X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40317
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
Zadania:
Poznanie procedury awansu zawodowego
Formy realizacji:
•Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli ( zapoznanie z rozporządzeniem MENiS z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli).
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
•Rozmowa z opiekunem stażu i zawarcie kontraktu określającego przejrzyste warunki współpracy i wzajemnej obserwacji zajęć (harmonogram)
•Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
•Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
•Omówienie obserwowanych i prowadzonych zajęć z opiekunem.
Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu
•Udział w różnego rodzaju pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, doskonalących wiedzę i umiejętności.
•Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – szkoleniowych radach pedagogicznych
Rozbudowa własnego warsztatu pracy
•Przygotowanie nowych pomocy i wykorzystanie ich w procesie dydaktyczno – wychowawczym na zajęciach w celu podniesienia poziomu pracy
•Studiowanie literatury i czasopism pedagogicznych dotyczących zwłaszcza świetlicy szkolnej.
•Gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej.
Planowanie i organizowanie pracy
•Opracowywanie miesięcznych planów pracy świetlicy szkolnej i planu zajęć rewalidacyjnych
•Wpisy w dziennikach zajęć świetlicowych, zajęć rewalidacyjnych
•Sprawozdania z przebiegu pracy w świetlicy szkolnej.
Uczestnictwo w pracach organów szkoły
•Współpraca z Dyrektorem szkoły i gronem pedagogicznym dotycząca współorganizowania konkursów, apeli, imprez
•Organizowanie i współorganizowanie konkursów świetlicowych
• Współpraca z gronem pedagogicznym
•Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
•Współpraca z biblioteką szkolną
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju
•Gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, scenariuszy itp.).
•Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
•Złożenie wniosku o postępowaniu kwalifikacyjnym.

I. UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH* (§ 7, ust. 2, pkt. 2).

Poznanie środowiska uczniów uczęszczających na świetlicę szkolną
•Bieżące kontakty z rodzicami uczniów.
•Rozmowy z pedagogiem szkolnym.
•Konsultacje z innymi nauczycielami, wychowawcami.
•Indywidualne rozmowy z uczniem.
Realizacja zadań opiekuńczo – wychowawczych wynikających z funkcji wychowawcy świetlicy szkolnej
•Prowadzenie zajęć świetlicowych zgodnie
z planem pracy.
•Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych
(pomoc uczniom mającym trudności w nauce).
Motywowanie i wspieranie uczniów w rozwoju
•Opieka i pomoc uczniom z trudnościami w nauce. Organizowanie pomocy koleżeńskiej i zespołowej nauki
•Rozwijanie twórczych inicjatyw uczniów- pomoc w przygotowaniu do świetlicowych konkursów
•Eksponowanie prac plastycznych uczniów-wystawki dziecięce. Motywowanie do aktywnego uczestnictwa na zajęciach w świetlicy.
•Kształtowanie zdrowego stylu życia poprzez organizowanie zajęć rekreacyjno – ruchowych w świetlicy

I.UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTYWANIA W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ* (§ 7, ust. 2, pkt. 3).

Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej i informacyjnej.
•Dokumentowanie przebiegu stażu,
•Nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera.
•Korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej).
•Przygotowanie materiałów dydaktycznych (scenariuszy) na komputerze
•Przygotowanie dyplomów, konspektów
•Wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową

I.UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ* (§ 7, ust. 2, pkt. 4).

Gromadzenie i studiowanie literatury z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki
•Studiowanie literatury z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki
•Wdrażanie propozycji metodycznych zaczerpniętych z literatury fachowej
•Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej (nowości książkowe, czasopisma)
•Wdrażanie zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów, konfliktów, integrowania zespołu świetlicowego, przeciwdziałanie agresji
Rozpoznawanie problemów edukacyjnych i wychowawczych dzieci uczęszczających na świetlicę szkolną
•Rozmowy i konsultacje z: opiekunem stażu, nauczycielami, wychowawcami, pedagogiem szkoły.
•Obserwacja dzieci podczas pobytu na świetlicy szkolnej
Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych
•Udział w kursach, warsztatach służących poszerzaniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki

I. UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWA STAŻ*
(§ 7, ust. 2, pkt. 5).

Analiza przepisów prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej
•Analiza podstawowych aktów prawnych, szczególnie:
- Ustawa o systemie oświaty
- Karta Nauczyciela
- Rozporządzenie MENiS z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli
•Analiza dokumentacji szkolnej
- Statutu Szkoły
- Programu Wychowawczego i Profilaktycznego
- procedur postępowania w sytuacji zagrożenia itp.
Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego
•Aktywny udział w zebraniach rady pedagogicznej
•Praca w zespołach powoływanych przez szkołę
•Tworzenie Planów Pracy świetlicy
•Tworzenie Planów Pracy zajęć rewalidacyjnych
•Tworzenie regulaminów związanych z działalnością świetlicy
•Tworzenie regulaminów konkursów organizowanych przez świetlicę
•Udział w pracach komisji konkursowych

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.