X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40292
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego - dyplomowanie

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Nauczyciel mianowany: mgr Agnieszka Trybel
Nauczany przedmiot: język angielski
Data rozpoczęcia stażu: 01 wrzesień 2016r.
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maj 2019r.
Szkoła: Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie
Dyrektor Szkoły: mgr Brygida Wagner - Konstantynowicz

CELE STAŻU

• Poszerzenie zakresu wiedzy.
• Doskonalenie warsztatu, metod i form pracy w celu uzyskiwania przez uczniów dobrych wyników nauczania, zaspokajania ich potrzeb i zainteresowań.
• Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.
• Podniesienie poziomu pracy szkoły.
• Doskonalenie pracy dydaktyczno – wychowawczej z młodzieżą w kierunku kształtowania postaw prozdrowotnych.
• Doskonalenie kompetencji w zakresie pracy opiekuńczo – wychowawczej.

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE

Lp.
Zadanie
Formy realizacji
Dowody realizacji
Termin
(Tabela)

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju zawodowego
Analiza posiadanych umiejętności; określenie potrzeb własnego rozwoju wpisujących się w ramy ogólnego planu rozwoju szkoły
Autorefleksja

Podsumowanie dotychczasowego poziomu posiadanych umiejętności i osiągnięć zawodowych
sierpień 2016
Analiza aktualnych przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (korzystanie z internetowego źródła)
Zapoznanie się z treściami najważniejszych dokumentów w zakresie prawa oświatowego
- materiały zebrane i zapisane na CD
wrzesień 2016
Przygotowanie i złożenie wniosku do dyrekcji szkoły o rozpoczęcie stażu
Przedłożenie dyrekcji szkoły wniosku o rozpoczęcie stażu
1 września 2016
Opracowanie planu rozwoju zawodowego
Zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego przez dyrektora szkoły sierpień / wrzesień 2016
Założenie teczki: „Awans zawodowy – nauczyciel dyplomowany” -Stworzenie teczki dokumentującej przebieg stażu
wrzesień 2015
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
Realizacja wymagań niezbędnych do uzyskania awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego poprzez systematyczne gromadzenie odpowiedniej dokumentacji
Teczka,
Sprawozdania roczne
okres stażu
Uzyskanie oceny dorobku zawodowego

Otrzymanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego
czerwiec 2019
3. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju Przygotowanie dokumentu -sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju
Złożenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego dyrektorowi placówki
czerwiec 2019

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

§8 ust. 2, pkt. 1

Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenie jakości szkoły.

1. Bieżące zainteresowanie wszelkimi zmianami dotyczącymi zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły
Analiza podstawowej dokumentacji szkolnej, w tym m.in.: STATUTU SZKOŁY, WZO, PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY
okres stażu
2. Udział w pracach zespołu przedmiotowego
- j. angielski Udział w posiedzeniach zespołu
Pisemne potwierdzenie
okres stażu
3. Opracowanie materiału-próbnych testów z języka angielskiego dla klas III gimnazjum Przygotowanie testu
Poprawa prac
Analiza wyników
Załączenie testu
Załączenie sprawozdania z przeprowadzonego badania
Poświadczenie dyrektora szkoły
okres od X – III 2016/2017
4. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje
Udział w różnych formach dokształcania (m.in. konferencje organizowane przez wydawnictwa, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli, kursy itp.), adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły
Certyfikaty ukończenia szkoleń
okres stażu
5. Gromadzenie, uzupełnianie własnego warsztatu pracy celem poszerzenia wiedzy i umiejętności Korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej i publicznej
Systematyczna lektura czasopism pedagogicznych
Śledzenie publikacji na portalach edukacyjnych
Poświadczenia bibliotekarzy
okres stażu
6. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły
Praca zespołowa, której efektem będzie analiza wyników uzyskanych przez gimnazjalistów na zakończenie nauki w gimnazjum jako część składowa raportu z wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły.
Przygotowanie raportu
Załączenie przykładowego raportu
okres stażu
(sierpień 2017, sierpień 2018)
7. Doskonalenie własnego warsztatu pracy
Przygotowywanie uczniów do udziału w różnego typu konkursach z zakresu języka angielskiego oraz certyfikatów językowych
Organizowanie i współorganizowanie konkursów wewnątrzszkolnych
Potwierdzenia
Scenariusze okres stażu
okres stażu
8. Udział w komisji do spraw wniosków wypływających z opracowanych raportów z egzaminów gimnazjalnych
Podejmowanie działań zmierzających do podnoszenia jakości pracy szkoły
Udział w spotkaniach zespołu
Potwierdzenie uczestnictwa
okres stażu
9. Udział w różnych formach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych
Potwierdzenie udziału
okres stażu
10. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych wynikających z potrzeb lub zainteresowań uczniów Organizowanie lekcji/ spotkań z młodzieżą potrzebującą wsparcia, jak również rozwijającymi swoje zainteresowania
Poświadczenie dyrekcji
okres stażu
11. Przeprowadzenie analizy własnej pracy w celu oceny skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych
Zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań młodzieży
Opracowanie i przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej na temat satysfakcji z poziomu nauczania języka angielskiego
Formularze ankiet, analiza wyników,
wnioski dotyczące ewentualnej modyfikacji pracy w każdym roku szkolnym

§8 ust. 2, pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Umiejętne stosowanie technologii komputerowej i informatycznej w swojej pracy
Korzystanie z komputera w celu opracowania szkolnej dokumentacji,
np. planów dydaktycznych, raportu z egzaminu gimnazjalnego, sprawozdań z badań
Przykładowe dokumenty
okres stażu
Używanie narzędzia do opracowania pomocy dydaktycznych, np. sprawdzianów, kartkówek, testów, prezentacji multimedialnych, scenariuszy szkolnych imprez
Załączenie wybranych dokumentów
okres stażu
Wykorzystanie programów edukacyjnych lub Internetu na lekcjach
Linki do wybranych źródeł/ odnotowanie w tematyce lekcyjnej
okres stażu
Stosowanie oprogramowania do sporządzania pism, referatów, druków okolicznościowych (np. dyplomów)
Przykładowa dokumentacja , wzór wybranego druku okolicznościowego
okres stażu
Nawiązanie współpracy z informatykiem w celu doskonalenia umiejętności w zakresie posługiwania się technologią komputerową i informatyczną
Pisemne potwierdzenie informatyka
okres stażu
Publikowanie prac w Internecie źródłem wymiany pomysłów w celu zorganizowania ciekawych i satysfakcjonujących zajęć
Linki stron / potwierdzenia zamieszczenia publikacji
okres stażu
Zapoznanie się ofertą innych nauczycieli- przegląd stron internetowych zawierających publikacje nauczycielskie
Linki stron internetowych
okres stażu
Korzystanie z tablicy interaktywnej
Odnotowanie przy tematyce lekcyjnej
okres stażu
Wykorzystanie komputera do tworzenia dokumentacji zaplanowanych zadań w ramach stażu na nauczyciela dyplomowanego
Dokumentacja stażu
okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

1. Współpraca z nauczycielami anglistami oraz nauczycielami innych przedmiotów Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami w zakresie metod, form pracy oraz wykorzystywanych środków dydaktycznych
Wspólne przygotowywanie i przeprowadzanie konkursów języka angielskiego
Poświadczenie współpracy
okres stażu
2. Udział w pracach zespołu przedmiotowego
- wymiana opinii, doświadczeń nauczycieli -językowców
Realizowanie zadań wg harmonogramu prac zespołu
Potwierdzenie uczestnictwa w posiedzeniach
okres stażu
3. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielem kontraktowym lub stażystą
Współpraca z nauczycielem kontraktowym lub stażystą
Poświadczenie współpracy
okres stażu
4. Opracowanie i udostępnienie w bibliotece szkolnej testów, sprawdzianów, scenariuszy przedstawień, konkursów itp.
Opracowanie materiałów
Przekazanie scenariuszy do biblioteki szkolnej
Kserokopia wybranych materiałów
Poświadczenie nauczyciela bibliotekarza
okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1. Opracowanie i wdrożenie programu kółka języka angielskiego
Realizacja planu na zajęciach kółka Program kółka
okres stażu
2. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
Skonstruowanie programu pracy z uczniem zdolnym oraz z uczniem słabym
Dokumentacja pracy
okres stażu
3. Współudział w przygotowaniu „Drzwi Otwartych Szkoły”
Wykonanie zadań zgodnie z ustalonym harmonogramem promujących placówkę w środowisku lokalnym
Poświadczenie dyrektora
Dokumentacja fotograficzna
okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4b

Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.

1. Wykonywanie zadań egzaminatora OKE w zakresie egzaminu gimnazjalnego oraz maturalnego z języka angielskiego
Realizacja zadań członka zespołu egzaminacyjnego - poprawianie testów egzaminacyjnych z języka obcego nowożytnego (j. angielski)
Zaświadczenie o pracy w komisji
w okresie stażu
wg harmonogramu OKE

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych
Prowadzenie społecznie kółka z języka angielskiego
Plan pracy kółka,
przykładowe materiały
2016/2017
2017/2018
2. Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów
Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach z zakresu języka angielskiego lub do egzaminów certyfikujących z języka angielskiego
Podziękowania, dyplomy
okres stażu
3. Współorganizowanie uroczystości szkolnych
Przygotowanie odpowiednich scenariuszy
Pomoc uczniom uczestniczącym w szkolnych przedsięwzięciach
Potwierdzenie dyrektora,
scenariusze imprez, zdjęcia
okres stażu
4. Aktywna realizacja zadań opiekuńczych integrująca społeczność szkolną
Pełnienie funkcji opiekuna Samorządu Uczniowskiego
Potwierdzenie dyrektora
2016/2017
5. Pełnienie funkcji opiekuna stażu
Przygotowanie stosownych dokumentów
Prowadzenie zajęć w obecności nauczyciela kontraktowego/stażysty
Hospitacja zajęć prowadzonych
przez nauczyciela kontraktowego/stażysty
Potwierdzenie współpracy z nauczycielem kontraktowym/stażystą
okres stażu
6. Pełnienie funkcji opiekuna grup projektowych Współpraca z uczniami w celu stworzenia rzetelnych i interesujących projektów edukacyjnych w ramach programu
e-Twinning.
Potwierdzenie udziału
okres stażu
7. Organizacja i przeprowadzenie szkolnego konkursu języka angielskiego
Przygotowanie i przeprowadzenie szkolnej edycji konkursu języka angielskiego (opracowanie pytań i zadań, przygotowanie, pozyskanie nagród, przygotowanie dyplomów)
Prezentacja przygotowanych zadań,
Dokumentacja fotograficzna
okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Organizacja akcji charytatywnych dla osób potrzebujących
Wspólnie z Samorządem Uczniowskim przygotowanie i przeprowadzenie akcji charytatywnych dla wytypowanych wcześniej osób potrzebujących
Potwierdzenie dyrektora, podziękowania
okres stażu
2. Współpraca z pedagogiem, psychologiem szkolnym, higienistką, kuratorami, policją.
Organizowanie spotkań uczniów z pedagogiem i psychologiem szkolnym,
Spotkania, rozmowy, konsultacje. Potwierdzenia, notatki z rozmów, zapisy w dzienniku, pisemne opinie o uczniach
okres stażu

§ 8 ust. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Pogłębianie wiedzy w zakresie umiejętności diagnozowania i rozwiązywania problemów młodzieży Samodzielne studiowanie literatury odnośnie w/w tematyki oraz publikacji w Internecie
współpraca ze szkolnym pedagogiem
udział w spotkaniach, kursach o tej tematyce
Lista przeczytanych pozycji
Potwierdzenie pedagoga
Poświadczenie udziału
okres stażu
2. Rozpoznanie i rozwiązanie pojawiających się w szkole problemów edukacyjnych wychowawczych lub innych -
opis i analiza dwóch przypadków Współpraca z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami oraz pedagogiem szkolnym
Zdiagnozowanie wybranych problemów:
• ustalenie i zastosowanie środków zaradczych,
• podsumowanie oraz wnioski,
• wprowadzenie działań naprawczych.
Załączenie dokumentów potwierdzających współpracę oraz realizację własnych działań
Studium dwóch przypadków
okres stażu

Niniejszy plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi.

Opracowała: Agnieszka Trybel

Zatwierdzam do realizacji

........................................ ........................................
(Miejscowość i data) (Podpis i pieczęć dyrektora placówki)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.