X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40128
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji stażu nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego - I okres, rok szkolny 2017/2018

Sprawozdanie z realizacji stażu nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego — I okres, rok szkolny 2017/2018

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek udrożnienia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

W minionym okresie stażu kontynuowałam realizację przepisów prawa oświatowego, jakie stawiane są przed nauczycielem mianowanym ubiegającym się o kolejny stopień awansu zawodowego. Zasoby internetowe oraz liczne publikacje dotyczące prawa oświatowego były dla mnie cennym źródłem pozyskania niezbędnych informacji.
Brałam również czynny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego poprzez uczestnictwo w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli, Szkoleniowych Radach Pedagogicznych oraz Szkoleniach. Uczestniczyłam również w pracach zespołu przedmiotowego, zespołu wychowawczego oraz zespołu do spraw integracji. Działanie to wzbogaciło mój warsztat pracy poprzez coraz to lepsze przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych. Pozwoliło na podniesienie jakości mojej pracy, a przez to jakości pracy szkoły.
Dbając o coraz to lepszy warsztat własnej pracy systematycznie studiowałam liczne pozycje literatury pedagogicznej i psychologicznej. Analizowałam literaturę z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania języka angielskiego. Korzystałam również z licznych pozycji literatury fachowej poleconej przez innych nauczycieli oraz porad metodycznych na stronach internetowych wydawnictw językowych. Zdobyta wiedza umożliwiła mi na coraz to lepsze zrozumienie problemów uczniów oraz wnikliwą analizę metod ich rozwiązywania. Dodatkowe materiały wzbogaciły mój warsztat pracy również w zakresie rozwijania umiejętności językowych uczniów.
W minionym okresie stażu kontynuowałam działania mające na celu identyfikację problemu ucznia. Prowadząc zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego starałam się zawsze wyrównać poziom edukacyjny uczniów. Stosowałam szeroki wachlarz metod dydaktycznych co umożliwiło m.in. opanowanie technik skutecznego uczenia się języka obcego oraz podniesienie wiary we własne możliwości. Podczas zajęć uczniowie wykonywali liczne ćwiczenia gramatyczne pozwalające im na udoskonalenie wiedzy zdobytej wcześniej na lekcjach języka angielskiego. Kształtowali umiejętność poprawnego wypowiadania się w języku angielskim, opisu obrazka oraz udzielaniu odpowiedzi do zadawanych im pytań. Ponadto wspólnie z uczniami analizowaliśmy zasady matury ustnej z języka angielskiego, uczniowie wzbogacali swój warsztat pracy o analizę licznych przykładowych zestawów maturalnych. Praca z uczniem słabym wymagała ode mnie również ścisłej współpracy z pedagogiem i psychologiem szkolnym. Zawsze po zapoznaniu się z zaleceniami zawartymi w opiniach i orzeczeniach z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej przystępowałam do ich realizacji.
W swojej pracy starałam się uatrakcyjniać zajęcia dydaktyczne, które prowadziłam. W tym celu zawsze pamiętałam o szerokim wachlarzu metod i technik aktywizujących. Stosowałam metody i techniki aktywizujące ucznia do samodzielnego myślenia oraz podnoszące wiarę w możliwości edukacyjne ucznia. Podczas prowadzonych przeze mnie zajęć pamiętałam o wprowadzeniu efektu zaskoczenia i zaciekawienia uczniów. Działania te przyczyniły się do pobudzenia motywacji uczniów do działania, a więc i pełnego wykorzystania ich własnych zdolności i umiejętności. Prowadząc zajęcia z języka angielskiego zawsze miałam na uwadze prawidłowy dobór metod i technik aktywizujących, co z kolei wzbogaca proces nauczania o ciekawszy i bardziej inspirujący.
Dbając o proces edukacyjny uczniów na bieżąco kontynuowałam współpracę z ich rodzicami. Raz w miesiącu pełniłam dyżur podczas którego miałam możliwość spotkania z rodzicami i rozmowy na temat ich dzieci. Ponadto zawsze byłam dostępna podczas cyklicznych zebrań z rodzicami. Systematyczna współpraca z rodzicami to jeden z elementów do wszechstronnego rozwoju ucznia, stąd zadaniem każdego z rodziców jest włączenie się w system wychowawczy szkoły. Prowadziłam również liczne rozmowy z wychowawcami oraz innymi nauczycielami w celu analizy problemów uczniów. Zwracałam uwagę na problemy edukacyjne, jak również społeczne uczniów, stąd kontynuowałam również współpracę z pedagogiem i psychologiem szkolnym, co z kolei miało wpływ na prawidłowy rozwój zdolności i osobowości ucznia.

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej

W minionym okresie stażu korzystałam z technologii informatycznej i komunikacyjnej, tworząc liczne dokumenty szkolne niezbędne w procesie nauczania. Kontynuowałam również pracę z różnymi programami, co z kolei podwyższyło jakość mojej pracy z zakresie m.in. tworzenia prezentacji multimedialnych oraz narzędzi diagnostycznych. Przygotowując dekoracje gabloty szkolnej inspirowałam się licznymi informacjami dostępnymi na różnych portalach edukacyjnych, pozwalając tym samym na zachowanie przejrzystości oraz estetyczności mojej dokumentacji. Ponadto systematycznie wyszukiwałam w Internecie licznych ciekawych scenariuszy zajęć oraz publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii oraz pedagogiki. Wspomnianymi technikami analizowałam przepisy i akty prawa oświatowego oraz niezbędne informacje z zakresu prowadzonych szkoleń przez ośrodki szkoleniowe i wydawnictwa.
W swojej pracy korzystałam również z zakresu poczty elektronicznej, co umożliwiło mi ciągły kontakt z innymi nauczycielami. Otrzymywałam cenne rady w zakresie stosowania metod nauczania oraz technik aktywizujących ucznia. Wykorzystując pocztę elektroniczną wysyłałam uczniom niezbędne materiały edukacyjne, dzięki temu motywowałam ich do jej korzystania.
Praca z licznymi komputerowymi programami edukacyjnymi oraz słownikami stworzyły moją pracę łatwiejszą i wygodniejszą, co z kolei wpłynęło na twórcze i efektywne planowanie moich działań.

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

W minionym okresie stażu wykazywałam się umiejętnością dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, wymienialiśmy się własnymi niezbędnymi w pracy nauczyciela materiałami. Dzieliłam się własnymi licznymi materiałami edukacyjnymi do zajęć z języka angielskiego, udostępniałam innym nauczycielom własny plan rozwoju zawodowego oraz niezbędne materiały z prawa oświatowego dotyczące awansu zawodowego. Wspólnie z innymi nauczycielami analizowaliśmy nowo powstałe pomysły dotyczące rozwiązywania problemów edukacyjnych i społecznych uczniów, co wzbogaciło własny warsztat pracy o wiele ważnych wskazówek.
W celu doskonalenia własnego warsztatu pracy zapraszałam zainteresowanych nauczycieli na moje zajęcia dydaktyczne w celu ich obserwacji. Ponadto sama obserwowałam zajęcia innych nauczycieli. Działanie to pozwoliło na głębszą analizę moich działań,a co za tym idzie na wyciagnięcie cennych wskazówek do dalszej pracy. Omawiając przeprowadzone wcześniej zajęcia miałam możliwość analizy stosowanych przeze mnie metod nauczania oraz wyszukiwania przyczyn trudności uczniów w uczeniu się. Ciągła współpraca z innymi nauczycielami jak i wymiana własnych poglądów kształtuje we mnie otwartość i chęć dalszej współpracy.
Moja współpraca z innymi nauczycielami kształtowała się również w obszarze organizowania różnych przedsięwzięć szkolnych m.in. Szkolne Mikołajki, pomoc w przygotowaniu licznych materiałów prasowych w ramach koła warsztatów dziennikarskich czy nagrywanie filmików szkolnych. Zawsze mogłam liczyć na pomoc innych nauczycieli w przygotowaniu dekoracji gabloty szkolnej czy przeprowadzeniu sondażu na temat postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego.

§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Doskonaląc własny warsztat pracy systematycznie wdrażałam opracowane wcześniej programy nauczania języka angielskiego. Wdrażałam również wewnątrzszkolny system oceniania, w tym przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego. Zawsze potrafiłam dobrać odpowiednie materiały i techniki pracy, co miało znaczy wpływ na pomyśle zrealizowanie założonych celów zajęć dydaktycznych. Kształtując umiejętność przeprowadzania kontroli wyników uczniów wzbogaciłam własny warsztat pracy o nowe metody i sposoby pracy. Ponadto poznałam nowe sposoby rozwijania motywacji wśród uczniów, które systematycznie wdrażałam w pracy z nimi.
Podstawowymi dokumentami mojej pracy były m.in. podstawa programowa, program nauczania, plan wynikowy, wewnątrzszkolny i przedmiotowy system nauczania, scenariusze lekcji, arkusze ocen oraz dzienniki lekcyjne i pozalekcyjne. Zawsze na bieżąco prowadziłam dokumentację szkolną.
Dbałam również o wystrój szkolnych korytarzy. Współpracując z innymi nauczycielami dbałam o wystrój gabloty szkolnej, pomagałam w przygotowaniu różnego rodzaju materiału lub udzielając niezbędnych wskazówek. Ponadto współpracowałam z innymi opiekunami Samorządu Uczniowskiego przy organizacji różnych przedsięwzięć szkolnych, m.in. świąteczna dekoracji holu szkoły.

§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

W minionym okresie stażu na bieżąco kontynuowałam pracę z uczniami zdolnymi. Zachęcając ich do brania udziału w różnych przedsięwzięciach wzbogaciłam ich warsztat pracy o nowe wskazówki dotyczące dalszego ich rozwoju. Uczniowie pod moją opieką wzięli udział w pracach komisji w Lokalnych Punktach Wyborczych , w których przeprowadzane było głosowanie nad zadaniami do KBO na 2018 rok. Wraz z uczniami uczestniczyłam w spotkaniach dotyczących KBO. Członkowie komisji mieli za zadanie zapoznać się z wytycznymi z zakresu zadań komisji oraz ustalić sposoby wykonywania swoich zadań.
Po zakończonej pracy Prezydent Konina Józef Nowicki podziękował wolontariuszom za zaangażowanie w pracę komisji . Prezydent Konina podziękował za zaangażowanie w działanie na rzecz konińskiej wspólnoty.
Ponadto kontynuowałam współpracę z lokalnymi mediami w celu kształtowania wśród uczniów umiejętności bycia dobrym dziennikarzem. Koordynowałam koło warsztatów dziennikarskich, które miało za zadanie tworzenie licznych ciekawych materiałów prasowych z życia szkoły i miasta Konina. Uczniowie współpracując z panią dziennikarką Beatą Pieczyńską tworzyli liczne reportaże, które zamieszczane były na łamach portalu internetowego. Przeprowadzali również liczne wywiady, które wykorzystywali w swojej pracy. Udzielali okresowo wywiadów do krótkiej audycji radiowej w radiu RMF MAXXX, której byłam koordynatorem. Działanie to pozwoliło kształtować aktywność twórczą uczniów oraz umiejętność pracy w zespole.
Współpracowałam również z grupą chętnych uczniów z koła warsztatów telewizyjnych „Koperas Tv”, którego jestem opiekunem. Uczniowie pracując zespołowo tworzyli liczne ciekawe nagrania filmowe z życia szkoły. Wymieniając się własnymi pomysłami oraz materiałami z zakresu nowoczesnych technologii informatycznych uczniowie doskonalą własny warsztat pracy o coraz to lepsze metody tworzenia nagrań filmowych.
Zachęcałam również uczniów do brania udziału w licznych konkursach szkolnych. Współpracując z innymi nauczycielami przygotowujemy się do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół, pod nazwą „Szkoła młodych patriotów VI edycja”. Wraz z nauczycielem panem Krzysztofem Płachcińskim realizujemy jedno z zadań konkursu dotyczące przeprowadzenia sondażu wśród uczniów, nauczycieli, mieszkańców Konina na temat postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego. Zadanie to wymaga również bieżącej współpracy z uczniami naszej szkoły.
W minionym okresie stażu wraz z nauczycielką panią Barbarą Drop byłyśmy koordynatorkami licznych wyjść grupowych do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego Koninie. W charakterze wolontariatu organizowałyśmy wyjścia na oddział dziecięcy w celu uatrakcyjnienia czasu wolnego dzieciom oraz prowadzenia licznych gier i zabawa edukacyjnych. Zadanie to miało również na celu rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych.
Zawsze starałam się rzetelnie wypełniać moje obowiązki oraz powierzone mi zadania. Dużą satysfakcję sprawiło mi docenienie mojego wkładu pracy przez Dyrektora Szkoły, czego wynikiem jest przyznanie mi Nagrody Dyrektora.

§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Jako jeden z opiekunów Samorządu Uczniowskiego wraz z pozostałymi opiekunami zawsze dbaliśmy o rozwój samorządności w procesie wychowania. Podejmowaliśmy szereg wspólnych działań na rzecz kontynuowania tradycji szkolnej, co wzbogaciło warsztat mojej pracy. Zorganizowaliśmy Mikołajki Szkolne podczas których uczniowie wraz z nauczycielami ubierali choinkę, uczestniczyli w różnych formach pytań i zadań mikołajkowych. Wydarzenie to miało na celu integrację między uczniami i nauczycielami jak również wprowadzenie uczniów w nastrój nadchodzących Świąt Bożego narodzenia.
Współpracując z innymi nauczycielami zorganizowaliśmy dyskotekę szkolną mając na celu upowszechnianie wśród młodzieży zasad umiejętności korzystania z czasu wolnego, podnoszenie wrażliwości estetycznej i sprawności psychofizycznej uczniów. Dyskoteka szkolna to integralna forma działalności wychowawczej szkoły, której celem jest również budzenie w uczniach szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego. Byliśmy również koordynatorami wykonywanych zdjęć klasowych.
Podejmowane przez nas przedsięwzięcia szkolne cechowały się aktywnym spędzeniem czasu oraz integracją między uczniami i nauczycielami. Dbając o rozwój samorządności w naszej szkole zawsze bierzemy pod uwagę potrzeby i zainteresowania uczniów. Podczas spotkań samorządowych wymieniamy się licznymi pomysłami, po czym omawiamy szeroki wachlarz atrakcji szkolnych, który w pełni spełnia oczekiwania uczniów. Każde z wydarzeń szkolnych było zredagowane przez uczniów naszej szkoły na łamach portalu internetowego, powstały również liczne filmiki szkolne upamiętniające szkolne wydarzenia.
Podejmowałam również liczne działania mające na celu pozyskanie wiedzy dotyczącej sytuacji rodzinnej i materialnej moich uczniów. Na bieżąco wzbogacałam własny warsztat pracy o dodatkowe pozycje literackie dotyczące współczesnych zagrożeń oraz sposobów zapobiegania trudnościom wychowawczym. Znajdowałam czas dla moich uczniów, prowadziłam liczne rozmowy na temat ich problemów, po czym zawsze podejmowaliśmy działania rozwiązujące je. W minionym okresie stażu prowadziłam również rozmowy z rodzicami moich uczniów, dbałam również o proces ich pedagogizacji. Ponadto podejmowałam działania mające na celu integracje uczniów poprzez organizowanie licznych okoliczności integracyjnych, byłam również w stałym kontakcie z pedagogiem szkolnym. Brałam udział w zebraniach zespołu wychowawczego oraz zespołu integracyjnego poszerzając w ten sposób zakres własnej wiedzy o cenne wskazówki. Doskonaliłam formy i metody pracy z uczniem według indywidualnych zaleceń.
Podejmowałam również współpracę z instytucjami samorządowymi takimi jak MRM Konina, TPD oraz PCK. Jako opiekun Młodzieżowej Radnej z naszej szkoły byłam zawsze na bieżąco z programem licznych sesji MRM Konina oraz z przyszłymi planami MRM Konina. Działanie to w większym stopniu uwrażliwia mnie na potrzeby dzisiejszej młodzieży. Wraz z MRM Konina systematycznie przygotowywaliśmy się do wzięcia udziału w KBO na 2018 rok.
§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

W minionym okresie stażu kontynuowałam wiele działań mających na celu identyfikacje problemów uczniów, a następnie podejmowałam próby ich rozwiązania. Zawsze indywidualnie dobierałam formy i metody pracy do rozpoznanego problemu ucznia. Ponadto podejmowałam liczne działania naprawcze i korygujące współpracując z pedagogiem oraz wychowawcą klasy. Prowadziłam niezbędne rozmowy z rodzicami uczniów, co umożliwiło mi szybsze rozpoznanie problemu ucznia. Prowadziłam również zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego w celu wyrównania poziomu edukacyjnego ucznia.

Miniony okres stażu to czas różnych działań mających na celu doskonalenie własnego warsztatu pracy, zdobywanie nowych doświadczeń w pracy z uczniem zdolnym oraz słabym. To czas intensywnej pracy w celu sprostania zawartych w planie rozwoju zawodowego wymaganiom.

Justyna Falkowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.