X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40316
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Cele:
• Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
• Pogłębianie wiedzy i umiejętności, poszerzanie własnego warsztatu pracy poprzez doskonalenie zawodowe w celu podniesienia efektywności działań wychowawczo – dydaktycznych.

Zgodnie z: §7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy,
dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności
i dokonywania zmian w tych działaniach

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

1. Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego:
• Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. z późniejszymi zmianami (z dn. 15 lipca 2004)
• Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli
• Rozporządzenie MENiS z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
• Ustawa o systemie oświaty z 7.09.1991r. z późniejszymi zmianami

2. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu

3. Opracowanie planu rozwoju zawodowego

4. Zapoznanie się z celami i zadaniami nauczyciela ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego
5. Zapoznanie z wymaganiami egzaminacyjnymi umożliwiającymi uzyskanie awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego
6. Śledzenie informacji poświęconych oświacie w prasie i Internecie

2.
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu

1. Spotkanie organizacyjne dotyczące przebiegu stażu, zadań na okres odbywania stażu

2. Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu, określenie zasad komunikowania się

3. Ustalenie harmonogramu spotkań z opiekunem stażu

4. Analiza planu rozwoju zawodowego

5. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu

6. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora przedszkola- omówienie obserwowanych i przeprowadzonych zajęć

7. Opracowanie projektu sprawozdania.

3.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
1. Gromadzenie dokumentów, zaświadczeń z odbytych szkoleń, scenariuszy zajęć itp.

2. Składanie sprawozdań z realizacji planu rozwoju u Dyrekcji szkoły

4.
Podnoszenie kwalifikacji, poszerzanie własnego warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w formach wewnątrzszkolnego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego

1. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego - szkoleniowych radach pedagogicznych w zakresie doskonalenia nauczycieli
2. Udział w różnego rodzaju zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, doskonalących wiedzę i umiejętności (szkolenia, warsztaty, konferencje)
3. Udział w zajęciach otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli

5.
Doskonalenie własnego warsztatu pracy

1. Gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej
2. Uzupełnianie zaplecza samodzielnie przygotowanych środków dydaktycznych
3. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej i stron internetowych w celu poszukiwania i wdrażanie nowych metod pracy z grupą
4. Przygotowanie dekoracji na uroczystości okolicznościowe, oprawy plastycznej Sali

5. Stosowanie aktywnych metod pracy

6. Tworzenie kącików tematycznych

7. Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców

8. Samodzielne oraz przy współpracy organizowanie uroczystości przedszkolnych i różnorodnych imprez.

6.
Prawidłowe i systematyczne prowadzenie dokumentacji przedszkolnej
1. Wpisy w dzienniku, prowadzenie obserwacji dziecka, opracowywanie planów pracy dydaktyczno – wychowawczej

2. Opracowanie planu współpracy z rodzicami

7.
Pełnienie funkcji dodatkowych w przedszkolu
1. Prowadzenie dodatkowych zajęć koła naukowego

2. Opieka nad tablicą informacyjną dla rodziców

8.
Organizowanie konkursów i akademii

9.
Promowanie placówki

1. Uczestniczenie w różnorodnych konkursach
2. Zamieszczanie na stronie internetowej postów promujących szkołę

3. Opublikowanie Planu Rozwoju Zawodowego na portalu edukacyjnym

10.
Dokonywanie oceny i ewaluacji własnych działań zawodowych

1. Analizowanie i omawianie z opiekunem przebiegu stażu, dokonywanie stosownych korekt

2. Przygotowanie cząstkowego sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,

3. Dokonywanie samooceny pracy własnej, formułowanie wniosków do dalszej pracy,

4. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

Zgodnie z: §7 ust.2 pkt.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów,
problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1.
Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców
1. Analizowanie kart dzieci, obserwacje dzieci (zajęcia indywidualne, grupowe, podczas zabawy, wycieczek itp.).

2. Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami – pedagogizacja, konsultacje wynikające z zainteresowania rodziców i potrzeb.

3. Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców.

4. Organizowanie wspólnych uroczystości z udziałem rodziców.

5. Prowadzenie kącika informacyjnego dla rodziców

2.
Diagnozowanie potrzeb i możliwości wychowanków, rozwijanie zainteresowań dzieci
1. Obserwacja, prowadzenie diagnozy ciągłej
2. Rozmowy z rodzicami i dziećmi, organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy,
3. Dostosowywanie tematyki i stopnia trudności zajęć dydaktycznych do zainteresowań i możliwości dzieci - praca indywidualna z dzieckiem zdolnym oraz dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

3.
Współpraca ze specjalistami
1. Spotkania z pedagogiem, psychologiem - konsultacje w celu rozwiązywania problemów wychowawczo-dydaktycznych
2. Nawiązanie kontaktu z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną

4.
Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi szkołę
1. Organizowanie wycieczek i wyjść dla dzieci:
• wyjazdy do teatru, muzeum
• wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego

2. Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi – przedstawicielami różnych zawodów, np. „Lekarz w szkole”

4. Udział w akcjach charytatywnych.

5.
Współpraca z Uniwersytetem Szczecińskim
1. Zajęcia pokazowe dla studentów

6.
Organizowanie oraz współorganizowanie imprez szkolnych, okolicznościowych
1. Opracowywanie scenariuszy uroczystości
2. Przygotowywanie dekoracji do uroczystości,
3. Przygotowywanie dzieci do udziału w uroczystościach

7.
Przygotowanie dzieci do konkursów wewnątrz oraz pozaszkolnych

1. Przygotowywanie dzieci do uczestnictwa w konkursach organizowanych w placówce oraz przez inne placówki.
2. Uwzględnianie zainteresowań dzieci podczas przygotowań

8.
Organizowanie wyjść i wycieczek pozaszkolnych
1. Planowanie i organizacja wycieczek w celu poszerzania wiedzy oraz umiejętności społecznych dzieci

9.
Udział w akcji Cała Polska czyta dzieciom
1. Przeprowadzanie zajęć umożliwiających
dzieciom samodzielne tworzenie bajek,
2. Czytanie dzieciom bajek, baśni lub odsłuchiwanie ich z płyt CD
3. Zapraszanie rodziców do aktywnego udziału w zajęciach w ramach akcji (czytanie bajek, inscenizacje wierszy itp)

10.
Wdrażanie nowatorskich form pracy z dziećmi
1. Studiowanie literatury, udział w warsztatach,
korzystanie z bazy internetowej

11.
Uwzględnianie w pracy współczesnych problemów cywilizacyjnych.
1. Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych niwelujących poziom agresji wśród dzieci
2. Propagowanie treści proekologicznych i prozdrowotnych w planach pracy dydaktyczno – wychowawczej
3. Nawiązanie współpracy z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo

Zgodnie z: §7 ust.2 pkt.3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1.
Pozyskiwanie z Internetu informacji dotyczących awansu zawodowego oraz z zakresu prawa oświatowego
1. Wyszukiwanie i drukowanie potrzebnych informacji

2.
Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej
1. Opracowywanie dokumentacji szkolnej (plany dydaktyczno - wychowawcze, scenariusze zajęć itp.)

2. Przygotowywanie materiałów dydaktycznych wykorzystywanych podczas pracy (pomoce dydaktyczne, karty pracy)

3. Wykorzystanie Internetu jako źródła wiedzy
4. Korzystanie z poczty elektronicznej jako środka komunikacji
5. Dokumentowanie przebiegu stażu

3.
Publikacje własnych materiałów na stronach internetowych

1. Zamieszczenie planu rozwoju zawodowego na portalu internetowymwww.publikacje.edu.pl

4.
Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych
1. Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego, Karcie nauczyciela, korzystanie ze stron MEN, komputerowych programów edukacyjnych, www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, www.interklasa.pl, www.szkola.net/awans/
Cały okres stażu

Zgodnie z: §7 ust.2 pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty,
pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1.
Aktualizacja wiedzy z zakresu .psychologii, pedagogiki i dydaktyki - rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych
1. Uczestniczenie w kursach i warsztatach służących poszerzaniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, metodyki pracy.

1. Studiowanie fachowej literatury

2. Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli.

2.
Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów
1. Rozwiązywanie i przeciwdziałanie konfliktom w grupie, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej

2. Opracowanie zasad zachowania się w sali, podczas wycieczki
3. Współpraca z poradnią psychologiczno - pedagogiczną
4. Objęcie szczególną pomocą dzieci słabych
5. Promowanie dzieci zdolnych poprzez udział w konkursach, imprezach
6. Stosowanie zabaw interakcyjnych w celach polepszenia komunikacji w grupie

3.
Dzielenie się wiedzą z rodzicami dzieci oraz z innymi nauczycielami.
1. Organizowanie zajęć otwartych dla nauczycieli z innych grup oraz dla rodziców
2. Umieszczanie bieżących i ciekawych artykułów na tablicy ogłoszeń dla rodziców

Zgodnie z: §7 ust.2 pkt.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania placówki, w której nauczyciel odbywa staż

1.
Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.

1. Analiza przepisów dotyczących systemu oświaty:
• Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. z późniejszymi zmianami (z dn. 15 lipca 2004)
• Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli,
• Rozporządzenie MENiS z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
• Ustawa o systemie oświaty z 7.09.1991 r. z późniejszymi zmianami
2. Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa oświatowego poprzez śledzenie stron internetowych MENiS,

2.
Aktualizowanie wiedzy dotyczącej aktów prawnych obowiązujących w przedszkolu
1. Analiza dokumentacji szkoły:
• Statut szkoły
• Podstawa programowa I etapu edukacyjnego
• WSO
• Konwencja o Prawach Dziecka
2. Śledzenie zmian w regulaminach szkolnych.

3.
Uwzględnianie i posługiwanie się we własnej pracy zasadami prawa oświatowego.

1. Prowadzenie dokumentacji szkolnej
2. Udział w tworzeniu i modyfikowaniu dokumentów szkolnych w ramach prac rady pedagogicznej
3. Posługiwanie się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu.

4.
Przestrzeganie przepisów BHP.
1. Stosowanie przepisów BHP w pracy dydaktyczno-wychowawczej

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.