X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40274
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

na okres stażu od 1.09.2016 do 31.05. 2019

mgr Małgorzata Witas
nauczyciel mianowany
w ZSEG w Cieszynie

Czynności organizacyjne

Zadania do realizacji
Forma realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
(Tabela)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego pozwalającej ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego i przygotowanie planu rozwoju
1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.
2. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
3. Sporządzenie planu rozwoju zawodowego.

Wrzesień 2016
Na bieżąco przez cały okres trwania stażu
Notatki własne
Plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez Dyrektora szkoły
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju
1. Założenie teczki „Awans zawodowy”.
2. Gromadzenie dokumentacji.
3. Praca nad uzyskaniem celu jakim jest awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego.
4. Uzyskanie oceny dorobku zawodowego.
5. Złożenie wniosku o nadanie stopnia awansu zawodowego.

Wrzesień 2016
Na bieżąco przez cały okres stażu
Czerwiec 2019
Teczka „Awans zawodowy”
Ocena dorobku zawodowego dokonana przez Dyrektora szkoły
3. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju

1. Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju.

Czerwiec 2019
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju

Wymagania szczegółowe

Zadania do realizacji
Forma realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy
dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Praca w komisji języków obcych.

2. Przygotowanie uczniów do konkursów.

3. Prowadzenie zajęć dla uczniów mających problem z nauką jak i dla uczniów zdolnych.

4. Przygotowanie i indywidualna praca z maturzystami.

5. Udział w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego.

6. Organizowanie konkursów z języka angielskiego.

7. Opracowywanie regulaminów i zadań konkursowych, pozyskiwanie nagród dla uczestników konkursów.

8. Gromadzenie i aktualizowanie własnej biblioteczki przedmiotu: literatura, podręczniki, słowniki itp.

Cały okres stażu

Plan pracy komisji, sprawozdania ze spotkań komisji.

Lista obecności uczniów.

Lista obecności uczniów.

Lista obecności uczniów.

Zaświadczenia.

Sprawozdania z konkursów.

Regulaminy, zadania konkursowe.

Biblioteczka.
§ 8 ust. 2 pkt. 2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Sporządzenie niniejszego planu rozwoju zawodowego jak i dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego.

2.Wykorzystanie programów edukacyjnych, słowników multimedialnych, internetowych stron edukacyjnych w przygotowaniu do zajęć.
3. Przygotowanie materiałów na zajęcia (testów, ćwiczeń, zadań) poprzez użycie komputera.

4. Prowadzenie lekcji przy użyciu komputera, rzutnika i internetu.

5. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami poprzez fora internetowe, email itp.

6. Przesyłanie drogą elektroniczną informacji o konkursach, wydarzeniach językowych itp.

7. Wykorzystanie komputera i internetu w kontaktach z rodzicami.

8. Prowadzenie dokumentacji w dzienniku elektronicznym.

9. Uczestniczenie w kursach doskonalących, szkoleniach, warsztatach z zakresu technologii komputerowej i informacyjnej.

Wrzesień 2016
Cały okres stażu

Plan rozwoju, dokumentacja.

Własne notatki.

Przykładowe materiały.

Scenariusze lekcji.

Notatki własne.

Emailowa skrzynka nadawcza.

Wiadomości w dzienniku elektronicznym.

Zapisy w dzienniku elektronicznym.

Zaświadczenia, certyfikaty.
§ 8 ust. 2 pkt. 3

Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.

2. Pełnienie funkcji protokolanta w komisji języków obcych.

3. Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.

4. Opracowanie pomocy dydaktycznych, testów, kartkówek i udostępnienie ich innym nauczycielom.

5. Opublikowanie w portalu internetowym planu rozwoju zawodowego.

6. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli w ramach lekcji otwartych.

Cały okres stażu

Notatki.

Protokoły z posiedzenia komisji.

Zdjęcia, scenariusz zajęć.

Pomoce, testy, kartkówki.

Adres strony internetowej.

§ 8 ust. 2 pkt. 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie programu zajęć kółka z języka angielskiego.

2. Opracowanie tematyki zajęć wychowawczych.

3.Dostosowanie i modyfikowanie programów nauczania do indywidualnych potrzeb uczniów.
Cały okres stażu
Plan pracy.

Tematy zajęć.

Zmodyfikowany program nauczania.
§ 8 ust. 2 pkt 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
1. Promowanie szkoły w szkołach gimnazjalnych.

2. Organizowanie wycieczek klasowych.

3. Sprawowanie opieki nad młodzieżą podczas wycieczek krajowych i zagranicznych.

4. Udział w projekcie europejskim.

5. Udział w projekcie Saperi e sapori we Florencji.

6. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.

7. Prowadzenie zajęć dodatkowych o charakterze konwersatoryjnym.

Cały okres stażu
Potwierdzenie dyrektora.

Regulamin, program wycieczek.

Regulamin, program wycieczek.

Potwierdzenie dyrektora.

Potwierdzenie dyrektora.

Zaświadczenia, certyfikaty.

Przykładowe materiały.

§ 8 ust. 2 pkt 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy
z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami,
1. Współpraca ze Stowarzyszeniem „Być Razem”.

2. Organizowanie akcji charytatywnych.

3. Współpraca z pedagogiem szkolnym – konsultacja indywidualnych przypadków i pomoc w rozwiązywaniu problemów pedagogicznych.

Cały okres stażu
Zaświadczenie.

Potwierdzenie dyrekcji.

Zaświadczenie od pedagoga.
§ 8 ust. 2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu szkoły
1. Poszerzanie wiedzy z zakresu diagnozowania trudności ucznia.

2. Współpraca z rodzicami, spotkania, rozmowy telefoniczne z nimi.

3. Monitorowanie potrzeb uczniów w procesie edukacyjnym, wdrażanie środków zaradczych do rozwiązywania problemów.

Notatki własne.

Notatki własne.

Opis przypadku.

Podpis nauczyciela:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.