X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40454
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego - język angielski 2012-2015

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA

ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Joanna Siorak

Nauczyciel języka angielskiego
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2012 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2015r.

Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z rozporządzenia MEN z 01.12.2004
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
(Tabela - red.)

Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:
§ 7 ust.1pkt1
uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego 1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej różnych organów szkoły.
- udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz zespołów przedmiotowych, w tym zespołu wychowawczego
- doskonalenie współpracy dyrektorem i gronem pedagogicznym.
2. Uczestniczenie w zespole do spraw ewaluacji wewnętrznej
3 Wdrażanie wewnątrzszkolnego oceniania.
4 Współpraca z Radą Rodziców.
- uczestniczenie w posiedzeniach Rady Klasowej Rodziców dotyczących współpracy ze szkołą i niesienia jej pomocy w sprawach wychowawczych•
- utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami uczniów: wywiadówki, konsultacje, spotkania indywidualne
5. Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych wynikających z funkcji wychowawcy,
- wdrażanie Szkolnego Programu Wychowawczego
- organizowanie wycieczek do kin, teatrów
- organizowanie imprez klasowych (andrzejki, wigilia klasowa, walentynki)
- przeprowadzenie warsztatów z rodzicami
6. Pełnienie funkcji opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
- współorganizowanie dyskotek szkolnych
- współorganizowanie konkursów szkolnych.
- udział w różnego rodzaju akcjach prowadzonych na terenie szkoły (charytatywnych, ekologicznych, społecznych)
- zwołanie sejmiku SU w Zgierzu (w celu wymiany doświadczeń i nawiązania ściślejszej współpracy między uczniami szkół zgierskich)
- wydawanie gazetki szkolnej
7. Współorganizowanie imprez środowiskowych,
- Święto Szkoły
- Jasełka
8. Współpraca w przygotowaniu uroczystości szkolnych:
a) Dzień Nauczyciela
b) Dzień Babci i Dziadka (klasy I-III)
c) Dzień Matki (klasy I-III)
d) Dzień Dziecka
9. Współpraca przy realizacji działań wynikających z udziału w programie społecznym „Szkoła bez Przemocy”
- apel nt. bezpieczeństwa
- zorganizowanie Dnia Szkoły bez Przemocy Cały okres stażu

raz w roku
cały okres stażu
2 razy w semestrze
Raz w roku
Raz w roku
Raz w roku

Potwierdzenie uczestnictwa w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
Potwierdzenie uczestnictwa

Karty wycieczek
Scenariusze imprez
Scenariusz warsztatów

Potwierdzenie Samorządu Uczniowskiego o współpracy

Scenariusze uroczystości

scenariusze

§ 7ust.1pkt2
pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego 1.Poszerzenie wiedzy i umiejętności w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu.
- rady szkoleniowe
- warsztaty metodyczne, wykłady, konferencje
- udział w kursie nt. oceniania kształtującego
2. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego :
- szkolenia, kursy i konferencje nauczycieli języka angielskiego,
3. Nawiązanie kontaktu z Biblioteką Amerykańską.
4. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej i metodycznej.
- poszerzanie wiedzy z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych z uwzględnieniem specyfiki zadań realizowanych przez szkolę;
- śledzenie nowości wydawniczych
- współpraca z biblioteką szkolną.
5.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. Obserwacja, konsultacje, omówienie scenariusza zajęć, analiza przebiegu zajęć.
6. Udział w pracach zespołu samokształceniowego
7. Ewaluacja metod pracy.
- dokonywanie modyfikacji, korekt planów i metod pracy. Cały okras stażu

II semestr 2012
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Dyplomy, certyfikaty

Zaświadczenia

Potwierdzenie

Lista książek notatki
Potwierdzenie opiekuna stażu
Konspekty

Korekty planów

§ 7 ust.1pkt 3
Poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art.1pkt2 i ust.1 a Karty Nauczyciela-przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż. 1. Analizowanie dokumentacji.
- rozporządzenie MEN z 14 listopada 2007 roku w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
- Karta Nauczyciela.
- ustawa o systemie oświaty.
- zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (publikacje w prasie oświatowej, Internet).
- rozporządzenie MEN z 7 stycznia 2008 w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
- rozporządzenie MEN z 17 listopada 2010 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
2. Zapoznanie się z Prawami Ucznia i Konwencją Praw Dziecka. Analiza Praw Ucznia i Karty Praw Dziecka – stosowanie tych praw w pracy dydaktyczno – wychowawczej.
3. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego – przy współpracy z innymi nauczycielami. Udział w kursie nt. prawa oświatowego.
Wrzesień 2011
Cały okres stażu

Cały okres stażu

Potwierdzenia, notatki

Notatki własne

Zaświadczenie
Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego obejmują:

§ 7 ust.2pkt1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach . 1. Współpraca z opiekunem stażu.
- zawarcie kontraktu.
- przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
- ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
- obserwacje zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
- określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
- przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
- przygotowanie wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
- analiza i wybór programów nauczania w oparciu o merytoryczne jego wartości.
- stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania.
- opracowanie pomocy dydaktycznych: tablice gramatyczne, testy, krzyżówki gazetki, plansze
- organizowanie wystaw prac uczniów.
- gromadzenie pomocy dydaktycznych
- utworzenie własnej biblioteczki metodyczno- przedmiotowej i własnej bazy materiałów dydaktycznych.
- opieka nad pracownią przedmiotową , przygotowanie tablic dydaktycznych, itp.
3. Dokumentowanie własnego działania.
- przygotowanie wynikowych planów nauczania
- przygotowanie scenariuszy lekcji, testów.
- napisanie programu zajęć wyrównawczych
4. Publikowanie własnych prac.
- publikacja scenariuszy zajęć
6. Prowadzenie dokumentacji szkolnej. Cały okres stażu
Wrzesień 2011
Maj 2014
Czerwiec 2014

Wrzesień 2011/2012/2013
Cały okres stażu
Kontrakt
Plan rozwoju
Harmonogram
Scenariusze zajęć
Wnioski z obserwacji
Konspekty, zapisy w dokumentacji szkolnej
Wniosek

Notatki
Gotowe tablice

Zdjęcia
Lista książek

Pomoce dydaktyczne

Testy
Plan zajęć wyrównawczych
Dziennik zajęć pozalekcyjnych
Adres strony www

§ 7ust.2 pkt2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
1.Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i sytuacji rodzinnej uczniów.
- zapoznanie z orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
- kontakt z rodzicami (indywidualne, zebrania klasowe),
- współpraca z pedagogiem szkolnym i psychologiem,
- konsultacje z innymi nauczycielami,
- obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych poza szkolnych (wycieczki, imprezy, uroczystości szkolne, wyjścia do kina).
-indywidualne rozmowy z uczniem.
2. Uwzględnienie potrzeb rozwojowych uczniów i problematyki środowiska lokalnego w swojej pracy.
- indywidualizacja nauczania (użycie różnorodnych metod nauczania)
-współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz wychowania i oświaty, wspierającymi działalność szkoły
- prowadzenie pracy wychowawczej w zakresie promocji zdrowia i przeciwdziałania patologiom społecznym w odpowiedzi na akcje PPP, MOPS, Komendy Miejskiej Policji, Biblioteki Miejskiej i innych.
3. Uaktywnienie środowiska szkolnego i lokalnego na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i cywilizacyjnych, ekologicznych:
- organizacja i włączanie się do akcji o charakterze ekologicznym (np. Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi)
- organizacja zbiórki zużytych baterii
- realizacja elementów profilaktycznych dotyczących przemocy, komunikacji w grupie, uzależnień i stresu.
4. Motywowanie i wspieranie uczniów w rozwoju:
- opracowanie planu pomocy uczniom z trudnościami w nauce, prowadzenie zajęć mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych,
- kształtowanie pozytywnych postaw społecznych uczniów poprzez organizację pomocy koleżeńskiej,
- wdrażanie nowatorskich form pracy (praca metodami aktywizującymi)
- organizowanie szkolnych konkursów z języka angielskiego oraz współorganizowanie konkursów międzyszkolnych.
5. Organizowanie przedstawień w języku angielskim.
6. Organizowanie wieczorków poezji angielskiej.
7. Prowadzenie koła języka angielskiego jako wolontariat.
8. Przeprowadzenie testu kompetencji po klasie szóstej.
9. Współpraca z nauczycielami podczas organizacji, imprez szkolnych i środowiskowych, wycieczek. Cały okres stażu.

Raz w roku

Raz w roku

Cały okres stażu

Raz w roku

Raz w miesiącu
Raz w roku
Adnotacje w dzienniku,

Notatki

Notatki

Dokumenty potwierdzające współpracę

Plan pomocy

Materiały edukacyjne dla uczniów

Regulamin konkursów
Dyplomy podziękowanie
Scenariusz przedstawień, wieczorku
Plan koła
Test, analiza
Scenariusze, karty wycieczek

§ 7ust.2 pkt3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Wykorzystanie znajomości obsługi komputera w pracy nauczyciela.
- przygotowywanie potrzebnych dokumentów (plan rozwoju zawodowego, wnioski, konspekty zajęć, testy itd.),
- przygotowywanie wystroju pracowni językowej,
- przygotowanie gazetki szkolnej w formie elektronicznej,
- prowadzenie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej z przedstawicielami wydawnictw językowych oraz nauczycielami.
- wykorzystanie na zajęciach narzędzi multimedialnych, encyklopedii multimedialnych, słowników, programów edukacyjnych, Internetu,
- opublikowanie w Internecie własnego planu rozwoju oraz sprawozdania z przebiegu stażu
- opracowanie i opublikowanie na stronie internetowej szkoły ćwiczeń gramatycznych, na słownictwa oraz quizów językowych
- wykorzystanie Internetu w pracy zawodowej i życiu codziennym,
- wykorzystanie zasobów Internetu do przygotowywania zajęć i konkursów szkolnych (np. rebusy, krzyżówki, quizy, opracowanie plastyczne i komputerowe dyplomów)
2. Doskonalenie umiejętności wykorzystania technologii komputerowej i informatycznej .
- konsultacje z nauczycielami informatyki,
- wykorzystanie portali językowych w samokształceniu,
- udział w kursach i szkoleniach komputerowych.
- wykorzystanie tablicy interaktywnej w procesie nauczania
- przygotowanie lekcji przy użyciu tablicy interaktywnej. Cały okres stażu

2 razy w semestrze

Raz na semestr

Cały okres stażu Cała dokumentacja procedury awansu zawodowego, adresy portali edukacyjnych.

Adres strony WWW

Zaświadczenie

§ 7 ust.2 pkt4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań. 1. Współpraca z pedagogiem szkolnym i psychologiem w celu udzielania pomocy i wspomaganiu dzieci z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi. Analiza trudności edukacyjnych i złych zachowań, poszukiwanie rozwiązań zarówno w sprawach dydaktycznych jak i wychowawczych. Analiza rozporządzenia o udzielaniu pomocy psychologiczno pedagogicznej.
2. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
- korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).
- znajomość aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego.
3. Systematyczne poznawanie środowiska uczniów i ich problemów oraz rozwijanie współpracy ze środowiskiem lokalnym.
4. Współpraca z pedagogiem szkolnym, psychologiem i z nauczycielami uczącymi poszczególnych przedmiotów. Stały kontakt z rodzicami uczniów.
5. Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły
- sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych,
- analiza wyników w nauce,
- objęcie szczególną troską uczniów słabych poprzez organizowanie pomocy koleżeńskiej czy indywidualną pomoc,
- opieka nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez motywowanie ich do dalszego poszerzania wiedzy poprzez udział w konkursach (indywidualna pomoc w przygotowywaniu się do tych konkursów) i kołach zainteresowań.
- utrzymywanie porządku na terenie szkoły. Na bieżąco
Cały okres stażu. Adnotacje w dzienniku lekcyjnym.

Lista książek, notatki

Załączniki
Notatki
Zapisy w dzienniku lekcyjnym
Plan pracy koła
Dyplom

§ 7 ust.2 pkt5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż. 1. 2. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty i dogłębna analiza dokumentacji szkolnej. :
- Statutu Szkoły
- planów pracy szkoły
- regulaminu wewnątrzszkolnego oceniania
-przepisów bhp
- Karta Nauczyciela,
- ustawa o systemie Oświaty,
- Rozporządzenia MENiS z 01.12.2004r.,rozporządzenie MEN z 19.04.1999r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych, ustawa o systemie oświaty,
- zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopień awansu zawodowego.
- rozporządzenie MEN z 17 listopada 2010 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
2. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego na podstawie lektury czasopism oświatowych i publikacji na stronach WWW.
Na bieżąco
Cały okres stażu.

Wrzesień 2011
Na bieżąco . Kserokopie dokumentów, notatki zrobione na ich podstawie

Wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie, wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego, zaświadczenia opiekuna stażu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.