X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40346
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Nauczyciel kontraktowy: mgr Magdalena Wilk
Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa im. Erwina Kruka w Elgnówku
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2019 r.
Opiekun stażu: mgr Krystyna Dziewulska
Cel główny: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez
nauczycieli (Dz. U. Z 2013 r. Poz. 393)

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności
i dokonywania zmian w tych działaniach
Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Uwagi
(Tabela)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego. 1. Analiza przepisów prawa oświatowego dot. awansu
zawodowego nauczycieli:
- Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (z późniejszymi
zmianami);
- rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie
uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
2. Założenie teczki dokumentującej działania związane z awansem zawodowym i dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
3. Napisanie w odpowiednim terminie: wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju zawodowego, sprawozdania i prezentacji dorobku, wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego.
4. Współpraca z opiekunem stażu.

- Wrzesień 2016
- Wrzesień 2016
-Ustawowo wyznaczone terminy
-Cały okres stażu

2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu, innych nauczycieli z przedszkola oraz szkoły kl. I-III.

1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli/wychowawców.
2. Udział w zajęciach otwartych organizowanych na terenie
przedszkola.
3. Czynny udział w omawianiu obserwowanych zajęć, zadawanie pytań, wyciąganie wniosków.
4. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami. - Co najmniej raz w semestrze

- Co najmniej raz w semestrze
- Co najmniej raz w semestrze
- Cały okres stażu

3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.

1. Opracowanie konspektów zajęć i ich omówienie z opiekunem.
2. Przygotowanie odpowiednich materiałów i pomocy dydaktycznych.
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
4. Omówienie zajęć z opiekunem, ich analiza, wyciągnięcie wniosków.
5. Samodzielna prowadzenie zajęć w obecności Dyrektora.

- Co najmniej raz w semestrze
- Co najmniej raz w semestrze
- Co najmniej raz w semestrze

- Co najmniej raz w semestrze
-Według harmonogramu
obserwacji

4. Planowanie własnej pracy dydaktyczno-wychowawczej.

1. Opracowanie rocznej koncepcji pracy dydaktyczno -wychowawczej w danej grupie.
2. Opracowanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno –wychowawczej.
-Koncepcja pracy

– wrzesień
2016, wrzesień 2017, wrzesień
2018
-Plany miesięczne
– co miesiąc

5. Doskonalenie warsztatu i metod pracy.

1.Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu.
2.Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych.
3. Udział w kursach, warsztatach metodycznych i  konferencjach.
4. Powiększanie przedszkolnej biblioteczki metodyczno – przedmiotowej poprzez tworzenie pomocy dydaktycznych o tematyce związanej z pracą w przedszkolu.
5. Organizacja i tworzenie własnego warsztatu pracy.
6. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez lekturę publikacji zwartej, Internetu itp.

-Cały okres trwania stażu
- Cały okres trwania stażu
- Rok szkolny
2017/2018
- Rok szkolny 2018/2019
- Cały okres trwania stażu

6. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych,
wychowawczych, opiekuńczych i innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły.

1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.
2. Ustalanie z innymi nauczycielami harmonogramu uroczystości i imprez okolicznościowych.
3. Czynne uczestnictwo w przygotowaniu i prowadzeniu wybranych imprez przedszkolnych i szkolnych oraz wykonywanie stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego.
- Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej

- Wrzesień 2016/2017/ 2018
- Zgodnie z harmonogramem i przydziałem prac

7. Samodzielne lub poprzez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego, pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.

1.Uczestniczenie w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
2.Udział w kursach, konferencjach, warsztatach pozwalających udoskonalić swój warsztat pracy.
3. Korzystanie z edukacyjnych stron internetowych.

- Zgodnie z harmonogramem
- Co najmniej raz w semestrze
- Cały okres trwania stażu

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Uwagi

1. Rozpoznawanie problemów rozwojowych i środowiskowych wychowanków oraz ich potrzeb, uwzględnianie ich w pracy z dzieckiem.

1. Własna obserwacja i ocena poziomu funkcjonowania dzieci, ich możliwości i potrzeb psychofizycznych.
2. Zapoznanie z dokumentacją dzieci – orzeczeniami, opiniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych (jeżeli takie posiadają).
3.Współpraca ze specjalistami (psycholog, logopeda, terapeuta).
4. Dobór odpowiednich metod i form pracy, dostosowanych do indywidualnych potrzeb dziecka.

-2 x w roku szkolnym
-Wrzesień: 2017/2018/2019 oraz na bieżąco wg potrzeb
- Cały okres trwania stażu
- Cały okres trwania stażu

2. Prowadzenie działań prozdrowotnych.

1. Realizacja działań związanych z propagowaniem codziennego dbania o higienę jamy ustnej.
- nauka codziennego mycia zębów przez dzieci,
- propagowanie tej akcji wśród rodziców dzieci.
2. Realizacja działań związanych z programem „Wiem, co jem”:
- samodzielne przygotowywanie przez dzieci kanapek na
śniadanie,
- prowadzenie zajęć związanych ze zdrowym żywieniem.

- rok szkolny 2017/2018
- 2 x w tygodniu
- 2 x w semestrze
-Październik 2017/2018/2019

3. Podejmowanie działań przygotowujących dzieci do uczestnictwa w życiu
społecznym.

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci podczas zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
- nabywanie przez dzieci wiedzy o sobie i swojej rodzinie;
- nauka rozpoznawania swoich emocji i wyrażania ich w sposób akceptowalny;
- nabywanie przez dzieci coraz większej samodzielności w zakresie samoobsługi;
- kształtowanie umiejętności zgodnego funkcjonowania w grupie podczas zabaw i zajęć.

2. Udział dzieci w wycieczkach i wyjściach pozaszkolnych.

- Cały okres trwania stażu
- Cały okres trwania stażu

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Uwagi

1. Poznanie nowych programów komputerowych, nauka ich obsługi.

1.Zapoznanie z nowymi programami komputerowymi.
2.Nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera i programów edukacyjnych.
3. Wymiana informacji i doświadczeń związanych z nowymi programami komputerowymi z innymi nauczycielami.

- Cały okres trwania stażu
- Cały okres trwania stażu
- Cały okres trwania stażu

2. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy nauczyciela przedszkola/szkoły.

1. Przygotowywanie pomocy dydaktycznych i dokumentów Przedszkolnych i szkolnych za pomocą technologii komputerowej.
2.Korzystanie z laptopa, projektora podczas pracy z dziećmi.
3.Tworzenie scenariuszy zajęć, ogłoszeń, sprawozdań, ewaluacji, dokumentów związanych z realizacją stażu przy pomocy technologii komputerowej.

- Cały okres trwania stażu
- Cały okres trwania stażu
- Cały okres trwania stażu

3. Publikacje w Internecie.

1.Publikowanie wybranych własnych scenariuszy zajęć.
2.Publikowanie na stronie internetowej przedszkola materiałów edukacyjnych i relacji z pracy w grupie.
3. Publikacja planu rozwoju zawodowego na portalu edukacyjnym.

- Cały okres trwania stażu
- Według potrzeb
- Październik 2016

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub
postępowaniu w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Uwagi

1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogiczno –psychologicznych.

1. Korzystanie ze zbioru księgozbioru przedszkolnego i szkolnego, w szczególności z działów: wychowanie przedszkolne, psychologia, pedagogika.
2. Studiowanie literatury dotyczącej pracy z dziećmi, a w szczególności z zakresu:
- rozwijania umiejętności,
- terapii pedagogicznej;
- rozwijania umiejętności społecznych.

- Cały okres trwania stażu
- Wg potrzeb własnych

2. Pedagogizacja rodziców.

1. Indywidualne rozmowy z rodzicami na temat wspierania rozwoju dziecka.
2.Organizowanie i prowadzenie grupowych zebrań z rodzicami.
3. Udział rodziców w zajęciach otwartych i uroczystościach przedszkolnych.
4. Przekazywanie rodzicom zaleceń dotyczących pracy z dzieckiem w domu.
5.Przekazanie rodzicom wyników ewaluacji pracy z dzieckiem.

- Cały okres trwania stażu
- Według harmonogramu zebrań
- Według harmonogramu współpracy z rodzicami
- 1 x w miesiącu
- Czerwiec 2017, 2018, 2019

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Uwagi

1. Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego dotyczącego organizacji i pracy przedszkola i szkoły.

1. Analiza wybranych przepisów prawa, a w szczególności:
- Ustawa o systemie Oświaty z dnia 7.09.1991 r. (z późniejszymi zmianami);
- Rozporządzenie MEN z dnia 30.04.2013 r. w sprawie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
- Rozporządzenie MEN z dnia 27.08.2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego (z późniejszymi zmianami);
- Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
- Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późn. zmianami.
2. Analiza przepisów wewnętrznych oraz dokumentów szkolnych, zwłaszcza:
- Statutu Szkoły,
- Rocznej koncepcji pracy przedszkola/szkoły i planu nadzoru pedagogicznego;
- protokołów z posiedzeń Rad Pedagogicznych.
3.Utrwalanie znajomości i przestrzeganie przepisów dot. BHP, procedury ewakuacji.
4. Śledzenie zmian w prawie oświatowym i ich bieżąca analiza. - Wrzesień 2016

- Wrzesień 2016
- Wrzesień 2016/2017/2018
-Na bieżąco wg harmonogramu posiedzeń Rad Pedagogicznych
- 1 x w roku szkolnym
- Na bieżąco wg pojawiających się zmian

2. Zastosowanie przepisów prawa oświatowego w rozwiązywaniu bieżących problemów i dokumentowaniu pracy nauczyciela.

1. Prowadzenie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.
2. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji.

- Cały okres trwania stażu
- Cały okres trwania stażu

3. Aktywne uczestnictwo w tworzeniu dokumentów regulujących wewnętrzne przepisy szkoły.

1. Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i zespołów opracowujących i modyfikujących przepisy wewnętrzne szkoły.

- Według harmonogramu posiedzeń Rady Pedagogicznej

Opracowała: mgr Magdalena Wilk

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.