X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40132
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji stażu nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego - II okres, rok szkolny 2016/2017

Sprawozdanie z realizacji stażu nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego – II okres, rok szkolny 2016/2017

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek udrożnienia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

W minionym okresie stażu kontynuowałam realizację przepisów prawa oświatowego dotyczące prawa oświatowego. Cennym źródłem informacji były dla mnie zasoby internetowe oraz publikacje interpretujące zasady o stopnie awansu zawodowego.
W drugim okresie stażu brałam czynny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. Uczestniczyłam w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli, Szkoleniowych Radach Pedagogicznych oraz Szkoleniach. Brałam również udział w pracach zespołu przedmiotowego oraz zespołu wychowawczego. Zdobyta wiedza pozwala mi na coraz to lepsze przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, podniesienie jakości mojej pracy, a przez to jakości pracy szkoły.
W celu doskonalenia własnego warsztatu pracy systematycznie studiowałam pozycję literatury pedagogicznej i psychologicznej. Studiowałam również literaturę odnoszącą się do dydaktyki i metodyki nauczania języka angielskiego. Dodatkowe materiały dydaktyczne pozwoliły mi na wzbogacenie mojego warsztatu pracy w zakresie rozwijania umiejętności językowych uczniów. Ponadto materiały te pomogły mi w identyfikacji problemów, które pojawiają się w pracy z uczniem.
Prowadziłam również zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego, których celem było wyrównanie poziomu edukacyjnego uczniów. Podczas tych zajęć uczniowie wykonywali szereg ćwiczeń gramatycznych pozwalających im na udoskonalenie wiedzy zdobytej wcześniej na lekcjach języka angielskiego. Ponadto kształtowali również umiejętność poprawnego wypowiadania się w języku angielskim, opisu obrazka czy udzieleniu odpowiedzi do zadawanych im pytań. Opanowywali techniki skutecznego uczenia się języka obcego, podnosili wiary we własne możliwości i poziom wiedzy. Pracując z uczniem słabym współpracowałam również z pedagogiem i psychologiem szkolnym. Realizowałam zalecenia zawarte w opiniach i orzeczeniach z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, doskonaliłam wymagania edukacyjne do możliwości uczniów.
W celu uatrakcyjnienia zajęć języka angielskiego stosowałam różne metody i techniki aktywizujące, które sprzyjały do samodzielnego myślenia i pozytywnej motywacji ucznia do uczenia się. Wprowadzanie efektu zaskoczenia i zaciekawienia uczniów pozwolił na wzbudzenie ich motywacji do działania, pełnego wykorzystania ich własnych zdolności i umiejętności. Pracując z wykorzystaniem licznych dobrze dobranych metod i technik aktywizujących wzbogaciłam proces nauczania o ciekawszy i bardziej inspirujący dla ucznia.
Wspierając proces edukacyjny uczniów na bieżąco współpracowałam z ich rodzicami. Raz w miesiącu pełniłam dyżur dla rodziców, ponadto na bieżąco informowałam rodziców o postępach ich dzieci na zebraniach z rodzicami. W zastępstwie za innego nauczyciela pełniłam również rolę wychowawcy klasy. Zadaniem każdego z rodziców jest włączenie się w system wychowawczy szkoły. Współpracując z rodzicami zmierzałam zawsze do wszechstronnego rozwoju ucznia. Zawsze zwracałam uwagę na problemy społeczne i edukacyjne uczniów. Prowadziłam liczne rozmowy z wychowawcami uczniów oraz z innymi nauczycielami w celu określenia problemów. Kontynuowałam również współpracę z pedagogiem szkolnym zapewniając w ten sposób prawidłowy rozwój zdolności i osobowości ucznia.

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej

W drugim okresie mojego stażu systematycznie korzystałam z technologii informatycznej i komunikacyjnej. Pracując przy pomocy komputera tworzyłam szereg dokumentacji szkolnej, co wspierało proces edukacyjno – wychowawczy oraz podwyższyło jakość mojej pracy. Systematycznie posługiwałam się różnymi programami typu „Word” , „Power Point” w celu stworzenia m.in. prezentacji multimedialnych, narzędzi diagnostycznych, testów, scenariuszy itp. Dzięki takiemu działaniu moja dokumentacja była zawsze przejrzysta, estetyczna i czytelna.
Na bieżąco wyszukiwałam w Internecie ciekawych scenariuszy oraz pomocy dydaktycznych, które były dostępne na różnych portalach edukacyjnych. Zapoznałam się również z wieloma ciekawymi publikacjami z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii oraz pedagogiki. Ponadto na bieżąco śledziłam przepisy i akty prawa oświatowego, informacje dotyczące szkoleń organizowanych przez ośrodki szkoleniowe czy wydawnictwa.
Wykorzystując pocztę elektroniczną byłam w ciągłym kontakcie z koleżankami i kolegami uczącymi języka angielskiego, co pozwoliło na wymianę ciekawych informacji dotyczących artykułów, scenariuszy oraz przepisów prawa oświatowego. Zawsze otrzymywałam cenne rady oraz liczne materiały metodyczne. Zachęcałam również uczniów do korzystania z poczty elektronicznej poprzez wysyłanie niezbędnych materiałów do zajęć.
W pracy korzystałam również z komputerowych programów edukacyjnych, słowników oraz encyklopedii. Zawsze popularyzowałam wśród uczniów wykorzystanie technologii informatycznej i komunikacyjnej. Działanie takie pozwoliło mi na twórcze i efektywne planowanie moich działań, przez co moja praca była zawsze łatwiejsza i wygodniejsza.

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

W minionym okresie stażu na bieżąco dzieliłam się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, zawsze udostępniałam zebrany przeze mnie materiał przydatny w pracy nauczyciela języka angielskiego. Dzieliłam się również własnym planem rozwoju zawodowego. Na bieżąco z zainteresowanymi nauczycielami wymienialiśmy się własnymi poglądami oraz różnymi edukacyjnymi materiałami do zajęć języka obcego. Analizowaliśmy nowo powstałe pomysły, co pozwoliło mi wzbogacić własny warsztat pracy o cenne wskazówki.
Polepszając jakość mojej pracy zapraszałam zainteresowanych nauczycieli na moje zajęcia dydaktyczne w celu ich obserwacji. Dokonując analizy przeprowadzonych zajęć miałam możliwość wyciągnięcia wniosków do dalszej pracy, rozmów dotyczących m.in. wyszukiwania przyczyn trudności uczniów w uczeniu się. Takie działanie kształtuje we mnie ciągłą otwartość i chęć dalszej współpracy z innymi nauczycielami.
Moja współpraca z innymi nauczycielami kształtowała się również w obszarze organizowania różnych przedsięwzięć szkolnych takich jak Talenty i Pasje Uczniów Kopernika czy Dzień Sportu. Ponadto zawsze mogłam liczyć na ich pomoc w przygotowaniu materiału prasowego w ramach koła warsztatów dziennikarskich oraz nagraniu licznych filmików szkolnych.

§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

W celu doskonalenia własnego warsztatu pracy na bieżąco wdrażałam opracowane wcześniej programy nauczania języka angielskiego. Zawsze przygotowywałam się do zajęć dydaktycznych, potrafiłam odpowiednio dobrać materiały i techniki pracy. Ponadto pomyśle kształtowałam umiejętność przeprowadzania kontroli wyników uczniów oraz wzbogaciłam swój warsztat pracy o dodatkowe sposoby rozwijania motywacji uczniów. Wdrażałam również wewnątrzszkolny system oceniania, w tym przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego.
Systematycznie prowadziłam dokumentacje szkolną, podstawowymi dokumentami mojej pracy były m.in. podstawa programowa, program nauczania, plan wynikowy, wewnątrzszkolny i przedmiotowy system nauczania, scenariusze lekcji, arkusze ocen oraz dzienniki lekcyjne i pozalekcyjne.
Dbałam również o wystrój szkolnych korytarzy. Współpracując z innymi nauczycielami byłam odpowiedzialna za wystrój gabloty szkolnej znajdującej się na drugim piętrze, pomagałam uczniom w dekoracji holu szkolnego z okazji różnych imprez szkolnych m.in. Talenty i Pasje Uczniów Kopernika.

§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

W minionym okresie stażu kontynuowałam pracę z uczniami zdolnymi. Systematycznie zachęcałam uczniów do brania udziału w różnych konkursach. Uczniowie pod moją opieką wzięli udział w projekcie Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego z tematem wiodącym Marzenia o Wielkopolsce 2020+. Zespoły uczniowskie mieli do wykonania zadanie rekrutacyjne polegające na opracowaniu w formie pisemnej pracy na temat Skąd jesteśmy! Nasza „Mała Ojczyzna” w naszych marzeniach. Po czym zaprezentować wykonaną pracę przed komisją rekrutacyjną. Zespoły z naszej szkoły cieszyły się pochwalną opinią komisji rekrutacyjnej.
Ponadto brałam również udział w pracach komisji konkursowej w XII Powiatowych Prezentacjach Scenicznych Szkół Gimnazjalnych. Celem wspomnianych prezentacji było m.in. poznawanie kultury, zwyczajów oraz życia codziennego krajów obszaru anglojęzycznego, szerzenie kultury słowa w języku angielskim, rozwijanie umiejętności rozumienia ze słuchu, doskonalenie wymowy oraz intonacji uczniów. Komisja konkursowa, w której uczestniczyłam, miała zadanie ocenić walory językowe (wymowa, akcent, intonacja, płynność wypowiedzi w języku angielskim) oraz ogólne wrażenia artystyczne przedstawionych prezentacji.
Rozwijając zainteresowania naszych uczniów na bieżąco współpracowałam z lokalnymi mediami w celu kształtowania wśród uczniów umiejętności bycia dobrym dziennikarzem. Koordynowałam koło warsztatów dziennikarskich, którego celem było tworzenie licznych materiałów prasowych przez naszych uczniów, po czym zamieszczanie ich na łamach portalu internetowego konin.naszemiasto.pl. Współpracując z panią dziennikarką Beata Pieczyńską uczniowie dostawali cenne wskazówki do dalszej pracy, uczyli się m.in. aktywności twórczej oraz kształtowali umiejętność pracy w zespole. Koordynowałam również pojawiające się okresowo audycje radiowe w radiu RMF MAXXX.
W minionym okresie stażu koordynowałam również pracę zespołu uczniowskiego „Koperas Tv”. Grupa uczniów systematycznie tworzyła liczne nagrania filmowe z życia szkoły. Poznając tajniki pracy z kamerą, wykorzystując zdobytą wcześniej wiedzę dotyczącą nowoczesnych technologii informatycznych uczniowie wykazywali chęć dalszego rozwoju. W pełni zmotywowani uczestniczyli w cyklu spotkań z panem Waldemarem Domskim, pracownikiem TVP3 Poznań. Uczniowie poszerzali swoją wiedzę o dodatkowe cenne wskazówki dotyczące pracy z kamerą, montażu nagranych materiałów, poznali liczne programy komputerowe wspomagające ich pracę.

§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Jako jeden z opiekunów Samorządu Uczniowskiego wraz z pozostałymi opiekunami dbaliśmy o rozwój aktywności i samorządności w procesie wychowania. Wspólne podejmowane działania na rzecz tworzenia i kontynuowania tradycji szkolnej miały istotny wpływ na podwyższenie jakości mojej pracy. Podejmowaliśmy szereg wyzwań w zorganizowaniu różnych przedsięwzięć szkolnych takich jak Talenty i Pasje Uczniów Kopernika jak i Dzień Sportu. Wspomniane imprezy szkolne cechowały się aktywnym spędzeniem czasu, wykazaniem się własnymi umiejętnościami i wiedzą, integracją między uczniami ale i nauczycielami. Bogaty wachlarz atrakcji przygotowanych dla wszystkich uczniów naszej szkoły w pełni spełnił ich oczekiwania i urozmaicił ich czas. Każde z wydarzeń szkolnych było zredagowane przez uczniów naszej szkoły na łamach portalu konin.naszemiasto.pl, powstał również film nakręcony przez grupę uczniów „Koperas TV” z okazji wspomnianych okoliczności.
Współpracując z nauczycielami uczącymi języka angielskiego upamiętniliśmy w naszej szkole jedno z najbardziej znanych na całym świecie irlandzkich świąt- Dzień Świętego Patryka. Uczniowie i nauczyciele ubrani byli na zielono. Ponadto na zajęciach języka angielskiego przeprowadzono lekcje tematycznie odnoszące się do tego święta. Koordynowaliśmy również pracę udekorowania szkolnych korytarzy.
Dbałam również o działania mające na celu zdobycie wnikliwej wiedzy dotyczącej sytuacji rodzinnej i materialnej moich uczniów. W tym celu zawsze znajdowałam czas dla moich uczniów oraz ich rodziców. Na bieżąco zdobywałam wiedzę o ich rozwoju, współczesnych zagrożeniach oraz o sposobach zapobiegania trudnościom wychowawczym. Podejmowałam również działania mające na celu pedagogizację rodziców. Na bieżąco rozmawiałam z rodzicami na temat licznych zagrożeń w okresie dorastania młodzieży, pomagając jednocześnie w ich rozwiązaniu. Dbałam również o proces integracji uczniów organizując liczne okoliczności integracyjne. Na bieżąco czytałam liczne pozycje książkowe jak i artykuły pedagogiczne w celu poszerzenia własnej wiedzy dotyczącej potrzeb i problemów uczniów. Ponadto byłam w ciągłym kontakcie z pedagogiem szkolnym. Brałam również udział w zebraniach zespołu wychowawczego oraz zespołu integracyjnego, gdzie poszerzałam zakres własnej wiedzy o cenne wskazówki. Zawsze dostosowywałam formy i metody pracy z uczniem według indywidualnych zaleceń.
Współpracowałam również z instytucjami samorządowymi. Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta Konina oraz pełnienie opieki nad Młodzieżową Radną z naszej szkoły uwrażliwia mnie bardziej na potrzeby dzisiejszej młodzieży. Współpracując z Młodzieżową Radną z naszej szkoły zapoznawałam się z programem sesji Młodzieżowej Rady Miasta Konina oraz z przyszłymi planami ich działania. Wraz z MRM Konina zorganizowaliśmy w naszej szkole wieczorek poetycki, podczas którego można było usłyszeć wiersze znanych polskich pisarzy takich jak Janina Weneda, Zofia Urbanowska czy Adam Asnyk. Ponadto była również możliwość rozmowy na temat własnych przemyśleń, interpretacji przeczytanych wierszy przy bufecie przygotowanym przez uczniów z naszej szkoły.

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

W drugim okresie stażu na bieżąco podejmowałam liczne działania identyfikujące problemy uczniów, po czym podejmowałam zawsze próbę ich rozwiązania. Indywidualnie dobierałam metody, formy i środki dydaktyczne do rozpoznanego problemu ucznia. Współpracując z pedagogiem szkolnym, wychowawcą klasy oraz rodzicami ucznia podejmowałam szereg działań naprawczych i korygujących. Ponadto prowadziłam zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego podczas których uczniowie wykonywali liczne ćwiczenia wyrównujące ich poziom edukacyjny.

Miniony okres stażu to okres podejmowanych przeze mnie różnych działań mających na celu doskonalenie własnego warsztatu pracy, zdobywanie nowych doświadczeń w pracy z uczniem zdolnym jak i słabym. Czas intensywnej pracy jaką włożyłam w celu sprostowania wymaganiom jakie założyłam i zawarłam w planie rozwoju zawodowego.

Justyna Falkowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.