X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40296
Przesłano:

Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z ODBYCIA STAŻU
NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Data rozpoczęcia stażu
Data zakończenia stażu

1. Dane nauczyciela odbywającego staż

2. Kwalifikacje

3. Miejsca pracy

4. Szkolenie na egzaminatora maturalnego

5. Uzyskanie stopnia awansu nauczyciela kontraktowego

6. Wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego

7. Nagrody Dyrektora
W czasie trwania stażu dwukrotnie zostałam wyróżniona Nagrodą Dyrektora Szkoły za:

wysokie wyniki na egzaminach zewnętrznych (14 października 2013)
oraz za zaangażowanie w życie Szkoły (14 października 2014).

Realizację Planu Rozwoju Zawodowego rozpoczęłam od:

podjęcia czynności organizacyjnych związanych z uzyskaniem stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego, co obejmowało:
-podjęcia współpracy z Opiekunem Stażu
-zapoznania się z przepisami prawa oświatowego w celu poznania procedury uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego,
-przygotowania wniosku o rozpoczęcie stażu dla uzyskania awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego.
W trakcie trwania stażu analizowałam przepisy prawa oświatowego koncentrując się zwłaszcza na wymaganiach ujętych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz podstawowych dokumentach oświatowych tj. Karcie Nauczyciela i Ustawie o Systemie Oświaty.
-analizowanie dokumentacji- sprawozdania ze stażu, informacje na stronach internetowych http://www.oswiata.abc.com.pl, http://www.portaloswiatowy.pl, dotyczących zasad uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego,
-gromadzenie dokumentacji potwierdzającej przebieg stażu w formie dyplomów, streszczeń, scenariuszy, potwierdzeń, ankiet, własnych notatek i kopii.
W trakcie trwania stażu realizowałam zadania ujęte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 marca 2013 w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, co obejmuje:

§7 ust.1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze Statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
1. Rady Pedagogiczne
W latach 2012- 2014 brałam udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej, podczas to których opiniowałam, analizowałam statystyki, podejmowałam decyzje.

2. Współpraca z Samorządem Szkolnym
Będąc w Komisji Ewaluacyjnej badającej poziom bezpieczeństwa w szkole, wnioskowałam do Samorządu Szkolnego o przeprowadzenie debaty na w/w temat, dla którego to przygotowałam zestaw pytań pomocniczych, pod kątem których powinna przebiegać debata uczniów.
W oparciu o wyniki debaty i analizę ankiet od rodziców i uczniów opracowałam dokument dotyczący bezpieczeństwa w szkole.

§7ust.1 pkt 2.
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

1.Udział w wewnątrzszkolnych i zewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego
Szkolenia wewnętrzne
23 pazdziernika 2013 odbyłam szkolenie e- learningowe w sprawie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla ucznia.
6 marca 2013 odbyłam czterogodzinne szkolenie dotyczące sposobów przezwyciężania niechęci i oporu ucznia
7 marca 2013 odbyłam czterogodzinne szkolenie o temacie Nauczyciel wobec prawa- odpowiedzialność porządkowa, dyscyplinarna, cywilna, karna i majątkowa.
We wrześniu 2014 brałam udział w szkoleniu dotyczącym pracy w bibliotece anglojęzycznej w zakresie archiwizowania pozycji i wypożyczeń zbiorów
W tym samym miesiącu i roku brałam udział w szkoleniu dotyczącym działania dziennika Progman.
8 kwietnia 2015 odbyłam szkolenie dotyczące zakładania Niebieskiej Karty
14 stycznia 2015 odbyłam szkolenie dotyczące sposobów reagowania w sytuacjach kryzysowych
W kwietniu 2013, 2014, 2015 brałam udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej dotyczących przeprowadzania egzaminów maturalnych.
Zewnątrzszkolne
25 października 2012 odbyłam szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy organizowane przez Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej
05 września 2013 wzięłam udział w szkoleniu dotyczącym metody nauczania Blended Language System
21 września 2013 uczestniczyłam w szkoleniu przeprowadzonym przez reprezentanta wydawnictwa Egis dotyczącym wykorzystania tablicy interaktywnej
26 września 2013 brałam udział w wykładzie metodycznym w sprawie zmian na maturze w roku 2015
27 września 2014 brałam udział w dziesięciogodzinnym szkoleniu organizowanym przez Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w zakresie Pracy z uczniem agresywnym, z zaburzeniami zachowania, nadpobudliwością ruchową w szkołach ogólnodostępnych
19 września 2013września uczestniczyłam w konsultacjach metodycznych prowadzonych podczas Językowych Dni Pearsona dotyczących wyboru podręczników
05 października 2014 uczestniczyłam w dziesięciogodzinnym szkoleniu dopełniającym dla egzaminatorów maturalnych dotyczącym zasad przeprowadzania Nowej Matury.
24 stycznia 2014 uczestniczyłam w konferencji metodycznej dotyczącej metod pracy z tekstem na lekcji języka angielskiego zorganizowanym przez wydawnictwo Macmillan
24 lutego 2014 uczestniczyłam w konferencji metodycznej organizowanej przez wydawnictwo Express Publishing dotyczącym zasad przeprowadzania Nowej Matury
13 marca 2014 uczestniczyłam w szkoleniu organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu dotyczącym zasad przeprowadzania Nowej Matury.

2.Samodoskonalenie poprzez studiowanie literatury z zakresu psychologii, pedagogiki oraz
dydaktyki i metodyki języka angielskiego.
Przez cały okres stażu starałam się pogłębić swoją wiedzę i umiejętności poprzez lekturę dotyczącą
różnorodnych zagadnień z dziedziny zarówno psychologii, pedagogiki, a także odnoszących się do
dydaktyki i metodyki nauczania języka angielskiego, aby dogłębniej zrozumieć problemy
pojawiające się w pracy z uczniem, mając na uwadze, że przeszkody w nauce mogą mieć podłoże
psychologiczne (blokady emocjonalne, dysfunkcje, wrodzona nieśmiałość, niskie poczucie własnej
wartości, brak motywacji, brak bezpieczeństwa, niezapewnione podstawowe potrzeby bytowe).
Przeczytałam wiele pozycji książkowych oraz publikacji z Internetu dotyczących takich problemów jak praca z uczniem nadpobudliwym, opozycyjno- buntowniczym, z dysfunkcjami, autystycznym i tematyką konfliktów wewnątrz grupy. Zapoznałam się z problematyką zagadnień, z metodami pracy i sposobami reagowania na konflikty w grupie. Szukałam informacji na temat sposobów na lepszą organizację pracy w zakresie terminowości wykonywanych zadań. Reagując na połączenie grup językowych o różnym sposobie zaawansowania w jedną poszukiwałam metod pracy jednoczących i motywujących do pracy osoby słabsze i zaawansowane językowo.
Najciekawsze pozycje przeczytane:
Nauczyciel a uczeń z ADHD, Baranowska Wanda, Kiedy mózg pracuje inaczej : Nauczyciel języków obcych i jego niepełnosprawni uczniowie z zaburzeniami i dysfunkcjami, Neurodydaktyka, Marzena Żylińska.
Najbardziej przydatne strony internetowe:
adhd.org.pl(uczeń nadpobudliwy), edux.pl(zachowania opozycyjno- buntownicze),
http://szkola.tbg.net.pl/publikacje_pliki/02_wskazania.pdf(metody pracy z uczniem z dysfunkcjami)

3.Aktualizowanie własnej bazy metodycznej

Zapoznawałam się z nowościami na rynku wydawniczym, włączając je do pracy z uczniami.
W roku 2012 przez 3 miesiące, nieodpłatnie, po zajęciach, w wymiarze godziny tygodniowo przygotowywałam uczennicę do stawienia się przed Komisją Kwalifikacyjną na Regaty. Przygotowanie było dla mnie wyzwaniem ze względu na słabą znajomość słownictwa morskiego i koniecznością samodoskonalenia w w/w tematyce. Dla potrzeb zajęć z uczennicą przygotowywałam, łącząc różne zródła, materiały dotyczące rodzajów łodzi, elementów wyposażenia statku, typowych zwrotów komunikacyjnych używanych podczas rejsów, omówienia wydarzeń towarzyszących The Tall Ship Races.
Uczennica zakwalifikowana została do udziału w Rejsie.

§7 ust.1 pkt 3.
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły
W trakcie odbywania stażu analizowałam przepisy dotyczące oświaty, ustawy i rozporządzenia ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich zmian .
Zapoznałam się z Ustawą o Systemie Oświaty, Kartą Nauczyciela, bieżącą dokumentacją Szkoły ( Statutem Szkoły, Programem Profilaktycznym), Konwencją Praw Dziecka, Powszechną Deklaracją Praw Człowieka.
Śledziłam zmiany dotyczące egzaminów zawodowych, maturalnych.

§7 ust.2 pkt 1.
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

1. Analiza i ocena własnych umiejętności
w trakcie stażu dokonałam analizy własnych osiągnięć, porażek, słabych i silnych stron jako nauczyciela.
( doskonalenie własnej organizacji pracy, praca nad kreatywnym podejściem do grup o różnym stopniu zaawansowania językowego i skutecznymi sposobami współpracy z uczniami sprawiającymi kłopoty wychowawcze).
zaplanowałam działania na kolejne lata.
Za priorytet uznałam udział w różnorodnych formach kształcenia ustawicznego, w działalności na rzecz Promocji Szkoły i w wydarzeniach szkolnych.
nakreśliłam kierunki rozwoju osobistego i zawodowego.

2. Doskonalenie warsztatu pracy.
W roku 2012/ 2013, w związku z czteroletnią przerwą w pracy i potrzebą doskonalenia warsztatu pracy, obserwowałam zajęcia dotyczące przeprowadzania matury próbnej ustnej z języka angielskiego.
W tym samym roku brałam udział w zajęciach językowych, obserwując sposób prowadzenia zajęć i poszukując nowych rozwiązań do wprowadzenia na moich własnych lekcjach.
W 2012 byłam hospitowana. Wskazówki bacznie przeanalizowałam i wdrożyłam do praktyki.
Po powrocie z urlopu wychowawczego olbrzymią trudność sprawiło mi podjęcie pracy na nowo
i samoorganizacji. Nie pamiętałam o szczegółach. Pierwszy rok obfitował w zaległości.
Podjęłam walkę z własnymi słabościami. Przeczytałam parę pozycji internetowych dotyczących sposobów organizacji pracy:
http://www.cedego.pl, katarzynaksiazkiewicz.pl, .http://pracowici.blox.pl.
Uporządkowałam priorytety. Notowałam. Konsultowałam z Zespołem.
Obecnie prace wykonane są na czas ( lub nawet przed czasem) a uczniowie chwalą moje wywiązywanie się z obietnic i ustaleń.

Pod koniec odbywania stażu przygotowałam i przeprowadziłam wśród uczniów 5 klas ankietę dotyczącą ewaluacji pracy nauczyciela. Ankieta zawierała 11 pytań dotyczących stopnia zadowolenia z prowadzonych przeze mnie zajęć.
Uczniowie bardzo pozytywnie oceniali moje zaangażowanie w pracę i przygotowanie do zajęć, miłą atmosferę na zajęciach i terminowość.
Mając na uwadze wskazówki uczniów podjęłam postanowienie o wprowadzeniu paru zmian na zajęciach z języka angielskiego zawodowego:
większej indywidualizacji zadań polegającej na częstszym, niż dotąd, przydzielaniu zadań dodatkowych dla uczniów realizujących zadania szybciej,
indywidualizacji zadań dodatkowych na dodatkową ocenę( w tym roku uczniowie otrzymywali te same materiały), obniżenie poziomu dla uczniów słabszych i podniesienie poprzeczki dla zdolnych,
wprowadzenie modyfikacji przebiegu lekcji, z nieprzewidywalną kolejnością zadań
(podręcznik sprzyja schematom),
przeprowadzenie konkursów o tematyce zawodowej, motywujących uczniów zdolnych do poszerzania zainteresowań zawodowych,
wyszukiwania kolejnych materiałów dodatkowych w celu uatrakcyjnienia zajęć zawodowych,
poszerzania własnych wiadomości z zakresu ekonomii, biznesu, turystyki i hotelarstwa.

Wspólnie z Zespołem przeprowadzam diagnozę z języka angielskiego dla uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich. Test obejmował zadania typu maturalnego sprawdzający poziom trzech sprawności językowych ucznia: rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem oraz pisanie krótszej i dłuższej formy użytkowej
Ponadto na bieżąco przygotowywałam autorskie narzędzia pomiaru (testy, sprawdziany), ustalałam skalę ocen mając na uwadze różnice poziomu umiejętności w danej grupie.
Opracowałam i wdrożyłam Przedmiotowy System Oceniania dla języka angielskiego zawodowego
Każdego miesiąca zliczałam i analizowałam frekwencję uczniów na zajęciach, reagując w sytuacjach opuszczania lekcji.
Opracowałam dokument dostosowania wymagań dla uczniów z dysfunkcjami(dysleksja, dysgrafia)
§7 ust.2 p.2
Uwzględnianie w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Prowadziłam konsultacje z uczniem słabym (w ramach 19 godziny jak i w czasie przerw dwudziestominutowych) i wyszukiwałam dla nich dodatkowe zadania do pracy w domu. Uwzględniałam indywidualne potrzeby i słabości ucznia (praca z uczniem autystycznym w klasie 3, praca z uczniami opozycyjno- buntowniczymi i nadpobudliwymi w kl 1)
Wzbogacałam metody i formy pracy wychowawczej i dydaktycznej w pracy z uczniem słabym i zdolnym. Wyszukiwałam sposobów motywowania uczniów do nauki języka angielskiego (współorganizowanie konkursów, wprowadzanie metod aktywizujących (metoda projektu, gry językowe), przygotowywanie ciekawych, różnorodnych zadań, wykorzystywanie materiałów autentycznych.
Współtworzyłam dokumentację dotyczącą spójnego systemu oceniania przez anglistów. W ramach współpracy z innymi nauczycielami języków obcych na bieżąco wymienialiśmy się poglądami, pomysłami, materiałami do zajęć; konsultowaliśmy wybór podręcznika i zadań z podręcznika do realizacji w danym oddziale, a także wyniki uzyskiwane przez uczniów- formułując wnioski do dalszej pracy.

Jestem w stałym kontakcie z nauczycielami języka angielskiego uczącymi w innych szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, z którymi dzielę się swoim doświadczeniem, pomysłami i materiałami. Dodatkową możliwość wymiany poglądów stwarza wspólne uczestnictwo w licznych konferencjach i warsztatach metodycznych, na których prezentowane są nowe techniki i metody nauczania, gry i ćwiczenia językowe itp.

W roku 2012 jako Przewodnicząca Rady Rodziców w Przedszkolu podjęłam starania o zorganizowanie wspólnego występu dziewcząt z naszej szkoły i majoretek z przedszkola. Pośredniczyłam we współpracy pomiędzy Opiekunką szkolnego zespołu i opiekunem majoretek, w efekcie czego w roku 2013 na wiosnę zorganizowany został wspólny występ na auli szkolnej dla nauczycieli i uczniów.
W latach 2012 – 2015 aktywnie włączyłam się w Promocję Szkoły, biorąc udział w każdym wydarzeniu:
promowałam szkołę w Gimnazjum, prezentując kierunki, zajęcia dodatkowe i atrakcyjność szkoły uczniom
oprowadzałam gimnazjalistów wraz z ich rodzicami po szkole, prezentując wyjątkowość miejsca
wraz z uczennicami klasy 2 stworzyliśmy spot i film promocyjny dotyczący kierunków i zajęć dodatkowych w szkole, film ten został wykorzystany dwukrotnie podczas promocji szkoły- prezentowali go uczniowie kl 2 w sali filmowej i podczas prezentacji w Gimnazjum
przeprowadzałam Konkursy dla Gimnazjalistów w czasie Dni Otwartych Szkoły
Przygotowałam wraz z zespołem uczniów prezentację hiszpańskiego Święta Ognia, podczas których mój zespół został wyróżniony 2 miejscem
przygotowałam rozgrywki sportowe i prezentację stanowiska gry Sally, w rozgrywkach sportowych moja uczennica z kl 1 wraz z zespołem zajęła 1 miejsce.

Od roku 2013 prowadzę Koło Zainteresowań Języka Hiszpańskiego w wymiarze 2 godzin tygodniowo(w czwartki o godz 15.10- dla grupy początkujących i poniedziałki o 9.40, na okienku, zajęcia indywidualne dla uczennicy z kl 2, kontynuującej naukę z poprzedniego roku- uczennica w tym czasie ma WF z którego jest zwolniona).
W poniedziałki w czasie przerw pełnię dyżury w bibliotece anglojęzycznej oraz aktualizuję bazę danych posiadanych pozycji. Organizowałam także uzupełnienie pozycji książkowych na potrzeby biblioteki szkolnej.

W roku 2014 współpracowałam z Komisją Ewaluacyjną przy tworzeniu ankiet badających stopień bezpieczeństwa uczniów w szkole i zliczaniu punktacji. Opracowałam wnioski z ankiet i debaty w formie dokumentu do Archiwum Szkoły, które to zostały uwzględnione w zaleceniach do dalszej pracy Szkoły.
W okresie odbywania stażu trzykrotnie zorganizowałam zajęcia dla młodzieży z Niemiec, przebywającej na Wymianie oraz uczniów z naszej szkoły. Pierwsze i drugie zajęcia dotyczyły systemu edukacji w Polsce i Niemczech, gdzie uczniowie porównywali wiek uczniów, kolejne stopnie edukacji, wyszukiwali różnice i podobieństwa. Trzecie zajęcia odnosiły się do sposobu życia i zainteresowań uczniów, przygotowane zostały w formie gier i zabaw.

Organizowanie i wykonywanie prac na rzecz uczniów i Zespołu Nauczycieli Języków Obcych
Wspólnie z nauczycielami Zespołu Przedmiotowego przeprowadzałam konkursy językowe:
Konkurs Ortograficzny (mój uczeń został Wicemistrzem Ortografii )
Olimpiada Języka Angielskiego 19 grudnia 2013
Konkurs muzyczny dla gimnazjalistów 10 lutego 2014
Konkurs English Highflier 11 grudnia 2013 (mój uczeń zajął 3 miejsce ma poziomie średniozaawansowanym w Konkursie )
Otrzymałam Dyplom Łowcy Talentów za rok szkolny 2013/2014

W okresie odbywania stażu dwukrotnie pomagałam w przeprowadzaniu egzaminów Telc
(nadzorowałam pracę na egzaminie pisemnym)
Przeprowadzałam maturę pisemną w dodatkowym terminie dla osób nieobecnych (5 listopada 2012)
Wprowadziłam materiały dodatkowe dla uczniów zdolnych i chętnych otrzymywać w/w materiały, oparte na zagadnieniach opracowywanych na zajęciach jak i poszerzających ich wiedzę z danego tematu

§7 ust.2 p.3
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

W roku 2014/ 2015 przygotowywałam konkursy szkolne i posty na stronę internetową szkoły. Organizowałam nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach.

Wykorzystywałam technologię informacyjno- komunikacyjną w procesie dydaktyczno- wychowawczym.
Przez cały okres stażu podczas przygotowywania się do zajęć korzystałam z licznych portali internetowych i programów edukacyjnych. Czerpałam pomysły, oraz analizowałam i przystosowywałam zamieszczone scenariusze zajęć do potrzeb własnych i danej grupy. Śledziłam na bieżąco informacje zawarte w biuletynach, które otrzymywałam droga mailową i które dotyczyły bieżących szkoleń(Towarzystwo Wiedzy Powszechnej), nowych pozycji wydawniczych z Oxford University Press, Pearson Longman, Macmillan), ciekawych scenariuszy lekcji.

Wykorzystywałam komputer do prowadzenia dokumentacji pracy.
Korzystałam ze stron internetowych:
http://www.britishcouncil.pl, http://www.publikacje.edu.pl, http://www.teachingideas.co.uk/ do tworzenia zadań lekcyjnych w formie krzyżówek, zagadek, brakujących słówek w tekstach piosenek, tworzenia dyplomów za udział w konkursach lub pomocy przy promocji szkoły(tworzenie testów dla gimnazjalistów, wyszukiwanie informacji dotyczących prezentowanych świąt i tradycji)
Przygotowywałam własne autorskie materiały na zajęcia, zwłaszcza z jęz angielskiego zawodowego. Część materiału została opracowana na podstawie różnych materiałów źródłowych często zaczerpniętych z zasobów Internetu lub dostępnych na rynku czasopism np. `Newsweek`, pozostała część jest efektem mojej pracy autorskiej.
Tworzyłam testy, sprawdziany, ćwiczenia leksykalne.

Stworzyłam prezentacje multimedialne dotyczące zagadnień gramatycznych aby urozmaicić zajęcia i na wielorakie sposoby docierać do uczniów z predyspozycjami wzrokowymi i słuchowymi.

Przekazywałam informacje i zdjęcia administratorce szkolnej strony internetowej (Wymiana Młodzieży, promocja szkoły) i twórczyniom newslettera.
Podejmowałam zadania wynikające z bieżących potrzeb :
korzystałam z programów Power Point do tworzenia dyplomów dla uczniów za udział
i zaangażowanie, programów Paint do tworzenia prostych rysunków graficznych na potrzeby lekcji,
Open Office Writer do tworzenia tekstów i prezentacji.

§7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty
Trzy lata temu, w klasie 1, zauważyłam chłopca którego kontakty z innymi uczniami były wyraznie zaburzone. Grupa od początku izolowała ucznia, wyśmiewała jego długie zastanawianie się nad odpowiedziami lub całkowity brak reakcji na moje polecenie. W takich momentach odnosiłam wrażenie jakby chłopiec był nieobecny myślami. W ciągu trzech lat nie było sytuacji aby uczeń inicjował kontakt z innymi uczniami, zawsze siedział sam, nigdy z nikim nie rozmawiał i nikogo nie prosił o pomoc. Często, podchodząc do ucznia w czasie pracy indywidualnej, zauważałam, że wcale nie rozpoczął zadania, nie wiedział które ma wykonać, pomimo iż treść polecenia jest zawsze powtarzana co najmniej dwa razy.
To wszystko niepokoiło mnie i rozpoczęłam poszukiwanie informacji. Podejrzewałam zaburzenia autystyczne, które potwierdziła pani pedagog (zaburzenie nie jest udokumentowane oficjalnie)
W pracy z uczniem dostosowywałam metody nauczania do jego potrzeb (podchodziłam do ucznia, tłumaczyłam zadania indywidualnie) i dbałam o jego integrację społeczną (nie pozwalałam na żarty kolegów w stosunku do chłopca, dobierałam dla niego rozsądnych uczniów do pracy w parze). W kontakcie z uczniem starałam się prezentować wspierającą, życzliwą, kreatywną konsekwentną i przewidywalną postawę. Pamiętałam aby zawsze to co prezentowałam słownie poparte było tekstem, obrazkiem, formą wizualną. Stosowałam pozytywne wzmocnienie, chwaląc i nagradzając ucznia przy każdej, nadarzającej się okazji. Zachęcałam i wspierałam ucznia do włączania się do grupowych zajęć, gier i zabaw. Zachęcałam do
korzystania z dodatkowych zajęć językowych po zajęciach. Gdy uczeń nie reagował na polecenie wydawane całej grupie, zwracałam się do niego bezpośrednio po imieniu, powtarzałam polecenie, sprawdzałam czy wie co ma robić i czekałam aż rozpocznie pracę w sposób właściwy. Stosowałam krótkie zdania, dbałam aby instrukcje były jasne. Zdarzyły się sytuacje, gdy uczeń miał trudność w dokończeniu wykonywanych na lekcji zadań, w takich sytuacjach dzieliłam mu je na parę, krótszych etapów.
Obecnie chłopiec pracuje na zajęciach chętnie, aczkolwiek często widzę że jest nieobecny myślami, żyje w swoim własnym świecie.
Praca z opisywanym uczniem jest wyzwaniem, widzę jednak pozytywne rezultaty naszych wspólnych działań.
W trakcie odbywania stażu szkolenia w których brałam udział dobierane były adekwatnie do sytuacji środowiskowej szkoły. Szczególnym wyzwaniem w ostatnich latach są uczniowie z dysfunkcjami, problemami osobistymi przekładającymi się na naukę i funkcjonowanie w społeczeństwie. Takich uczniów w naszej szkole jest sporo.
W klasach, w których uczyłam są uczniowie z nadpobudliwością (kl 1), jeden uczeń z autyzmem(kl 3), dysleksją (kl 1, 3), ZOB (kl 1, kl 3) i zaburzeniami tikowymi (kl 3). Przed rozpoczęciem szkoleń moja wiedza na ich temat była czysto teoretyczna, poza uczniami z dysleksją nie miałam wcześniej do czynienia z tak wielką skalą dysfunkcji. W połączeniu z dużą liczebnością grup i połączeniem stopnia zaawansowania w grupach zawodowych problem był poważny. Uczniowie z dysfunkcjami, zwłaszcza nadpobudliwością i zaburzeniami tikowymi, często nieświadomie, niezależnie od własnej woli powodują zakłócenia przebiegu zajęć, odwracające uwagę innych uczniów od pracy.
Bardzo dużym problemem są także niewłaściwe postawy wyniesione ze środowiska domowego, brak poszanowania zasad, w wielu przypadkach- brak znajomości zasad.
W pazdzierniku 2014 zasięgnęłam informacji w sprawie postępowania z uczniami z zaburzeniami OB w Poradni PP. W kwietniu 2014 podjęłam także rozmowę w Centrum Autyzmu dotyczącą sposobów reagowania na wyśmiewanie przez grupę ucznia autystycznego w sytuacji gdy jest pytany.
Każdy przypadek konsultowałam z p. psycholog i szukałam sposobów pracy z uczniem z dysfunkcją. W większości przypadków indywidualne podejście do ucznia, pochylenie się nad jego pracą, spokojne, indywidualne rozmowy po zajęciach na temat jego zachowania z naciskiem na ogromny potencjał jaki uczeń nosi w sobie, przypominanie reguł i zasad panujących na zajęciach pomagały i po półrocznej pracy z uczniem widziałam rezultaty. Wspaniałe wyniki wspólnej pracy osiągnął uczeń z kl 1, sprawiający przeogromne problemy dydaktyczne i wychowawcze, a który teraz pilnie pracuje na zajęciach, nie rozmawia, jest zawsze przygotowany i sam się zgłasza do odpowiedzi.

§7 ust.2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

Dwukrotnie wzięłam udział w szkoleniu dotyczącym zasad Zakładania Niebieskiej Karty w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu ucznia. Doszkalałam się także samodzielnie w tym zakresie analizując zagadnienie na stronach internetowych prawo.rp.pl, http://szkola.wp.pl, http://pedagogszkolny.pl.
W wyniku nabytej wiedzy bacznie obserwuję uczniów i konsultuję z pedagog szkolną w sytuacjach nietypowych (uczeń kl l - zasinione oko, podejrzenie przemocy).
Przypominałam uczniom z rodzin biedniejszych o możliwości ubiegania się o dodatkowe środki finansowe na zakup podręczników i pomocy szkolnych.
Zaproponowałam uczennicy(kl 3) przebadanie się pod kątem dysgrafii dyslektycznej i motorycznej, gdyż taką podejrzewałam w wyniku licznych, popełnianych przez uczennicę błędów w zapisach wyrażeń (błędy ortograficzne, opuszczanie literek, pismo nieczytelne).

Wnioski

Praca z młodzieżą w okresie dorastania, w fazie buntu, w dzisiejszych czasach braku jednoznacznych zasad i wskazówek według których młody człowiek mógłby podążać, jest trudna ale jest także wyzwaniem. Wyzwaniem i wezwaniem do nieustającej pracy nad swoim własnym rozwojem społecznym, edukacyjnym i moralnym, do podążania w takim kierunku, aby młody człowiek chciał brać z nas przykład.
W trakcie trwania stażu skoncentrowałam się na zaangażowaniu w pracę na rzecz szkoły, rozwoju osobistym i zawodowym.
Pragnęłam wnieść swój wkład w tworzenie nastroju i atmosfery szkoły w związku z czym angażowałam się w każde przedsięwzięcie służące jej promocji. W trakcie przygotowywań do konkursów, zawodów, prezentacji, rozgrywek, nagrywania filmu i spotu reklamowego odkryłam na nowo jak aktywni
i zmotywowani potrafią być uczniowie i jak niezwykły efekt pracy mogą stworzyć.
Usilnie pracowałam nad relacjami z uczniami, relacjami opartymi na zaufaniu i bezpieczeństwie. Ogromną radością było przeczytanie wypowiedzi ucznia w ankiecie o tym ze nie czuje się zestresowany będąc na moich zajęciach, a jednocześnie wiele wynosi z naszej wspólnej pracy. Do takiej równowagi zmierzam.
W ciągu trzech lat przeszłam ponad 20 szkoleń aktualizujących i pogłębiających moją wiedzę z zakresu zasad przeprowadzania Nowej Matury, pracy z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze i sposobów aktywizacji ucznia na zajęciach. Informacje ze szkoleń wykorzystuję w swojej codziennej pracy dążąc do ideału.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.