X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40213
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

A. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań,
a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.(§ 7 ust. 2, pkt 1) *

Zadania do realizacji:
Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli

Formy realizacji zadań:
Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego.
Napisanie i złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu oraz dołączenie projektu planu rozwoju zawodowego.
Udział w szkoleniu dotyczącym awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego.
Zdobywanie i pogłębianie wiedzy na temat awansu zawodowego.
Wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego

Zadania do realizacji:
Współpraca z opiekunem stażu

Formy realizacji zadań:
Ustalenie zasad współpracy. Podpisanie kontraktu
Systematyczne konsultacje z opiekunem stażu.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna lub dyrektora.
Omówienie prowadzonych i obserwowanych zajęć.
Opracowanie sprawozdania z przebiegu stażu.
Złożenie wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego wraz z dołączoną dokumentacją.

Zadania do realizacji:
Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej. Doskonalenie umiejętności pracy

Formy realizacji zadań:
Prowadzenie dokumentacji, dzienników zajęć.
Opracowanie planów pracy wychowawczej.
Stosowanie aktywnych metod w przeprowadzanych zajęciach.
Opracowanie pomocy dydaktycznych ( ankiety, scenariusze, karty pracy)
Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego: kursach, szkoleniach, konferencjach, indywidualnych spotkaniach z doradcą metodycznym.
Uczestnictwo w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym (Szkoleniowych Radach Pedagogicznych).
Studiowanie literatury pedagogiczno – psychologicznej.
Korzystanie z informacji zamieszczonych
w Internecie.

Zadania do realizacji:
Organizacja czasu wolnego wychowanków

Formy realizacji zadań:
Opracowanie oraz realizacja projektu Dyskusyjnego Klubu Filmowego pt. „Krytyk Filmowy”
Organizacja wycieczek z młodzieżą.
Zajęcia kulinarne z grupą

Zadania do realizacji:
Podejmowanie dodatkowych wewnątrzszkolnych działań przy współpracy z innymi nauczycielami

Formy realizacji zadań:
Organizowanie konkursów, uroczystości itp.
Udział w zespołach i komisjach

Zadania do realizacji:
Ocena własnych możliwości i umiejętności

Formy realizacji zadań:
Samoocena, autorefleksja.
Ewaluacja własnych działań, bieżący obraz własnej pracy, równomierne rozłożenie planowanych prac, monitorowanie własnych osiągnięć, uzupełnienie braków

B. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
(§7, ust. 2, pkt 2)

Zadania do realizacji:
Rozpoznawanie problemów środowiska wychowanków oraz współczesnych problemów społeczno- cywilizacyjnych

Formy realizacji zadań:
Udzielenie pomocy wychowankom klas I w procesie adaptacji do nowych warunków szkolnych i bytowych
Diagnozowanie środowiska wychowanków
Otoczenie opieka dzieci z rodzin wielodzietnych i niewydolnych wychowawczo
Organizowanie spotkań z rodzicami wychowanków mających kłopoty z nauką izachowaniem
Pedagogizacja rodziców -współpraca z rodzicami, opiekunami wychowanków (indywidualne rozmowy, wywiady środowiskowe)
Gromadzenie dokumentów dostarczonych przez rodziców lub wychowanków.
Nawiązanie współpracy z psychologiem lub pedagogiem w szkołach wychowanków, oraz wychowawcami klas celem wymiany informacji o wychowankach, ich postępach w nauce i zachowaniu.
Podejmowanie działań naprawczych
Prowadzenie obserwacji oraz indywidualnych rozmów z wychowankami.
Aktywizowanie wychowanków do udziału w spotkaniach z zakresu profilaktyki uzależnień.

Zadania do realizacji:
Praca na rzecz środowiska lokalnego, współpraca
z organizacjami pozarządowymi

Formy realizacji zadań:
Nawiązanie współpracy z instytucjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi i innymi.
Nawiązanie współpracy z Uczelniami wyższymi.

Zadania do realizacji:
Uwzględnianie w pracy wychowawczej potrzeb i zainteresowań podopiecznych.Rozwijanie ich uzdolnień

Formy realizacji zadań:
Wyłonienie wychowanków przejawiających szczególne uzdolnienia, talenty.
Motywowanie młodzieży do rozwijania swoich zainteresowań i talentów.
Przygotowanie ściennych gazetek okolicznościowych (Święto Niepodległości, Dzień Zaduszny, Boże Narodzenie, Wielkanoc i inne.)
Promocja czytelnictwa poprzez udział w lekcjach bibliotecznych
Przygotowanie wychowanków do udziału w konkursach, uroczystościach.

Zadania do realizacji:
Dostosowanie działań metodycznych oraz wychowawczych do potrzeb uczniów.

Formy realizacji zadań:
Współpraca z rodzicami, opiekunami wychowanków, nauczycielami.
Organizowanie i przeprowadzenie zajęć tematycznych.
Wdrażanie do samodyscypliny w zakresie nauki własnej
Pomoc wychowankom mającym trudności w nauce poprzez organizowanie pomocy koleżeńskiej i wychowawczej
Przeprowadzanie indywidualnych rozmów wychowawczych, organizowanie pomocy i wsparcie wychowanków, znajdujących się w trudnej sytuacji.

C. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.(§ 7, ust. 2, pkt 3)

Zadania do realizacji:
Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej.

Formy realizacji zadań:
Przygotowanie dokumentacji przebiegu stażu z wykorzystaniem programów komputerowych.
Wykorzystanie sprzętu multimedialnego do przeprowadzenia zajęć tematycznych, prezentacji.
Sporządzanie dokumentacji grupy wychowawczej z wykorzystaniem komputera.
Przygotowanie materiałów dydaktycznych przy wykorzystaniu zasobów Internetu.
Wykorzystanie technologii komunikacyjnej w pracy.

Zadania do realizacji
Doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem w pracy

Formy realizacji zadań:
Podnoszenie kwalifikacji w zakresie edukacji informatycznej poprzez udział w kursach i szkoleniach informatycznych.
Systematyczna pomoc wychowankom w korzystaniu z komputera, pozyskiwaniu informacji z Internetu.

Zadania do realizacji:
Publikacje materiałów i dokumentacji stażu w Internecie

Formy realizacji zadań:
Zamieszczenie na stronie internetowej bursy opracowanych informacji oraz zdjęć.
Opublikowanie planu rozwoju zawodowego w Internecie.

D. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.(§ 7, ust. 2, pkt 4)

Zadania do realizacji:
Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych, doskonalenie warsztatu pracy

Formy realizacji zadań:
Udział w szkoleniach i kursach, w celu poszerzenia wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki.
Udział w zajęciach otwartych dla nauczycieli
Ukończenie studiów podyplomowych - kierunek "Zarządzanie projektami europejskimi."
Ukończenie studiów podyplomowych- kierunek „Kompetencje wychowawcze”

Zadania do realizacji:
Realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych w sposób systematyczny i aktywny

Formy realizacji zadań:
Wnikliwa obserwacja wychowanków, diagnoza problemów.
Wspólne wycieczki wychowanków bursy, wyjścia do muzeum, na wystawy, do kina
Rozwiązywanie problemów wychowawczych lub dydaktycznych we współpracy z rodzicami, opiekunami i nauczycielami wychowanków.
Zachęcanie rodziców do podjęcia współpracy wychowawczej i opiekuńczej z wychowawcą.
Mobilizowanie wychowanków do utrzymania czystości w pokojach
Przygotowywanie gazetek tematycznych dotyczących zagadnień pedagogiczno – psychologicznych.
Przygotowanie oraz współudział w organizacji imprez w Bursie
Opieka nad uczniami w czasie wycieczek, imprez, wyjść pozaszkolnych - aktywne pełnienie funkcji opiekuna

Zadania do realizacji:
Współpraca z Zespołem Wychowawczym

Formy realizacji zadań:
Udział w posiedzeniach Zespołu Wychowawczego.
Twórcze poszukiwanie rozwiązań problemów dydaktyczno - wychowawczych.

Zadania do realizacji:
Współpraca z opiekunem Samorządu wychowanków
Bursy

Formy realizacji zadań:
Współpraca podczas organizacji różnorodnych imprez bursianych

E. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.(§7, ust. 2, pkt 5)

Zadania do realizacji:
Analiza aktów prawnych oraz przypomnienie procedury nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli

Formy realizacji zadań:
Analiza aktów prawnych dotyczących systemu oświaty, procedur nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli.

Zadania do realizacji:
Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego

Formy realizacji zadań:
Udział w kursach, szkoleniach.
Zbieranie informacji z zakresu prawa oświatowego w źródłach Internetu.

Zadania do realizacji:
Realizacja znajomości aktów prawnych

Formy realizacji zadań:
Dogłębna analiza dokumentacji obowiązującej w Bursie:
- Statutu Bursy
- Program Wychowawczy
- Program Profilaktyczny
- Programu Wychowawczego- Profilaktyczny
- Koncepcja pracy Bursy
- Regulamin wychowanków
- Planu pracy wychowawczej
- Procedur postępowania w nagłych przypadkach

Zapoznanie wychowanków, ich rodziców i opiekunów prawnych z dokumentacją regulującą życie w bursie.
Opracowanie oraz prowadzenie dokumentacji podczas trwania stażu.
Przestrzeganie przepisów dotyczących systemu oświaty w codziennej pracy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.