X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40090
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji stażu nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego - I okres, rok szkolny 2018/2019

Sprawozdanie z realizacji stażu nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego — I okres, rok szkolny 2018/2019

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek udrożnienia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

W minionym okresie stażu na bieżąco analizowałam przepisy prawa oświatowego dotyczące m.in. awansu zawodowego. Cennym źródłem pozyskiwania wspomnianych informacji były dla mnie zasoby internetowe oraz inne publikacje dotyczące prawa oświatowego.
Uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego biorąc udział w Wewnątrzszkolnym i Zewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli, Szkoleniowych Radach Pedagogicznych oraz Szkoleniach. Brałam również udział w pracach zespołu przedmiotowego, zespołu wychowawczego oraz zespołu do spraw integracji. Wyżej wymienione przeze mnie działania dostarczyły mi wielu niezbędnych wskazówek w pracy z uczniem zdolnym oraz słabym. Wzbogaciły mój warsztat pracy dodatkowymi istotnymi informacjami dotyczącymi specyfiki pracy nauczyciela.
Dodatkowo systematycznie śledziłam liczne publikacje literatury pedagogicznej oraz psychologicznej. Analizując literaturę z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego przyczyniłam się do ulepszenia prowadzonych przeze mnie zajęć dydaktycznych o nowe ciekawsze metody nauczania oraz sposoby rozwiązywania problemów edukacyjnych uczniów słabych. Korzystałam również z literatury polecanej przez innych nauczycieli jak również z wielu zasobów internetowych zamieszczonych na stronach wydawnictw szkolnych, co z kolei pozwoliło mi wymienić się doświadczeniem zawodowym z innymi nauczycielami oraz podjęciem wielu istotnych kroków w rozwiązywaniu problemów wychowawczo-edukacyjnych uczniów.
Wzbogacanie własnego warsztatu pracy poprzez m.in. wyżej wymienione działania umożliwiły mi coraz to lepszą identyfikację problemu ucznia. Istotnym dla mnie było zawsze prawidłowe rozpoznanie potrzeb ucznia i odpowiednie zaplanowanie i zorganizowanie zajęć z uwzględnieniem wykorzystania metod aktywizujących.Prowadziłam zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego,których celem było wyrównanie poziomu edukacyjnego uczniów. Wykonywanie licznych powtórkowych ćwiczeń z zajęć dydaktycznych umożliwiło przyswojenie trudnego do zrozumienia i zapamiętania materiału dydaktycznego.Stosowałam szeroki wachlarz metod dydaktycznych, które ułatwiły uczniom osiągnięcie zamierzonego celu. Praca z uczniem słabym wymagała ode mnie również bieżącego kontaktu z pedagogiem i psychologiem szkolnym. Zawsze zapoznawałam się z zaleceniami zawartymi w opiniach i orzeczeniach z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, po czym przystępowałam do ich realizacji. Ponadto byłam również w stałym kontakcie z rodzicami uczniów słabych, co umożliwiło szybsze rozwiązanie problemów edukacyjnych uczniów.
W celu uatrakcyjnienia prowadzonych przeze mnie zajęć dydaktycznych zawsze starałam się stosować różne metody i techniki aktywizujące, spełniające zamierzone cele edukacyjne prowadzonych lekcji. Istotną zaletą tych metod jest doskonalenie umiejętności przydatnych nie tylko w procesie uczenia się , ale również w codziennym życiu. Odgrywanie ról czy scenek to często stosowane przeze mnie metody w pracy z uczniami. Ćwiczenia indywidualne oraz zespołowe umożliwiają również pobudzenie aktywności ucznia w zakresie powtarzania słówek czy rozwiązywania testów gramatycznych. Gry i zabawy językowe budują poczucie własnej wartości ucznia oraz uczą prawidłowej komunikacji. Uczniowie integrują się, przyswajają zamierzone umiejętności oraz osiągają porozumienie z uczniami nieśmiałymi. Metoda projektu to jedna z wielu ciekawych metod aktywizujących stosowanych przeze mnie na zajęciach. Uczniowie rozwijają umiejętność pracy w grupie, uczą się sposobów zdobywania wiedzy oraz docierania do źródeł edukacyjnych. Rozwijają umiejętność prezentacji, ewaluacji i podsumowania.
W minionym okresie stażu pamiętałam zawsze o pielęgnowaniu współpracy z rodzicami uczniów. Stały kontakt z rodzicami poprzez m.in. rozmowy telefoniczne czy spotkania w szkole umożliwiły mi lepszą identyfikacje problemów wielu uczniów oraz przyczyniły się do szybszego rozwiązania problemów edukacyjnych oraz wychowawczych uczniów. Moja obecność podczas cyklicznych zebrań z rodzicami oraz pełniony dyżur dla rodziców umożliwiły mi możliwość rozmowy oraz podjęcia wielu prób naprawczych w pracy z uczniem. Ponadto prowadziłam rozmowy z wychowawcami oraz innymi nauczycielami w celu analizy problemów uczniów. Zwracając uwagę na problemy edukacyjne oraz społeczne uczniów byłam również w stałym kontakcie z pedagogiem i psychologiem szkolnym. Pełniąc rolę wychowawcy klasy zawsze prowadziłam pracę wychowawczą w powiązaniu z programem wychowawczym szkoły. Organizowałam środowisko wychowawcze, dbałam o dobre wzajemne relacje między uczniami, rozwiązywałam klasowe konflikty oraz kształciłam właściwy stosunek do nauki i innych obowiązków ucznia. Ponadto rozwijałam aktywność społeczną uczniów, uczyłam właściwej organizacji czasu wolnego.Na bieżąco współpracowałam z nauczycielami uczącymi oraz pedagogiem i psychologiem szkolnym. Ciągły kontakt z rodzicami uczniów umożliwił mi również odnalezienie przyczyn niepowodzeń w nauce oraz trudności wychowawczych.

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej

Korzystając na bieżąco z technologii informatycznej i komunikacyjnej tworzyłam liczne dokumenty szkolne oraz prezentacje multimedialne, które z kolei wykorzystywałam na zajęciach dydaktycznych. Programy komputerowe umożliwiły mi przygotowanie wielu ciekawych materiałów dydaktycznych, uatrakcyjniając w ten sposób prowadzone przeze mnie lekcje. Wspomniane działania pozwoliły na zachowanie przejrzystości i estetyczności mojej dokumentacji. Systematycznie poszukiwałam w zasobach internetowych wielu ciekawych scenariuszy zajęć oraz publikacji z zakresu literatury pedagogicznej co wzbogaciło mój warsztat pracy. Za pomocą technologii informatycznej i komunikacyjnej analizowałam przepisy prawa oświatowego oraz istotne informacje z zakresu prowadzonych szkoleń przez ośrodki szkoleniowe czy wydawnictwa. Analizowałam również informacje zawarte na stronach OKE w zakresie zakwalifikowania się na szkolenie egzaminatora maturalnego z języka angielskiego. Ponadto wspomnianymi technikami samodzielnie zrobiłam analizę matur z języka angielskiego z 2018 roku.
Korzystałam również z zakresu poczty elektronicznej w celu utrzymania stałego kontaktu z innymi nauczycielami. Wymiana doświadczeń czy rozmowy prowadzone w internecie z innymi nauczycielami dostarczyły mi wielu cennych wskazówek rozwiązujących problemy edukacyjne oraz społeczne uczniów. Drogą elektroniczną byłam również w ciągłym kontakcie z uczniami, wysyłając im niezbędne materiały dydaktyczne. Otrzymywałam również od uczniów wiele przygotowanych przez nich samych artykułów prasowych z życia szkoły w celu ich sprawdzenia oraz opublikowania w intrenecie.
Ciągłe wykorzystywanie wspomnianych technologii umożliwiło mi m.in. uatrakcyjnienie moich zajęć edukacyjnych, przyczyniło się do twórczego i efektywnego planowania moich działań w pracy nauczyciela.

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

W minionym okresie stażu współpracowałam również z innymi nauczycielami, wspólnie wymienialiśmy się wieloma niezbędnymi materiałami dydaktycznymi , które omawialiśmy a następnie wdrażaliśmy podczas prowadzonych przez nas lekcji. Wspólna wymiana licznymi materiałami dydaktycznymi z języka angielskiego umożliwiła mi w sposób ciekawszy dla uczniów przekazanie posiadanej wiedzy oraz szybsze osiągnięcie zamierzonych celów prowadzonych zajęć dydaktycznych. Udostępniałam również własny plan rozwoju zawodowego oraz liczne materiały, które pozyskałam w trakcie trwania awansu zawodowego.
Ponadto zapraszałam zainteresowanych nauczycieli na obserwacje moich zajęć dydaktycznych w celu głębszej analizy moich działań oraz wyciągnięciu istotnych wskazówek do dalszej pracy z uczniami. Działanie to umożliwiło mi analizę stosowanych przeze mnie metod nauczania oraz pozyskanie innych efektywnych sposobów wykonywania zadań trudnych dla uczniów. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami to cenna wskazówka w pracy nauczyciela, kształtująca własny warsztat pracy oraz ucząca poszanowania dorobku zawodowego. Działanie to kształtuje otwartość i chęć współpracy z innymi nauczycielami, możliwość doskonalenia własnego warsztatu pracy o dodatkowe wskazówki w pracy z uczniami zdolnymi i słabymi.
Współpracując z Samorządem Uczniowskim miałam możliwość przyczynić się do upamiętnienia różnych wydarzeń z życia szkoły. Koordynując pracę telewizji szkolnej stworzyliśmy cykl miesięcznych filmików z życia szkoły. Ponadto wydarzenia te były opisywane w artykułach prasowych autorstwa uczniów naszej szkoły, które były przeze mnie sprawdzane a następnie wysyłane do lokalnych portali internetowych. W tworzeniu wspomnianych zadań zawsze mogłam liczyć na pomoc innych nauczycieli.

§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Systematycznie wdrażałam opracowane wcześniej programy nauczania języka angielskiego oraz wewnątrzszkolny system oceniania, w tym przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego. Dobór odpowiednich materiałów i technik pracy wpływał efektywnie na realizację założonych celów zajęć dydaktycznych. Na bieżąco kształtowałam również umiejętność kontrolowania wyników uczniów poprzez stosowanie nowych metod i sposobów pracy. Zawsze pamiętałam o metodach aktywizujących, motywujących do nauki oraz wzbudzających zainteresowania uczniów do wykonywania prac na zajęciach oraz prac domowych.
Zawsze dbałam o niezbędne dokumenty mojej pracy takie jak podstawa programowa, program nauczania, plan wynikowy, wewnątrzszkolny i przedmiotowy plan nauczania, scenariusze zajęć lekcyjnych, arkusze ocen, dzienniki lekcyjne. Prowadząc na bieżąco dokumentacje szkolną przyczyniam się do właściwego organizowania procesu edukacji, wychowania i opieki.
Współpracując z innymi nauczycielami dbałam również o wystrój gabloty szkolnej, pomagałam w przygotowaniu różnego rodzaju materiałów oraz brałam udział w dyskusjach dotyczących tematyki wystroju gabloty. Ponadto współpracowałam z opiekunami Samorządu Uczniowskiego przy realizacji wielu istotnych zadań szkolnych m.in. nagrywanie filmików szkolnych czy uzyskiwanie informacji potrzebnych do artykułu prasowego.

§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Pracując z uczniami zdolnymi zawsze starałam się rozwijać ich zainteresowania i pasje. Motywowałam do różnych działań szkolnych, wspierałam ich zaangażowanie oraz podnosiłam wiarę w ich własne siły.
Zachęcając uczniów do uczestnictwa w warsztatach dziennikarskich rozwijałam ich umiejętność pisania oraz bycia otwartym na otoczenie. Uczyłam współpracy z innymi uczniami oraz nauczycielami, odpowiedzialności za podjęte działania tak jak m.in. wywiązanie się z przydzielonym terminem napisania artykułu prasowego oraz przygotowaniem zdjęć. Uczniowie mieli możliwość współpracy z lokalną dziennikarką, która będąc w ciągłym kontakcie z nimi dawała wiele cennych wskazówek dotyczących tworzonych artykułów oraz pracy dziennikarza prasowego. W minionym okresie stażu dbałam również o kontakty z innymi lokalnymi dziennikarzami, którzy również zamieszczali artykuły uczniów na łamach portali internetowych. Podejmując powyższe działania uczniowie byli również w stałym kontakcie z organizatorami opisywanych wydarzeń szkolnych, z którymi również przeprowadzali wywiady. Ponadto systematyczne rozmowy z uczniami, organizowanie spotkań warsztatowych wpływa pozytywnie na jakość ich pracy.
Rozwijałam również umiejętności informatyczne uczniów poprzez koordynowanie koła warsztatów telewizyjnych. Opiekując się szkolną telewizją Koperas TV zawsze dbałam o zapewnienie uczniom jak najlepszych warunków do nagrywania oraz montowania filmików szkolnych. W tym zakresie współpracowałam również z innymi nauczycielami zapewniając uczniom odpowiednie oświetlenie pomieszczenia itp. Stały kontakt z uczniami, rozmowy dotyczące tematyki nagrywanych filmów oraz próby wdrażania coraz to nowszych technologii informatycznych wzbogaca warsztat pracy ucznia zdolnego.

§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

W minionym okresie stażu kontynuowałam współprace z Samorządem Uczniowskim. Wraz z opiekunami Samorządu Uczniowskiego zawsze dbałam o rozwój samorządności w procesie wychowania. Podejmowałam liczne działania na rzecz kontynuowania tradycji szkolnej co z kolei umożliwiło mi znalezienie jeszcze większej liczny uczniów chętnych do współpracy.
Opiekując się kołem warsztatów telewizyjnych koordynowałam prace uczniów nad cyklem comiesięcznych filmików szkolnych z życia szkoły. Wspomniane działanie wiązało się z dużym zaangażowaniem uczniów oraz ułożeniem efektywnego planu działania. Znaczna ilość nagrań stworzonych przez uczniów naszej szkoły umożliwiła zrealizowanie planu comiesięcznych filmików szkolnych. Zadanie to kształtowało umiejętność współpracy w grupie oraz doskonalenie warsztatu pracy ucznia z zakresu technologii informatycznej i komunikacyjnej. Poza spotkaniami w szkole uczniowie komunikowali się zarówno ze mną jak i sami ze sobą poprzez pocztę elektroniczną lub inne aplikacje internetowe. Wspomniane działania wymagały od całej grupy uczniów dobrego kontaktu oraz wsparcia ze strony szkoły.
Ponadto zawsze wspierałam zainteresowania uczniów z zakresie rozwoju umiejętności dziennikarskich, bycia dobrym dziennikarzem. Koordynując koło warsztatów dziennikarskich opiekowałam się grupą chętnych uczniów, którzy wyrażali chęci tworzenia artykułów prasowych z życia szkoły. Praca ta wymagała dużej dojrzałości ze strony uczniów oraz profesji. Każdy z tematów był dokładnie omawiany na spotkaniach dziennikarskich, po czym jego realizacja wymagała zaangażowania oraz wywiązania się z przydzielonego terminu stworzenia pracy oraz zdjęć. Opisane zadania kształtowały również umiejętność współpracy z innymi nauczycielami oraz uczniami, umiejętność przeprowadzenia licznych wywiadów czy zbierania informacji do przydzielonego artykułu. Uczniowie zaangażowani w tworzenie artykułów prasowych z życia szkoły wzbogacali swój warsztat pracy w dziedzinie technologii informatycznej i komunikacyjnej. Każdy nowo powstały artykuł był wysyłany drogą elektroniczną po czym przeze mnie sprawdzony. Artykuły prasowe autorstwa uczniów naszej szkoły dotyczyły Ślubowanie Klas Pierwszych, Europejskiego Dnia Języków Obcych, Akcji Nakarm Azorka, Andrzejek w Koperniku, Dnia Podchorążego oraz Wigilii Klasowych w Koperniku.
Podejmowane przeze mnie działania na rzecz szkoły zawsze wiązały się z umiejętnością współpracy z innymi nauczycielami oraz uczniami. Dbając o rozwój samorządności w naszej szkole zawsze brałam pod uwagę potrzeby oraz zainteresowania naszych uczniów. Podczas spotkań z grupą uczniów z koła warsztatów dziennikarskich oraz koła warsztatów telewizyjnych omawialiśmy zakres zamierzonych działań oraz sposoby ich efektywnej realizacji. Brałam również udział w kilku spotkaniach Samorządu Uczniowskiego wraz z pozostałymi nauczycielami na których omawialiśmy przydzielone zadania szkolne.
W minionym okresie stażu zawsze starałam się mieć wiedzę dotyczącą sytuacji rodzinnej i materialnej moich uczniów. Ponadto zapoznawałam się z wieloma ciekawymi publikacjami na temat współczesnych zagrożeń i sposobów ich rozwiązywania. Czytałam literaturę fachową w celu zapoznania się ze sposobami radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi. Prowadziłam rozmowy z uczniami, ich rodzicami na temat ich problemów oraz podejmowałam zawsze cykl działań naprawczych. Byłam również w stałym kontakcie z pedagogiem szkolnym. Organizując szereg działań szkolnych dbałam w ten sposób o proces integracji uczniów, zawsze zależało mi na ich dobrym samopoczuciu oraz stworzeniu przyjaznej atmosfery w klasie. Poza wspomnianymi działaniami uczestniczyłam również w zebraniach zespołu wychowawczego oraz zespołu integracyjnego, na których poszerzałam swoją wiedzę o liczne cenne wskazówki pracy z uczniem mającym problemy wychowawcze oraz edukacyjne. Zawsze dostosowywałam formy i metody pracy z uczniem według indywidualnych zaleceń.Współpracowałam również z instytucjami samorządowymi. Opiekowałam się Młodzieżową Radną z naszej szkoły, współpracując z MRM Konina byłam na bieżąco z problemami młodych ludzi, zapoznawałam się z programem sesji MRM Konina. Dbałam o współpracę MRM Konina z naszą szkołą. Wspomniane działania wzbogacają mój warsztat pracy o potrzeby młodych ludzi.

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

W minionym okresie stażu kształtowałam umiejętność identyfikowania problemów uczniów oraz ich rozwiązywania. Indywidualnie dobierałam metody i formy pracy do rozpoznanego problemu ucznia. Współpracując z pedagogiem oraz wychowawcą klasy podejmowałam również szereg działań naprawczych i korygujących. Rozmawiając z rodzicami uczniów szybciej rozpoznawałam problemy wychowawcze swoich podopiecznych. Ponadto prowadziłam również zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

Miniony okres stażu to czas różnych działań mających na celu doskonalenie własnego warsztatu pracy, zdobywanie nowych doświadczeń w pracy z uczniem zdolnym oraz słabym. To czas intensywnej pracy w celu sprostania zawartych w planie rozwoju zawodowego wymaganiom.

Justyna Falkowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.