X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40129
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji stażu nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego - II okres, rok szkolny 2017/2018

Sprawozdanie z realizacji stażu nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego — II okres, rok szkolny 2017/2018

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek udrożnienia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

W minionym okresie stażu na bieżąco śledziłam przepisy prawa oświatowego, niezbędnym źródłem pozyskiwania bieżących informacji były dla mnie m.in. liczne publikacje czerpane z polecanych zasobów internetowych.
Ponadto brałam również udział w formach doskonalenia zawodowego poprzez uczestnictwo w Wewnątrzszkolnym i Zewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli, Szkoleniowych Radach Pedagogicznych oraz Szkoleniach. Angażowałam się również w pracach zespołu przedmiotowego, zespołu wychowawczego oraz zespołu do spraw integracji. Powyższe działania wzbogaciły mój warsztat pracy o wiele cennych wskazówek pracy z uczniem zdolnym oraz słabym, co z kolei podniosło jakość mojej pracy, a przez to jakość pracy szkoły.
Nierozłącznym elementem mojej pracy było systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu literatury pedagogicznej oraz psychologicznej. Studiując nowe pozycje literatury z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania języka angielskiego miałam możliwość szybszej analizy problemu ucznia oraz doboru prawidłowych metod pracy z nim. Korzystałam również z literatury fachowej polecanej przez innych nauczycieli oraz porad metodycznych wielu wydawnictw językowych.
Powyższe działania umożliwiły mi coraz to lepsze uzyskanie efektów mających na celu identyfikację problemu ucznia. Prowadziłam zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego, kontynuacja wspomnianych zajęć pozwoliła na bieżąco wyrównać poziom edukacyjny uczniów. Dostosowywałam metody i techniki pracy do indywidualnych możliwości ucznia, wykonywanie licznych ćwiczeń powtórzeniowych mających na celu opanowanie technik skutecznego uczenia się to jedne z wielu działań, które starałam się jak najlepiej wdrażać podczas wspomnianych zajęć. Wspólnie z uczniami wykonywaliśmy różnotematyczne zestawy maturalne mające na celu przygotowanie do matury ustnej z języka angielskiego. Uczniowie kształtowali umiejętność prawidłowego wypowiadania się w języku angielskim, opisu obrazka, udzieleniu odpowiedzi do zadawanych pytań oraz dokonaniu prawidłowego wyboru. Na bieżąco przypominaliśmy podstawową budowę czasów teraźniejszych , przeszłych i przyszłych w celu prawidłowego zbudowania zdania w języku angielskim. Ponadto uczniowie wzbogacali własny warsztat pracy o nowo poznane słownictwo, jednocześnie utrwalając słownictwo nabyte wcześniej.
W minionym okresie stażu kontynuowałam współpracę z pedagogiem oraz psychologiem szkolnym, co umożliwiło mi lepszą organizację w pracy z uczniem słabym. Zapoznawałam się z zaleceniami zawartymi w opiniach i orzeczeniach z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, po czym zawsze przystępowałam do ich realizacji. Moje działania były zawsze omawiane z pedagogiem i psychologiem szkolnym, co zawsze wzbogacało mój warsztat pracy z uczniem słabym.
W pracy z uczniem słabym oraz zdolnym zawsze starałam się jak najlepiej dobrać odpowiednie metody oraz techniki aktywizujące. Szeroki zakres przeczytanej przeze mnie literatury fachowej znacznie pomógł mi w tym zadaniu. Skupiałam się również na technikach aktywizujących ucznia do samodzielnego myślenia, wprowadzeniu elementu zaskoczenia i zaciekawienia uczniów. Podnoszenie wiary w możliwości edukacyjne ucznia zawsze przyczyniały się do pobudzenia motywacji uczniów do wykorzystania ich zdolności i umiejętności.
W swojej pracy zawsze dbałam o prawidłowy proces edukacyjny uczniów, co wiązało się z ciągłą współpracą z rodzicami uczniów. Raz w miesiącu pełniłam dyżur podczas którego miałam możliwość spotkania się z rodzicami ucznia i przeprowadzenia rozmowy dotyczącej ich dzieci. Byłam również w kontakcie telefonicznym z rodzicami uczniów oraz uczestniczyłam w cyklicznych zebraniach z rodzicami. Prowadziłam również ciągłe rozmowy z wychowawcami oraz innymi nauczycielami w celu weryfikacji problemów uczniów. Kontakt z pedagogiem i psychologiem szkolnym miał na celu m.in. omówienie problemów edukacyjnych jak i społecznych uczniów, zwrócenie uwagi na rozwój zdolności oraz osobowości ucznia.

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej

W swojej pracy systematycznie korzystałam z technologii informatycznej i komunikacyjnej tworząc szereg dokumentów szkolnych oraz środków edukacyjnych niezbędnych w procesie nauczania. Uatrakcyjniając zajęcia edukacyjnie uczniów przygotowywałam ciekawe prezentacje multimedialne oraz pracowałam z różnymi programami komputerowymi w celu przygotowania wielu materiałów m.in. ciekawych ćwiczeń powtórzeniowych czy przykładowych opracowanych zadań matury ustnej. Techniką komputerową wykonywałam dokumentację szkolną m.in. scenariusze zajęć, testy, sprawozdania. Przygotowując niezbędną dokumentację korzystałam również z różnych ciekawych informacji dostępnych na portalach edukacyjnych, wyszukiwałam publikacji z zakresu psychologii oraz pedagogiki. Inspirowałam się również wyszukanymi publikacjami z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania języka angielskiego. Ponadto wspomnianymi technikami analizowałam przepisy i akty prawa oświatowego. Działania te miały istotny wpływ na twórcze i efektywne organizowanie moich zadań w procesie nauczania.
Korzystałam również z poczty elektronicznej, co pozwoliło na utrzymanie ciągłego kontaktu z innymi nauczycielami. Dzielenie się własnym doświadczeniem dostarczyło mi ciekawych rad w zakresie pracy z uczniem zdolnym oraz słabym. Pocztą elektroniczną wysyłałam uczniom niezbędne materiały dydaktyczne, motywując ich do jej korzystania.

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

W minionym okresie stażu dzieliłam się wiedzą oraz doświadczeniem z innymi nauczycielami poprzez użyczanie ciekawych materiałów dydaktycznych, publikacji edukacyjnych czy materiałów z prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego. Udostępniałam również opracowany przeze mnie plan rozwoju zawodowego.
Współpracując z nauczycielami języków obcych analizowaliśmy wyniki matur formułując wnioski do dalszej pracy. Wymienialiśmy się również ciekawymi materiałami do zajęć mających na celu zwiększenie aktywności ucznia oraz zmotywowanie go do działania. Zawsze dzieliliśmy się poglądami i pomysłami w zakresie znalezienia skutecznych sposobów rozwiązywania problemów edukacyjnych uczniów. Rozmawialiśmy oraz wymienialiśmy się cennymi wskazówkami w pracy z uczniem zdolnym.
Zapraszałam również zainteresowanych nauczycieli na moje zajęcia dydaktyczne w celu ich obserwacji oraz dalszego ich omówienia. Działanie to umożliwiło mi analizę stosowanych przeze mnie metod i technik nauczania. Obserwowałam również zajęcia innych nauczycieli co pozwoliło mi poszerzyć wiedzę o dodatkowe ciekawe sposoby rozwiązywania problemów edukacyjnych uczniów czy konfliktów klasowych. Współpracując z innymi nauczycielami wzbogaciłam swój warsztat pracy o wiele cennych wskazówek koniecznych w zawodzie nauczyciela.
Współpracowałam również z innymi nauczycielami w obszarze organizowania różnych przedsięwzięć szkolnych m.in. Pierwszy Dzień Wiosny w Koperniku, Dzień Sportu, Dzień Św. Patryka oraz współpraca w ramach udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół, pod nazwą „Szkoła młodych patriotów VI edycja”. Zawsze mogłam liczyć na pomoc innych nauczycieli w przygotowaniu gabloty szkolnej oraz przygotowaniu licznych materiałów prasowych w ramach koła warsztatów dziennikarskich (artykuły prasowe) i telewizyjnych (nagrywanie filmików szkolnych).

§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

W celu doskonalenia własnego warsztatu pracy na bieżąco wdrażałam opracowane wcześniej programy nauczania języka angielskiego, wewnątrzszkolny system oceniania, w tym przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego.
Dobierałam odpowiednie materiały i techniki pracy co z kolei pozytywnie wpływało na zrealizowanie założonych celów prowadzonych przeze mnie zajęć dydaktycznych. Stosowałam szereg ciekawych metod nauczania rozwijając w ten sposób czynniki motywujące uczniów. Zawsze dbałam o doskonalenie umiejętności przeprowadzania kontroli wyników uczniów stosując nowo poznane metody i sposoby pracy.
Systematycznie prowadziłam dokumentację szkolną dbając o treści w niej zawarte. Podstawowymi dokumentami mojej pracy były m.in. program nauczania, podstawa programowa, plan wynikowy, wewnątrzszkolny i przedmiotowy system oceniania, scenariusze zajęć, konspekty, arkusze ocen, dzienniki lekcyjne i pozalekcyjne.
Współpracując z innymi nauczycielami dbaliśmy o wystrój gabloty szkolnej, chętnie pomagałam w wyszukiwaniu ciekawych materiałów oraz ustalaniu tematyki dekorowanej gabloty. Dbałam również o wystrój korytarzy szkolnych w niezbędne informacje dotyczące szkolnych przedsięwzięć. Ponadto współpracowałam z opiekunami Samorządu Uczniowskiego w zakresie organizacji różnych szkolnych wydarzeń m.in. Pierwszy Dzień Wiosny w Koperniku czy Dzień Sportu.

§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

W minionym okresie stażu systematycznie kontynuowałam pracę z uczniem zdolnym poprzez motywowanie go do realizacji wielu ciekawych przedsięwzięć szkolnych. Angażowanie się ucznia zdolnego w dodatkowe zadania szkolne zawsze wzbogacały jego warsztat pracy o nowe wskazówki dotyczące dalszego jego rozwoju.
Współpracując z lokalnymi mediami dbałam o rozwijanie zainteresowań wśród uczniów z zakresu dziennikarstwa. Nauka pisania i redagowania artykułów prasowych, udzielanie wskazówek wykonania dobrego zdjęcia oraz doskonalenie umiejętności przeprowadzenia prawidłowego wywiadu dziennikarskiego to jedne z wielu założonych celów tego działania. Uczniowie współpracując z panią dziennikarką Beatą Pieczyńską mieli możliwość wzbogacenia swojego warsztatu pracy o dodatkowe wskazówki pracy dziennikarza medialnego oraz radiowego. Tworzyli liczne materiały prasowe, które zamieszczane były na łamach portalu internetowego, co z kolei rozwijało w nich chęć dalszej współpracy i zaangażowania. Przeprowadzali wywiady dziennikarskie oraz sami udzielali wywiadów do audycji radiowej w radiu RMF MAXXX, której byłam koordynatorem. Jako opiekun koła warsztatów dziennikarskich umożliwiłam rozwój zainteresowań z zakresu dziennikarstwa wśród uczniów, chęć tworzenia artykułów prasowych oraz współpracy z dziennikarzem rozbudzała aktywność twórczą uczniów jak i umiejętność pracy w zespole.
Opiekowałam się również kołem warsztatów telewizyjnych, pod nazwą „Koperas Tv”. Uczniowie z pasją tworzenia krótkich filmików szkolnych mieli możliwość wykazania swoich umiejętności poprzez nagranie szkolnego przedsięwzięcia oraz dokonaniu montażu nagranego materiału filmowego. Kształtowanie umiejętności pracy w zespole, częste dyskusje dotyczące sposoby montażu filmu jak i wymiana własnych pomysłów wśród uczniów to jedne z wielu założonych wcześniej zadań wspomnianego koła. W minionym okresie stażu uczniowie stworzyli wiele ciekawych filmików szkolnych, nauczyli się nowych metod tworzenia nagrań filmowych poprzez zastosowanie nowszych programów komputerowych.
Zachęcałam uczniów do brania udziału w wielu ciekawych konkursach szkolnych przypominając im o terminie i tematyce organizowanego konkursu. Współpracując z innymi nauczycielami współorganizowałam konkurs piosenki patriotycznej i żołnierskiej. Przygotowywałam oraz przeprowadzałam konkursy językowe wśród uczniów chętnych sprawdzić swoje umiejętności językowe z zakresu znajomości środków językowych.
Współpracując z innymi nauczycielami przygotowywaliśmy się do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół, pod nazwą „Szkoła młodych patriotów VI edycja”. Zadanie to wymagało również systematycznej współpracy z uczniami, których zachęcałam do zaangażowania w pracę. Celem niniejszego konkursu jest krzewienie wśród uczniów postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego. Współpracując z uczniami z koła warsztatów dziennikarskich oraz koła warsztatów telewizyjnych udało się stworzyć liczne artykuły prasowe oraz ciekawe filmiki szkolne z przyjętych do realizacji zadań konkursu. Uczniowie stworzyli film z zadania dotyczącego przygotowania plakatu „100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”, który cieszył się dużym zainteresowaniem wśród naszej młodzieży. Montaż filmu z ogólnoszkolnego konkursu wiedzy pt. „Historia a patriotyzm” oraz filmu z ogólnoszkolnego konkursu recytatorskiego o tematyce patriotycznej wymagały dużego zaangażowania uczniów. Uczniowie chętnie podjęli się również nagrania i zmontowania filmu z ogólnoszkolnego konkursu pieśni patriotycznych.
Podejmując współpracę z nauczycielami uczącymi języka angielskiego współorganizowałam Dzień Św. Patryka, którego celem było przybliżenie uczniom zagadnień związanych z kulturą, tradycją oraz historią Irlandii oraz pogłębienie znajomości języka angielskiego w zakresie słownictwa związanego z tym dniem. Chętni uczniowie tworząc ciekawy artykuł z Dnia Św. Patryka czerpali radość z możliwości zdobywania dużej partii materiału dotyczącego wspomnianego święta oraz możliwości wykonywania zdjęć. Dbając o przekazanie rzetelnej informacji na temat obchodzonego Dnia Św. Patryka w szkole, stworzyłam plakat informujący za pomocą technologii informatycznej i komunikacyjnej. Ponadto zadbałam o przekaz informacji za pomocą szkolnego radiowęzła.
Współpracując z innymi nauczycielami uczącymi języka angielskiego podjęliśmy szereg działań mających na celu przygotowanie sal lekcyjnych, wystroju szkolnych korytarzy, programu zadań w dniu organizowanych Drzwi Otwartych w naszej szkole.
Dbając również o rozwijanie wśród uczniów postaw zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy zachęcałam uczniów do uatrakcyjniania czasu wolnego dzieciom Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie. W tym celu organizowałam wyjścia grup uczniów do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie. Uczniowie organizowali gry i zabawy edukacyjne oraz angażowali się czytając bajki dzieciom.
W minionym okresie stażu byłam również opiekunem grupy uczniów podczas wycieczki szkolnej do Muzeum Okręgowego w Koninie. Brałam również udział w promocji szkoły w jednym z konińskich gimnazjum.

§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Jako jeden z opiekunów Samorządu Uczniowskiego byłam w ciągłym kontakcie z pozostałymi opiekunami. Wspólnie dbaliśmy o rozwój samorządności w procesie wychowania. Stawialiśmy sobie wiele wyzwań szkolnych w celu ich realizacji. Zorganizowaliśmy wiele cieszących się wśród uczniów popularnością przedsięwzięć szkolnych m.in. Dzień Kobiet, Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień Sportu. Wszystkie zorganizowane działania szkolne wymagały od nas dużo wspólnego zaangażowania, realizacji wielu zadań, które zawsze omawialiśmy na zebraniach Samorządu Uczniowskiego.
Pierwszy dzień wiosny w naszej szkole był dniem pełnym różnych atrakcji dla uczniów jak i nauczycieli. Współpracując z innymi nauczycielami zorganizowaliśmy Talenty i Pasje Uczniów Kopernika, konkurs w którym jak co roku chętni uczniowie pokazują swoje pasje i talenty. Wspólnie zachęcamy uczniów do brania udziału wspomnianym konkursie, co z kolei buduje w uczniu poczucie wiary we własne siły. Zawsze dbamy o rozwój zainteresowań uczniów, motywujemy ich do działania poprzez angażowanie się w różne konkursy przygotowane przez nauczycieli. Ponadto uczniowie mieli możliwość wykazania się w turnieju fify cieszącym się dużym zainteresowaniem. Współpracując z innymi nauczycielami zorganizowana została również w tym dniu kawiarenka szkolna.
Dzień Sportu to kolejne z wielu szkolnych wyzwań organizowanych przez Samorząd Uczniowski. Dbając o rozwój fizyczny uczniów oraz rozwój ich zainteresowań współpracując z innymi nauczycielami zorganizowaliśmy wiele ciekawych zajęć takich jak piłka nożna, Streetball, Crossfit, rzut piłką lekarską czy bieg z panem Danielem. Uczniowie mogli również wziąć udział w pokazie walk bokserskich zorganizowanych przez Copacabana oraz wyciskaniu sztangi na ławce płaskiej. Wspólnie zorganizowaliśmy w tym dniu grilla dla uczniów i nauczycieli. Wyżej wymienione działania miały na celu integrację uczniów oraz rozbudzanie w nich aktywnej jednostki.
Wszystkie podejmowane przez nas działania miały na celu aktywne spędzenie czasu oraz integrację miedzy uczniami i nauczycielami. Organizując zebrania Samorządu Uczniowskiego mamy również na uwadze potrzeby i zainteresowania uczniów, wymieniamy się różnymi pomysłami z zakresu organizacji różnych atrakcji szkolnych. Każde z wydarzeń szkolnych zorganizowane przez Samorząd Uczniowski było zredagowane przez uczniów naszej szkoły na łamach portalu internetowego, powstały również liczne filmiki szkolne upamiętniające szkolne wydarzenia.
W minionym okresie stażu podejmowałam również wiele działań mających na celu pozyskanie wiedzy o sytuacji rodzinnej i materialnej moich uczniów. Prowadziłam rozmowy z rodzicami na temat ich problemów rodzinnych, a następnie podejmowałam działania rozwiązujące je. W tym celu na bieżąco byłam w kontakcie z psychologiem i pedagogiem szkolnym jak i wychowawcą. Wzbogacałam własny warsztat pracy o dodatkowe pozycje literackie dotyczące zagrożeń oraz sposobów zapobiegania niepowodzeniom wychowawczym.
Podejmowałam również działania integrujące uczniów poprzez organizowanie licznych wydarzeń integrujących, brałam udział w zebraniach zespołu wychowawczego oraz zespołu integracyjnego oraz zespołu przedmiotowego. Działania te umożliwiły mi pozyskanie cennych wskazówek do dalszej pracy. Doskonaliłam również formy i metody pracy z uczniem według indywidualnych zaleceń.
Współpracowałam z instytucjami samorządowymi takimi jak MRM Konina, TPD oraz PCK. Opieka nad Młodzieżową Radną z naszej szkoły umożliwiła mi stały kontakt z MRM Konina. Zawsze byłam na bieżąco z programem sesji MRM Konina oraz z przyszłymi planami MRM Konina. Angażowaliśmy się w realizację omówionych wcześniej zadań MRM Konina jak np. organizacja konkursu Bitwa na szkoły. Współpraca z wyżej wymienionymi instytucjami na bieżąco kształtuje we mnie wrażliwość na potrzeby dzieci i młodzieży.

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Jednym z niezbędnym działań w minionym okresie stażu było identyfikowanie problemów uczniów oraz podejmowanie prób ich rozwiązania. Na bieżąco dbałam o kształtowanie umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych uczniów. W tym celu indywidualnie dobierałam formy i metody pracy do rozpoznanego problemu ucznia, podejmowałam wiele ciekawych działań naprawczych i korygujących. Współpracowałam z pedagogiem i psychologiem szkolnym, na bieżąco byłam w kontakcie z innymi nauczycielami oraz wychowawcą klasy. Konieczne było utrzymanie stałego kontaktu z rodzicami ucznia w celu rozmowy oraz weryfikacji problemu. Działania te umożliwiły mi szybsze zdiagnozowanie występujących problemów edukacyjnych ucznia, co z kolei pozwoliło mi na podjęcie działań naprawczych m.in. prawidłowy dobór metod oraz materiału edukacyjnego na prowadzonych przeze mnie zajęciach wyrównawczych z języka angielskiego. Wspomniane zajęcia wyrównawcze miały na celu m.in. wyrównanie poziomu edukacyjnego ucznia.

Miniony okres stażu to czas intensywnej pracy z uczniem słabym i zdolnym. Czas różnych wyzwań edukacyjnych oraz pracy nad sprostaniem celom zawartych w planie rozwoju zawodowego.

Justyna Falkowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.