X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40443
Przesłano:

Sprawozdanie roczne z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

„Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły”
§ 8 ust. 2 pkt. 1

1. Kształcenie i doskonalenie zawodowe
 Od początku pracy zawodowej dbam o własne doskonalenie, podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe, zarówno w sferze dydaktycznej, jak i opiekuńczo – wychowawczej. W związku z tym uczestniczę w wielu formach doskonalenia zawodowego, które służą mojemu rozwojowi i podniesieniu jakości pracy przedszkola. Tematykę warsztatów, szkoleń, kursów, seminariów szukam i wybieram pod kątem przydatności i atrakcyjności. Ukończone warsztaty i szkolenia pozwoliły mi na poszerzenie wiedzy, wzbogacenie doświadczenia, prowadzenie ciekawych zajęć. Dzięki nim mogłam opracowywać ciekawe scenariusze zajęć, planować działania mające na celu jak największe i aktywne włączanie dzieci do zajęć, rozwijanie ich wyobraźni i ciekawości w poznawaniu otaczającego świata. W roku szkolnym 2017/2018 ukończyłam następujące formy doskonalenia zawodowego:
- „Odimienna metoda nauki czytania”(30.09.2017)
- „Pierwsza pomoc”(02.10.2017)
- „Head full of ideas”
- „Let’s play grammar kids” (21.04.2018)
 Aktywnie i systematycznie uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej przedszkola oraz uczestniczyłam w radach szkoleniowych w ramach WDN.
 Oprócz poszerzania swojej wiedzy poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego starałam się w miarę potrzeb i możliwości pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności pedagogiczne poprzez studiowanie literatury pedagogicznej i psychologicznej. Zakupiłam wiele pozycji podsuwających pomysły na ciekawe zajęcia i zabawy dla dzieci:
 Na bieżąco śledziłam publikacje ukazujące się w czasopismach pedagogicznych: „Bliżej Przedszkola”, „Nauczycielka Przedszkola”. W swojej pracy korzystałam również z czasopism: „Mały Artysta”, „Hobby”, „Hobby Extra”. Czerpałam z nich inspiracje na ciekawe pomysły plastyczne zarówno do pracy z dziećmi, jak i do dekoracji przedszkola. Bardzo często w pogłębianiu swojej wiedzy korzystałam z zasobów Biblioteki Pedagogicznej oraz z bogato wyposażonego kącika pomocy dydaktycznych w przedszkolu. Dzięki korzystaniu z różnorodnej literatury wzbogaciłam własną pracę i mogłam organizować dla dzieci różnorodne i ciekawe zajęcia.
 Często korzystałam także z materiałów zamieszczonych na licznych stronach internetowych, m.in.:
• WWW.men.waw.pl
• WWW.reformaprogramowa.men.gov.pl
• WWW.edux.pl
• WWW.literka.pl


2. Aktywny udział w tworzeniu dokumentów przedszkola
 Jako członek Rady Pedagogicznej staram się rzetelnie i czynnie współuczestniczyć w przygotowaniach dokumentów organizujących pracę przedszkola, opiniuję i zatwierdzam oraz opracowuję i modyfikuję rozmaite dokumenty wewnątrzprzedszkolne. Na początku roku szkolnego wraz z Radą Pedagogiczną biorę udział w tworzeniu i ewaluacji dokumentacji przedszkolnej (Roczny Plan Pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej, Program Profilaktyczny, Program Wychowawczy, plan współpracy z rodzicami).
 Współtworzyłam roczny plan pracy przedszkola, obszar „Aktywny Przedszkolak”, na koniec roku szkolnego opracowałam sprawozdanie z realizacji tego obszaru
 W ciągu roku systematycznie prowadzę dokumentację przedszkolną: zapisy w dzienniku zajęć, miesięczne plany pracy, arkusze obserwacji dzieci. Przygotowuję semestralne sprawozdania z realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych, wysuwam wnioski do dalszej pracy. Prowadzę kącik informacji dla rodziców, aktualizuję stronę internetową grupy - zamieszczam w niej wszystkie bieżące informacje oraz zdjęcia z wycieczek i uroczystości.
 W tym roku przeprowadziłam obserwację dzieci 3 i 4-letnich
 Współtworzyłam Projekt Ekologiczny, dzięki któremu pozyskaliśmy pieniądze na wycieczki edukacyjne dla dzieci oraz pomoce dydaktyczne

3. Wzbogacanie i doskonalenie warsztatu pracy
 W trosce o organizację własnego warsztatu pracy tworzyłam i gromadziłam narzędzia do pracy dydaktycznej (karty pracy, sylwety, ilustracje, książki, teksty, nagrania), które wykorzystuję w trakcie pracy z dziećmi, co w dużej mierze przyczynia się do ich uatrakcyjnienia oraz do podniesienia jakości mojej pracy.
 Samodzielnie tworzyłam pomoce dydaktyczne do zajęć z języka angielskiego (flashcards, gry i zabawy TPR, nagrania).
 Poprzez uczestnictwo w różnorodnych działaniach wzbogacam swoją wiedzę oraz nabywam umiejętności z zakresu organizowania i przeprowadzania zintegrowanych działań edukacyjnych. Poszukuję ciekawych metod prowadzenia zajęć poprzez studiowanie dostępnej literatury (zdobywam niezbędne informacje). Dzięki temu poznałam różnorodne formy pracy z dziećmi, metody i techniki wspomagające rozwój dziecka: pedagogika zabawy, elementy Metody Dobrego Startu, metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne, Metoda Gimnastyki Twórczej - improwizacji ruchowej R. Labana, Metoda Dennisona (Kinezjologia edukacyjna), zabawy paluszkowe i wierszyki-masażyki, zabawy integracyjne, bajki relaksacyjne oraz różnorodne techniki plastyczne. W swej pracy dydaktycznej stosuję nowatorskie metody aktywizujące dzieci. Do pracy z dziećmi wprowadzam elementy twórczego działania np.
- elementy ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,
- elementy ćwiczeń Metodą Dennisona,
- elementy Metody Pedagogiki Zabawy,
- elementy dziecięcej Matematyki E. Gruszczyk- Kolczyńskiej i E. Zielińskiej.
Stosując takie formy i metody pracy dzieci stawały się dzięki temu: aktywne, dociekliwe, kreatywne, przygotowane do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami, rozwijały swoje zainteresowania. Moi wychowankowie byli twórczy, rozwijali swoją wyobraźnię, by nie bali się nowości i zmian. Efektem tego jest większa skuteczność nauczania i trwalsza wiedza. Metody te pozwalają mi lepiej pracować i ułatwiają komunikację z dziećmi.
 W ciągu całego roku dbałam o estetyczny wygląd sali, starając się, aby była ona atrakcyjna dla dzieci i rodziców. Wykonując dekorację dbałam, o to aby była ona zgodna z tematyką kącików zainteresowań dzieci oraz aktualną porą roku. Organizacja kącików tematycznych przyczyniła się do zwiększenia różnorodności zabaw tematycznych, w które dzieci się bawią, pogłębiania wiedzy tak jak ma to miejsce w kąciku przyrody, matematycznym, języka angielskiego a także rozwijania indywidualnych zainteresowań dzieci (kącik fryzjerski, lalek, książki, plastyczny, muzyczny). Wykonuję również dekorację na uroczystości przedszkolne i przedszkolny hol. Takie działania przyczyniają się do podniesienia estetyki całego przedszkola i wpływają na jego zewnętrzny wizerunek.

4. Aktywizowanie środowiska rodzinnego do współpracy z przedszkolem
 Starannie dbam o prawidłowe relacje z rodzicami, swoją postawą zawsze staram się zachęcać ich do współpracy. Pozwala mi to na lepsze poznanie potrzeb dzieci, przyczyn zachowań, zainteresowań czy frustracji i niezadowolenia. Z roku na rok staram się, aby współpraca ta stawała się bardziej owocna i przynosiła coraz większe korzyści, zarówno dzieciom, jak i placówce.
 W ramach współpracy z rodzicami organizowałam zebrania ogólne. Podczas zebrań rodzice byli zapoznawani z rolą i celami wychowania przedszkolnego, programami i projektami edukacyjnymi realizowanymi w grupie, pozytywnie oceniali w/w programy i wyrażali zgodę na ich realizację. Ponadto prowadziłam indywidualne spotkania i konsultacje z rodzicami dzieci w sytuacjach, gdy wymagało tego dobro dziecka, bądź też na życzenie rodziców.
 Organizowałam regularne wystawy prac dzieci wykonanych w trakcie zajęć, dzięki czemu rodzice mogli na bieżąco analizować prace i obserwować rozwój umiejętności manualnych swoich dzieci.
 W ramach integracji rodziców ze środowiskiem przedszkolnym staram się włączać rodziców moich wychowanków w przygotowania i realizację wielu uroczystości, wycieczek, akcji. Pozwala to na bliższe poznanie się i nawiązanie pozytywnych relacji nauczyciel – rodzic, co niewątpliwie jest dużą korzyścią, nie tylko dla przedszkola, ale i dla dzieci. W roku szkolnym 2017/2018 przy współpracy z rodzicami zostały zorganizowane następujące uroczystości, wycieczki, akcje:
- „Mikołaj w przedszkolu” – 5.12.2017r.
- „Dzień Babci i Dziadka” – uroczystość z udziałem dziadków i rodziców – 07.02.2017r.
- XXV Wiosenne Igrzyska Przedszkolaków – udział we wspólnym kibicowaniu 21.04.2017r.
- „Cała Polska czyta dzieciom” – czytanie bajek przez mame Adasia Gosławskiego
- „Piknik rodzinny” - udział rodziców w zabawach i konkurencjach sportowych – 07.06.2017r.
 Angażuję rodziców w prace na rzecz grupy:
- udział w przygotowaniach uroczystości grupowych – przygotowanie strojów, poczęstunku,
- przekazywanie materiałów potrzebnych do pracy,
- przekazywanie zabawek na rzecz grupy,
- zaopatrywanie kącików tematycznych sali w niezbędne pomoce dydaktyczne – kącik książki,
kącik przyrodniczy,

 Włączyłam także rodziców w akcję „Poczytaj mi Mamo! Poczytaj mi Tato!” – rodzice bardzo chętnie przyjmowali zaproszenia i przychodzili czytać dzieciom bajki w przedszkolu.
 Angażuję rodziców do udziału w akcjach ekologicznych i charytatywnych oraz w przedszkolnych konkursach,
 Regularna współpraca z rodzicami pozwoliła mi nawiązać z nimi dobry kontakt i wspólnie działać na rzecz dobra i rozwoju dzieci.

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
§ 8 ust. 2 pkt.2

1. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej
 Wykorzystując w swojej pracy technologię informacyjną wzbogaciłam i podniosłam warsztat pracy własnej i przedszkola. Szybko mogłam pozyskiwać potrzebne informacje, poszerzyłam swoją wiedzę i zdobyłam nowe doświadczenia. Korzystałam często ze stron internetowych poświęconych edukacji oraz z serwisów dla nauczycieli przedszkola oraz nauczycieli języka angielskiego m.in.: www.men.gov.pl. www.literka.pl, www.nauczycieleprzedszkola.pl, www.eduforum.pl, www.edukacja.edux.pl, www.blizejprzedszkola.pl, www.calapolskaczytadzieciom.pl oraz wiele stron przedszkoli i instytucji zajmujących się dziećmi. Utrzymywałam elektroniczny kontakt z innymi nauczycielami w celu wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i materiałów dydaktycznych. Jak również na swoją skrzynkę e-mailową otrzymuję także materiały ze szkoleń i warsztatów. Za pomocą Internetu śledziłam także zmiany w prawie oświatowym: www.men.gov.pl. Mogłam także na bieżąco śledzić pojawianie się nowości wydawniczych dotyczących wychowania przedszkolnego oraz nauczania języka angielskiego w przedszkolu. Wymienić tu należy m.in. strony: www.edukacyjna.pl, www.harmonia.pl, www.blizejedukacji.pl, www.jednosc.com.pl.
 W swojej pracy pedagogicznej wykorzystuję programy komputerowe do przygotowywania dokumentacji przedszkolnej oraz wzbogacenia pracy pedagogicznej.
• Znajomość programu Open Office - wykorzystuję do tworzenia i opracowywania dokumentacji przedszkolnej: planów pracy, referatów, sprawozdań, scenariuszy zajęć i uroczystości; zaproszeń, podziękowań i dyplomów, referatów na spotkania z rodzicami; regulaminów konkursów; pomocy do zajęć – kart pracy, ilustracji; projektowania dyplomów dla dzieci. Opracowałam także Plan rozwoju zawodowego.
• Program PowerPoint OpenOffice – wykorzystuję do tworzenia prezentacji multimedialnych
• Dzięki programowi Picassa - przygotowuję zdjęcia do Albumu Fotograficznego na stronę internetową przedszkola;
• Współredaguję stronę internetową przedszkola, umieszczam informacje o grupie, w której pracuję w tym roku szkolnym, zamieszczam wiersze i piosenki, propozycje zabaw z dziećmi, artykuły dla rodziców.

2. Wykorzystanie technik komputerowych do opracowania dokumentacji związanej z awansem zawodowym
 Wykorzystując technologię komputerową opracowałam materiały związane z awansem zawodowym: plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie roczne.
 Na bieżąco dokumentuję przebieg realizacji planu rozwoju zawodowego w postaci: zaświadczeń, podziękowań, programów, scenariuszy, zdjęć, sprawozdań.

3. Wykorzystanie nowoczesnych środków audiowizualnych do zajęć edukacyjnych
 Wykorzystuję technologię komputerową jako środek dydaktyczny na zajęciach. Prowadzone przeze mnie zajęcia mają pokazać dzieciom, jak rozsądnie korzystać z komputera, że jest on przede wszystkim cennym źródłem wiedzy. W trakcie tych zajęć korzystałam z programów tj. „Klik” czy „Kuferek”. Zabawa poprzez komputer jest jedną z najważniejszych form aktywności, dziecko poznaje świat, wyraża swoje potrzeby, dążenia i możliwości. Bawiąc się z komputerem dziecko ćwiczy pamięć, wyobraźnię, spostrzegawczość, koordynację ręki i oka, doskonali zręczność manualną, refleks, wyobraźnię przestrzenną, a także utrwalały wiadomości zdobyte wcześniej na zajęciach.
 W codziennej pracy z dziećmi wykorzystuję: płyty CD i kasety magnetofonowe, filmy edukacyjne, gry edukacyjne, prowadzę dokumentację fotograficzną (zastosowanie aparatu cyfrowego, drukarki i skanera).

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach
wewnętrznego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
§ 8 ust.2 pkt. 3

1. Wymiana doświadczeń, warsztatu pracy z innymi nauczycielami
 W ciągu roku szkolnego 2016/2017 aktywnie współpracowałam z innymi nauczycielami podczas:
- przygotowań uroczystości i imprez przedszkolnych,
- organizacji wycieczek, ich planowaniu i realizacji,
- tworzenia wspólnych programów i projektów,
- udostępniania innym nauczycielom scenariuszy zajęć i uroczystości,
- systematycznie dzieliłam się wszelkimi nowościami, informacjami, które uzyskiwałam
podczas udziału w kursach, warsztatach i szkoleniach.
 Opracowałam i udostępniłam innym nauczycielom opracowane przeze mnie następujące materiały: scenariusze uroczystości, scenariusze zajęć, miesięczne plany pracy, własne pomoce dydaktyczne.
 Będąc członkiem Rady Pedagogicznej aktywnie i systematycznie uczestniczyłam w pracach organów przedszkola związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze Statutu Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Bełchatowie oraz potrzeb przedszkola i środowiska lokalnego. Brałam udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz w posiedzeniach Rad Samokształceniowych. Spotkania te służyły głównie wymianie poglądów, wiedzy i doświadczeń związanych z wykonywaną pracą. Umożliwiają one mi zdobywanie coraz to nowej wiedzy, a także dają możliwość dzielenia się z gronem pedagogicznym osobistymi refleksjami i wiedzą, wymianą uwag i materiałów szkoleniowych.

2. Współpraca w zespołach zadaniowych z innymi nauczycielami
 Jako członek Rady Pedagogicznej współpracuję w zespołach zadaniowych z innymi nauczycielami. Zasadnicze cele, nad którymi pracujemy to wyznaczenie kierunków współpracy i planowanie działań na dany rok szkolny, opracowywanie scenariuszy organizowanych imprez szkolnych, opracowywanie form pomocy dzieciom z trudnościami. Ponadto poruszamy kwestie współpracy i pedagogizacji rodziców, rozwiązujemy zaistniałe problemy wychowawcze i dydaktyczne.
 Na początku każdego roku szkolnego wraz z Radą Pedagogiczną biorę udział w tworzeniu i ewaluacji dokumentacji przedszkolnej (Koncepcja pracy przedszkola, Roczny Plan Pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej, Program Profilaktyczny, Program Wychowawczy, plan współpracy z rodzicami). Pod koniec roku szkolnego sporządzam opisowe sprawozdanie z realizacji koncepcji i rocznego planu pracy przedszkola, które przedstawiane jest Radzie Pedagogicznej.

3. Publikacje własne w Internecie
 W ciągu całego roku szkolnego zamieszczałam na stronie internetowej przedszkola (www.ps2belchatow.edupage.org) artykuły, zabawy dla dzieci, wiersze, ćwiczenia logopedyczne, ćwiczenia rozwijające sprawność rąk, scenariusze zajęć, propozycje prac plastycznych, mając nadzieję, iż pomogą one innym nauczycielom w pracy z dziećmi. Na bieżąco korzystam z poczty elektronicznej, która pozwala mi na szybki kontakt z innymi nauczycielami, korespondencję i wymianę materiałów.
 Publikowałam w Internecie opracowane przez siebie materiały: „Plan rozwoju zawodowego” – www.publikacje.edu.pl.
4.Poprowadziłam radę samokształceniową „Rozwijanie sprawności ruchowej i podejmowanie działań na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa dzieci”

„Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich”.
§ 8 ust. 2 pkt. 4a

1. Kontynuacja programu kółka języka angielskiego „English is fun”
 W trosce o wszechstronny rozwój dzieci i rozwijanie zainteresowań prowadzę kółko języka angielskiego w oparciu o program własny „English is fun”. Celem zajęć prowadzonych w ramach tego kółka jest poszerzanie zainteresowania językiem angielskim, zwiększanie zasobu słownictwa biernego i czynnego. Zajęcia dedykowane były dla dzieci, które wykazywały się szczególnymi umiejętnościami na zajęciach tego języka w grupie.
 Tematyka zajęć dobierana jest stosownie do pór roku, omawianych tematów, zainteresowań dzieci. Uczymy się języka poprzez gry i zabawy TPR (Total Physical Response), śpiew piosenek, tworzenie własnych gier planszowych.
2.Wdrożenie programu własnego „Let’s read English literature”. Realizuję go w trakcie zajęć języka angielskiego. Co 2 tygodnie wprowadzam nową książeczkę anglojęzyczną, uczymy się na jej podstawie nowego słownictwa i nowych zwrotów, zaprzyjaźniamy się z bohaterami.

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych.
§8 ust.2 pkt. 4c

1. Pedagogizacja i wsparcie dla rodziców
 Niezwykle cennym źródłem wiedzy dla mnie o dzieciach są ich rodzice. Przedszkole wyposaża w system wiadomości, wartości, zaś społeczną osobowość dziecka w znacznej mierze kształtuje rodzina. Rolą nauczyciela powinno być, zatem pomaganie rodzicom w wyjaśnianiu i rozwiązywaniu problemów, z którymi nie mogą sobie poradzić a także ukierunkowywanie rodziców w kwestiach wychowawczych. Z tego zadania wywiązuję się organizując zebrania ogólne z rodzicami. W ramach tych spotkań omawiam istotne problemy wychowawczo - dydaktyczne, odnoszące się do dzieci przedszkolnych, informuję o postępach w edukacyjnych oraz zachowaniu moich wychowanków, zapoznaję rodziców z dokumentami przedszkola, ciekawą literaturą, proponuję książki zawierające konkretne wskazówki i porady.
 Na bieżąco prowadziłam indywidualne rozmowy z rodzicami w sytuacjach, gdy wymagało tego dobro dziecka, bądź na życzenie rodzica, dzięki którym mogłam ukierunkować swoją pracę wychowawczą oraz dobrać właściwe sposoby oddziaływania w konkretnych przypadkach. Doradzałam rodzicom kontakt z przedstawicielami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (logopedą, psychologiem), co rozwiałoby ich wątpliwości związane z rozwojem dziecka oraz pozwoliło właściwie ocenić sytuację. Rodzice zawsze uzyskiwali ode mnie istotne informacje o swoim dziecku.

2. Organizowanie, współorganizowanie i prowadzenie uroczystości przedszkolnych, a także uroczystości otwartych dla środowiska lokalnego
 W swojej pracy dydaktyczno – wychowawczej stwarzałam sytuacje pozwalające na rozwijanie u dzieci umiejętności wyrażania siebie, swoich emocji, uczuć poprzez różne formy ekspresji: słownej, plastycznej, muzycznej, ruchowej. Opracowałam scenariusze występów dzieci (wspólnie z koleżanką współprowadzącą grupę), współpracowałam z koleżankami innych grup w zakresie organizacji i prowadzenia imprez, spotkań i festynów na terenie placówki. W roku szkolnym 2016/2017 zorganizowałam i współorganizowałam następujące uroczystości:
- „Dzień Przedszkolaka” – 21.09.2017r.
- „Święto Pluszowego Misia”
- Mikołajki –
- Bal Karnawałowy w przedszkolu – 06.02.2017r.
- Dni Otwarte Przedszkola .
- „Pożegnanie zimy, powitanie wiosny” – Pożegnanie z Marzanną – 19 i 20.03.2018r.
- Święto Polskiej Niezapominajki – 15.06.2018
- Piknik rodzinny w przedszkolu
- konkurs „Geometryczne cudaki” (organizacja)
- konkurs „Energia daje moc” połączony z występami dla Fundacji PGE (organizacja konkursu)

3. Organizacja wycieczek przedszkolnych
 W trosce o wszechstronny rozwój dzieci organizowałam wycieczki i wyjścia w ciekawe miejsca. Zarówno te po najbliższej okolicy, jak i wyjazdy poza miejsca zamieszkania. Organizując wycieczki realizowałam zadania wychowawcze mające na celu integrowanie się zespołu przedszkolnego oraz zadania dydaktyczne poprzez atrakcyjną dla dziecka formę zdobywania wiedzy. Przykłady zrealizowanych wycieczek i wyjść w roku szkolnym 2017/2018:
- spacery po najbliższej okolicy, do lasu, do sklepu, na pocztę, na boisko,
- spacer na skrzyżowanie w celu poznania zasad ruchu drogowego,
- wycieczka do Krainy Świętego Mikołaja – 30.11.2016r
- Wyjazd na Borowiny do szkółki leśnej 23.05.2018
- Wyjazd do lasu Łagiewnickiego (29.05.2018)
- wycieczka do Muzeum Regionalnego w Bełchatowie na warsztaty: „Kurczaczek, zajączek, czyli wielkanocne zoo” – 10.04.2017r.
- wyjazd na spektakl teatralny pt. „Kuba i Buba” oraz „Lodowa Kraina”
 Zorganizowane przeze mnie wycieczki przyniosły pozytywne efekty zwłaszcza dla dzieci, które:
- szybciej przyswoiły niektóre treści programowe,
- nauczyły się samodyscypliny, samokontroli w postępowaniu,
- wyrobiły w sobie wytrwałość fizyczną i odporność psychiczną,
- wzbogaciły wiedzę na temat teatru, kina,
- nauczyły się kulturalnego zachowania w miejscach publicznych.
 Pełniąc rolę organizatora i kierownika wycieczek współpracowałam z rodzicami włączając ich do tej pracy. Upowszechniałam formy aktywnego spędzania wolnego czasu.

4. Prowadzenie kółka języka angielskiego
 Ważnym dla mnie zadaniem jest inspirowanie dzieci do rozwijania ich zainteresowań i zdolności. Dla dzieci uzdolnionych językowo i wykazujących zainteresowania językiem angielskim prowadzę systematycznie bezpłatnie kółko plastyczne „English is fun” w wymiarze 30 min tygodniowo. Zajęcia z kółka prowadzę w oparciu o program własny rozwijający znajomość i zainteresowanie językiem angielskim.

5. Aktywne wspieranie dzieci w konkursach organizowanych w przedszkolu i międzyprzedszkolnych
Dbając o wizerunek placówki oraz prawidłowy rozwój zainteresowań dzieci, motywowałam je i zachęcałam do udziału i prezentowania swoich możliwości w różnorodnych konkursach:

• Przedszkolny konkurs recytatorski
• Konkurs „Zakładka do książki”,
• Konkurs plastyczny „Bolek i Lolek” pod honorowym patronatem Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku Białej (Iga Rogut)


6. Promocja placówki w środowisku lokalnym
 Od początku swojej pracy podejmuję wiele działań na rzecz promocji przedszkola w środowisku. Na bieżąco zamieszczam na stronie internetowej przedszkola (www.ps2belchatow.edupage.org) artykuły dla rodziców, przykładowe scenariusze zajęć, zabawy dla dzieci, zdjęcia z wycieczek, pobytu dzieci w przedszkolu.
 Włączam się w organizację Dni Otwartych w przedszkolu, które przybliżają rodzicom i dzieciom naszą placówkę
 Zorganizowałam „I Międzyprzedszkolny Przegląd Piosenki Angielskiej”

7. Praca na rzecz przedszkola
 Jestem odpowiedzialna za prowadzenie tablicy informacyjnej dla rodziców, na której zamieszczam sprawy bieżące oraz ważne informacje (plan pracy wychowawczej, godziny dyżurów nauczycieli, godziny otwarcia przedszkola, ważne telefony, itp.)

8. Pozyskiwanie środków na rzecz lepszego funkcjonowania placówki
 Pozyskałam nagrody na konkurs z wydawnictwa Macmillan, Oxford oraz z PGE

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
§8 ust.2 pkt. 4e

W celu lepszej koordynacji oddziaływań wychowawczych i organizacji różnych przedsięwzięć wychowawczych, edukacyjnych i kulturalnych, podejmowałam działania we współpracy z organizacjami, instytucjami, osobami pośrednio lub bezpośrednio do tego powołanymi. Wiek przedszkolny, jest szczególnym okresem poszukiwania wzorców do naśladowania przez rodziców, bohaterów filmów i książek, a także przedstawicieli służb mundurowych i innych profesji. Kontakty te są nie tylko atrakcyjną formą spędzania wolnego czasu, ale równocześnie uczą właściwych form zachowania i przyczyniają się do podwyższenia bezpieczeństwa wychowanków. Mając na uwadze zainteresowania dzieci, a także kształtowanie właściwych postaw, jak również pomoc dzieciom współpracuję z następującymi instytucjami, osobami:
 Aktywnie współpracuję z logopedą przedszkolnym w zakresie dostrzegania problemów artykulacyjnych dziecka. Realizuję zabawy przekazane przez panią logopedę w celu rozwijania narządów artykulacyjnych dzieci (ćwiczenia językowe, artykulacyjne, oddechowe).
 Współpracuję z Muzeum Regionalnym w Bełchatowie poprzez udział w lekcjach muzealnych organizowanych dla dzieci:
- „Kurczaczek, zajączek, czyli Wielkanocne zoo”,
 Aktywnie współpracuję z Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie, współpraca ta przejawia się w realizacji zadań kulturalno – wychowawczych i oświatowych w takich formach, jak przygotowywanie dzieci do czynnego udziału w konkursach plastycznych, festiwalach oraz spektaklach teatralnych organizowanych przez MCK.
 Współpracuję z Leśniczym ze Szkółki Leśnej Borowiny, panem Jerzym Błaszczykiem. Współpraca obejmuje spotkania w przedszkolu oraz wycieczki do Szkółki Leśnej w celu lepszego zapoznania dzieci z zagadnieniami dotyczącymi ochrony środowiska, z ciekawostkami o życiu zwierząt i roślin, zachowania bezpieczeństwa w lesie, rozpoznawania pór roku.
-

 Współpraca ze środowiskiem lokalnym przejawia się poprzez organizowanie spacerów i wycieczek pozwalających dzieciom nabyć orientację w działaniu instytucji publicznych: poczta, apteka.
- Urząd Pocztowy – dzieci biorą udział w wycieczkach i pogadankach na temat pracy pocztowca, zapoznają się z zawodem listonosza. Dzieci samodzielnie zakupowały znaczki.

11. Udział w akcjach charytatywnych zorganizowanych na terenie placówki i poza nią
 Jako nauczyciel i wychowawca kształtuję u dzieci wartościowe postawy społeczno – moralne, stwarzam takie okazje, aby dzieci mogły podejmować działania na rzecz innych i dlatego bardzo ważne miejsce w mojej pracy zajmuje działalność charytatywna. Od kilku lat jestem zaangażowana wraz z moimi wychowankami w akcje charytatywne przeprowadzane na terenie naszego przedszkola. Dzieci z mojej grupy wzięły udział w akcji: „Zbiórka zakrętek na rzecz dzieci chorych”. Efektem tych działań było propagowanie wśród dzieci idei niesienia pomocy innym, uczenie dzielenia się z innymi, troska o bliźniego oraz radość z obdarowywania innych bardziej potrzebujących.
 Koordynowałam akcję zbiórki „Środki czystości – dużo radości” dla Ośrodka Interwencyjno-Socjalizacyjnego
 Koordynowałam zbiórkę książek dla oddziału szpitalnego w Bełchatowie (chirurgii dziecięcej)
 Koordynowałam zbiórke fantów na loterie fantową

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły,
w której nauczyciel jest zatrudniony.
§8 ust.2 pkt. 5
W pracy nauczyciela ważne jest, by umiejętnie rozpoznawać i rozwiązywać problemy edukacyjne, wychowawcze lub inne, które dostrzegamy w grupie wychowanków. W związku z powyższym uważnie obserwowałam i systematycznie prowadząc kary obserwacji dzieci - określałam ich potrzeby, możliwości i zdolności. Stały się one podstawą opracowywania dodatkowych ćwiczeń dla dzieci, kierowania ich na badania do specjalistów (logopeda, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna), planowania własnej pracy tak, aby odpowiednio wspierać te dzieci, które wymagały szczególnej uwagi, pomocy i wsparcia. Na bieżąco prowadziłam także rozmowy z rodzicami, w celu rozwiązywania problemów dydaktycznych i wychowawczych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.