnych (Chrome Music Lab, Kahoot)
 Prowadzenie dziennika elektronicznego.
 Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami na portalach związanych ze szkolnictwem, z wydawnictwem, z organizatorami konkursów,
 Wykorzystanie komputera i tablicy multimedialnej oraz innych dostępnych narzędzi. cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu
cały okres stażu

cały okres stażu

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.
(podpis nauczyciela) Zatwierdzam do realizacji
........................................ ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.