X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40280
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

Plan Rozwoju Awansu Zawodowego Nauczyciela Kontraktowego Ubiegającego Się O Stopień Nauczyciela Mianowanego

Agnieszka Antoniuk
data rozpoczęcia stażu 1 września 2016r
Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Firleju

Cele podstawowe podejmowanego stażu:
• poszerzenie zakresu wiedzy, doskonalenie własnych umiejętności,
• doskonalenie warsztatu i metod pracy, podniesienie poziomu pracy SOSW, poprzez realizację przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki.
• uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Rodzaj działań i przedsięwzięć wynika z wymagań Rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013 r., na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz U. Z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

§ 7 ust.1 pkt . 1
Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

1. Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
- czynne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
- dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach, szkoleniach, wymiana doświadczeń
- współpraca z gronem pedagogicznym
wg. harmonogramu posiedzeń Rady Pedagogicznej
na bieżąco, cały okres stażu
2. Praca w Zespołach klasowych, Zespole Profilaktyki, Zespołach do modyfikacji programów.
- udział w zebraniach Zespołów
- realizacja zadań zlecony w ramach pracy Zespołów
- współorganizowanie imprez, prelekcji profilaktycznych itd
wg. harmonogramu
§ 7 ust.1 pkt . 2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

1. Doskonalenie posiadanych kwalifikacji i wiedzy w zakresie problematyki wychowawczej w różnych formach doskonalenia nauczycieli.
- aktualizowanie wiedzy poprzez samokształcenie z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki oraz uczestnictwo w kursach, szkoleniach, warsztatach
- udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych , posiedzeniach Zespołów
- korzystanie ze zbiorów biblioteki i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma związane ze specyfiką pracy pedagoga specjalnego)
cały okres stażu, wg. harmonogramu szkoleń, kursów, warsztatów
§ 7 ust. 1 pkt . 3
Poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a Karty Nauczyciela - przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

1. Znajomość przepisów dotyczących prawa oświatowego oraz innych aktów prawnych.
- analiza przepisów prawa oświatowego
• Ustawa o Systemie Oświaty (z dn. 25 lipca 1998 ze zm.),
• Ustawa z 26 stycznia 1982, z 18 lutego 2000 ze zm., z sierpnia 2004 - Karta Nauczyciela
• Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
• Ustawa z dnia 26 Października 1982 r. (z póź. zmianami) o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
• Konwencją Praw Dziecka z dn. 20 listopada 1989
• Kodeksem Pracy
wrzesień / październik 2016r. oraz na bieżąco, wraz z pojawiającymi się zmianami w prawie oświatowym

§ 7 ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
1. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
- zawarcie kontraktu;
-przygotowanie planu rozwoju zawodowego
-ustalenie terminów spotkań z opiekunem
-obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
-prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
- konsultacje, opracowywanie konspektów zajęć, analiza
-określenie mocnych i słabych stron własnej działalności -autorefleksji
Wrzesień 2016
Zgodnie z ustaleniami opiekuna stażu
W ciągu całego stażu 2016/2019r.
2. Doskonalenie warsztatu pracy i metod pracy pedagogicznej.
-opracowanie planów nauczania.
-stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania oraz zróżnicowanych form pracy z uczniem
-opracowanie pomocy dydaktycznych – plakaty, testy, pokazy multimedialne, itp.
-uczestnictwo w pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły, kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe, konferencje, warsztaty metodyczne, szkolenia
-uczestnictwo w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli -rady szkoleniowe.
-aktywny udział w pracach zespołów wychowawczych, omawianie i rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z pozostałymi wychowawcami , nauczycielami, rodzicami
-udział w pracach Zespołu do spraw promocji zdrowia
- udział w zespołach oraz pracach nad dokumentacją szkolną
- publikacje własnych scenariuszy lekcji
-opublikowanie planu rozwoju zawodowego -opracowanie scenariuszy zajęć
- przygotowanie środków dydaktycznych
- przeprowadzenie i analiza zajęć
-prowadzenie dokumentacji szkolnej dzienniki lekcyjne, pozalekcyjne
W ciągu każdego roku szkolnego 2016/2017r. , 2017/2018r. ,2018/2019r.
2. § 7.2.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;
1. Poznanie środowiska lokalnego i rodzinnego wychowanków.
- diagnozowanie środowiska wychowanków
- pedagogizacja rodziców – współpraca z rodzicami (spotkania, rozmowy telefoniczne)
- współpraca z wychowawcami klas i nauczycielami uczącymi celem wymiany informacji o wychowankach, ich postępach w nauce i zachowaniu
- podejmowanie działań naprawczych
-przygotowanie uczniów do konkursów i angażowanie do udziału w wystawach, kiermaszach
-organizowanie wystaw oraz warsztatów z tematyki rękodzieła, ceramiki,
-tworzenie fotokroniki,
Prowadzenie zajęć z uczniami objętymi pomocą psychologiczno – pedagogiczną:
Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych oraz indywidualnych.
2. Promowanie szkoły poprzez.
Prowadzenie zajęć dla uczniów, którzy chcą aktywnie i twórczo spędzać czas z uwzględnieniem wzmacniania rozwoju poszczególnych funkcji ( Kółko ceramiczne).
-Objęcie szczególną troską uczniów słabszych poprzez rozmowy, organizowanie pomocy koleżeńskich, pomocy.
-Stymulacja wielozmysłowa
Realizowanie zadań wychowawczych zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym i profilaktyki:
-Coroczna ewaluacja planu wychowawczego.
Udział w różnych imprezach i konkursach prozdrowotnych, ekologicznych, środowiskowych połączonych z profilaktyką.
-Działania na rzecz poprawy stanu naszego środowiska akcja „Sprzątanie Świata”.
-Prowadzenie zajęć lekcyjnych zawierających zagadnienia z programów wychowawczego a także profilaktycznego.
-Współpraca z pedagogiem, psychologiem, wychowawcami oraz instytucjami użyteczności publicznej.
-Współpraca z rodzicami.
W ciągu całego stażu.
Według potrzeb.
Wyznaczone konsultacje z rodzicami oraz uczniem.

3. § 7.2.3
Umiejętność wykorzystania w pracy z technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
1. Wykorzystanie internetu do wyświetlania ciekawych informacji na tematy związane z zajęciami, filmy edukacyjne.
2. Opracowanie materiałów dydaktycznych przy pomocy komputera oraz artykułów np. do lokalnej prasy „Wspólnota Lubartowska”.
3. Pisanie konspektów, sprawozdań, współtworzenie Indywidualnych Programów Edukacyjno Terapeutycznych, Indywidualnych Programów Rewalidacyjnych, testów oraz prowadzenie dokumentacji z wykorzystaniem komputera.
4. Wykorzystanie pomocy dydaktycznych (np. prezentacji multimedialnych).
5. Prowadzanie zajęć w pracowni komputerowej, wykorzystywanie programów multimedialnych.
6. Wdrażanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej (zgodnie z ich możliwościami) podczas przygotowywania różnych materiałów.
7. Poznawanie przepisów i aktów prawa oświatowego poprzez Internet.
Według potrzeb.
Według harmonogramu szkoły.
W ciągu całego stażu 2016/2019r.

4. § 7.2.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;
1.Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki: udział w różnego rodzaju formach doskonalenia, śledzenie na bieżąco najnowszych publikacji oświatowych.
2. Zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami uczniów wydanymi przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, a w szczególności z zaleceniami pracy z tymi uczniami i uwzględnienie zaleceń w pracy dydaktyczno – wychowawczej.
3. Stosowanie różnych form integracji wychowanków w pracy wychowawczej : -wycieczki, imprezy klasowe.
4. Stosowanie podczas zajęć zróżnicowanych form pracy z uczniem z uwzględnieniem jego możliwości psychofizycznych.
5. Współpraca ze stowarzyszeniami oraz fundacjami współpracującymi z placówką.
W ciągu całego stażu.
Według potrzeb.
Systematycznie.
5. § 7.2.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły
1. Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego np. Plan Wychowawczy SOSW, Plan Profilaktyczny SOSW
2. Praca w zespołach powoływanych w szkole:
-Komisje egzaminacyjne powoływane w szkole;
-Inne.
3. Współpraca z psychologiem oraz pedagogiem szkolnym.
4. Aktywny udział w zebraniach Rady Pedagogicznej.
5. Współpraca z Radą Rodziców.
6. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego np:
-Karta Nauczyciela;
-Stron Ministerstwa Edukacji Narodowej;
-Regulaminów, rozporządzeń.
Cały okres stażu
Według planu pracy komisji.
Według harmonogramu.
Według potrzeb.

Plan przygotowała Agnieszka Antoniuk Miejscowość, data ................................. Plan zatwierdziła ............................... Miejscowość, data................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.