X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40130
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji stażu nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego - I okres, rok szkolny 2016/2017

Sprawozdanie z realizacji stażu nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego — I okres, rok szkolny 2016/2017

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek udrożnienia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
W minionym okresie stażu szczegółowo zapoznałam się z wymaganiami prawa oświatowego jakie stawiane są przed nauczycielem mianowanym ubiegającym się o kolejny stopień awansu zawodowego. Przygotowanie do odbycia stażu poprzedziłam analizą prawa oświatowego w szczególności Karty Nauczyciela i Ustawy o systemie oświaty, które są podstawowymi dokumentami regulującymi prawa i obowiązki nauczyciela. Cennym źródłem informacji były dla mnie również zasoby internetowe oraz publikacje interpretujące zasady o stopniach awansu zawodowego.
W I okresie roku szkolnego 2016/2017 brałam czynny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. Uczestniczyłam w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli, Szkoleniowych Radach Pedagogicznych oraz Szkoleniach. Brałam również udział w pracach zespołu przedmiotowego oraz zespołu wychowawczego. Zdobyte wiadomości i umiejętności wykorzystuję w pracy dydaktycznej oraz wychowawczej, co pozwala mi na coraz to lepsze przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, podniesie jakości mojej pracy, a przez to również pracy szkoły.
W toku trwania stażu doskonaliłam swój warsztat pracy poprzez studiowanie na bieżąco literatury z zakresu różnorodnych zagadnień z dziedziny psychologii, pedagogiki , a także odnoszącej się do dydaktyki i metodyki nauczania języka angielskiego. Chętnie korzystałam również z sugestii innych nauczycieli w sprawie godnej polecenia literatury fachowej, zapoznałam się z poradami metodycznymi na stronach internetowych wydawnictw językowych. Materiały te pomogły mi zgłębić i zrozumieć problemy które pojawiają się w pracy z uczniem.
W minionym okresie stażu podejmowałam również działania mające na celu identyfikację problemu ucznia, prowadziłam zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego, których celem było wyrównanie poziomu edukacyjnego uczniów. Podczas tych zajęć uczniowie powtarzali i doskonalili wiedzę zdobytą na lekcjach, opanowywali techniki skutecznego uczenia się języka obcego. Podnosili wiary we własne możliwości i poziom wiedzy. W ramach pracy z uczniem słabym współpracowałam również z pedagogiem i psychologiem szkolnym. Realizowałam zalecenia zawarte w opiniach i orzeczeniach z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, doskonaliłam wymagania edukacyjne do możliwości uczniów.
Pracę z uczniem zdolnym realizowałam głównie w formie pracy indywidualnej stosując zróżnicowane metody dydaktyczne. Zadawanie dodatkowych zadań podczas prac domowych, prowadzenie przez uczniów fragmentów lekcji, samodzielnie poznawanie przez ucznia nowego materiału, otrzymanie pod opieką stałą lub doraźnie uczniów słabszych, stwarzanie sytuacji problemowych, zachęcających ucznia do usuwania problemów i oceniania każdego pomysłu, samodzielne układanie zdań to główne cele mojej pracy z uczniami zdolnymi językowo.
W minionym okresie stażu stosowałam różne metody i techniki aktywizujące, które sprzyjają samodzielności myślenia i działania oraz motywują do uczenia się. Dzięki stosowaniu urozmaiconych metod aktywizujących zajęcia języka obcego stają się atrakcyjne, wyzwalają w uczniach kreatywność i otwartość. Najczęściej stosowanymi przeze mnie metodami aktywizującymi są m.in. burza mózgów, drama, metoda projektu.
Nawiązywałam również współpracę z rodzicami uczniów. Na bieżąco informowałam rodziców o postępach uczniów na zebraniach z rodzicami, raz w miesiącu pełniłam dyżur dla rodziców. Współpraca nauczyciela z rodzicami jest niezbędnym warunkiem prowadzenia pracy dydaktyczno – wychowawczej. Rodzice wspierali moją pracę dydaktyczną poprzez kontrolowanie postępów ich dzieci oraz motywowanie ich do systematycznej pracy.

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej

W swojej pracy systematycznie wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną, ponieważ jest to dla mnie sposób wspierania procesów oddziaływań edukacyjno– wychowawczych. Komputer jest stałym elementem mojej pracy. Techniką komputerową wykonywałam dokumentację szkolną: sprawozdania, scenariusze i konspekty lekcji, testy. Technologię internetową wykorzystywałam również w celu znalezienia informacji na gablotę szkolną, scenariuszy zajęć oraz pomocy dydaktycznych w prowadzeniu lekcji, dostępnych na różnych portalach edukacyjnych, jak również publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii i pedagogiki, informacji na temat awansu zawodowego, przepisów i aktów prawa oświatowego, uzyskiwania wiedzy o szkoleniach ze stron różnych ośrodków szkoleniowych i wydawnictw. Często korzystałam z gotowych materiałów dodatkowych (scenariuszy lekcji, ciekawych ćwiczeń) udostępnianych nieodpłatnie przez wydawnictwa na stronach internetowych, co wpłynęło na uatrakcyjnienie zajęć. Korzystałam również z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii i słowników. W celu wymiany poglądów oraz informacji związanych z nauką języka angielskiego korzystałam z różnych serwisów edukacyjnych.

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Na bieżąco gromadzę i opracowywuje materiały przydatne w pracy nauczyciela języka angielskiego, co pozwala mi na doskonalenie warsztatu mojej pracy, metod i technik. Uzyskane informacje wpływają na poprawienie i ulepszenie jakości mojej pracy dydaktycznej. Udostępniam zainteresowanym nauczycielom zebrany przeze mnie materiał, w tym również własny plan rozwoju zawodowego.
W ramach współpracy z nauczycielami języków obcych na bieżąco wymienialiśmy się poglądami, pomysłami, materiałami do zajęć. Omawialiśmy wyniki próbnych matur z języka angielskiego, formułując wnioski do dalszej pracy. Na bieżąco wzbogacam swój warsztat pracy o nowe doświadczenia i zdobytą wiedzę poprzez prowadzone konsultacje z nimi.
Moje zajęcia lekcyjne były obserwowane a następnie omawiane przez innych nauczycieli. Działania te dostarczyły mi wielu dodatkowych wskazówek pozwalających wzbogacić organizację mojej pracy.
Współpracowałam również z innymi nauczycielami przy organizowaniu różnych przedsięwzięć szkolnych np. Szkolne Mikołajki ,wykonanie dekoracji świątecznej holu szkoły, pomoc w przygotowaniu materiału prasowego w ramach koła warsztatów dziennikarskich, nagrywanie filmików szkolnych.

§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych,
wychowawczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

W celu doskonalenia własnego warsztatu pracy pedagogicznej dokonywałam analizy i wyboru programów nauczania w oparciu o merytoryczne jego wartości, opracowywałam pomoce dydaktyczne oraz dobierałam różnorodne metody i narzędzia w procesie sprawdzania i oceniania. Systematycznie prowadziłam również dokumentację szkolną, dzienniki lekcyjne, dzienniki pozalekcyjne. Wdrażałam wewnątrzszkolny system oceniania, w tym przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego.
W celu głębszego rozbudowania własnego warsztatu pracy byłam odpowiedzialna za dekoracje gabloty szkolnej (11 września) oraz wykonanie świątecznej dekoracji holu szkoły. Zawsze starałam się pomóc wychowankom w przygotowaniu powyższej wymienionych dekoracji przygotowując różnego rodzaju materiały lub udzielając wskazówek.

§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

W pierwszym okresie mojego stażu na bieżąco zachęcałam uczniów do uczestnictwa w konkursach szkolnych. Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie „Nie daj szansy AIDS” na nagranie filmu pod tytułem „Krótki film o HIV”. Celem konkursu było zwrócenie uwagi na zależność pomiędzy ryzykiem zakażenia HIV a używaniem narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych „dopalaczy”. Organizatorem konkursu na etapie powiatowym był Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie. Uczniowie z ekipy „Koperas TV” nakręcili krótki film, który uzyskał pierwsze wyróżnienie. Całość pracy była koordynowana przeze mnie i pana Jerzego Szwacińskiego.
Dbając o rozwój zainteresowań uczniów nawiązałam również współpracę z lokalnymi mediami w celu pokazania uczniom warsztatu pracy dziennikarza. Założyłam koło warsztatów dziennikarskich , byłam koordynatorem licznych spotkań z panią Beatą Pieczyńską, dziennikarką portalu medialnego. Uczniowie tworzyli liczne materiały prasowe, które zamieszczane były na łamach portalu internetowego konin.naszemiasto.pl. Budzenie i rozwijanie zainteresowań dziennikarskich, inspirowanie do aktywności twórczej, pogłębianie wiedzy oraz nauka odpowiedzialności i pracy w zespole to główne cele wspomnianych warsztatów dziennikarskich.
Współpracując z uczniami naszej szkoły założyłam telewizję szkolną „Koperas TV”. Wraz z panem Jerzym Szwacińskim byliśmy koordynatorami powstających filmików szkolnych. Poprzez aktywne uczestnictwo w warsztatach telewizyjnych uczniowie uczą się jak wykorzystać dostępne technologie informatyczne do stworzenia wartościowego produktu medialnego. Uczniowie spotkali się na zajęciach warsztatowych z panią Martą Romaniszyn, dziennikarką.

§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

W I okresie roku szkolnym 2016/2017 zostałam jednym z opiekunów Samorządu Uczniowskiego. Wraz z pozostałymi opiekunami dbamy o rozwój aktywności i samorządności w procesie wychowania. Praca ta dotyczy pewnych kręgów tematycznych systematycznie rozwijanych i realizowanych w procesie dydaktyczno – wychowawczym. Wspólnie podejmowaliśmy różne działania na rzecz tworzenia tradycji szkolnej. Zorganizowaliśmy Mikołajki Szkolne, podczas których uczniowie uczestniczyli w różnych zabawach, wraz z nauczycielami wspólnie ubierali choinkę. W prawdziwej świątecznej atmosferze uczniowie korzystali również z Kawiarenki oraz Kina Mikołajkowego. Byliśmy również koordynatorami wykonywanych zdjęć.
W minionym okresie stażu prowadziłam również działania mające na celu zdobycie wnikliwej wiedzy na temat sytuacji rodzinnej i materialnej moich uczniów. Zawsze znajdowałam czas dla rodziców i uczniów w celu rozmowy, zdobycia wiedzy o rozwoju uczniów, współczesnych zagrożeniach i zapobieganiu powstawaniu trudności wychowawczych. W ramach pedagogizacji rodziców kształtowałam wśród nich potrzebę kontroli osiągnięć ich dzieci w szkole, uświadamiałam o zagrożeniach występujących w okresie dorastania młodzieży, pomagałam w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych ich dzieci. Dla osiągnięcia pełnego sukcesu wychowawczego, dydaktycznego jak i opiekuńczego dbałam również o proces integracji uczniów w klasie oraz poza nią. Korzystałam z propozycji umieszczonych w książkach i Internecie. Rozpoznając bieżące potrzeby i problemy uczniów jestem również w ciągłym kontakcie z pedagogiem szkolnym. Brałam udział w zebraniach zespołu wychowawczego, zawsze dostosowywałam formy i metody pracy z uczniem według indywidualnych zaleceń. Uwrażliwiałam rodziców na konieczność pomocy uczniom z trudnościami w nauce i zachowaniu.
W minionym okresie stażu współpracowałam również z instytucjami samorządowymi. Współpracowałam z Młodzieżową Radą Miasta Konina, pełniłam opiekę nad młodzieżową radną z mojej szkoły. Na bieżąco zapoznawałam się z programem licznych sesji Młodzieżowej Rady Miasta Konina, wspólnie z przewodniczącą MRM Konina pracowaliśmy nad nowymi pomysłami mającymi na celu aktywną działalność młodych ludzi. Zorganizowane zostało zebranie przewodniczących klas z przewodniczącą MRM Konina, mające na celu przedstawienie i omówienie głównych celów MRM Konina. W ramach współpracy z MRM Konina uczniowie naszej szkoły nakręcili filmik świąteczny dla dzieci z Domu Dziecka w Nowym Świecie. Filmik został stworzony przez uczniów z ekipy „Koperas TV”.

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

W minionym okresie stażu na bieżąco starałam się podejmować działania mające na celu identyfikację problemu ucznia, w celu właściwego ustalenia kierunku pracy z nim. Indywidualnie dobrać metody, formy i środki dydaktyczne do problemu. Podejmowałam różnego rodzaju działania naprawcze i korygujące, współpracowałam z pedagogiem szkolnym i rodzicami. Prowadziłam również zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego mające na celu wyrównanie poziomu edukacyjnego.

I okres mojego stażu to czas intensywnej pracy nad sprostowaniem wymaganiom jakie sobie założyłam i zawarłam w planie rozwoju zawodowego. Doskonaliłam swój warsztat pracy i umiejętności pedagogiczne, starałam się podwyższać jakość mojej pracy.
Justyna Falkowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.