X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40393
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego za I rok

Sprawozdanie z Planu Rozwoju
na nauczyciela dyplomowanego za I rok
Od 1.09.2016 do 30.06.2017r

Magdalena Baranik – nauczyciel wychowania przedszkolnego

Sposób realizacji planu rozwoju zawodowego:

§8 ust 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań ,mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
- zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego wymaganą dla uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego
- sformułowałam i złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu, opracowałam plan rozwoju zawodowego oraz gromadziłam dokumentacje i materiały potwierdzające działania w ramach awansu zawodowego
-uczestniczyłam w formach doskonalenia zawodowego
-przez cały okres pracy wzbogacałam swój warsztat pracy poszerzając wiedzę, zdobywając nowe umiejętności umożliwiające lepsze kierowanie procesem wychowawczo-dydaktycznym, korzystałam przy tym z literatury fachowej, stron internetowych, czasopism, opracowywałam własne scenariusze ciekawych zajęć , spotkań, uroczystości , wycieczek, wykonywałam szereg pomocy do zajęć
-na bieżąco prowadziłam dokumentację przedszkolną ( plany miesięczne, wpisy do dziennika, obserwację), opracowywałam indywidualne programy dla dzieci mających trudności w opanowaniu niektórych umiejętności przewidzianych w PP oraz współpracowałam z rodzicami udzielając im wsparcia i wskazówek do pracy w domu,
-dbałam o artystyczny wygląd przedszkola wykonując ozdoby samodzielnie ze zgromadzonych materiałów,
-współpracowałam z rodzicami na wielu poziomach : włączałam ich w organizację imprez i uroczystości; prowadziłam dla nich zajęcia otwarte, angażowałam ich w pracę na rzecz przedszkola
Efekty:
• Poprawne ułożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
• Sporządzenie Planu Rozwoju Zawodowego zatwierdzonego przez dyrektora szkoły.
• Znajomość niezbędnych przepisów prawa oświatowego
• Nabyta wiedza i umiejętności podczas szkoleń korzystnie wpływają
na przygotowywanie się do zajęć oraz uroczystości przedszkolnych, jak również tworzą nową lub utrwaloną bazę doświadczeń.
• Dobry i bezpośredni kontakt z rodzicami wpływa korzystnie na efekty pracy grupy i pozytywne relacje.

§ 8 ust.2 pkt 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komputerowej
-za pomocą programów komputerowych przygotowywałam dokumentację przedszkolną, scenariusze, karty pracy, zaproszenia
-gromadziłam płyty CD (opowiadania, piosenki, nagrania muzyczne) i wykorzystywałam je na zajęciach z dziećmi
-dokumentowałam za pomocą aparatu cyfrowego ważne wydarzenia z życia przedszkola i umieszczałam je na stronie internetowej
Efekty:
• Podwyższenie jakości i efektywności mojej pracy
• Podniesienie poziomu i jakości pracy poprzez lepszą organizację pracy oraz atrakcyjność przekazywanej wiedzy.

§ 8 ust.2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach WDN lub innych zajęć.
-udostępniam swój warsztat pracy innym nauczycielom, dzielę się swoją wiedzą, udostępniam materiały i pomoce oraz prowadzę rozmowy z nauczycielami na tematy zawodowe, poszerz to znacznie moją wiedzę i pozwala na wprowadzanie zmian i doskonali moja pracę z dziećmi
-zapraszam chętnych nauczycieli na prowadzone przeze mnie zajęcia i uroczystości o różnej tematyce
Efekty:
• Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem
• Doskonalenie własnego warsztatu pracy
• Aktywna współpraca z nauczycielami

§ 8 ust.2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą ,pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
-opracowałam i wdrożyłam do pracy z dziećmi własny program profilaktyczny „Bezpieczny przedszkolak”. Dzięki zajęciom prowadzonym w ramach tego programu dzieci nauczyły się rozpoznawać sytuacje niebezpieczne, wiedzą, w jaki sposób ich unikać zagrożenia, gdy takie zaistnieję i jak sobie poradzić.
Efekty:
• Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem
• Podniesienie jakości pracy placówki

§8 ust.2 pkt 4 c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
- podjęłam współpracę z różnymi instytucjami ( Dom Kultury w Proszowicach, KPP w Proszowicach, Miejska Biblioteka w Proszowicach, PP w Proszowicach)
-przygotowałam z dziećmi przedstawienie jasełkowe, przedstawienie dla Babci i Dziadka, przedstawienie dla rodziców z okazji Dnia Mamy i Taty oraz przedstawienie na zakończenie roku szkolnego
-wszystkie uroczystości, występy i spotkania przyczyniły się do integracji grupy dzieci i rozwijania ich talentu,
-w tym roku nie udało mi się zorganizować spotkania wielkanocnego „Wielkanocny Poranek”
-prowadziłam działalność w ramach działań ekologicznych – organizowałam zbiórkę nakrętek plastikowych
Efekty:
• Integracja dzieci
• Zapoznanie z tradycjami niektórych świąt
• Uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych
• Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym

§ 8 ust.2 pkt 4 e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawie nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
-zorganizowałam dla dzieci spotkanie w Komendzie Powiatowej Policji w Proszowicach
- w tym roku nie udało mi się nawiązać współpracy ze Strażą Pożarna
Efekty:
• Promowanie placówki w środowisku lokalnym
• Poszerzanie doświadczeń dzieci

§ 8 ust.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki , typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
-prowadziłam wnikliwą obserwację dzieci wybranych do opisu przypadku, gromadziłam dokumentację dzieci oraz wzbogaciłam wiedzę na ich temat.
Efekty:
• Obserwacja wstępna nadaje kierunki do dalszej pracy z dzieckiem, które wymaga pomocy w nadrobieniu zaległości lub dla dziecka uzdolnionego

Wnioski i działania do dalszej pracy:
1. Dalsze zachęcanie dzieci do brania udziału w konkursach oraz pomoc w przygotowaniu do nich
2. Dalszy aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i placówki.
3. Wykorzystanie metod aktywizujących w procesie edukacyjnym.
4. Dalsze studiowanie fachowej literatury monitorowanie zmian w przepisach prawa, współpraca z doradcą metodycznym.
5. Kontynuowanie działań promujących przedszkole.
6. Wykorzystanie serwisów edukacyjnych do wymiany poglądów
7. Publikacje scenariuszy zajęć na stronach internetowych.
8. Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli i rodziców.
9. Konsultacje z nauczycielami z mojej placówki oraz innych przedszkoli.
10. Dalsze poszerzanie zakresu działań szkoły
11. Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji przedszkolnej
12. Kontynuować pracę z dziećmi sprawiającym problemy wychowawcze. Monitorować sytuację wychowawczą w grupie. Zapobiegać ewentualnym konfliktom poprzez budowę atmosfery wzajemnego zaufania.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.